Υποβολές

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


Το Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (Δελτίον ΧΑΕ / ΔΧΑΕ / Δελτίον) είναι το επιστημονικό περιοδικό της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, έτος ίδρυσης 1884, η οποία έχει ως σκοπό τη μελέτη της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης (300 μ.Χ. ‒ 1830 μ.Χ.).

Τo Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κυκλοφορεί κατ’ έτος (ISSN 1105-5758) και εκδίδεται και ηλεκτρονικά (e-ISSN 2241-2190):

                        http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion

Το περιοδικό ακολουθεί το σύστημα της διπλής τυφλής αξιολόγησης και κάθε μελέτη, προκειμένου να δημοσιευθεί, υποβάλλεται στην κρίση δύο ανώνυμων κριτών.

Το περιοδικό είναι πιστοποιημένο στην Clarivate Analytics και στην ERIH PLUS.

Οδηγίες για τους συγγραφείς

Το Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας δέχεται μελέτες στην ελληνική (μονοτονικό ή πολυτονικό σύστημα), αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική γλώσσα.

Οι μελέτες πρέπει να είναι αδημοσίευτες, πρωτότυπες και να έχουν ως αντικείμενο θέματα από τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη (300 μ.Χ.-1830 μ.Χ.).

Η έκταση των υποβαλλομένων μελετών προτείνεται να μην είναι μεγαλύτερη των 18.000 λέξεων (κείμενο με υποσημειώσεις), ενώ η αναλογία κειμένου-εικονογράφησης (φωτογραφίες / σχέδια / χάρτες) αντιστοιχεί σε μία εικόνα ανά 600 λέξεις.

Ειδικά για τους τιμητικούς τόμους η έκταση του κειμένου με τις υποσημειώσεις ορίζεται στις 5.000 λέξεις και η εικονογράφηση στις 8 εικόνες (φωτογραφίες / σχέδια / χάρτες).

Υπέρβαση των παραπάνω μεγεθών γίνεται μόνο εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από την Εκδοτική Επιτροπή.

Όλα τα στοιχεία του συγγραφέα, όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, φορέας στον οποίο εργάζεται και ηλεκτρονική διεύθυνση θα δημοσιεύονται στην έντυπη και την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού.

Οι συγγραφείς καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες όπως περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες:

Α. Οδηγίες προς τους συγγραφείς για την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Β. Οδηγίες προς τους συγγραφείς για την αρχική υποβολή των μελετών τους (σε Pdf και Word)

Γ. Κρίση των προς δημοσίευση μελετών

Δ. Διορθώσεις και υποβολή αναθεωρημένης έκδοσης των προς δημοσίευση μελετών

Ε. Οδηγίες για την τελική υποβολή των προς δημοσίευση μελετών / Έλεγχος δοκιμίων

ΣΤ. Δημοσίευση εγκεκριμένων μελετών - Ανάτυπα

Α. Οδηγίες προς τους συγγραφείς

για την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Οι μελέτες που υποβάλλονται για δημοσίευση στο Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας πραγματοποιούνται μόνον μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του περιοδικού: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/about/submissions#onlineSubmissions

Επισημαίνεται ότι για την υποβολή της μελέτης σας απαιτείται η εγγραφή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τον ρόλο του Συγγραφέα

Για τους νέους χρήστες της πλατφόρμας, οδηγίες για την εγγραφή σας παρατίθενται εδώ.

Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες στην πλατφόρμα, οδηγίες προσθήκης του ρόλου του Συγγραφέα παρατίθενται εδώ.

Λογαριασμός ORCID ID

Παρακαλούνται οι συγγραφείς να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους λογαριασμό ORCID ID.

Πρόκειται για μία μοναδική ταυτότητα για κάθε συγγραφέα, που του παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με τις δημοσιεύσεις του και συνεπώς την καλύτερη ηλεκτρονική ευρετηρίαση του έργου του που δημοσιεύεται στο Δελτίον της ΧΑΕ.

Μάλιστα, το ORCID ID των συγγραφέων, που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία την ταυτοποίησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του Δελτίου με τη μορφή ενεργού συνδέσμου δίπλα στο ονοματεπώνυμό τους. Έτσι, ενεργοποιώντας (κάνοντας κλικ πάνω) αυτόν τον σύνδεσμο ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης θα μπορεί να δει όλα τα άρθρα του συγγραφέα, που δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Επισημαίνεται ότι με τον κωδικό, που θα λάβει κάθε συγγραφέας μετά τη λήψη του ORCID ID, θα μπορεί να συνδεθεί στην ιστοσελίδα του Δελτίου.

Στο σύνδεσμο http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/15487 διατίθεται ηχογραφημένη παρουσίαση σχετικά με τις δυνατότητες και τα οφέλη του ORCID ID για τους συγγραφείς, καθώς και τη διαδικασία εγγραφής/σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Journals μέσω του ORCID ID.

Για να δημιουργήσετε μία ταυτότητα ORCID ID, πατήστε το αντίστοιχο εικονίδιο πάνω αριστερά, στο πεδίο εγγραφή http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/user/register. Στη συνέχεια, για να εγγραφείτε στο περιοδικό ακολουθείστε τις οδηγίες που παρατίθενται παραπάνω. Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες, μπορείτε να προσθέσετε την ταυτότητα ORCID ID στο προφίλ σας> Επεξεργασία του προφίλ μου.

