Συντακτική ομάδα

Συντακτική Επιτροπή

Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού "Educational Routes" αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες του χώρου της εκπαίδευσης και με υψηλή επιστημονική κατάρτιση.

Είναι υπεύθυνη για την επιλογή των υποβληθέντων άρθρων, βεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα και τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα του περιοδικού. Επιβλέπει τη συνολική διαδικασία έκδοσης, καθορίζει την πολιτική του περιοδικού, και ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων. Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής διατηρούν υψηλό επίπεδο επαγγελματικής δεοντολογίας, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα σε κάθε απόφαση που λαμβάνεται.

Υπεύθυνος έκδοσης:  Ρες Ιωάννης, (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Χίου)

Μέλη της Συντακτικής Επιτροπής είναι τα παρακάτω Στελέχη εκπαίδευσης (Διευθυντές/Προϊστάμενοι) της ΔΙΠΕ Χίου με υψηλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο:

Κέρογλου Μαρία

Τζάνα Ελένη 

Πελαντή Μαριάννα

Κυριακώδη Δέσποινα

Κατσαφάρου Μαρία

Παϊδα Σέβη

Αλιφιεράκη Δέσποινα

Υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης:  Ανδρεάδης Ισίδωρος (Στελεχιακό δυναμικό ΔΙΠΕ Χίου)