Πληροφορίες για Συγγραφείς

Ενδιαφέρεστε να πραγματοποιήσετε υποβολή στο συγκεκριμένο περιοδικό; Συνιστάται η μελέτη της σελίδας Σχετικά με το περιοδικό|Εκπαιδευτικές Διαδρομές (ekt.gr)

Αναλυτικές οδηγίες για τους συγγραφείς :

Διαδικασία υποβολής

Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό Εκπαιδευτικές Διαδρομές (Educational Routes), ζητείται από τους συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους συγγραφείς.

 • Το Άρθρο αυτό είναι πρωτότυπο έργο, δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 •  Στο βαθμό που γνωρίζω, το Άρθρο δεν δυσφημεί οποιοδήποτε πρόσωπο, δεν προσβάλει την  ιδιωτικότητα οποιουδήποτε προσώπου, και δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.

 •  Το Άρθρο δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε οποιοδήποτε τμήμα του Άρθρου υπάρχει περιεχόμενο για την αναπαραγωγή του οποίου απαιτείται άδεια, έχω ζητήσει και λάβει την άδεια από το(-ους) δημιουργό(-ούς) ή/και δικαιούχο(-ους).

 • Αποδέχομαι την πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων του περιοδικού. Το άρθρο έχει συνταχθεί με βάση τις Οδηγίες προς συγγραφείς του περιοδικού.
 • Διατηρώ το σύνολο των δικαιωμάτων του δημιουργού ή/και δικαιούχου πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Άρθρου, και εν γένει κάθε εξουσία πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν μεταβιβάζεται ρητά με την παρούσα συμφωνία.

 Η Διεύθυνση Έκδοσης του περιοδικού εξετάζει τη δυνατότητα δημοσίευσης άρθρων που είναι προϊόντα ώριμης έρευνας και είναι διατυπωμένα σε άρτιο γραπτό λόγο. Οι υποβληθείσες εργασίες γίνονται δεκτές για δημοσίευση αποκλειστικά με βάση την επιστημονική τους αξία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα «τυφλής» αξιολόγησης από δύο τουλάχιστον κριτές.

Διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει εργασίες πριν ξεκινήσει η διαδικασία της κρίσης. Εργασίες που περνούν στο στάδιο της κρίσης αποστέλλονται σε δύο κριτές, από τους οποίους ζητείται να αξιολογήσουν τις εργασίες κατά το χρονικό διάστημα ενός μηνός. Σε περίπτωση διιστάμενων αξιολογήσεων, η εργασία αποστέλλεται και σε τρίτο κριτή. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της κρίσης, η Διεύθυνση Έκδοσης ενημερώνει τον/τη συγγραφέα για την απόφαση να γίνει αποδεκτό το άρθρο προς δημοσίευση ως έχει ή κατόπιν μικρών αλλαγών, να επαναξιολογηθεί το άρθρο κατόπιν σημαντικών αλλαγών ή να απορριφθεί η δημοσίευση του άρθρου στο περιοδικό. Επίσης, ενημερώνει τον/τη συγγραφέα για το περιεχόμενο των αξιολογήσεων.

Η αναθεωρημένη μορφή κάθε άρθρου πρέπει να έχει λάβει υπόψη τις μετατροπές που έχουν ζητήσει οι κριτές. Πρέπει επίσης να ακολουθεί το σύστημα μορφοποίησης του περιοδικού, το οποίο περιγράφεται πιο κάτω. Τα άρθρα δημοσιεύονται σε μορφή pdf.

 Ο/Η συγγραφέας φέρει την ευθύνη για τη γλωσσική επιμέλεια του κειμένου σε σημείο ικανοποιητικό για δημοσίευση. Υποβάλλοντας μία εργασία για δημοσίευση στο περιοδικό, ο/η συγγραφέας αναλαμβάνει την ευθύνη για την τήρηση της διεθνούς νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα, βεβαιώνει ότι με κανένα τρόπο δεν παραβιάζονται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων και αποδέχεται την πολιτική του περιοδικού  για τα πνευματικά δικαιώματα.