Β. Οδηγίες προς τους συγγραφείς

για την αρχική ηλεκτρονική υποβολή των μελετών τους

Οι οδηγίες που ακολουθούν ισχύουν και για τις πέντε γλώσσες, δηλ. ελληνική (μονοτονικό ή πολυτονικό σύστημα), αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική γλώσσα.

Οι μελέτες υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού σε μορφή αρχείου Pdf και Word, χωρίς να σημειώνεται το όνομα του/της συγγραφέα, ενώ αναφορές σε προηγούμενα άρθρα του/της συγγραφέα πρέπει να γίνονται στο τρίτο πρόσωπο. Επίσης δεν πρέπει να δηλώνονται στην αρχική υποβολή οι ευχαριστίες: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/about/submissions#onlineSubmissions

Το αρχείο θα περιλαμβάνει με την εξής σειρά:

 • τον τίτλο της μελέτης στα ελληνικά και τα αγγλικά (σε περίπτωση που η υποβαλλόμενη μελέτη είναι γραμμένη σε γλώσσα διαφορετική της αγγλικής θα πρέπει ο τίτλος να μεταφράζεται και στα αγγλικά),
 • τη σύντομη περίληψη 80 λέξεων στα ελληνικά και τα αγγλικά,
 • τις λέξεις κλειδιά στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, οι οποίες θα προσδιορίζουν (α) τη χρονική περίοδο, (β) το γενικότερο θέμα (γ) το ειδικότερο θέμα και (δ) τη γεωγραφική περιοχή της υποβαλλόμενης μελέτης.
 • το κείμενο με τις υποσημειώσεις,
 • την εκτενή περίληψη 1.000 λέξεων στα ελληνικά και σε μια ξένη γλώσσα (αγγλική ή γαλλική ή γερμανική ή ιταλική με προτίμηση στην αγγλική),
 • τον κατάλογο των εικόνων με τον υπομνηματισμό τους και την προέλευσή τους (copyright),
 • στο τέλος του αρχείου εισάγονται οι εικόνες σε χαμηλή ανάλυση με τη σειρά δημοσίευσής τους, κατά προτίμηση μία σε κάθε σελίδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την διασφάλιση της ακεραιότητας της διαδικασίας κρίσης των υποβαλλόμενων μελετών στο περιοδικό, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να μην γίνουν γνωστές οι ταυτότητες μεταξύ των συγγραφέων και των κριτών. Αυτός ο σκοπός εμπλέκει τους συγγραφείς, τους επιμελητές και τους κριτές (οι οποίοι ανεβάζουν αρχεία και τεκμήρια ως μέρος της διαδικασίας κρίσης) στον έλεγχο των παρακάτω βημάτων αναφορικά με τις ιδιότητες των κειμένων και των αντίστοιχων αρχείων:

Οι συγγραφείς θα πρέπει να έχουν διαγράψει τα ονόματά τους από το κείμενο της υποβολής, ενώ αναφορές σε προηγούμενα άρθρα του/της συγγραφέα πρέπει να γίνονται στο τρίτο πρόσωπο.

Στην περίπτωση αρχείων Pdf, τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να απομακρυνθούν από τις Ιδιότητες Αρχείου στο μενού εντολών Αρχείο του Adobe Acrobat.

Στην περίπτωση αρχείων Microsoft Office, η ταυτότητα του συγγραφέα θα πρέπει να απομακρυνθεί από τις ιδιότητες του αρχείου (στο μενού εντολών Αρχείο στο Word), με τον ακόλουθο τρόπο: Αρχείο > Αποθήκευση Ως > Εργαλεία (ή Επιλογές σε Mac) > Επιλογές Ασφαλείας (Ασφάλεια) > Κατάργηση προσωπικών πληροφοριών από τις ιδιότητες αρχείου κατά την αποθήκευση > Αποθήκευση.

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ KEIMENOY

Παράκληση να ακολουθηθούν οι παρακάτω οδηγίες μορφοποίησης της μελέτης κατά το δυνατόν στην αρχική υποβολή και οπωσδήποτε στην τελική αναθεωρημένη υποβολή.

Οι μελέτες πρέπει να υποβάλλονται σε γραμματοσειρές Unicode (Arial Unicode, Palatino Linotype Unicode Times NewRoman κ.ά.). Το μέγεθος της γραμματοσειράς πρέπει να είναι 12' για το κείμενο και 11' για τις υποσημειώσεις, ενώ το διάστιχο σε όλο το κείμενο, συμπεριλαμβανομένων και των υποσημειώσεων, πρέπει να είναι 1,5.

ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ

Τα παραθέματα από αρχαίους και μεσαιωνικούς συγγραφείς πρέπει να γράφονται με πλάγιους χαρακτήρες και, εφόσον είναι σε ελληνική γλώσσα, σε πολυτονικό. Τα παραθέματα από σύγχρονους συγγραφείς πρέπει να γράφονται με όρθιους χαρακτήρες εντός εισαγωγικών και να ακολουθούν τον τονισμό του πρωτοτύπου.

