| More

Άκρα δεξιά και ψηφιακά μέσα: αισθητική, ακτιβισμός και λογοθετικά σχήματα

Views: 438 Downloads: 184
Alex Afouxenidis, Petros Petridis

Περίληψη


Αυτό το κείμενο παρουσιάζει τη σχέση της άκρας δεξιάς με τα ψηφιακά μέσα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Το άρθρο αποτελεί σύνθεση βασικών θέσεων της βιβλιογραφίας που εξετάζει αυτήν τη σχέση και ορισμένων ερευνητικών παρατηρήσεών που αφορούν στην ελληνική συνθήκη. Παρόλο που συγκεκριμένες ρητορικές της άκρας δεξιάς για ζητήματα όπως το έθνος, η φυλή, το φύλο και η σεξουαλικότητα δεν αποτελούν κάτι νέο, έγιναν αντικείμενο επικοινωνίας με νέους τρόπους και μέσα. Οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν παρείχαν απλώς δυνατότητες συνάρθρωσης ακροδεξιών δικτύων και δημοσιοποίησης του μηνύματός τους σε μεγαλύτερα ακροατήρια αλλά συνέβαλαν στη διεθνοποίηση των θέσεων της άκρας δεξιάς και κατέστησαν περισσότερο δημοφιλές το μήνυμά της, με αποτέλεσμα να συγκροτηθεί ένα αντισυστημικό προφίλ με σημαντικό αντίκτυπο στην ακτιβιστική δράση σε δημόσιους χώρους. 


Λέξεις κλειδιά


ακτιβισμός; άκρα δεξιά; κοινωνικά μέσα δικτύωσης

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Adorno, W.T και Horkheimer, M. (1996). Διαλεκτική του Διαφωτισμού. Αθήνα: Νήσος.

Aφουξενίδης, Α. και Γεωργουλέα, Ι. (2018). Διερεύνηση των ακροδεξιών ιστότοπων: λόγος και αισθητική. Στο Σπυριδάκης, Μ., Κουτσούκου, Η. και Μαρινοπούλου Α. (επιμ.), Κοινωνία του Κυβερνοχώρου (σελ. 91-127). Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρης.

Benjamin, W. (1978). Δοκίμια για την Τέχνη. Αθήνα: Κάλβος.

Dawkins, R. 2017. Το εγωιστικό γονίδιο. Αθήνα: Κάτοπτρο.

Πετρίδης, Π. (2020). Όταν τα σώματα μιλούν: Συναίσθημα και παραγωγικότητα στην ψηφιακή συνθήκη, Ουτοπία, 133, σελ. 115-138.

Atton, C. (2006). Far-right Media on the Internet: Culture, discourse and power. New Media and Society, 8 (4), pp. 573–587.

Azuma, H. (2001). Otaku: Japan’s database animals. Minneapolis & London: University of Minneapolis Press.

Bogerts, L. and Fielitz, M. (2019). “Do you want meme war?”. Understanding the visual memes of the German Far Right. In Μ. Fielitz and Ν. Thurston (eds.), Post-digital cultures of the far right: Online actions and offline consequences in Europe and the US (pp.137-153). Transcript.

Bojarska, K. (2018). The dynamics of hate speech and counter speech in the social Media. Center for Internet and Human Rights. https://cihr.eu/summary-of-scientific-research-the-dynamics-of-hate-speech-and-counter-speech-in-the-social-media/

Caiani, M. (2013). A transnational extreme right? Νew right-wing tactics and the use of the Internet. For SISP Conference 2013, Florence, Panel: Leader populisti e nuovi media nelle democrazie contemporanee. Chairs: Giorgia Bulli e Flavio Chiapponi.

Darmstadt, A, Prinz, M., and Saal, O. (2019). The murder of Keira. Misinformation and hate speech as far-right online strategies. In Μ. Fielitz and Ν. Thurston (eds.), Post-digital cultures of the far right: Online actions and offline consequences in Europe and the US (pp. 155-167). Transcript.

Donovan, J, Lewis, B and Friedberg, B. (2019). Parallel Ports: Sociotechnical change from the alt-right to alt-tech. In Μ. Fielitz and Ν. Thurston (eds.), Post-digital cultures of the far right: Online actions and offline consequences in Europe and the US (pp. 49-65). Transcript.

