| More

Ένα μοντέλο για τον προσδιορισμό της γονεϊκής εμπλοκής των Ελλήνων γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους στα Μαθηματικά

Views: 1890 Downloads: 3023
Χαράλαμπος Χαράλαμπος Λεμονίδης (Charalambos Lemonidis), Σωτήρης Μαρκαδάς (Sotiris Markadas), Ελένη Τσακιρίδου (Eleni Tsakiridou)

Περίληψη


Η εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους αναγνωρίζεται πλέον ως σημαντικότατος παράγοντας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου. Οι γονείς μπορούν με τις πράξεις και τις παραλείψεις τους, με τις βαθύτερες αντιλήψεις και στάσεις τους να ενισχύσουν ή να αποδυναμώσουν τις προσπάθειες που καταβάλουν τα παιδιά τους να γνωρίσουν, να μάθουν, να κατακτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Στην εργασία επιχειρείται η καταγραφή των επιμέρους μορφών που λαμβάνει η εμπλοκή των γονέων και η σύνθεση τους σε ένα ερμηνευτικό μοντέλο με επίκεντρο τα Μαθηματικά. Μέσα από ένα δείγμα 1306 γονέων που έχουν παιδιά στο Δημοτικό σχολείο, εξετάστηκαν και αναλύθηκαν χαρακτηριστικά της γονεϊκής εμπλοκής ενώ έγινε προσπάθεια να αναδειχτούν οι επιπτώσεις τους και οι σχέσεις συνάφειας που παρουσιάζουν με δημογραφικές και κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές. Η έρευνα ανέδειξε ένα μοντέλο που δομείται από έξι κατηγορίες γονεϊκής εμπλοκής. Τρεις μόνο από αυτούς συνδέονται με τις επιδόσεις στα Μαθηματικά.


Λέξεις κλειδιά


Εμπλοκή γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους, Μαθηματικά, Δημοτικό σχο- λείο, Σχολική επίδοση

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Appelbaum, P. (1999). Heterarchic Interpretations of Family Involvement. Symposium

on Parent Involvement in Mathematics Education at the annual meeting of the American Educational Research Association in Montreal. Ανακτήθηκε στις 5-5-2008 από το http://gargoyle.arcadia.edu/appelbaum/fam.htm

Balli, S. J. (1998). When mom and dad help: Student refl ections on parent involvement with homework. Journal of Research and Development in Education, 31 (3), 142- 146.

Cai, J. (2003). Investigating parental roles in students’ learning of mathematics from a cross-cultural perspective. Mathematics Education Research Journal, 15 (2), 87–106.

Cai, J., Moyer, J., & Wang, N. (March 1997). Parental Roles in Students’ Learning of Mathematics: An Exploratory Study, Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago, USA.

Catsambis, S. (2001). Expanding knowledge of parental involvement in children’s secondary education: connections with high school seniors’ academic success. Social Psychology of Education, 5, 149–177.

Civil, M., Planas, N., & Quintos, B. (2005). Immigrant parents’ perspectives on their children’s mathematics. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik (ZDM), 37 (2), 81-89.

Desimone, L. (1999). Linking Parent Involvement with Student Achievement: Do Race and Income Matter? The Journal of Educational Research, 93 (1), 11-30.

Ehnebuske, J. (1998). In the Comfort of Their Own Homes: Engaging Families in Mathematics. Teaching Children Mathematics, 4, 338-343.

Epstein, J. (1995). School/Family/Community Partnerships: Caring For the Children We Share. Phi Delta Kappan, 76, 701-712.

Epstein, J. (1997). Six types of school-family-community involvement. Harvard Education Letter. Ανακτήθηκε στις 22-10-2008 από το http://www.edletter.org/past/issues/1997-so/sixtypes.shtml.

Epstein, J. (2001). School, family and Community Partnerships. U.K.: Westview Press.

Epstein, J., & Jansorn, N. (2004). School, Family, and Community Partnerships Link the Plan. EducationnDigest, 69 (6), 19-23.

Epstein, J., & Salinas K. (2004). Partnering with Families and Communities. Educational Leadership, 61 (8),12-18.

Fan, X., & Chen, M. (2001). Parental involvement and students’ academic achievement: A meta-analysis. Educational Psychology Review, 13, 1–22.

Fantuzzo, J., Tighe, E., & Childs, S. (2000). Family involment questionnaire: a multivariate assessment of family participation in early childhood education. Journal of education psychology, 92 (2), 367-376.

Funkhouser, J., & Gonzales, M. (1997). Family involvement in children’s education. U.S.Department of Education. Ανακτήθηκε στις 4-2-2008 από το www.ed.gov/ pubs/FamInvolve.

Ηenderson, T., & Berla, N. (Eds.). (1994). A new generation of evidence: The family is critical to student achievement. Washington, DC: National Committee for Citizens in Education.

Ho, Ε., & Willms, J. (1996). Effects of Parental Involvement on Eighth-Grade Achievement. Sociology of Education, 69, 126-141.

Hoover-Dempsey, K., & Sandler, H. (1995). Parental involvement in children’s education: Why does it make a difference? Teachers College Record, 95, 310–331

Hoover-Dempsey, K., & Sandler, H. (1997). Why do parents become involved in their children’s education? Review of Educational Research, 67 (1), 3-40.

Izzo, C., Weissberg, R., Kasprow, W., & Fendrich, M. (1999). A Longitudinal Assessment of Teacher Perceptions of Parent Involvement in Children’s Education and School Performance. American Journal of Community Psychology, 27 (6), 817-839.