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Οι αριθμοί από το ένα έως το εννέα εμφανίζονται ολογράφως. Για αριθμούς μεγαλύτερους του εννέα χρησιμοποιούνται αραβικοί αριθμοί, εκτός εάν ο αριθμός βρίσκεται στην αρχή πρότασης, οπότε δίνεται ολογράφως.

Οι μετρικές μονάδες πρέπει να αναγράφονται σε αριθμητικά ψηφία και όχι ολογράφως (π.χ. 2 εκ.). Για κάθε είδους μετρήσεις γίνεται υποχρεωτικά χρήση του μετρικού συστήματος.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθενται σε υποσελίδιες υποσημειώσεις και όχι στο τέλος της μελέτης. Παρατίθενται πλήρως την πρώτη φορά και συντομογραφούνται στη συνέχεια, με αναφορά στον αριθμό της υποσημείωσης, όπου αυτές αναγράφονται πλήρως ως εξής: ό.π. (υποσημ. 00).

Ως προς τον τονισμό, οι τίτλοι των ελληνικών βιβλίων και άρθρων στις υποσημειώσεις επιβάλλεται να ακολουθούν την αρχική μορφή των σχετικών έργων (πολυτονικά, όταν τα σχετικά κείμενα έχουν γραφεί πολυτονικά, και μονοτονικά, όταν έχουν γραφεί μονοτονικά).

Στις μελέτες που υποβάλλονται στις υπόλοιπες γλώσσες εκτός των ελληνικών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά κλπ.) οι τίτλοι παραμένουν ως έχουν στην αρχική τους γλώσσα, εκτός από τους τίτλους έργων σε κυριλλικό, αραβικό, γεωργιανό, αρμένικο κ.ο.κ. αλφάβητο που επιβάλλεται να μεταγραφούν στο λατινικό αλφάβητο με βάση τους κανόνες μεταγραφής της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress Romanization Tables).

Σε γλώσσες που δεν είναι εύκολα κατανοητές, προτείνεται η μετάφραση του τίτλου στα αγγλικά εντός παρενθέσεων.

Στις μελέτες που υποβάλλονται στα ελληνικά, τα ονόματα των συγγραφέων των ξενόγλωσσων δημοσιευμάτων στις υποσημειώσεις παραμένουν ξενόγλωσσα, αλλά οι τόποι έκδοσης αναγράφονται στα ελληνικά όταν υπάρχει αντίστοιχος δόκιμος ελληνικός όρος (π.χ. Λονδίνο, Παρίσι). Σε αντίθετη περίπτωση παραμένουν στην αρχική τους εκδοχή (π.χ. Princeton, Amsterdam).

Στις μελέτες που υποβάλλονται στις υπόλοιπες γλώσσες εκτός των ελληνικών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά κλπ.) τα ονόματα των συγγραφέων και οι τόποι έκδοσης μεταγράφονται στη γλώσσα συγγραφής της υπό δημοσίευση μελέτης.

Μονογραφίες

Αρχικό ονόματος και επίθετο συγγραφέα, τίτλος, τόπος και χρόνος έκδοσης, αριθμοί σελίδων (χωρίς δήλωση της λέξης: σ./σελ.) και αριθμοί εικόνων ή πινάκων (εικ. ή πίν. αντιστοίχως):

Μονογραφία

R. Ousterhout, Master Builders of Byzantium, Princeton 1999, 64, εικ. 9.

Μονογραφία που ανήκει σε σειρά

K. Papadopoulos, Die Wandmalereien des XI. Jahrhunderts in der Kirche Panagia ton Chalkeon in Thessaloniki (Byzantina Vindobonensia 2), Βιέννη 1966, 45.

Επανέκδοση

D. A. Zakynthinos, Le despotat grec de Morée (αναθεωρ. έκδ. Ch. Maltezou), ²Λονδίνο 1975.

Ανατύπωση

W. Heyd, Histoire du commerce du Levant au Moyen Âge, τ. 1 και 2, Λειψία 1885-1886 (ανατύπ. Amsterdam 1967).

Πρωτογενείς πηγές

Όνομα αρχαίου ή μεσαιωνικού συγγραφέα, Πρωτότυπος τίτλος έργου, αριθμός βιβλίου/παραγράφου (εφόσον υπάρχει), εκδ. αρχικά ονόματος και επίθετο εκδότη (σειρά, εφόσον ανήκει σε κάποια), τόπος και χρονολογία έκδοσης, αριθμοί σελίδων:

Ἄννα Κομνηνή, Ἀλεξιάς, III. 10.4, έκδ. D. R. Reinsch ‒ A. Kambylis (CFHB 40), Βερολίνο – Νέα Υόρκη 2000, 113.

Άρθρα

Αρχικό ονόματος και επίθετο συγγραφέα, «τίτλος άρθρου», τίτλος περιοδικού, αριθμός τόμου, έτος έκδοσης σε παρενθέσεις, αριθμοί σελίδων και εικόνων ή πινάκων (εικ. ή πίν. αντιστοίχως).

Σημείωση: Εφόσον ένα περιοδικό περιλαμβάνεται στον κατάλογο συντομογραφιών του Δελτίου της ΧΑΕ πρέπει να συντομογραφείται. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του:

Μ. Χατζηδάκης, «Βυζαντινὲς τοιχογραφίες στὸν Ὠρωπό», ΔΧΑΕΔελτίον της ΧΑΕ) Α΄  (1959), 87-107.