Εγγραφή στο περιοδικό ως συγγραφέας

Για τη δικτυακή υποβολή άρθρου, θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στο orcid id. Εφόσον δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες, συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής χρήστη, επιλέγοντας στο πεδίο «εγγραφή ως» την τιμή «συγγραφέας». Τα ακόλουθα πεδία του προφίλ σας πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά:

 1. Όνομα
 2. Επίθετο 
 3. Email
 4. Συνεργαζόμενο Ίδρυμα ή φορέας
 5. ORCID ID: Το ORCID ID είναι το διεθνές αναγνωριστικό συγγραφέα, το οποίο αποκτάται χωρίς χρέωση στο  ORCID με μία απλή εγγραφή.
 6. Χώρα   

Υποβολή του άρθρου

Έχοντας εγγραφεί, από την προσωπική σας σελίδα ως συγγραφέας επιλέγετε να υποβάλετε μία νέα εργασία (διαδικασία σε πέντε βήματα):

 1. Επιλέγετε σε ποια ενότητα του περιοδικού θα υποβάλετε το άρθρο σας (βιβλιογραφική ανασκόπηση, γενικά άρθρα, ποσοτικές έρευνες, ποιοτικές έρευνες).
 2. Επιλέγετε τη  γλώσσα, στην οποία είναι γραμμένο το άρθρο.
 3. Ακολουθείτε τις υποδείξεις της λίστας ελέγχου της υποβολής, συμφωνείτε με τη δήλωση για τα πνευματικά δικαιώματα, αποθηκεύετε και συνεχίζετε.
 4. Επισυνάπτετε το αρχείο του άρθρου σας, καθώς και τα αρχεία που το συνοδεύουν (φωτογραφίες, γραφήματα, κτλ.) ξεχωριστά, αν υπάρχουν.
 5. Συμπληρώνετε τα μεταδεδομένα του άρθρου. Τα ακόλουθα πεδία μεταδεδομένων άρθρου είναι υποχρεωτικά:Τίτλος, Περίληψη, Λέξεις-κλειδιά, Αναφορές (αντιγράφετε τη βιβλιογραφία του άρθρου στο πεδίο αυτό σε APA.

Προετοιμασία υποβολής

Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής, είναι απαραίτητο οι συγγραφείς να ελέγχουν τη συμμόρφωση της υποβολής με όλα τις ακόλουθες απαιτήσεις, και οι υποβολές που δεν τηρούν τις οδηγίες αυτές μπορεί να επιστραφούν στους συγγραφείς.

 1.  Η υποβολή δεν έχει δημοσιευτεί στο παρελθόν, ούτε έχει υποβληθεί σε άλλο περιοδικό για εξέταση (ή έχει δοθεί μια εξήγηση στα Σχόλια προς τον επιμελητή).
 2. Το αρχείο υποβολής είναι σε μορφή αρχείου εγγράφου Microsoft Word.
 3. Όταν είναι διαθέσιμα, παρέχονται τα URL για πρόσβαση σε αναφορές online.
 4. Το κείμενο έχει μονό διάκενο, χρησιμοποιεί γραμματοσειρά μεγέθους 12, χρησιμοποιεί όπου απαιτείται κείμενο σε πλάγια γραφή και όχι με υπογράμμιση (εκτός από τις διευθύνσεις URL) και όλες οι εικόνες, τα σχήματα και οι πίνακες τοποθετούνται στο τέλος αυτού.
 5. Το κείμενο τηρεί τις στυλιστικές και βιβλιογραφικές απαιτήσεις που ορίζονται στις Οδηγίες πρους τους συγγραφείς.

Μορφοποίηση των εργασιών που κατατίθενται προς δημοσίευση

Γενικές οδηγίες συγγραφής εργασιών-άρθρων

Έκταση: 4.000 ως 7.000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων των περιλήψεων, της βιβλιογραφίας, των πινάκων, διαγραμμάτων, σχημάτων, εικόνων και παραρτημάτων.

