Πληκτρολογώ και Σχετίζομαι Sexting και εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο


Αυτόματον 2.2: Νεότητα και Ψηφιακή Εμπειρία
Δημοσιευμένα: Sep 24, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Παιδιά και έφηβοι Διαδικτυακός εκφοβισμός Sexting Αυτοαποκάλυψη Διαδικτυακές σχέσεις
Αικατερίνη Λαμπροπούλου
Αγγελική Γαζή
https://orcid.org/0000-0003-2166-9363
Περίληψη

Οι προσεγγίσεις των σπουδών των μέσων συνομιλούν με την κλασική ψυχολογική έρευνα αναφορικά με τα ζητήματα των επιδράσεων και της επιρροής. Εντούτοις οι πολιτισμικές θεωρίες των μέσων ενίοτε απορρίπτουν άκριτα την ψυχολογική θεωρία και έρευνα αναφορικά με βασικά μοντέλα συσχέτισης του ατόμου με τα μέσα και την τεχνολογία. Σε μια προσπάθεια να προχωρήσουμε πέραν των συγκεκριμένων επιστημολογικών περιορισμών, που φαίνεται να μην καταφέρνουν να αποτρέψουν τη θεωρητική και εμπειρική μεροληψία αφενός αλλά και τον τεχνολογικό ντετερμινισμό αφετέρου, το παρόν άρθρο επιχειρεί μια συζήτηση για τη χρήση της τεχνολογίας από τα παιδιά και τους εφήβους, για το κοινωνικό νόημα της τεχνολογίας καθώς όμως και για τους κινδύνους που απορρέουν από την ανάγκη των νέων για την εμπειρία εντός του κυβερνοχώρου. Ο ηθικός πανικός, που διασπείρεται από τα μέσα επικοινωνίας αναφορικά με την επιβλαβή χρήση της τε-χνολογίας φαίνεται να παραμένει το ίδιο προβληματικός με την άκριτη απόρριψη της τεκμηριωμένης ψυχολογικής έρευνας.
Λαμβάνοντας υπόψιν το αυξανόμενο ενδιαφέρον της έρευνας για το θέμα των νέων και του κυβερνοχώρου, χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα για την επιστημολογική μας συζήτηση δυο επίκαιρα ζητήματα που αφορούν αφενός την ψηφιακή κειμενική συζήτηση δύο ή περισσότερων ατόμων με στόχο τη σεξουαλική διέγερση (sexting) (Γαζή, Αρβανίτης 2020) και αφετέρου τον διαδικτυακό εκφοβισμό (cyberbullying).


 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Βιβλία
Γαζή, Α. (2020). Επιμέλεια και Εισαγωγή στο Harley. D. - Morgan, J. – Frith. H. (2018) Η Κυβερνοψυχολογία ως καθημερινή ψηφιακή εμπειρία (μτφρ. Δημήτρης Αρβανίτης). Αθήνα: Παπαζήσης.
Erikson, E. H. (1963). Childhood and society (Rev ed.). New York: Norton.
Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2011). Risks and safety on the internet: The perspective of European children. Full findings. LSE, London: EU Kids Online.
Επιστημονικά Περιοδικά
Bates, S. (2017). Revenge porn and mental health: A qualitative analysis of the mental health effects of revenge porn on female survivors. Feminist Criminology,12(1), 22-42.
Barrense-Dias, Y., Berchtold, A., Surís, J. C., & Akre, C. (2017). Sexting and the definition issue. Journal of adolescent health,61(5), 544-554.
Branley, D. B., & Covey, J. (2018). Risky behavior via social media: The role of reasoned and social reactive pathways. Computers in Human Behavior, 78, 183–191. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.09.036
Christofides, E., Muise, A., & Desmarais, S. (2012). Risky disclosures on Facebook: The effect of having a bad experience on online behaviour. Journal of Adolescent Research, 27, 714–731.
Drouin, M. & Landgraff, C. (2012) Texting, sexting, and attachment in college students’ romantic relationships. Computers in Human Behavior. 28 (2): 444-449. https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.10.015.