D. Mouriki, «Stylistic Trends in Monumental Painting of Greece during the Eleventh and Twelfth Centuries», DOP 34-35 (1980-1981), 77-124, πίν. 1-96.

Αναδημοσιευμένα άρθρα

M. Vassilaki, «A Cretan Icon in the Ashmolean: the Embrace of Peter and Paul», JÖB 40 (1990), 406-422 (= M. Vassilaki, The Painter Angelos and Icon-Painting in Venetian Crete, Farnham 2009 [άρθρο/κεφάλαιο 6], 111-135).

Πρακτικά συνεδρίου

A. Mitsani, «Observations on the Origins of Marbles Used in the Katapoliani Church of Paros», Παρία Λίθος. Λατομεία, μάρμαρο και εργαστήρια γλυπτικής της Πάρου. Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων (Πάρος, 2-5 Οκτωβρίου 1997), επιστ. επιμ. Δ. Σκιρλάντι ‒ Ντ. Κατσωνοπούλου, Αθήνα 2000, 279-280.

Βιβλιοκρισίες

D. I. Constantelos, βιβλιοκρισία του «A. Sharf, Byzantine Jewry: From Justinian to the Fourth Crusade, Nέα Υόρκη 1971», ΑΗR 77 (1972), 499-500.

Λήμματα σε εγκυκλοπαίδειες/λεξικά

ODB, τ. 2, λήμμα «Germanos I, Patriarch of Constantinople» (A. Kazhdan).

Κατάλογοι εκθέσεων

Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο. Ώρες Βυζαντίου – Έργα και ημέρες στο Βυζάντιο (κατάλογος έκθεσης: Θεσσαλονίκη, Λευκός Πύργος, Οκτώβριος 2001-Ιανουάριος 2002), Αθήνα 2002, επιστ. επιμ. Δ. Παπανικόλα-Μπακιρτζή, αριθ. κατ. και εικ. 211 στις σ. 189-190 (Α. Τσάκαλος).

Αναφορές σε ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις

Οι αναφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν την αντίστοιχη ιστοσελίδα (URL) της δημοσίευσης, καθώς και την ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ (φωτογραφίες, σχέδια, χάρτες, συγκεντρωτικοί πίνακες)

Το τεκμηριωτικό υλικό που εικονογραφεί τη μελέτη, συνοδεύεται από επεξηγήσεις/υπότιτλους (λεζάντες).

Το τεκμηριωτικό υλικό, ανεξαρτήτως αν είναι φωτογραφίες, σχέδια, χάρτες ή συγκεντρωτικοί πίνακες, λαμβάνει συνεχή αρίθμηση σε αραβικούς αριθμούς με τη σειρά που αυτό εμφανίζεται στη μελέτη. Η παραπομπή στις εικόνες σημειώνεται σε παρένθεση π.χ. (Εικ. 2) ή (Εικ. 2, 3) ή (Εικ. 2-4).

Όλες οι εικόνες πρέπει να συνοδεύονται από επεξηγήσεις/υπότιτλους μαζί με το όνομα του δημιουργού, εάν είναι γνωστό.

Σε περίπτωση που τα πνευματικά δικαιώματα της εικόνας ανήκουν σε τρίτους, πρέπει να γίνεται αναφορά σε αυτούς βάσει του τρόπου που οι ίδιοι υποδεικνύουν.

Εάν η εικόνα προέρχεται από άλλη δημοσίευση, στην επεξήγηση θα πρέπει να γίνεται αναφορά στη δημοσίευση αυτή, συμπεριλαμβανομένων και του αριθμού της εικόνας ή και της σελίδας όπου η εικόνα δημοσιεύεται, από την οποία αυτές έχουν αντιγραφεί.

Επεξηγήσεις / Υπότιτλοι (Λεζάντες)

Οι επεξηγήσεις/υπότιτλοι των εικόνων πρέπει να συντάσσονται με την ακόλουθη σειρά: τόπος, θέμα, χρονολόγηση:

Εικ. 1. Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Εικόνα. Άγιος Γεώργιος, πρώτο μισό του 14ου αιώνα.

Εικ. 2. Άγιος Γεώργιος (λεπτομέρεια της Εικ. 1).

Όταν το θέμα δεν δημοσιεύεται στο σύνολό του, αλλά τμήμα αυτού, τότε η επεξήγηση της εικόνας διαμορφώνεται ως εξής:

Εικ. 3. Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Εικόνα. Άγιος Ανδρέας, πρώτο μισό του 14ου αιώνα, λεπτομέρεια

Γ. Κρίση των υποβαλλομένων προς δημοσίευση μελετών

Σε περίπτωση που μία μελέτη κατατεθεί προς δημοσίευση στο Δελτίον της ΧΑΕ, δεν επιτρέπεται η αποστολή της σε άλλο περιοδικό πριν από την έγκριση ή απόρριψή της.

Κάθε υποβληθείσα μελέτη ελέγχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και ειδικότερα από την Εκδοτική Επιτροπή εκάστου τόμου ως προς τη συνάφειά της με τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη και την τήρηση των προδιαγραφών.

Το Συμβούλιο εξετάζει τη δυνατότητα δημοσίευσης μελετών που είναι προϊόντα ώριμης έρευνας και είναι διατυπωμένες σε άρτιο επιστημονικό λόγο. Σε περίπτωση που μια μελέτη δεν πληροί οποιοδήποτε από τα παραπάνω κριτήρια, το Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απόρριψής της.

