| More

Συστηματική αποτύπωση Διδακτικών Προσεγγίσεων σε Τάξεις Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου από φοιτητές/τριες Παιδαγωγικού Τμήματος

Views: 657 Downloads: 876
Γιώργος Πιπίνος (Giorgos Pipinos), Μαρία Χιονίδου-Μοσκόφογλου (Maria Chionidou- Mosckofoglou)

Περίληψη


Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένας τρόπος συστηματικής παρατήρησης σχετικά με τις διδακτικές προσεγγίσεις σε τάξεις των Μαθηματικών στις τρεις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου από τελειόφοιτους/ες φοιτητές/τριες Παιδαγωγικού Τμήματος. Επιχειρήθηκε μέσα από την παρατήρηση τάξεων των Μαθηματικών η ανίχνευση πιθανών κονστρουκτιβιστικών γνωρισμάτων (Driver & Oldham, 1986), η μελέτη των χρησιμοποιούμενων στρατηγικών διδασκαλίας (Beck, 1998) και η αναζήτηση χαρακτηριστικών μιας σύγχρονης τάξης των Μαθηματικών στην καθημερινή διδακτική εφαρμογή τους. Με τη μελέτη αυτή αναδύονται ερωτήματα για την εκπαίδευση των φοιτητών/τριών ως προς την παρατήρηση της πολυπλοκότητας μιας τάξης Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο


Λέξεις κλειδιά


αποτύπωση διδακτικών προσεγγίσεων στα Μαθηματικά; πρωτοβάθμια εκπαίδευση; πρακτικές ασκήσεις φοιτητών/τριών; κονστρουκτιβιστικό μοντέλο; διδακτικές στρατηγικές

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βαμβακούση, Ξ., Καργιωτάκης, Γ., Μπομποτίνου, Α.-Δ., & Σαΐτης, Α.Χ. (2006). Μαθηματικά Δ΄ Δημοτικού: Βιβλίο Δασκάλου (1η έκδ.). Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Beck, C.R. (1998). A Taxonomy for Identifying, Classifying, and Interrelating Teaching Strategies. Journal of General Education, 47(1), 37-62.

Cobb, P., Wood, T., & Yackel, E. (1995). Learning through problem-solving: a constructivist approach to second grade mathematics. In P. Murphy, M. Selinger, J. Bourne & M. Briggs (eds), Subject Learning in the Primary Curriculum:

Issues in English, science and mathematics (pp. 222-251). London and New York: Routledge.

Chionidou-Moskofoglou, M., Doukakis, S., & Lappa, A., (2005). The use of e-portfolios in Teaching and Assessment. Proceedings of the 7th International

Conference on Technology in Mathematics Teaching (pp 224-232). John Cabot CTC & Bristol University, Bristol, UK, 26-29 July 2005.

Driver, R., & Oldham, V. (1986). A constructivist approach to curriculum development in science. Studies in Science Education, 13, 105-122.

Fladers, A. (1967). Problems of observer training and reliability. In J. Amidon & B. Hough (eds), Interaction Analysis: Theory, Research, and Applications (pp.

-166). Massachusetts: Addison-Wesley Reading.

Frykholm, J. (2004). Teachers’ Tolerance for Discomfort: Implications for Curricular Reform in Mathematics. Journal of Curriculum and Supervision, 19(2),

-149.

Henry, M. (2000). Πειραματική Προσέγγιση Μαθηματικών Εννοιών και ο τρόπος Αξιολόγησής της. Στο: Φρ. Καλαβάσης & Μ. Μεϊμάρης (επιμ.), Αξιολόγηση

και Διδασκαλία των Μαθηματικών (σελ. 69-85). Αθήνα: Gutenberg - Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Καργιωτάκης, Γ., Μαραγκού, Α., Μπελίτσου, Ν., & Σοφού, Β. (2006). Μαθηματικά Β΄ Δημοτικού: Βιβλίο Δασκάλου (1η έκδ.). Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Κασσώτη, O., Κλιάπης, Π., & Οικονόμου, Θ. (2006). Μαθηματικά Στ΄ Δημοτικού: Βιβλίο Εκπαιδευτικού (1η έκδ.). Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Κολέζα, E. (2006). Σχολικά εγχειρίδια των Μαθηματικών: Α΄ Μέρος: Ένα θεωρητικό πλαίσιο αξιολόγησης. Ευκλείδης Γ΄, 65, 3-27.

Κολέζα, Ε. (2007). Σχολικά εγχειρίδια των Μαθηματικών: B΄ Μέρος: Γνωσιακή και Κοινωνιολογική ανάλυση. Ευκλείδης Γ΄, 66, 3-24.

Κόσυβας, Γ. (1995). Προσεγγίσεις της έννοιας και του ρόλου του ανοιχτού προβλήματος στη διδασκαλία των μαθηματικών. Ευκλείδης Γ΄, 12(43), 11-34.

Κόσυβας, Γ. (1996). Η Πρακτική του Ανοιχτού Προβλήματος στο Δημοτικό Σχολείο: Γόνιμος Χαρακτήρας και Ανατροπή των Παγιωμένων Αντιλήψεων. Αθήνα: Gutenberg.

Κυριαζή, Ν. (2005). Η Κοινωνιολογική Έρευνα: Κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών (8η έκδ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Λεμονίδης, Χ. (2002). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα Mαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Θέματα στην Εκπαίδευση, 3(1), 5-22.