Gámez-Guadix, M., Gini, G., & Calvete, E. (2016). Stability of cyberbullying victimization among adolescents: Prevalence and association with bully–victim status and psychosocial adjustment. Computers in Human Behavior, 53, 140–148.doi:10.1016/j.chb.2015.07.007
Grigutytė, N., Raižienė, S., Pakalniškienė, V., & Povilaitis, R. (2018). Lietuvos vaikų naudojimosi internetu 2010 ir 2018 metais ypatumų palyginimas [The comparison of Lithuanian children usage of the Internet from 2010 to 2018]. Psichologija, 580, 57–71. https://doi.org/10.15388/Psichol.2018.3
Houghton, S., Lawrence, D., Hunter, S. C., Rosenberg, M., Zadow, C., Wood, L., & Shilton, T. (2018). Reciprocal relationships between trajectories of depressive symptoms and screen media use during adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 47(11), 2453–2467. https://doi.org/10.1007/s10964-018-0901-y
Kofoed, J., & Larsen, M. C. (2017). A snap of intimacy: Photo-sharing practices among young people on social media. First Monday, 21(11). https://doi.org/10.5210/fm.v21i11.6905
Lambridis, E. (2015). Stereotypical Beliefs about Cyber Bullying: An Exploratory Study in terms of Myths. Universal Journal of Educational Research 3(2): 135-147, 2015. DOI: 10.13189/ujer.2015.030210
Lee, C.-H., Moak, S., & Walker, J. T. (2016). Effects of Self-Control, Social Control, and Social Learning on Sexting Behavior Among South Korean Youths. Youth & Society, 48(2), 242–264. https://doi.org/10.1177/0044118X13490762
Lippman, J.R. & Campbell, S.W. (2012). Damned If You Do, Damned If You Don’t…If You’re a Girl: Relational and Normative Contexts of Adolescent Sexting in the United States, Journal of Children and Media, 8:4, 371-386, DOI: 10.1080/17482798.2014.923009
Livingstone, S., & Görzig, A. (2014). When adolescents receive sexual messages on the internet: Explaining experiences of risk and harm. Computers in human behavior,33, 8-15.
Madigan S, Ly A, Rash CL, Van Ouytsel J, Temple JR. (2018). Prevalence of Multiple Forms of Sexting Behavior Among Youth: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. 172(4):327–335. doi:10.1001/jamapediatrics.2017.5314
Mitchell, K. J., Finkelhor, D., Jones, L. M., & Wolak, J. (2012). Prevalence and characteristics of youth sexting: A national study. Pediatrics, 129(1), 13-20.
Ojeda, M., Del Rey, R., & Hunter, S. C. (2019). Longitudinal relationships between sexting and involvement in both bullying and cyberbullying. Journal of adolescence,77, 81-89.
Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2020). Sextortion among adolescents: Results from a national survey of US youth. Sexual Abuse,32(1), 30-54.13
Ringrose, J., Harvey, L., Gill, R., & Livingstone, S. (2013). Teen girls, sexual double standards and ‘sexting’: Gendered value in digital image exchange. Feminist Theory, 14(3), 305–323. https://doi. org/10.1177/1464700113499853
Strassberg, D. S., Cann, D., & Velarde, V. (2017). Sexting by high school students. Archives of Sexual Behavior, 46, 1667-1672.
Symons, K., Ponnet, K., Walrave, M., & Heirman, W. (2018). Sexting scripts in adolescent relationships: Is sexting becoming the norm?. New Media & Society,20(10), 3836-3857.