Μελέτες που προχωρούν στο στάδιο της κρίσης αποστέλλονται ανωνύμως σε δύο κριτές, των οποίων τα ονόματα δεν γνωστοποιούνται. Σε περίπτωση διισταμένων κρίσεων, η μελέτη αποστέλλεται και σε τρίτο κριτή.

Οι κριτές καλούνται να εκτιμήσουν την υποβληθείσα μελέτη με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • πρωτοτυπία
 • συμβολή στην επιστήμη
 • σύνταξη και σύνθεση κειμένου.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της κρίσης, η Εκδοτική Επιτροπή του εκάστοτε τόμου, βασιζόμενη στην εκτίμηση των κριτών, ενημερώνει τον/την συγγραφέα για την απόφαση να γίνει αποδεκτή η μελέτη προς δημοσίευση (α) ως έχει ή (β) κατόπιν αλλαγών ή (γ) ότι η μελέτη απορρίπτεται. Επίσης, ενημερώνει τους συγγραφείς για το περιεχόμενο των κρίσεων.

Η Εκδοτική Επιτροπή ανακοινώνει στους συγγραφείς την αποδοχή ή απόρριψη των μελετών τους σε εύλογο διάστημα από την υποβολή τους.

Η ΧΑΕ διατηρεί εμπιστευτικό αρχείο όλων των μελετών που έχουν υποβληθεί προς δημοσίευση.

Δ. Διορθώσεις και υποβολή προς δημοσίευση της

αναθεωρημένης μορφής των μελετών

Σε περίπτωση που μια μελέτη γίνει δεκτή με την προϋπόθεση αναθεώρησης του κειμένου βάσει των υποδείξεων των κριτών, ο/η συγγραφέας έχει εύλογο διάστημα, που καθορίζεται από την Εκδοτική Επιτροπή του εκάστοτε τόμου, για να πραγματοποιήσει τις αλλαγές αυτές.

Η αναθεωρημένη μορφή της κάθε μελέτης πρέπει να έχει συνταχθεί ακολουθώντας τις διορθώσεις-βελτιώσεις που έχουν ζητήσει οι κριτές, ή ο/η συγγραφέας να εξηγεί γιατί δεν τις αποδέχτηκε.

Η αναθεωρημένη μελέτη πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με τις Οδηγίες που αναλύονται στην ενότητα «Μορφοποίηση κειμένου».

Οι πρωτότυπες εικόνες και τα πρωτότυπα σχέδια υποβάλλονται με την κατάθεση της τελικής μορφής του κειμένου.

Αναθεωρημένες μελέτες θα προωθηθούν στα τελικά στάδια δημοσίευσης (δηλαδή φιλολογική και εκδοτική επιμέλεια και σελιδοποίηση), αφού παραληφθεί το υλικό τεκμηρίωσης (φωτογραφίες, σχέδια κλπ.) και υπό τον όρο ότι είναι διαμορφωμένες σύμφωνα με τις οδηγίες σύνταξης του περιοδικού.

Μετά την τελική υποβολή δεν επιτρέπονται μετατροπές στο άρθρο.

Ε. Οδηγίες για την τελική υποβολή των προς δημοσίευση μελετών / Έλεγχος δοκιμίων

Τα παρακάτω πρέπει να υποβληθούν ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία (το όνομα του κάθε αρχείου πρέπει να αποτελείται από το επώνυμο του συγγραφέα και τη χαρακτηριστική συντομογραφία του τίτλου του αρχείου, σύμφωνα με τα παρακάτω παραδείγματα):

Κείμενο σε microsoft Word και σε Pdf αρχεία, συνολικά δύο αρχεία (παράδειγμα: ΠαλαιολόγοςΚείμενο.doc και ΠαλαιολόγοςΚείμενο.pdf). Το αρχείο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής, με τη σειρά που παρατίθενται:

 • τον τίτλο της μελέτης στα ελληνικά και αγγλικά,
 • το όνομα του/της συγγραφέα ή τα ονόματα των συγγραφέων στα ελληνικά και αγγλικά,
 • την ιδιότητα ή και τον φορέα στον οποίο ανήκει/ουν στα ελληνικά και αγγλικά,
 • την πλήρη ταχυδρομική του/της διεύθυνση,
 • τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
 • το τηλέφωνο επικοινωνίας,
 • τη σύντομη περίληψη της μελέτης στα ελληνικά και αγγλικά,
 • τις λέξεις κλειδιά στα ελληνικά και αγγλικά,
 • το κυρίως κείμενο με τις υποσημειώσεις (υποσελίδιες),
 • την εκτενή περίληψη περιλαμβανομένων του ονόματος του συγγραφέα και του τίτλου της μελέτης και
 • τον κατάλογο των εικόνων με συνεχόμενη αρίθμηση σε αραβικούς αριθμούς με τις επεξηγήσεις και με την προέλευσή τους.

Παραρτήματα ή κατάλογοι (εάν υπάρχουν) σε αρχείο Microsoft Word και Pdf, συνολικά δύο αρχεία ανά παράρτημα/κατάλογο (παράδειγμα: ΠαλαιολόγοςΠαράρτημα1.doc και ΠαλαιολόγοςΠαράρτημα1.pdf).