Ebner, J. (2019). Counter-creativity: Ιnnovative ways to counter far-right communication tactics. In Μ. Fielitz and Ν. Thurston (eds.), Post-digital cultures of the far right: Online actions and offline consequences in Europe and the US (pp. 169-182). Transcript.

Engström, R. (2014). The online visual group formation of the far right: A cognitive historical case study of the British National Party. Public Journal of Semiotics 6 (1), pp. 1-21.

Fangen, K. and Skjelsbaek. (2020). Editorial: Special Issue on Gender and the Far Right. Politics, Religion and Ideology, 21(4), pp. 411-415.

Herzfeld, M. (2001). Irony and power: Toward a politics of mockery in Greece. In J.W. Fernandez and M. Taylor Huber (eds.), Irony in action: Anthropology, practice and the moral imagination (pp. 63–83). Chicago: The University of Chicago Press.

Jameson, F. (1995). The geopolitical aesthetic. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

Karl, P. (2019). Creating a new normal: The mainstreaming of far-right ideas through online and offline action in Hungary. In Μ. Fielitz and Ν. Thurston (eds.), Post-digital cultures of the far right: Online actions and offline consequences in Europe and the US (pp. 67-78). Transcript.

Lambert-Beatty, C. (2009). Make-believe: Parafiction and plausibility. October, 129, pp. 51–84.

Lawtoo, N. (2019). (New) Fascism: Contagion, community, myth. Michigan State University Press.

Macgilchrist, F. and Böhmig, I. (2012). Blogs, genes and immigration: Online Media and minimal politics. Media, Culture & Society, 34(1), pp. 83–100.

Manovich, L. (2001). The language of New Media. Cambridge & London: The MIT Press.

Miller-Idriss, C. (2019). What makes a symbol far right? Co-opted and missed meanings in far-right iconography. In Μ. Fielitz and Ν. Thurston (eds.), Post-digital cultures of the far right: Online actions and offline consequences in Europe and the US (pp. 123-135). Transcript.

Miller-Idriss, Cynthia (2018): The extreme gone mainstream. Commercialization and far right youth culture in Germany. Princeton University Press.

Mudde, Cas. (2019). The far right today. Polity Press.

Mudde, Cas. (2018). The far right in America. Routledge.

Nagle, A. (2017). Kill all normies: The online culture wars from Tumblr and 4chan to the alt-right and Trump. Zero Books.

Papailias, P. (2019). (Un)seeing dead refugee bodies: Mourning memes, spectropolitics, and the haunting of Europe. Media, Culture & Society, 41(8), pp. 1048–1068.

Passerini, L. (1987). Fascism in popular memory: The cultural experience of the Turin working class. Cambridge University Press.

Peters, R. A. (2015). Become Immortal: Mediatization and mediation proccesses of extreme right protest. Conjuctions, Transdisciplinary Journal of Cultural Participation, 2 (1), pp. 132-152.

Rakopoulos, T. (2018). Show me the money: Conspiracy theories and distant wealth. History and Anthropology, 29 (3), pp. 376-391.

Richardson, J. and Wodak, R. (2009). The impact of visual racism: Visual arguments in political leaflets of Austrian and British Far-right Parties. Controversia, 6 (2), pp. 45-77.

Sakki, I. and Pettersson, K. (2016). Discursive constructions of otherness in populist radical right political blogs. European Journal of Social Psychology, 46, pp. 156–170.

Sanos, S. (2013). The aesthetic of hate: Far-right intellectuals, antisemitism, and gender in 1930s France. Stanford University Press.

Shifman, L. (2014). The cultural logic of photo-based meme genres. Journal of Visual Culture, 13 (3). https://doi.org/10.1177/1470412914546577

Siapera, E. and Veikou, M. (2016). The Digital Golden Dawn: Emergence of a nationalist-racist digital mainstream. In A. Karatzogianni, D. Nguyen and E. Serafinelli (eds.), The digital transformation of the public sphere: Conflict, migration, crisis and culture in digital networks, (pp. 35-60). London: Palgrave Macmillan.

Stewart, K. (1999). Conspiracy theory’s worlds. In G.E. Marcus (ed.), Paranoia within reason: A casebook on conspiracy as explanation (pp. 13-20). Chicago and London: The University of Chicago Press.

Tuters, M. (2019). LARPing & Liberal Tears: Irony, belief and idiocy in the deep vernacular Web. In Μ. Fielitz and Ν. Thurston (eds.), Post-digital cultures of the far right: Online actions and offline consequences in Europe and the US (pp. 37-48). Transcript.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.