Διάταξη σελίδας: Κανονική (Περιθώρια: 3,18 εκατοστά δεξιά & αριστερά, 2,50 εκατοστά επάνω & κάτω).

Γραμματοσειρά υποτίτλων και κυρίως κειμένου: Times New Roman, μέγεθος 12. Μέσα στο κείμενο δεν επιτρέπεται η χρήση έντονων (bold) χαρακτήρων ή υπογραμμίσεων. Είναι επιτρεπτή όμως η χρήση πλάγιων χαρακτήρων για τα σημεία στα οποία δίνεται έμφαση.

Διάστιχο: 1,5 (κυρίως κείμενο)

Στοίχιση: πλήρης (κυρίως κείμενο)

Παράγραφοι: σε όλες (και στην πρώτη) εσοχή μισής ίντσας (1,27 χιλ.), με τη χρήση Tab, στην πρώτη τους γραμμή. Δεν αφήνουμε κενό ανάμεσα στις παραγράφους.

Αναλυτικές οδηγίες μορφοποίησης κειμένων

Τίτλος του κειμένου: Arial, μέγεθος 16, πεζά γράμματα, έντονη γραφή, κεντραρισμένα, μονό διάστιχο.

Ονοματεπώνυμα συγγραφέων: Arial, μέγεθος 12, πεζά γράμματα, έντονη γραφή, κεντραρισμένα, μονό διάστιχο. Αφήνουμε μια σειρά (με Enter) μεταξύ του τίτλου της εργασίας και των ονοματεπωνύμων των συγγραφέων, αλλά και μεταξύ των συγγραφέων.

Οργανισμός προέλευσης του/της συγγραφέα/των συγγραφέων (πανεπιστήμιο, σχολείο κ.λπ.): μπαίνει κάτω από το ονοματεπώνυμο του/της συγγραφέα, μαζί με τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ακριβώς από κάτω, χωρίς κενό): Arial, μέγεθος 11, πεζά, πλάγια (Italics), όχι έντονη γραφή, κεντραρισμένα, μονό διάστιχο.

Περίληψη: Μέχρι 250 λέξεις. Τimes New Roman, μέγεθος 11. Ενιαίο κείμενο, χωρίς παραγράφους και βιβλιογραφικές παραπομπές. Πλήρης στοίχιση (Αφήνουμε δύο σειρές μεταξύ των προσωπικών στοιχείων των συγγραφέων και της περίληψης). Η περίληψη να γραφεί πρώτα στην ελληνική και κατόπιν στην αγγλική γλώσσα  με την παρεμβολή δύο γραμμών ανάμεσά τους (συμπεριλαμβανομένων των λέξεων-κλειδιών).

Δεδομένου οτι το περιοδικό ειναι διεθνές, στην περίπτωση που το άρθρο υποβάλλεται στην Αγγλική γλώσσα, ο συγγραφέας οφείλει να γράψει περίληψη και στην Ελληνική γλώσσα.

Λέξεις-κλειδιά (Keywords): Με μονό κενό κάτω από κάθε περίληψη, έως 6 λέξεις, Τimes New Roman, μέγεθος 11, με κόμματα ανάμεσα στις λέξεις.

Εισαγωγή-Κυρίως κείμενο:  Tο κείμενο της εργασίας ξεκινά με την Εισαγωγή μετά τις περιλήψεις και ακολουθεί το κυρίως άρθρο-εργασία με υπότιτλους για κάθε ενότητα.

Υπότιτλοι: Αφήνουμε μία σειρά ανάμεσα στους υπότιτλους των ενοτήτων, πριν και μετά από το κείμενο. Να γράφονται όλοι (και της περίληψης) με Τimes New Roman, πεζά, μέγεθος 12, έντονη γραφή, με αριστερή στοίχιση. Αν υπάρχουν δεύτερης κατηγορίας υπότιτλοι, να γράφονται με Τimes New Roman, μέγεθος 12, πλάγια γραφή (Italics), όχι έντονα, με μία σειρά  κενό πριν το κείμενο που ακολουθεί.

