Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
 • Εγγραφή στο περιοδικό ως συγγραφέας

   

  Για την υποβολή άρθρου, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε λογαριασμό ως «συγγραφέας».

  Εφόσον είστε ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες, ενημερώστε το προφίλ σας επιλέγοντας την τιμή «συγγραφέας» στο σχετικό πεδίο. Τα ακόλουθα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά:

  Όνομα:

  Επίθετο:

  Email:

  Συνεργαζόμενο Ίδρυμα: Ιδιότητα; Ίδρυμα; Τμήμα (σύμφωνα με το εξής παράδειγμα: Μεταδιδακτορικός ερευνητής; Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας; Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας)

  ORCID ID: Ψηφιακό αναγνωριστικό ερευνητή. Αποκτάται στο orcid.org με απλή εγγραφή.

  Χώρα:

  Το όνομα και επώνυμο του συγγραφέα εισάγονται σε μία γλώσσα, η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με τη γλώσσα συγγραφής του άρθρου. Η επιλογή της γλώσσας γίνεται στο πεδίο «φόρμα γλώσσας».

   

 • Υποβολή του άρθρου

   

  Έχοντας εγγραφεί από την προσωπική σας σελίδα ως συγγραφέας επιλέγετε να υποβάλετε μία νέα εργασία (διαδικασία σε πέντε βήματα):

  1. Επιλέγετε σε ποια ενότητα του περιοδικού θα υποβάλετε το άρθρο σας (άρθρα, κείμενα θέσεων, βιβλιοκρισίες, κτλ.).
  2. Επιλέγετε τη  γλώσσα, στην οποία είναι γραμμένο το άρθρο.
  3. Αποδέχεστε τα σημεία της λίστας ελέγχου της υποβολής και τη δήλωση για τα πνευματικά δικαιώματα, αποθηκεύετε και συνεχίζετε.
  4. Επισυνάπτετε το αρχείο του άρθρου σας, καθώς και τα αρχεία που το συνοδεύουν (φωτογραφίες, γραφήματα, κτλ.), αν υπάρχουν.
  5. Συμπληρώνετε τα μεταδεδομένα (συγγραφέων και άρθρου), πρώτα στα ελληνικά και μετά στα αγγλικά. Τα ακόλουθα πεδία είναι υποχρεωτικά:
  • Τίτλος
  • Περίληψη
  • Λέξεις-κλειδιά (εισάγονται στην ενότητα ‘ευρετηρίαση’, υποχρεωτικά και στις δύο γλώσσες Οι όροι χωρίζονται με ερωτηματικό).
  • Γλώσσα (εισάγετε el για τα ελληνικά, en για αγγλικά).
  • Αναφορές (αντιγράφετε τη βιβλιογραφία του άρθρου στο πεδίο αυτό).

  Συνιστούμε την καλύτερη δυνατή και πλήρη συμπλήρωση της Ευρετηρίασης. Η ευρετηρίαση συμβάλλει στην αναγνωρισιμότητα του άρθρου στο διαδίκτυο με δομημένο τρόπο.

   

  Αποθηκεύστε για να ολοκληρωθεί η υποβολή αφότου έχετε συμπληρώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες και στις δύο γλώσσες.

   

 • Συμμόρφωση στις αρχές του περιοδικού


  Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής, είναι απαραίτητο οι συγγραφείς να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις. Οι υποβολές που δεν τηρούν τις οδηγίες θα επιστρέφονται στους συγγραφείς.

  1. Το Άρθρο που παρέχεται στο περιοδικό είναι πρωτότυπο έργο, και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού.

  2. Στο βαθμό που γνωρίζω, το Άρθρο δεν δυσφημεί οποιοδήποτε πρόσωπο, δεν προσβάλει την ιδιωτικότητα οποιουδήποτε προσώπου, και δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.

  3. Το Άρθρο δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε οποιοδήποτε τμήμα του Άρθρου υπάρχει περιεχόμενο για την αναπαραγωγή του οποίου απαιτείται άδεια, έχω ζητήσει και λάβει την άδεια από το(-ους) δημιουργό(-ούς) ή/και δικαιούχο(-ους).

  4. Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τον Κανονισμό για τα Πνευματικά Δικαιώματα του Αυτόματον και το υποβαλλόμενο άρθρο έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς που παρέχει το περιοδικό.

  5. Παρέχω στο Αυτόματον μη αποκλειστική άδεια για όλες τις χώρες του κόσμου να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου σε τόμο του περιοδικού.

  6. Διατηρώ το σύνολο των δικαιωμάτων του δημιουργού ή/και δικαιούχου πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Άρθρου και εν γένει κάθε εξουσία πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν μεταβιβάζεται ρητά με την παρούσα συμφωνία.

  7. Το Αυτοματον επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διαθέσει περαιτέρω το Άρθρο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω, ιδίως να δημοσιευθεί και να επικοινωνηθεί στο κοινό μέσω του διαδικτύου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

  8. Σε κάθε περίπτωση αναδημοσίευσης του Άρθρου, η έκδοση του Άρθρου στο Αυτόματον θα αναγνωρίζεται ως η πρώτη έκδοση.

  9. Έχω το σύνολο των δικαιωμάτων και εξουσιών που απορρέουν από το νόμο για να παρέχω τις ανωτέρω άδειες και διαβεβαιώσεις και συμφωνώ με την παροχή των αδειών όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να δημοσιεύσετε την εργασία σας στο Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού. Το Αυτόματον επιθυμεί να προάγει την κριτική σκέψη, την υψηλού επιπέδου επιτόπια, αρχειακή ή/και βιβλιογραφική έρευνα, και την πολυφωνική, δοκιμιακή και πειραματική γραφή.

Μπορείτε να καταθέσετε πρωτότυπα άρθρα (μέχρι 8.000 λέξεις), κείμενα θέσης (μέχρι 4.000 λέξεις), κείμενα γνώμης/επικαιρότητας, βιβλιοκριτικές και συνεντεύξεις (μέχρι 2.500 λέξεις). Κείμενα πολύ μεγαλύτερα των 8.000 λέξεων θα μπορούν να χωριστούν σε δύο μέρη για δημοσίευση σε δύο διαδοχικά τεύχη. Μπορούν επίσης να κατατεθούν οπτικοακουστικά κομμάτια ή καλλιτεχνικά έργα όταν συνοδεύουν ή ενσωματώνουν συγκεκριμένα θέματα εντός της ευρείας περιοχής των νέων (ή και άλλων) τεχνικών μέσων και του πολιτισμού.

Προτάσεις για μεταφράσεις, συνεντεύξεις, βιβλιοκριτικές καθώς και για θεματικά τεύχη μπορούν να κατατεθούν ανά πάσα στιγμή, στο journalautomaton@gmail.com  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 • Για την μορφή των σελίδων, την μορφολογία των παραγράφων, και οδηγίες για όλα τα στάδια της συγγραφής, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, βιβλιογραφικών αναφορών, πινάκων ή φωτογραφιών χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο άρθρου. Κατεβάστε το σε μορφή docx και επεξεργαστείτε το αποκλειστικά με κειμενογράφο της Microsoft Word για να μην αλλοιωθούν οι ρυθμίσεις.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα προσωπικά στοιχεία και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον ιστότοπο του ΕΚΤ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των δημοσιεύσεων στο Αυτόματον. Τo περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.