Εικόνες (φωτογραφίες, σχέδια, χάρτες).

Φωτογραφίες

Η κάθε μία φωτογραφία υποβάλλεται ως ξεχωριστό αρχείο tiff ή jpg σε ανάλυση 350 dpi τουλάχιστον. Φωτογραφίες χαμηλής ποιότητας που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Δελτίου δεν γίνονται δεκτές. Ο τίτλος του αρχείου περιλαμβάνει το επώνυμο του συγγραφέα και τον αριθμό που λαμβάνει στο κείμενο (παράδειγμα: ΠαλαιολόγοςΕικ.1.tiff).

Σχέδια και χάρτες

Τα σχέδια και οι χάρτες που συνοδεύουν τις μελέτες δεν πρέπει να ξεπερνούν σε διαστάσεις τα 70×100 εκ., αλλά και να μην είναι ποτέ μικρότερα από το μέγεθος στο οποίο πρόκειται να δημοσιευθούν. Πρέπει να είναι μελανωμένα σε λευκό ή διαφανές χαρτί λευκό, χωρίς τονικές διαβαθμίσεις ή ξυσίματα και να συνοδεύονται πάντοτε από γραφική κλίμακα. Όλα τα σχέδια και οι χάρτες πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή tiff ως line art ή bitmap και σε ανάλυση ίση ή υψηλότερη των 1200 dpi. Αρχεία μεγάλου μεγέθους πρέπει να αποθηκεύονται χρησιμοποιώντας συμπίεση LZW (compression).

Όλα τα παραπάνω θα συνοδεύονται από τα κάτωθι δύο έγγραφα:

Μία υπογεγραμμένη επιστολή προς την Εκδοτική Επιτροπή του εκάστοτε τόμου του περιοδικού, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Να διευκρινίζεται, αν οι επισημάνσεις των κριτών έγιναν δεκτές και αν όχι για ποιο λόγο.
 • Να επισημαίνεται, αν έχουν γίνει αλλαγές στον τίτλο και στη σύντομη περίληψη της μελέτης που υποβλήθηκε στο περιοδικό και τους λόγους για τους οποίους έγιναν αυτές.
 • Έναν κατάλογο όλων των ηλεκτρονικών αρχείων που υποβλήθηκαν μαζί με τη μελέτη και το περιεχόμενό τους.

Υπογεγραμμένη τη Βεβαίωση και Συμφωνία συγγραφέα για τα πνευματικά δικαιώματα στο πρωτότυπο. Μεταξύ άλλων θα βεβαιώνεται ότι ο συγγραφέας έχει λάβει άδεια δημοσίευσης των μνημείων ή αντικειμένων καθώς και του συνόλου του τεκμηριωτικού υλικού (φωτογραφίες, σχέδια κ.λπ). που περιλαμβάνονται στο υπό δημοσίευση άρθρο. Η Βεβαίωση και Συμφωνία συγγραφέα θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση chae.secretary@gmail.com.

Σημείωση: Υποβάλλοντας μία μελέτη για δημοσίευση στο Δελτίον της ΧΑΕ, ο/η συγγραφέας αναλαμβάνει την ευθύνη για την τήρηση της διεθνούς νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα, βεβαιώνει ότι με κανένα τρόπο δεν παραβιάζονται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων και αποδέχεται την πολιτική του Δελτίου για τα πνευματικά δικαιώματα.

Έλεγχος δοκιμίων

Οι συγγραφείς λαμβάνουν δοκίμια των άρθρων τους, τα οποία καλούνται να ελέγξουν και να επιστρέψουν σε διάστημα που καθορίζεται από την Εκδοτική Επιτροπή του εκάστοτε τόμου. Σε περίπτωση που δεν απαντήσουν, το άρθρο τους δημοσιεύεται στη μορφή του δοκιμίου που έχουν λάβει.

Οι τυπογραφικές διορθώσεις των κειμένων από τον επιμελητή δεν θα υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση τις τρεις. Οι αλλαγές ή τροποποιήσεις στο κείμενο ή στην εικονογράφηση ενός άρθρου που πραγματοποιούνται με ευθύνη του συγγραφέα κατά το διάστημα εκτύπωσης του Δελτίου, βαρύνουν οικονομικά τον ίδιο τον συγγραφέα.

ΣΤ. Δημοσίευση εγκεκριμένων μελετών ‒ Ανάτυπα

Μετά τη δημοσίευση του τόμου, οι συγγραφείς λαμβάνουν ηλεκτρονικό ανάτυπο του άρθρου τους σε μορφή Pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει.

Οι συγγραφείς έχουν το δικαίωμα να αναρτήσουν το ηλεκτρονικό ανάτυπο μετά την παρέλευση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη δημοσίευσή του.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


1. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (εφεξής, ΕΚΤ)/ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (εφεξής, ΕΙΕ) αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να προστατεύονται τα πληροφοριακά/προσωπικά δεδομένα των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου, και λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση, ακεραιότητα, και εμπιστευτικότητα των πληροφοριακών δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων. Υποβάλλοντας οποιοδήποτε πληροφοριακό δεδομένο σας στο ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, αποδέχεσθε την παρακάτω πολιτική προστασίας δεδομένων.

2. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας είναι προαιρετική. Κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε υποκείμενο δεδομένων (εφεξής, Προσωπικά Δεδομένα), μπορεί να προσδιορίζει όνομα, επαγγελματικό τίτλο, εταιρική επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κ.α. Επίσης, ερωτήσεις ή σχόλια που υποβάλλονται από χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου μπορεί να περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα. Το ηλεκτρονικό ξεφύλλισμα (browsing), η θέαση και η λήψη (downloading) άρθρων και άλλου περιεχομένου που περιέχονται σ’ αυτό το διαδικτυακό τόπο δεν προϋποθέτουν την υποβολή Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών. Επίσης, οι αναφερόμενες λειτουργίες δεν προϋποθέτουν τη διαμόρφωση του ηλεκτρονικού φυλλομετρητή (browser) έτσι ώστε να δέχεται cookies.

3. Τα Προσωπικά Δεδομένα που εισάγονται σ’ αυτό τον διαδικτυακό τόπο θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προώθηση, υποστήριξη και υλοποίηση των λειτουργιών αυτού του ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού. Κάθε φορά που το ΕΚΤ/ΕΙΕ συλλέγει και χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα, το κάνει στα πλαίσια της υλοποίησης των σκοπών του, δηλαδή, για να:

α. έχει την ανταπόκρισή σας ή στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου

β. έχει δυνατότητα βελτίωσης της λειτουργίας του, επισήμανσης και επίλυσης προβλημάτων αυτού του διαδικτυακού τόπου

γ. έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας

δ. μπορεί να απαντά σε ερωτήματά σας

ε. μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες και δραστηριότητες αυτού του διαδικτυακού τόπου, και

στ. μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας για κάθε τι άλλο σχετίζεται με τις δραστηριότητες του ΕΚΤ/ΕΙΕ.

4. Η εγγραφή σας ως συγγραφέα στο ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας με σκοπό την υποβολή άρθρων για δημοσίευση στο εν λόγω περιοδικό, ή ως αναγνώστη με σκοπό τη λήψη ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων για το περιεχόμενο του εν λόγω περιοδικού προϋποθέτει την παροχή πληροφοριακών δεδομένων ή/και Προσωπικών Δεδομένων όπως το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας, και την χρήση cookies.

5. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ δεν θα κοινοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε οποιονδήποτε τρίτο και δε θα τα χρησιμοποιήσει σε συνεργασία με αυτόν, εκτός αν υπάρχει η σαφής συναίνεσή σας. Ωστόσο, το ΕΚΤ/ΕΙΕ μπορεί:

α. να διαθέσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας στους βοηθούς εκπλήρωσης, σχετιζόμενα νομικά πρόσωπα, ή αντισυμβαλλόμενους του για επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων. Αυτό μπορεί να σημαίνει διαβίβαση δεδομένων σε άλλη χώρα, όχι όμως σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, όπου ο βοηθός εκπλήρωσης, το σχετιζόμενο νομικό πρόσωπο ή ο αντισυμβαλλόμενος του ΕΚΤ/ΕΙΕ εδρεύει. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ θα βεβαιώνεται ότι τα παραπάνω πρόσωπα θα προστατεύουν τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων.

β. να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε νομικό πρόσωπο στο οποίο το ΕΚΤ/ΕΙΕ έχει μεταφέρει συνολικά ή μερικά την επιχειρησιακή του δράση υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το νομικό πρόσωπο έχει δεσμευθεί ότι θα προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων.

6. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ καταγράφει τους τρόπους χρήσης των ιστοσελίδων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ μπορεί να διαθέσει σε τρίτα πρόσωπα, προσεκτικά επιλεγμένα, πληροφοριακά δεδομένα χρήσης και συναλλαγών των ιστοσελίδων αυτού του διαδικτυακού τόπου, με τη μορφή ανωνυμοποιημένων στατιστικών και δημογραφικών δεδομένων, χωρίς να αποκαλύπτονται στοιχεία που αφορούν στην ταυτότητα των υποκειμένων δεδομένων ή εμπιστευτική πληροφόρηση, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από τον νόμο ή είναι αναγκαίο ενόψει νομικής διαδικασίας ή αν το ΕΚΤ/ΕΙΕ έχει τη συναίνεσή σας.

7. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ δεν συλλέγει εσκεμμένα ούτε χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα χρηστών κάτω των 18 ετών.

8. Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα σας που το ΕΚΤ/ΕΙΕ διατηρεί. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ή τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας από τα αρχεία του ΕΚΤ/ΕΙΕ. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας που το ΕΚΤ/ΕΙΕ συλλέγει και επεξεργάζεται, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΕΚΤ/ΕΙΕ στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: chae.secretary@gmail.com. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε ή διαγράψετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από τα αρχεία του ΕΚΤ/ΕΙΕ, θα πρέπει να ενημερώσετε το ΕΚΤ/ΕΙΕ εγγράφως διατυπώνοντας με σαφήνεια την επιθυμητή αλλαγή ή διαγραφή στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: chae.secretary@gmail.com. Είναι πιθανόν, ενόψει αυτής της επικοινωνίας σας, το ΕΚΤ/ΕΙΕ να επικοινωνήσει μαζί σας για να επιβεβαιώσει το αίτημά σας για αλλαγή ή διαγραφή των δεδομένων σας. Σε κάθε περίπτωση, είναι ενδεχόμενο να παραμείνει κάποιο στοιχείο από τα Προσωπικά Δεδομένα σας στα αρχεία του ΕΚΤ/ΕΙΕ, που όμως δεν θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ διατηρεί το δικαίωμα περιστασιακά να επικοινωνεί με το υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων αναλόγως των αναγκών του ΕΚΤ/ΕΙΕ.

9. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των συγγραφέων του ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας θα είναι διαθέσιμα στους αναγνώστες του εν λόγω περιοδικού. Αυτά τα πληροφοριακά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα με σκοπό να διευκολύνουν την επικοινωνία με τους επιστήμονες. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτά τα πληροφοριακά δεδομένα μπορεί να συλλέγονται και επεξεργάζονται από τρίτους. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ δεν φέρει ευθύνη για τέτοια συλλογή και επεξεργασία πληροφοριακών δεδομένων σας.

10. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ μπορεί να συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες που αφορούν στη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα χώρου (domain name) σας (το κείμενο μετά το @ στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας) και τη συσχετιζόμενη διεύθυνση IP, και το όνομα χρήστη (user name) σας (το κείμενο πριν το @ στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας). Η ποσότητα των πληροφοριών που γνωστοποιούνται εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει στον ηλεκτρονικό φυλλομετρητή σας για την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο (web-browser). Παρακαλείσθε να ελέγξετε τον ηλεκτρονικό φυλλομετρητή σας αν επιθυμείτε να μάθετε τι πληροφορίες επιτρέπει να γνωστοποιούνται κατά την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο.

11. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ μπορεί να αποθηκεύει αρχεία κειμένου όπως τα cookies στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας κάθε φορά που κάνετε χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας διαδικτυακός τόπος μεταβιβάζει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη που τον επισκέπτεται για σκοπούς καταγραφής της χρήσης. Αυτά τα μικρά αρχεία κειμένου (cookies) διευκολύνουν τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου, ελαχιστοποιούν την ανάγκη της κατ’ επανάληψη καταχώρισης πληροφοριακών δεδομένων κάθε φορά που κάνετε χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου, και επιτρέπουν στο ΕΚΤ/ΕΙΕ να σας παρέχει χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Εφόσον το θελήσετε, μπορείτε να διαγράψετε ή και εμποδίσετε την εισαγωγή cookies στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας. Για να το επιτύχετε, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τις ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού φυλλομετρητή (browser) σας. Ωστόσο, η διαγραφή ή παρεμπόδιση εισαγωγής cookies μπορεί να περιορίσει τις δυνατότητες χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου. Το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας χρησιμοποιεί cookies με δύο τρόπους: καταρχάς, μικρά αρχεία κειμένου κάθε χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου αποστέλλονται από τον διακομιστή (server) του ΕΚΤ/ΕΙΕ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας και χρησιμοποιούνται για να επαληθεύσoυν δικαιώματα πρόσβασης σ’ αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Αυτά τα cookies δεν παραμένουν στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας μετά την κάθε χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επιπλέον, κατόπιν δικής σας επιλογής, ένα cookie αποστέλλεται από τον διακομιστή (server) του ΕΚΤ/ΕΙΕ και αποθηκεύεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας πρόσβασης με όνομα χρήστη και συνθηματικό πρόσβασης (login). Τα cookies χρησιμεύουν στο ΕΚΤ/ΕΙΕ για να ταυτοποιήσει τη χρήση που κάνετε σ’ αυτόν τον διαδικτυακό τόπο χωρίς να χρειάζεται να ερωτάστε για τον όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password), και για να κρατάει μετρήσιμα στοιχεία χρήσης. Εάν δεν επιθυμείτε να δέχεστε τέτοια cookies ή επιθυμείτε να ενημερώνεστε πότε ένα cookie εστάλη σ’ εσάς, μπορείτε να ρυθμίσετε σχετικά τις παραμέτρους χρήσης του ηλεκτρονικού φυλλομετρητή (browser) σας.

12. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ έχει το δικαίωμα να αλλάξει αυτήν την πολιτική προστασίας δεδομένων χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας. Οποιαδήποτε αλλαγή αυτής της πολιτικής προστασίας δεδομένων θα καταχωρηθεί σ’ αυτήν την ιστοσελίδα. Η αδιάλειπτη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου από εσάς εκλαμβάνεται ως αποδοχή οποιασδήποτε αλλαγής στην πολιτική προστασίας δεδομένων. Σχόλια ή ερωτήσεις που αφορούν σ’ αυτή την πολιτική προστασίας δεδομένων μπορείτε να τα απευθύνετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας chae.secretary@gmail.com.

13. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ υλοποιεί τεχνολογικές εφαρμογές και πολιτική προστασίας που αποσκοπούν στη διαφύλαξη των Προσωπικών Δεδομένων σας από μη επιτρεπόμενη ή μη κατάλληλη χρήση τους. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ περιοδικά θα εξετάζει την καταλληλότητα και επάρκεια αυτών των τεχνολογικών εφαρμογών και πολιτικής προστασίας δεδομένων.