Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Η μεταρρύθμιση της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα: οικονομικά και ποσοτικά δεδομένα με έμφαση στις μεταβολές του μείγματος ευημερίας


Δημοσιευμένα: Dec 28, 2021
Μενέλαος Θεοδωρουλάκης
Περίληψη

Το παρόν άρθρο επιχειρεί να καταδείξει ότι η μεταρρύθμιση στο σύστημα της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα συνιστά μια σημαντική αλλαγή στο επίπεδο κάλυψης των κοινωνικών αναγκών, αλλά και στο ευρύτερο καθεστώς ευημερίας της χώρας. Ενίσχυσε την παροχή κοινωνικών μεταβάσεων για τη στέγαση, τη φροντίδα του παιδιού και της οικογένειας και την αντιμετώπιση της φτώχειας, πετυχαίνοντας παράλληλα βελτίωση της αναδιανεμητικής και κοινωνικής αποτελεσματικότητας των κοινωνικών μεταβάσεων. Αξιοποιώντας ποσοτικά δεδομένα της Ευρωπαϊκής Έρευνας για την Εισοδηματική Κατάσταση και τις Συνθήκες ∆ιαβίωσης των Νοικοκυριών (EU SILC) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας ESSPROS υποστηρίζει ότι η εν λόγω μεταρρύθμιση διεύρυνε τη συμβολή του κράτους στην «παραγωγή» ευημερίας, τόσο σε επίπεδο πόρων όσο και καλυπτόμενων κινδύνων (αν και σε χαμηλά επίπεδα), αλλά και συνέβαλε στη μεταβολή των χαρακτηριστικών του αμιγώς νοτιο-ευρωπαικού καθεστώτος ευημερίας της χώρας, με την προσθήκη στοιχείων φιλελεύθερου καθεστώτος πρόνοιας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Ξενόγλωσση
Esping-Andersen, G., (1990). The Τhree Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge: Polity Press.
Feronas, A., (2018). ‘The transformation of solidarity in times of austerity: The case of Greece’, Social Cohesion and Development, 12(2), pp.129-144.
Ferrera, M., (1996). ‘The 'Southern Model' of Welfare in Social Europe’, Journal of European Social Policy, 6(1), pp 17-37.
Ferrera, M., (2012). ‘Verso un welfare più europeo? Conclusioni’, in Ferrera M., Fargion V., Jessoula M. (eds), Alle radici del welfare all' Italiana, Collana storica della Banca d' Italia, Venice.
Guillen, A. and Petmesidou, M., (2008)/ “Dynamics of the welfare mix in South Europe’, available at https://www.researchgate.net/publication/259496631
Katrougalos, G., (1996)/ ‘The South European welfare model: The Greek welfare state, in search of an identity’, Journal of European Social Policy,: 6(1)pp 39-60.
Katrougalos, G. and Lazaridis, G. (2003). Southern European welfare states: Problems, challenges and prospects, London: Palgrave Macmillan.
Katrougalos, G. and Lazaridis, G. (2008). ‘Τhe South European welfare states at the dawn of the new Millennium: Ιdentity and problems’, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη,3 (1), σελ. 5-25.
Titmuss, R. (1974). Social Policy. An Introduction, New York: Pantheon Press.
OECD - Public Governance Reviews (2013). ‘Greece: Reform of social welfare programmes’ available at Greece: Reform of Social Welfare Programmes | READ online (oecd-ilibrary.org)
Powell, M. and Barrientos, A., (2004). ‘Welfare regimes and the welfare mix’, European Journal of Political Research, 43(1), , pp 83-105.
Powell, M. and Barrientos, A., (2011). ‘An audit of the welfare modelling business’, Social Policy Administration, 45, pp 69-84.
The World Bank (2016), Greece social welfare review -weathering the crisis: Reducing the gaps in social protection in Greece.
Ziomas, D., Capella, A., and Konstantinidou, D., (2017). ‘The national roll-out of the ‘Social Solidarity Income’ scheme in Greece’, ESPN Flash Report, Brussels: European Commission.
Ziomas, D., Theodoroulakis, M., Capella, A. and Konstantinidou, D., (2018). Reforming the social welfare system in Greece, ESPN Flash Report, Brussels.
Ziomas, D., Theodoroulakis, M., Economou, Ch., Konstantinidou, D., (2019). Financing social protection: Greece, ESPN Thematic Report, Brussels: European Commission.