Βιβλιογραφία: Η βιβλιογραφία παρατίθεται σε χωριστή σελίδα, αμέσως μετά το τέλος του κυρίως κειμένου της εργασίας, σύμφωνα με το APA 7th edition σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών

APA Style

Εκτενή παραδείγματά  βιβλιογραφίας με  το σύστημα APA (7th edition) : Παραδείγματα βιβλιογραφίας APA Style 7th Edition

Ο τίτλος Βιβλιογραφία μπαίνει σε Τimes New Roman, πεζά, μέγεθος 12, έντονη γραφή, αριστερή στοίχιση, με διπλό κενό (με Enter) πριν από αυτόν (από το κυρίως κείμενο) και μετά από αυτόν.

Οι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθενται με πεζούς χαρακτήρες, Times New Roman, μεγέθους 12 και πλήρη στοίχιση. Μεσολαβεί κενό (με Enter) μεταξύ των αναφορών και μονό διάστιχο στο πλαίσιο της ίδιας αναφοράς, εφόσον αυτή καταλαμβάνει πάνω από μία σειρά-γραμμή. Οι αναφορές παρατίθενται χωρίς να αριθμούνται και χωρίς κουκίδες, τοποθετημένες αλφαβητικά.

Σχήματα, διαγράμματα, πίνακες και εικόνες: Δεν πρέπει να καταχωρίζονται μέσα στο κείμενο, αλλά σε ξεχωριστή σελίδα, στο τέλος του κειμένου μετά τη βιβλιογραφία, με σχετική όμως ένδειξη για την ακριβή θέση στην οποία εντάσσονται εντός του κειμένου (Παράδειγμα: στο σημείο αυτό να μπει ο Πίνακας 1 ή το Σχήμα 2). Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ, να φέρουν τίτλους και να είναι σχεδιασμένα με ευκρίνεια. Πρέπει να αποφεύγονται τα έντονα στοιχεία (bold) και τα κεφαλαία.

Λεζάντες σχημάτων, διαγραμμάτων, πινάκων και εικόνων: Τimes New Roman, μέγεθος 12, κεντραρισμένες, πριν τον πίνακα (ή το σχήμα), στις εικόνες όμως κάτω από αυτές. Αφήστε μια γραμμή πριν και μετά τη λεζάντα. Αριθμούμε τους πίνακες, τα σχήματα, τα διαγράμματα και τις εικόνες, με έντονη γραφή. (π.χ. Πίνακας 2)

Παραρτήματα: Στο τέλος της εργασίας, μετά τη βιβλιογραφία, σε νέα σελίδα. Κείμενο: Τimes New Roman, μέγεθος 11, μονό διάστιχο, πλήρης στοίχιση, με τον τίτλο κεντραρισμένο, με έντονη γραφή (π.χ. Παράρτημα 1).

...........................................................

Βασική δομή ερευνητικής εργασίας

Τίτλος (σύντομος)

Περίληψη (έως 250 λέξεις και περιλαμβάνει εισαγωγή, σκοπός της έρευνας, μεθόδους, το είδος σχεδιασμού της μελέτης, το δείγμα, το πώς που και πότε διεξήχθη η έρευνα, και το είδος της στατιστικής ανάλυσης, αποτελέσματα και συμπεράσματα.

Λέξεις-κλειδιά (έως έξι)

Εισαγωγή (καθορίζεται το σκεπτικό, το πλαίσιο και η σημαντικότητα του άρθρου σε διεθνές επίπεδο. Περιλαμβάνει επίσης, το επιστημονικό και θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η έρευνα. Περιγράφονται οι θεωρητικοί και λειτουργικοί ορισμοί των εννοιών και μεταβλητών, με τις οποίες ασχολείται η μελέτη, καθώς και η σχέση τους με το θεωρητικό υπόβαθρο. Στο τέλος, σε χωριστή παράγραφο της εισαγωγής, αναφέρονται ο σκοπός και οι στόχοι της μελέτης Τα παραπάνω θα πρέπει να υποστηρίζονται από την αντίστοιχη βιβλιογραφία). 

