Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Δημοσιευμένα: Ιουλ 24, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
αξιολόγηση αντιλήψεις εκπαιδευτικών
 Άννα Κλώθου (Anna Klothou)
Χαράλαμπος Σακονίδης (Xaralambos Sakonidis)
Περίληψη

Η παρούσα μελέτη εστιάζεται στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νοηματοδοτούν την αξιολόγηση του μαθητή στα μαθηματικά και αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, αυτό της κοινότητας των εκπαιδευτικών, επιχειρεί να αποτυπώσει τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της νοηματοδότησης, αναγνωρίζοντας τον κεντρικό ρόλο της επαγγελματικής μαθητείας σε αυτή. Στο δεύτερο επίπεδο, αντιμετωπίζοντας την αξιολόγηση της εργασίας του μαθητή από τον εκπαιδευτικό ως μια κατ’ εξοχήν κοινωνική διαδικασία, διερευνά τον παιδαγωγικό λόγο συγκεκριμένων εκπαιδευτικών, επικεντρώνοντας στους πόρους που αξιοποιούν και στις τοποθετήσεις που υιοθετούν αναφορικά με την αξιολόγηση. Τα δεδομένα της έρευνας αποτέλεσαν οι απαντήσεις 553 εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένες ερωτήσεις ενός ερωτηματολογίου (πρώτο επίπεδο), για την ανάλυση των οποίων χρησιμοποιήθηκε η Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών και η Ιεραρχική Ανάλυση Συστάδων, καθώς και οι απαντήσεις ενός εκπαιδευτικού στις ερωτήσεις μιας συνέντευξης (δεύτερο επίπεδο), για την επεξεργασία των οποίων υιοθετήθηκαν τεχνικές της Θεμελιωμένης Θεωρίας και της συστημικής ανάλυσης. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη δράση τριών κυρίαρχων παραγόντων κατά τη νοηματοδότηση της αξιολόγησης στα μαθηματικά από τους εκπαιδευτικούς: της διδακτικής πράξης, του θεσμικού πλαισίου και της προσωπικής και επαγγελματικής τους σχέσης με το αντικείμενο. Ο τρόπος που αυτοί οι τρεις παράγοντες δρουν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, καθώς και οι επιπτώσεις αυτής της δράσης στη νοηματοδότηση της αξιολογικής διαδικασίας διαφοροποιούνται από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό, εξαιτίας μιας σειράς κοινωνικών παραμέτρων και μηχανισμών, με συνέπεια τη συνύπαρξη αντιφατικών νοηματοδοτήσεων τόσο σε μικρο όσο και σε μακρο επίπεδο.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
 Άννα Κλώθου (Anna Klothou), ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Χαράλαμπος Σακονίδης (Xaralambos Sakonidis), ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Αναφορές
Bliss, J., Monk, M. & Ogborn, J. (1987). Qualitative Data Analysis for Educational Research,
New York: Croom Helm.
Broadfoot, P.(2007). An Introduction to Assessment. London: Continuum.
Broadfoot, P. (2008). Comparative Perspectives on the Changing Role of Teachers. In
D. Johnson & R. Maclean (eds), Teaching: Professionalisation, Development and
Leadership. Springer Science, pp. 263 - 271
Everitt, B. (1993), Cluster Analysis, London: Edward Arnold.
Filer, A. & Pollard, A. (2000) The Social World of Pupil Assessment in Primary School,
London: Continuum
Greenacre, M. J. (2007). Correspondence Analysis in Practice. Second Edition. London:
Chapman & Hall / CRC Press.
Hair, J. F., Black, B., Babin, B., Anderson, R. E. & Tatham, R. L. (2006). Multivariate Data
Analysis. Sixth Edition. London: Prentice Hall.
Κασσωτάκης, Μ. (1990). Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Αθήνα: Γρηγόρης.
Kress, G. (1989). Linguistic Processes in Sociocultural Practice (2nd ed.). Oxford: Oxford
University Press.
Κυρίδης, Α. (1994). Κριτική της αποστήθισης ως μαθησιακής μεθόδου και κριτηρίου για
την αξιολόγηση της μαθητικής επίδοσης – Αποστήθιση και Γενικές Εξετάσεις. Σύγ-
χρονη Εκπαίδευση, τ. 77, 21-28.
Lebart, L. (1994). Complementary use of correspondence analysis and cluster analysis.
In M. Greenacre & J. Blasius (Eds.), Correspondence analysis in the social sciences.
Recent developments and applications (pp. 162-178). London: Academic
Press.
Markos, A., Menexes, G. & Papadimitriou, I. (2009). The CHIC Analysis Software v1.0. In
H. Locarek-Junge & C. Weihs (Eds.), Studies in Classifi cation, Data Analysis and
Knowledge Organization, New York: Springer.
Morgan, C. (1998) Writing Mathematically: The Discourse of Investigation, London: Falmer.
Morgan, C. (2000). Better assessment in mathematics education? A social perspective.
Ιn J. Boaler (Ed.) Multiple Perspectives on Mathematics Teaching and Learning,
Westport, CT: Ablex.
Morgan & Watson, (2002). The Interpretative Nature of Teachers’ Assessment of Students’
Mathematics: Issues for equity. Journal of Research in Mathematics Education,
Vol. 33, No. 2, 78-110.
Morgan, C., Tsatsaroni, A. & Lerman, S. (2002). Mathematics teachers’ positions and
practices in discourses of assessment, British Journal of Sociology of Education.
Vol. 23, No. 3, 445-461.
Nishisato, S. (1994). Elements of dual scaling: An introduction to practical data analysis,
Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Perrenoud, P. (1995). Οι συνήθεις διαδικασίες αξιολόγησης τροχοπέδη στην αλλαγή των
παιδαγωγικών πρακτικών. Εκπαιδευτική Κοινότητα, τ. 31, 31-37.
Perrenoud, P. (1996). Πώς να καταπολεμήσετε τη σχολική αποτυχία σε δέκα μαθήματα.
Εκπαιδευτική Κοινότητα, τ. 39, 16-23.
Παπαδημήτριου, Γ. (2007). Η ανάλυση δεδομένων, Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδά-
νος.
Shepard, L. (2000). The Role of Assessment in a Learning Culture. Educational Researcher,
Vol. 29, No. 7, pp. 4–14.
Tsatsaroni, A., Morgan, C. & Evans, J. (2007) Pedagogic Discourse, Positioning and
Emotion: Illustrations from School Mathematics, Review of Science, Mathematics
and ICT Education, 1(1), 83-105.
Philippou, G.N., Monoyiou, A. & Kaury Z. (2011). Teachers’ epistemological beliefs,
their conceptions about teaching and the beliefs of their students’. Research in
Mathematics Education, 3 (1), 39-71.
Chysostomou, M. & Philippou, G. (2010). Teachers’ epistemological beliefs and effi cacy
beliefs about Mathematics. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.9, pp.
-1515.