Ελληνόγλωσση
Ferrera, M. (1999). «H ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους στη Νότια Ευρώπη», στο Ματσαγγάνης, Μ, (επιμ.), Προοπτικές του Κοινωνικού Κράτους στη Νότια Ευρώπη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 33-65.
Βενιέρης, Δ. (2003). «Αποσύνθεση και Ανασύνθεση Κοινωνικής Πολιτικής», στο Βενιέρης, Δ. και Παπαθεοδώρου, Χ. (επιμ.) Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα-Προκλήσεις και Προοπτικές, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 41-88.
Βενιέρης, Δ. (2018). «Κοινωνική Πολιτική σε χώρα χωρίς πατρίδα», στο Δημουλάς, Κ. και Κουζής, Γ. (επιμ.), Κρίση και Κοινωνική Πολιτική: Αδιέξοδα και Λύσεις, Αθήνα: Τόπος, σελ. 67-85.
Δημουλάς, Κ. (2018). «Κρίση και κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης», στο Δημουλάς, Κ. και Κουζής, Γ., (επιμ.), Κρίση και Κοινωνική Πολιτική: Αδιέξοδα και Λύσεις, Αθήνα: Τόπος, σελ. 173-192.
Έμκε - Πουλοπούλου, Η. (2015). Το κόστος της κρίσης και η άδικη κατανομή του στην Ελλάδα 2009-2014, Αθήνα: Βογιατζής.
Κοντιάδης, Ξ. (2008). Εισαγωγή στην κοινωνική διοίκηση και τους θεσμούς κοινωνικής ασφάλειας, Αθήνα: Παπαζήση.
Λυμπεράκη, Α. (2015). Άτυπη κοινωνική προστασία, το υβριδικό κοινωνικό κράτος και η δυναμική εξέλιξη της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Ματσαγγάνης, Μ. (2003). «Η μετέωρη μεταρρύθμιση-Το κοινωνικό κράτος και ο εκσυγχρονισμός της κοινωνίας», στο Βενιέρης Δ. και Παπαθεοδώρου Χ. (επιμ.), Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα - Προκλήσεις και Προοπτικές, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 133-165.
Ματσαγγάνης, Μ. (1999). «Τα διλήμματα της μεταρρύθμισης του κοινωνικού κράτους», στο Ματσαγγάνης Μ. (επιμ.), Προοπτικές του Κοινωνικού Κράτους στη Νότια Ευρώπη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 13-32.
Μισσός, Β. (2019). «Δίχτυ προστασίας: Η πολιτική οικονομία της εισοδηματικής φτώχειας στην Ελλάδα της κρίσης», Κοινωνική Πολιτική, 11, σελ. 74-96.
Παπαθεοδώρου, Χ, Μισσός, Β. και Παπαναστασίου, Σ. (2020), Κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στην Ελλάδα, Αθήνα: ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.
Πετμεζίδου, Μ. (2006). «Πρόλογος Επιμελήτριας για τη Β έκδοση», στο Esping-Andersen G., Οι Τρεις Κόσμοι του Καπιταλισμού της Ευημερίας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σελ. 9-53.
Πετμεζίδου, Μ. (2018). «Τα ευρωπαϊκά κοινωνικά κράτη μετά τη μεγάλη ύφεση», στο Δημουλάς, Κ. και Κουζής, Γ., (επιμ.), Κρίση και Κοινωνική Πολιτική: Αδιέξοδα και Λύσεις, Αθήνα: Τόπος, σελ. 21-43.
Στασινοπουλου, Ο. (1992). Κράτος πρόνοιας: Ιστορική εξέλιξη - σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, Αθήνα: GUTENBERG.
Στασινοπούλου, Ο. (1996). Ζητήματα σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής- Από το κράτος πρόνοιας στο νέο προνοιακό πλουραλισμό: Φροντίδα και γήρανση, η σύγχρονη πλουραλιστική πρόκληση», Αθήνα: GUTENBERG.
Φερώνας, Α. και Κουραχάνης, Ν., (2016). «Καθεστώτα Ευημερίας και Έλλειψη Στέγης: Τι Είδους Σχέση», Κοινωνική Πολιτική, 6, σελ. 21-45.
Φερώνας, Α. (2018). «Η κοινωνική πρόνοια στην Ελλάδα της κρίσης: Ο «φτωχός συγγενής» στη δίνη της νεοφιλελεύθερης λιτότητας», στο Δημουλάς, Κ., και Κουζής, Γ. (επιμ.), Κρίση και Κοινωνική Πολιτική: Αδιέξοδα και Λύσεις, Αθήνα: Τόπος, σελ. 193-213.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)