| More

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΝΝΟΙΩΝ

Views: 482 Downloads: 367
Xαράλαμπος Χαραλάμπους (Charalampos Charalampous), Λεωνίδας Κυριακίδης (Leonidas Kyriakidis), Γιώργος Φιλίππου (Giorgos Philippou)

Περίληψη


Πρωταρχικό ρόλο για την επιτυχία οποιασδήποτε καινοτομίας διαδραματί-

ζονν οι ανησυχίες των εκπαιδευτικών. Η έρευνα έχει δείξει ότι οι ανησυχίες

των εκπαιδευτικών αναπτύσσονται σε τρεις διαδοχικές φάσεις: ως προς τον

εαυτό, το συγκεκριμένο έργο και την αναμενόμενη επίδραση τον, αντίστοιχα.

Μια άλλη παράμετρος που βρέθηκε ότι επηρεάζει τη στάση των εκπαιδευτικών

έναντι μιας καινοτομίας είναι οι πεποιθήσεις επάρκειας τους. Στην

παρούσα έρευνα αξιολογείται ένα μοντέλο σύζευξης των ανησυχιών και πεποιθήσεων

επάρκειας των εκπαιδευτικών ως προς μια καινοτομία που εισήχθη

στα βιβλία των Μαθηματικών τον δημοτικού σχολείου. Η ανάλυση δεδομένων

από 157 εκπαιδευτικούς έδειξε ότι οι τελευταίοι παρουσίαζαν έντονες

ανησνχίες (ος προς την ικανότητα τονς να ανταποκριθούν στην καινοτομία

και ένιωθαν πιο επαρκείς να διδάξονν χωρίς να τη χρησιμοποιούν. Από την

ανάλνση προέκυψε, επίσης, ένα πιο σύνθετο πλέγμα αλληλεπιδράσεων μεταξύ

των ανησυχιών και των πεποιθήσεων επάρκειας των εκπαιδευτικών σε

σχέση με αντίστοιχα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών. Τα ευρήματα

αυτά έχουν επιπτώσεις τόσο σε ερευνητικό επίπεδο όσο και αναφορικά με

την πολιτική εφαρμογής καινοτομιών.

Λέξεις κλειδιά


ανησυχίες εκπαιδευτικών (ΑΕ); εκπαιδευτική καινοτομία; επίλυση μαθηματικού προβλήματος (ΕΜΠ); πεποιθήσεις επάρκειας (TIE)

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Amit, M., & Fried, M. N. (2002). Research, reform, and times of change. In L. D. English (Ed.), Handbook of international research in mathematics education (pp. 355-381). New

Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Banilower, E. R., Boyd, S. E., Pasley, J. D., & Weiss, I. R. (2006). Lessons from a decade of mathematics and science reform: A capstone report for the local systemic change through

teacher enhancement initiative. Chapel Hill, NC: Horizon Research, Inc.

Ball, D. L., & Cohen, D. (1996). Reform by the book: What is - or might be - the role of curriculum materials in teacher learning and instructional reform. Educational Research,

(9), 6-8, 14.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. NY: W. H. Freeman and Company.

Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin, 107, 238-246.

Bentler, P. M. (1995). EQS-Structural equations program, manual. Encino, CA: Multivariate Software, Inc.

Brown, M. W., & Mels, G. (1990). RAMONA PC: User manual. Pretoria: University of South Africa.

Burn, K., Hagger, H., Mutton, T, & Everton, T. (2003). The complex development of student teachers' thinking. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 9(4), 309-331.

Charalambous, C, Kyriakides, L., & Philippou, G. (2003). Testing a developmental model or measuring problem solving and problem posing skills of primary pupils. In N. A.

Pateman, B. J. Dougherty, & J. Zxilliox (Eds.), Proceedings of the 27th PME conference, (vol.2, pp. 205-212). Hawaii: College of Education and University of Hawaii.

Christou, C, & Philippou, G. (1999). The role of schémas in one-step word problems. Educational Research and Evaluation, 5(3), 269-289.

