Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
 • Εγγραφή στο περιοδικό ως συγγραφέας

   

  Για την υποβολή άρθρου, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε λογαριασμό ως «συγγραφέας».

  Εφόσον είστε ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες, ενημερώστε το προφίλ σας επιλέγοντας την τιμή «συγγραφέας» στο σχετικό πεδίο. Τα ακόλουθα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά:

  Όνομα:

  Επίθετο:

  Email:

  Συνεργαζόμενο Ίδρυμα: Ιδιότητα; Ίδρυμα; Τμήμα (σύμφωνα με το εξής παράδειγμα: Μεταδιδακτορικός ερευνητής; Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας; Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

  ORCID ID: Διεθνές αναγνωριστικό συγγραφέα. Αποκτάται στο orcid.org με απλή εγγραφή.

  Χώρα:

  Το όνομα και επώνυμο του συγγραφέα εισάγονται σε μία γλώσσα, η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με τη γλώσσα συγγραφής του άρθρου. Η επιλογή της γλώσσας γίνεται στο πεδίο «φόρμα γλώσσας».

   

 •  Υποβολή του άρθρου

   

  Έχοντας εγγραφεί από την προσωπική σας σελίδα ως συγγραφέας επιλέγετε να υποβάλετε μία νέα εργασία (διαδικασία σε πέντε βήματα):

  1. Επιλέγετε σε ποια ενότητα του περιοδικού θα υποβάλετε το άρθρο σας (άρθρα, κείμενα θέσεων, βιβλιοκρισίες, κτλ.).
  2. Επιλέγετε τη  γλώσσα, στην οποία είναι γραμμένο το άρθρο.
  3. Αποδέχεστε τα σημεία της λίστας ελέγχου της υποβολής και τη δήλωση για τα πνευματικά δικαιώματα, αποθηκεύετε και συνεχίζετε.
  4. Επισυνάπτετε το αρχείο του άρθρου σας, καθώς και τα αρχεία που το συνοδεύουν (φωτογραφίες, γραφήματα, κτλ.), αν υπάρχουν.
  5. Συμπληρώνετε τα μεταδεδομένα (συγγραφέων και άρθρου), πρώτα στα ελληνικά και μετά στα αγγλικά. Τα ακόλουθα πεδία είναι υποχρεωτικά:
  • Τίτλος
  • Περίληψη
  • Λέξεις-κλειδιά (εισάγονται στην ενότητα ‘ευρετηρίαση’, υποχρεωτικά και στις δύο γλώσσες Οι όροι χωρίζονται με ερωτηματικό)
  • Γλώσσα (εισάγετε el για τα ελληνικά, fr για γαλλικά, en για αγγλικά)
  • Αναφορές (αντιγράφετε τη βιβλιογραφία του άρθρου στο πεδίο αυτό, σε APA ή ΜLA, ανεξάρτητα από το πρότυπο που χρησιμοποιείται στο κείμενο.

  Συνιστούμε τη συμπλήρωση όσο περισσότερων πεδίων γίνεται στην Ευρετηρίαση, πλην των υποχρεωτικών λέξεων-κλειδιών και της γλώσσας. Η ευρετηρίαση συμβάλλει στην αναγνωρισιμότητα του άρθρου στο διαδίκτυο με δομημένο τρόπο.

   

  Αποθηκεύστε για να ολοκληρωθεί η υποβολή αφότου έχετε συμπληρώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες και στις δύο γλώσσες.

   

 • Συμμόρφωση στις αρχές του περιοδικού


  Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής, είναι απαραίτητο οι συγγραφείς να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις. Οι υποβολές που δεν τηρούν τις οδηγίες θα επιστρέφονται στους συγγραφείς.

  1. Το Άρθρο που παρέχεται στο περιοδικό είναι πρωτότυπο έργο, και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού.

  2. Στο βαθμό που γνωρίζω, το Άρθρο δεν δυσφημεί οποιοδήποτε πρόσωπο, δεν προσβάλει την ιδιωτικότητα οποιουδήποτε προσώπου, και δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.

  3. Το Άρθρο δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε οποιοδήποτε τμήμα του Άρθρου υπάρχει περιεχόμενο για την αναπαραγωγή του οποίου απαιτείται άδεια, έχω ζητήσει και λάβει την άδεια από το(-ους) δημιουργό(-ούς) ή/και δικαιούχο(-ους).