Schubert, A., & Wurf, G. (2014). Adolescent sexting in schools : criminalisation, policy imperatives, and duty of care. Issues in Educational Research; v.24 n.2 p.190-211; 2014, 24(2), 190–211. https://search.informit.org/doi/10.3316/aeipt.205702
Temple, J. R., & Choi, H. (2014). Longitudinal association between teen sexting and sexual behavior. Pediatrics, 134(5), e1287–e1292. https://doi.org/10.1542/peds.2014-1974
Vandebosch, H. &Van Cleemput, K. (2008). Defining Cyberbullying: A Qualitative Research into the Perceptions of Youngsters. CyberPsychology & Behavior. Aug 2008.499-503.http://doi.org/10.1089/cpb.2007.0042
Van Duijvenvoorde, A. C., Peters, S., Braams, B. R., & Crone, E. A. (2016). What motivates adolescents? Neural responses to rewards and their influence on adolescents’ risk taking, learning, and cognitive control. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 70, 135–147. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2016.06.037
Van Gool, E., Van Ouytsel, J., Ponnet, K., & Walrave, M. (2015). To share or not to share? Adolescents’ self-disclosure about peer relationships on Facebook: An application of the prototype willingness model. Computers in Human Behavior, 44, 230–239. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.036
Walker, S., Sanci, L., & Temple-Smith, M. (2013). Sexting: Young women’s and men’s views on its nature and origins. Journal of adolescent health, 52(6), 697-701. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2013.01.026
Walrave, M., Heirman, W., & Hallam, L. (2014). Under pressure to sext? Applying the theory of planned behaviour to adolescent sexting. Behaviour & Information Technology,33(1), 86-98.
Wong-Lo, M. - Lyndal M. Bullock, M.L & Gable, A. R (2011) Cyber bullying: practices to face digital aggression, Emotional and Behavioural Difficulties, 16:3, 317-325, DOI: 10.1080/13632752.2011.595098
Wood, M., Barter, C., Stanley, N., Aghtaie, N., & Larkins, C. (2015). Images across Europe: The sending and receiving of sexual images and associations with interpersonal violence in young people’srelationships. Children and youth services review. 59, 149-160.
Washington, E. T. (2015). An Overview of Cyberbullying in Higher Education. Adult Learning, 26(1), 21–27. https://doi.org/10.1177/1045159514558412
Yuen, C. Y. M. (2013). Ethnicity, level of study, gender, religious affiliation and life satisfaction of adolescents from diverse cultures in Hong Kong. Journal of Youth Studies, 16(6), 776–791. https://doi.org/10.1080/13676261.2012.756973
Zhang, J., Xu, Y., Zhang, R., Wang, Y., Li, X., Xu, Y., Guo, Z., Lv, Y., & Jiang, S. (2022). Witnessing intimate partner violence and cyberbullying among Chinese adolescents: The mediating effect of self-control and moderating effect of parental psychological control. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 16(3), Article 5. https://doi.org/10.5817/CP2022-3-5
Συλλογικοί Τόμοι
Dorsch, I., & Ilhan, A. (2016). Photo publication behavior of adolescents on Facebook. In K. Knautz & K. S. Baran (Eds.), Facets of Facebook: Use and users (pp. 45–71). De Gruyter Saur. https://doi. 82org/10.1515/9783110418163-003
Smith, P., & Steffgen, G. (Eds.). (2013). Cyberbullying through the New Media: Findings from an international network (1st ed.). Psychology Press. https://doi.org/10.4324/9780203799079
Πρακτικά Συνεδρίων
Paluckaitė, U., & Žardeckaitė-Matulaitienė, K. (2017). Risks and consequences of adolescents’ online self-disclosure. In Conference Proceedings: The Future of Education (pp. 179–181). LibreriaUniversitaria.
Λοιπές αναφορές
Anderson, M., & Jiang, J. (2018). Teens, social media & technology 2018. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/internet/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/
Henley, J. (2013). Are teenagers really careless about online privacy. The Guardian, 21. Pew Research Center (2022) https://www.pewresearch.org/internet/2022/08/10/teens-social-media-andtechnology-2022/2002
Del Rey R, Ojeda M, Casas JA, Mora-Merchán JA and Elipe P (2019) Sexting Among Adolescents: The Emotional Impact and Influence of the Need for Popularity. Front. Psychol. 10:1828. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01828
Wolak, J., & Finkelhor, D. (2016). Sextortion: Findings from a survey of 1,631 victims. Durham, NH: Crimes Against Children Research Center. http://www.unh.edu/ccrc/pdf/Sextortion_RPT_FNL_rev0803.pdf
Wolak, J. and Finkelhor, D. (2011). Sexting: A typology. Durham, NH: Crimes against Children Research Center.