Μεθοδολογία έρευνας (Σχεδιασμός, Δείγμα, Συλλογή δεδομένων, θέματα ηθικής-Δεοντολογίας, Στατιστική Ανάλυση)

Αποτελέσματα (περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του δείγματος, με αντίστοιχο πίνακα. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό ανταπόκρισης του δείγματος, εάν πρόκειται για έρευνα που πραγματοποιήθηκε με χορήγηση ερωτηματολογίων. Θα πρέπει να υπάρχουν οι πίνακες με τα πλήρη δεδομένα που αφορούν στις μεταβλητές που ελέγχονται, ενώ στο κείμενο θα αναφέρονται μόνο τα σημαντικότερα αποτελέσματα σε σχέση με τις ερευνητικές υποθέσεις. 

Συζήτηση (εστιάζει στις απαντήσεις συγκεκριμένων ερευνητικών ερωτημάτων, με τη σειρά που διατυπώθηκαν στην αρχή της έρευνας διευκρινίζοντας μέχρι ποιού βαθμού απαντήθηκαν και συγκρίνοντας τα ευρήματα με αυτά της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Αναφέρεται η νέα γνώση που προέκυψε από το άρθρο, οι περιορισμοί και η δυνατότητα ή μη γενίκευσης των ευρημάτων).

Συμπεράσματα (σύντομη παρουσίαση των ευρημάτων από όλα τα υποθέματα και τα ερευνητικά ερωτήματα. Τα συμπεράσματα δεν πρέπει να είναι αυθαίρετα, αλλά να προκύπτουν από τα ευρήματα της έρευνας).

Συνεισφορά (αναδύεται η συνεισφορά της μελέτης στην υπάρχουσα γνώση, οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα ή τα νέα ερωτήματα τα οποία αναδείχθηκαν μέσα από τη μελέτη).

Kριτήρια αξιολόγησης της υπό δημοσίευσης εργασίας

1. Η πρωτοτυπία και  η συνάφεια με τη θεματολογία του περιοδικού.
2. Το ενδιαφέρον από εκπαιδευτική άποψη και το ερευνητικά εφαρμόσιμο, περιεχόμενο.
3. Η ολοκληρωμένη, κατανοητή, σωστή δόμηση, η συνοχή και η εκφραστική σαφήνεια της εργασίας.
4. Η ευκρινής ανάδειξη του προβλήματος/θέματος.
5. Η ανάπτυξη και θεωρητική υποστήριξη του θέματος. 

6. Η μεθοδολογία, η τεκμηρίωση, η ανάλυση δεδομένων, η επιχειρηματολογία.

7.Η αναφορά αποτελεσμάτων και η διατύπωση συμπερασμάτων, τα οποία συνεισφέρουν στη θεωρία, έρευνα ή πρακτική της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

8. Η ικανοποιητική και εύστοχη αξιοποίηση της βιβλιογραφίας. Γίνεται επιστάμενος έλεγχος των βιβλιογραφικών παραπομπών, αν αντιστοιχούν-αν υπάρχουν στο κείμενο.
9. Η συμμόρφωση με το ορισμένο πρότυπο μορφοποίησης κειμένου.

10. Η  περίπτωση λογοκλοπής, συνιστά λόγο απόρριψης της  εργασίας.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing. 

 

Δήλωση Απορρήτου

Τα ονόματα και οι διευθύνσεις email που καταχωρούνται σε αυτόν τον ιστότοπο περιοδικού θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους δηλωμένους σκοπούς αυτού του περιοδικού και δεν θα διατίθενται για κανέναν άλλο σκοπό ή σε κανένα άλλο μέρος.