  4. Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τον Κανονισμό για τα Πνευματικά Δικαιώματα του Αυτόματον και το υποβαλλόμενο άρθρο έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς που παρέχει το περιοδικό.

  5. Παρέχω στο Αυτόματον μη αποκλειστική άδεια για όλες τις χώρες του κόσμου να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου σε τόμο του περιοδικού.

  6. Διατηρώ το σύνολο των δικαιωμάτων του δημιουργού ή/και δικαιούχου πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Άρθρου και εν γένει κάθε εξουσία πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν μεταβιβάζεται ρητά με την παρούσα συμφωνία.

  7. Το Αυτοματον επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διαθέσει περαιτέρω το Άρθρο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω, ιδίως να δημοσιευθεί και να επικοινωνηθεί στο κοινό μέσω του διαδικτύου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

  8. Σε κάθε περίπτωση αναδημοσίευσης του Άρθρου, η έκδοση του Άρθρου στο Αυτόματον θα αναγνωρίζεται ως η πρώτη έκδοση.

  9. Έχω το σύνολο των δικαιωμάτων και εξουσιών που απορρέουν από το νόμο για να παρέχω τις ανωτέρω άδειες και διαβεβαιώσεις και συμφωνώ με την παροχή των αδειών όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν.


Οδηγίες για τους Συγγραφείς


Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να δημοσιεύσετε την εργασία σας στο Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού. Το Αυτόματον επιθυμεί να προάγει την κριτική σκέψη, την υψηλού επιπέδου επιτόπια, αρχειακή ή/και βιβλιογραφική έρευνα, και την πολυφωνική, δοκιμιακή και πειραματική γραφή.

Μπορείτε να καταθέσετε πρωτότυπα άρθρα (μέχρι 8.000 λέξεις), κείμενα θέσης (μέχρι 4.000 λέξεις), κείμενα γνώμης/επικαιρότητας, βιβλιοκριτικές και συνεντεύξεις (μέχρι 2.500 λέξεις). Κείμενα πολύ μεγαλύτερα των 8.000 λέξεων θα μπορούν να χωριστούν σε δύο μέρη για δημοσίευση σε δύο διαδοχικά τεύχη. Μπορούν επίσης να κατατεθούν οπτικοακουστικά κομμάτια ή καλλιτεχνικά έργα όταν συνοδεύουν ή ενσωματώνουν συγκεκριμένα θέματα εντός της ευρείας περιοχής των νέων (ή και άλλων) τεχνικών μέσων και του πολιτισμού.

Προτάσεις για μεταφράσεις, συνεντεύξεις, βιβλιοκριτικές καθώς και για θεματικά τεύχη μπορούν να κατατεθούν ανά πάσα στιγμή, στο journalautomaton@gmail.com  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________


Για την μορφή των σελίδων χρησιμοποιήστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Microsoft Word, γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος 12, και διάστημα 1,5.

Χρησιμοποιείστε υποσημειώσεις (και όχι σημειώσεις τέλους). Φροντίστε να είναι συνοπτικές, πραγματικά αναγκαίες, και αποφύγετε τη χρήση τους για παραπομπές. Οι παραπομπές στις υποσημειώσεις να ακολουθούν τις οδηγίες των in text citations. Οι μορφολογία των υποσημειώσεων να ακολουθούν τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Microsoft Word (Times New Roman, μέγεθος 10, διάστημα 1).

 

Για τις παραπομπές εντός του κειμένου (in text citations):

Αναφορά σε έναν συγγραφέα: (Kyriakopoulos 2019) ή (Kyriakopoulos 2019: 47)

Αναφορά σε κείμενο με δύο συγγραφείς: (Kyriakopoulos & Petridis 2019)

Αναφορά σε δύο ή παραπάνω συγγραφείς: (Kyriakopoulos 2018, 2019, Petridis 2020)

Για επανάληψη του ίδιου βιβλίου στην ακριβώς επόμενη παραπομπή χρησιμοποιήστε (ό.π.) ή για αναφορά σε άλλη σελίδα (ό.π.: 48).

Χρησιμοποιήστε την χρονολογία της έκδοσης που χρησιμοποιείτε, και όχι της αρχικής δημοσίευσης.

Για τις βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος του κειμένου χρησιμοποιήστε τον οδηγό παραπομπής του Σικάγο. https://www.citethisforme.com/guides/chicago-author-date

 

Για την μορφολογία των παραγράφων, κατεβάστε και χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο άρθρου.