Λεμονίδης, Χ., Θεοδώρου, Α., Καψάλης Α., & Πνευματικός, Δ. (2006). Μαθηματικά Α΄ Δημοτικού: Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής: Βιβλίο Δασκάλου

(1η έκδ.). Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Meehan, M.L., Cowley, K.S., Finch, N.L., Chadwick, K.L., Ermolov, L.D., & Riffle, M.S. (2004). Special Strategies Observation System-Revised: A Useful Tool

for Educational Research and Evaluation. Charleston, WV: AEL.

Μπονίδης, Κ. (2003). Τα σύγχρονα προγράμματα διδασκαλίας και σχολικά βιβλία στην Ελλάδα: διαδικασία παραγωγής, μορφή και περιεχόμενο, ‘πραγματικό’

πρόγραμμα, προοπτικές. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 131, 25-40.

Nohda, N. (1988). Problem solving using “open-ended problems” in mathematics teaching. In H. Burkhardt, S. Groves, A. Schoenfeld & K. Stacey (eds),

Problem Solving: A World View (pp. 225-234). Nottingham: Shell Centre.

Οικονόμου, Π. (1997). Η ‘επίλυση προβλήματος’ στην ελληνική μαθηματική εκπαίδευση. Στο: Φρ. Καλαβάσης & Μ. Μεϊμάρης (επιμ.), Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών ΙΙΙ: Διδακτική Μαθηματικών και Νέες Τεχνολογίες (σελ. 275 - 289). Αθήνα: Gutenberg.

Οικονόμου, Π. (1999). Στάσεις, Αντιλήψεις και Πρακτικές των Διδασκόντων. Στο:Μ. Τζεκάκη & Ι. Δεληγιωργάκος (επιμ.), Έρευνα για εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Μαθηματικών (σελ. 49-79). Θεσσαλονίκη:ΥΠΕΠΘ-ΕΠΕΑΕΚ.

Pehkonen, E. (1995). Introduction: Use of open-ended problems. ZDM-Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 27(2), 55-57.

Pehkonen, E. (1997). Introduction: The state-of-art in mathematical creativity. ZDM-Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 97(3), 63-67.

Peterson, R.A. (1994). A Meta-analysis of Cronbach’s Coefficient Alpha. Journal of Consumer Research, 21(2), 381-391.

Πιπίνος, Γ. (2006). Διδακτική αξιοποίηση της θεωρίας των van Hiele. Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, 5, 66-83.

Πούλου, Μ., & Σπινθουράκη, Ι. (2003). Η διδακτική αποτελεσματικότητα των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Μέντορας, 7, 3-18.

Σακονίδης, Χ., Καλδρυμίδου, Μ., & Τζεκάκη, Μ. (1999). Ανάλυση Καταγεγραμμένων Διδασκαλιών και Πειραματική Εφαρμογή. Στο: Μ. Τζεκάκη & Ι. Δεληγιωργάκος (επιμ.), Έρευνα για εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Μαθηματικών (σελ. 161-180). Θεσσαλονίκη: ΥΠΕΠΘ-ΕΠΕΑΕΚ.

Schoenfeld, A. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense making in mathematics. In D.A. Grows (ed.), Hand book of research on mathematics teaching and learning (pp. 334-370). New York: Macmillan.

Shane, R. (2005). Context and Content: What are Student Teachers Learning about Teaching Mathematics? In S. Goodchild & L. English (eds), Researching

Mathematics Classrooms: A Critical Examination of Methodology (pp. 119-153). Greenwich, Connecticut: Information Age Publishing.

Silver, E.A. (1997). Fostering Creativity through Instruction Rich in Mathematical Problem Solving and Problem Posing. ZDM-Zentralblatt für Didaktik der

Mathematik, 97(3), 75-80.

ΥΠΕΠΘ-ΠΙ (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (τόμ. Α΄,Β΄). ΦΕΚ 303, 304/Β΄/13-3-03.

ΥΠΕΠΘ-ΠΙ (2004α). Τα μαθηματικά μου: Δ΄ τάξη Δημοτικού (α΄ μέρος, ιθ΄ έκδ.). Αθήνα: ΟΕΔΒ.

ΥΠΕΠΘ-ΠΙ (2004β). Τα μαθηματικά μου: Ε΄ τάξη Δημοτικού (α΄ μέρος, κ΄ έκδ.). Αθήνα: ΟΕΔΒ.

ΥΠΕΠΘ-ΠΙ (2004γ). Τα μαθηματικά μου: ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού (α΄ μέρος, κα΄ έκδ.). Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (1999). Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στο Κονστρουκτιβιστικό-Δομητιστικό Μοντέλο Διδασκαλίας και Μάθησης των Μαθηματικών με χρήση Ανοιχτών Προβλημάτων (open-ended) και Ομαδο-συνεργατικής Διδασκαλίας. Μέντορας, 3(4), 3-36.

Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (2001). Απόψεις των εκπαιδευτικών για την πορεία ανάπτυξης της διδασκαλίας μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηματικών. Μέντορας, 3(3), 82-106.

Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (2002). Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) των Μαθηματικών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων: Ειδικό αφιέρωμα στη Διαθεματικότητα, 7, 80-100.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Giorgos Pipinos, Maria Chionidou- Mosckofoglou

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδειαCreative Commons Attribution 4.0 International License.