Στοιχεία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και οικοδομικές πρακτικές στη βασιλική του θεάατρου της Μεσσήνης


Δημοσιευμένα: Sep 22, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
6ος αιώνας πρωτοβυζαντινή αρχιτεκτονική κατασκευαστικές τεχνικές οργάνωση εργαστηρίων αρχιτεκτονικό σχέδιο βασιλική του Θεάτρου της Μεσσήνης Μεσσήνη Πελοπόννησος.
Nikos TSIVIKIS
Περίληψη
Με αφορμή τη βασιλική του Θεάτρου της Μεσσήνης εξετάζονται στοιχεία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και οικοδομικές πρακτικές σε επαρχιακά μνημεία του 6ου αιώνα. Στα κιονόκρανα της βασιλικής παρατηρούμε τη χρήση χαραγμάτων τοποθέτησης για τη σωστή σειρά των κιονοκράνων στις κιονοστοιχίες, και στο δάπεδο του ιερού τεκμηριώνεται η ύπαρξη μιας αξονικής βοηθητικής χάραξης για την ορθή τοποθέτηση του λειτουργικού εξοπλισμού. Οι ενδείξεις αυτές μας δίνουν την ευκαιρία για μια περαιτέρω ανάλυση της οικοδομικής διαδικασίας μνημείων όπως η μεσσηνιακή βασιλική.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.