Lee, J., & Bowen, N. (2006). Parent involvement, cultural capital, and the achievement gap among elementary school children. American Educational Research Journal, 43 (2), 193-218.

Λεμονίδης, Χ., Κολλινιάτη, Β. (2007). Τα Μαθηματικά της φύσης και της ζωής. Αλλαγές στο έργο του εκπαιδευτικού των μαθηματικών. Πρακτικά 9ου Παγκύπριου ΣυνεδρίουnΜαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης, Πάφος 2-4 Φεβρουαρίου, σελ. 39-49.

Λεμονίδης, Χ., Χατζηλιαμή, Μ., & Κυρίδης. Α. (2002). Η επίδραση του οικογενειακού πε- ριβάλλοντος στις αριθμητικές γνώσεις των νηπίων. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 34, 121-139. Αθήνα: Ατραπός.

Ma, X. (2001). Participation in advanced mathematics: Do expectation and infl uence of students, peers, teachers, and parents matter? Contemporary Educational Psychology, 26, 132-146.

Manz, P., Fantuzzo, J., & Power, T. (2004). Multidimensional assessment of family involvement among urban elementary students. Journal of School Psychology, 42, 461–475.

Mendoza, Y. (1996). Developing and implementing a parental awareness program to increase parental involvement and enhance mathematics performance and attitude of at-risk seventh grade students. Masters Final Report. Ft. Lauderdale, FL: Nova Southeastern University. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 400971)

Muller, C. (1995). Maternal employment, parent involvement, and mathematics achievement among adolescents. Journal of Marriage and the Family, 57 (1), 85–100.

National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM. Ανακτήθηκε στις 5-5-2008 από το http://www.nctm.org/standards.

Okpala, C., Okpala, A., & Smith, F. (2001) Parental involvement, instructional expenditures, family socioeconomicattributes, and student achievement. The Journal of Educational Research, 95 (2), 110-115.

Pan, Y., Gauvain, M., Liu, Z., & Cheng, L. (2005). American and Chinese parental involvement in young children’s mathematics learning. Cognitive Development, 198, 1-19.

Patall, Ε., Cooper, Η., & and Robinson, J. (2008). Parent Involvement in Homework: A Research Synthesis. Review of Educational Research, 78 (4), 1039–1101.

Peressini, D. (1997). Building Bridges between diverse families and the classroom: Involving parents in school mathematics. In J. Trentacosta, & M. Kenny (Eds.), Multicultural and gender equity in mathematics classroom (pp. 222-229). Reston, Va.: NCTM.

Peressini, D. (1998). What’s All the Fuss about Involving Parents in Mathematics Education? Teaching Children Mathematics, 4, 320-325.

Πνευματικός, Δ., Παπακανάκης, Π., & Γάκη, Ε. (2008). Γονεϊκή Εμπλοκή στην εκπαίδευση των παιδιών: Διερεύνηση των πεποιθήσεων των γονέων. Στο Α. Μπρούζος, Π. Μισαηλίδη, Α. Εμβαλωτής, & Α. Ευκλείδη (επιμ.), Σχολείο και Οικογένεια. Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, τόμ. 6,(σελ. 193-217). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Pohlmann, J. (2004). Use and Interpretation of Factor Analysis in The Journal of Educational Research: 1992-2002, The Journal of Educational Research, 98 (1), 14-22.

Powell, N. (2003). Family processes infl uencing the achievement of elementary school age children in public school in a hierarchical linear model. (Doctoral dissertation,The University of Michigan, 2003). ProQuest Information and Learning Company (UMI Microform 3079398).

Reynolds, A. (1992). Comparing measures of parental involvement and their effects on academic achievement. Early Childhood Research Quarterly, 7, 441–462.

Sanders, M. (1999). School membership in the National Network of Partnership Schools: Progress, challenges and next steps. The Journal of Educational Research, 92, 220-230.

Scott-Jones, D. (1995). Parent-child interaction and school achievement. In B. Ryan et al (Eds), The family-school connection (pp. 75-107). Thousand Oaks: Sage Publications.

Sheldon, S., & Epstein, J. (2005). Involvement Counts: Family and Community Partnerships and Mathematics Achievement. Journal of educational research, 98 (4), 196-207.

Shumow, L., & Miller, J. (2001). Parents’ At-Home and At-School Academic Involvement with Young Adolescents. Journal of Early Adolescence, 21 (1), 68-91.

Stevenson, D., & Baker, D. (1987). The Family-School Relation and the Child’s School Performance. Child Development, 58, 1348-1357.

Tocci, C., & Engelhard, G. (1991). Achievement, parental support, and gender differences in attitudes towards mathematics. Journal of Educational Research, 84 (5), 280– 286.

Topping, Κ. & Bamford, J. (1998). The paired Maths Handbook. Parental involvement and peer tutoring in mathematics. London: David Fulton Publishers

Van Voorhis, F. (2001). Interactive science homework: An experiment in home and school connections. NASSP Bulletin, 85, 20-32.

Williams, D. B. (April, 1998). Parent involvement gender effects on preadolescent student performance. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Diego, CA.

Zellman, G.L., & Waterman, J.M. (1998). Understanding the impact of parent school involvement on children’s educational outcome. The Journal of Educational Research, 91 (6), 370-380.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Charalambow Lemonidis, Sotiris Markadas, Eleni Tsakiridou

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδειαCreative Commons Attribution 4.0 International License.