| More

Οι διαισθητικές αντιλήψεις των παιδιών Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου στο πρόβλημα του αθροίσματος των δύο ζαριών με τη βοήθεια ενός μικρόκοσμου

Views: 276 Downloads: 524
Γιώργος Φεσάκης (Giorgos Fesakis), Σόνια Καφούση (Sonia Kafoussi), Ελευθερία Μαλισιόβα (Eleftheria Malisiova)

Περίληψη


Τα παιδιά από νεαρή ηλικία οικοδομούν διαισθητικές αντιλήψεις για τις πιθανότητες, οι οποίες είναι προσαρμόσιμες μέσω κατάλληλων μαθησιακών παρεμβάσεων. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τη δυνατότητα παραγωγής τυχαίων αριθμών και δυναμικών αναπαραστάσεων παρέχουν νέες δυνατότητες στην μάθηση των στοχαστικών εννοιών. Στην εργασία παρουσιάζεται μελέτη περίπτωσης σχετικά με την επίδραση ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού παιχνιδιού-μικρόκοσμου στην ανάπτυξη διαισθητικών αντιλήψεων για την έννοια της πιθανότητας. Ο προτεινόμενος μικρόκοσμος βασίζεται στο πρόβλημα του αθροίσματος των δύο ζαριών και η μελέτη της επίδρασης του αφορά σε παιδιά του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Τα πειραματικά ευρήματα υποστηρίζουν τη μαθησιακή αξία του προτεινόμενου μικρόκοσμου στη διάγνωση πρωτογενών και τη διαμόρφωση δευτερογενών διαισθητικών αντιλήψεων για πιθανολογικές έννοιες στο πλαίσιο ελκυστικής μαθησιακής δραστηριότητας.


Λέξεις κλειδιά


ΤΠΕ, Πιθανότητες, Διαισθητικές αντιλήψεις

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Drier, H. S., (2000). Children’ s probabilistic reasoning with a computer microworld. Διδακτορική μελέτη που παρουσιάστηκε στο Curry School of Education University of Virginia.

Fesakis G., Kafoussi S.. (2009). Kindergarten children capabilities in combinatorial problems using computer microworlds and manipulatives. In the proceedings of the 33rd Conference of the IGPME (PME33), Thessaloniki, Greece, 19-24 July, 2009,

Vol. III, pp. 41-48.

Fischbein, E. (1975). The intuitive sources of probabilistic thinking in children. Dordrecht, The Netherlands: Reidel.

Fischbein, E., & Gazit, A. (1984). Does the teaching of probability improve probabilistic intuitions? Educational Studies in Mathematics, 15, 1-24.

Fischbein, E., Pampu, I., & Manzat, I. (1970a). Comparisons of ratios and the chance concept in children. Child Development, 41,377-389.

Fischbein, E. and Schnarch, D. (1997). The evolution with age of probabilistic, intuitively based misconceptions. Journal for Research in Mathematics Education 28 (1), 96-105.

Freudenthal, Η. (1973). Mathematics as an educational task. Reidel Publishing Company/ Dordrecht – Holland.

Frykholm, J., A. (2001). Reasearch, refl ection, practice. Building on intuitive notions of chance, Teaching Children Mathematics, 8(2,), NCTM, pp. 112-118.

Green, D. R. (1983). A survey of probability concepts in 3000 pupils aged 1 1-16 years. In D. R. Grey, P. Holmes, V. Barnett, & G. M.. Constable (Eds.), Proceedings of the First International Conference on Teaching Statistics (pp. 766-783). Sheffi eld, UK: Teaching Statistics Trust.

Inhelder, B., & Piaget, J. (1958). The growth of logical thinking from childhood to adolescence. New York: Basic Books.

Jones, G. A., & Thornton, C. A. (2005). An overview of research into the teaching and learning probability. Mathematics Education Library, 40 (1).

Jones, G., Langrall, C., Thornton, C. and Mogill, T. (1997). A framework for assessing and nurturing young children’s thinking in probability. Educational Studies in Mathematics, 32, 101-125.

Kafoussi, S. (2004) Can kindergarten children be successfully involved in probabilistic tasks?. Statistics Education Research Journal 3(1), 29-39.

Kahnernan, D., & Tversky, A. (1972). Subjective Probability: A judgement of representativeness. Cognitive Psychology, 3, 430-454.

Kahnernan, D., & Tversky, A. (1973). On the psychology of prediction. Psychological review, 80 (4), 237- 251.

Konold, C. (1983). Conceptions about probability: Reality between a rock and a hard place. Unpublished doctoral dissertation, University of Massachusetts, Boston.

Konold, C. (1989). Informal conceptions of probability. Cognition and Instruction, 6, 59-98.

Konold, C. (1991). Understanding students’ beliefs about probability. In E. von Glaserfeld (Ed.), Radical Constructivism in Mathematics Education (pp. 139-156). Holland:Kluwer.

Langrall, W. C. and Mooney, S. E. (2005). Characteristics of elementary school students’ probabilistic reasoning. Ιn G. Jones (Εd.), Exploring probability in school:Challenges for teaching and learning ( pp. 95-119). Springer.

National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Author.

Pratt, D. (2000). Making sense of the total of two dice. Journal of Research in Mathematics Education, 31(5),602-625.

Resnick, M., Maloney, J., Monroy-Hernández, A., Rusk, N., Eastmond, E., Brennan, K., Millner, A., Rosenbaum, E., Silver, J., Silverman, B., Kafai, Y., (2009). Scratch: Programming for All, November 2009, Communications of the ACM, 52(11), pp. 60- 67.

Shaughnessy, J. M. (1992). Research in probability and statistics. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 465- 494). New York: Macmillan.

Shepler, J. L. (1970). Parts of a systems approach to the development of a unit in probability and statistics for the elementary school. Journal for Research in Mathematics Education, 1, 197-205.

Steinbring, H. (1984). Mathematical concepts in didactical situations as complex systems: The case of probability. In H. Steiner & N. Balacheff (Eds.), Theory of mathematics education (TME: ICME 5): Occasional paper 54 (pp. 56-88). Bielefeld: IDM.

Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 185, 1 124- 1 13 1.

Vahey, P. (1998). Promoting Student Understanding of Elementary Probability Using a Technology-Mediated Inquiry Environment. Unpublished doctoral dissertation, University of California-Berkeley, Berkeley, CA.

Way, J. (2003). The development of children’s notions of probability. Unpublished doctoral dissertation, University of Western Sydney.

Φεσάκης Γ., Καφούση Σ., Σκουμπουρδή Χρ., (2008). Δημιουργώντας στοχαστικές εμπειρίες για την εξέλιξη των διαισθητικών αντιλήψεων νηπίων με τη βοήθεια διαδικτυακών μικρόκοσμων, 6ο Πανελλήνιο συνέδριο, οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Κύπρος 25-28 Σεπ. 2008, από http://www.etpe.gr.

Φεσάκης, Γ. , Καφούση, Σ. , (2008). Ανάπτυξη συνδυαστικής σκέψης νηπίων με τη βοήθεια ΤΠΕ: παραγωγή συνδυασμών με επανατοποθέτηση. Πιλοτική έρευνα, 6ο Πανελλήνιο συνέδριο, Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Κύπρος 25-28 Σεπ. 2008, από http://www.etpe.gr.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Giorgos Fesakis, Sonia Kafousi, Eleutheria Malisiova

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδειαCreative Commons Attribution 4.0 International License.