Christou, C, Philippou, G., Pitta-Pantazi, D., & Menon-Eliophotou, M. (2002). The effect of efficacy on teachers' concerns with regard to implementation of a new mathematics

curriculum. In A. D. Cockburn, & E. Nardi (Eds.), Proceedings of the 26th PME conference, (vol.2, pp. 257-264). Norwich: University of East Anglia.

Cronbach, L.J. (3rd Ed.) (1990). Essentials of psychological testing. NY: Harper & Row. Datnow, Α., Borman, G., Stringfield, S., Overman, L. T., Castellano, M. (2003). Comprehensive school reform in culturally and linguistically diverse contexts: Implementation and outcomes from a four-year study. Educational Evaluation and Policy Analysis, 25(2),

-170.

Diezmann, C , & English, L. (2001). Promoting the use of diagrams as tools for thinking. In A. A. Cuoco, & F. R. Curcio (Eds.), The roles of representation in school mathematics

(pp. 77-89). NCTM: VA, Reston.

Evers, W. J. G., Brouwers, Α., & Tomic, W (2002). Burnout and self-efficacy: A study on teachers' beliefs when implementing an innovative educational system in Netherlands.

British Journal of Educational Psychology, 72, 227-243.

Fullan, G. M. (1991). The new meaning of educational change. New York: Cassell. Ghaith, G., & Shaaban, K. (1999). The relationship between perceptions of teaching concerns,

teacher efficacy, and selected teacher characteristics. Teaching and Teacher Education,

, 487-496.

Greer, B. (1992). Multiplication and division as models of situations. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 276-295). New York:

MacMillan.

Kline, R. H. (1998). Principles and practice of structural equation modeling. London: Gilford Press.

Kouba, V. L., & Franklin, K. (1993). Multiplication and division: Sense making and meaning. In R. Jensen (Ed.), Research ideas for the classroom: Early childhood mathematics (pp.

-126). New YorkMacmillan

Kyriakides, L. (2005). Evaluating school policy on parents working with their children in class. The Journal of Educational Research, 98(5), 281-298.

Kyriakides, L., Charalambous, C, Philippou, G., & Campbell, R.J. (2006). Illuminating reform evaluation studies through incorporating teacher effectiveness research: a case study in Mathematics. School Effectiveness and School Improvement, 17(1), 3-32.

Lester, F, Κ. (1994). Musings about mathematical problem-solving research: 1970-1994. Journal for Research in Mathematics Education, 25(6), 660-675.

Marshall, S. P. (1995). Schemas in problem solving. New York: Cambridge University Press.

Mayer, R. E., & Hegarty, M. (1996). The process of understanding mathematical problems. In R. Stenberg, & T. Ben-Zeev (Eds.), The nature of mathematical thinking

(pp. 29-53). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

McKinney, M., Sexton, T., & Meyerson, M. J. (1999). Validating the efficacy-based change model. Teaching and Teacher Education, 15, 471-485.

National Council of Teachers of Mathematics (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Reston: Virginia.

Remillard, J. T. (2005). Examining key concepts in research on teachers' use of mathematics curricula. Review of Educational Research, 75(2), 211 -246.

Schoen, H. L., Cebulla, K., J., Finn, K. F., & Fi, C. (2003). Teacher variables that relate to student achievement when using a Standards-based curriculum. Journal for Research in

Mathematics Education, 34(3), 228-259.

Sztajn, P. (2003). Adapting reform ideas in different mathematics classrooms: Beliefs beyond mathematics. Journal of Mathematics Teacher Education, 6, 53-75.

Tschannen-Moran, M., Woolfolk Hoy, Α., Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68(2), 202-248.

van den Berg, R., & Ros, A. (1999). The permanent importance of the subjective reality of teachers during educational innovation: A concerns-based approach. American

Educational Research Journal, 36(4), 879-906.

van den Berg, R., Sleegers, P., Geijsel, F, & Vandenberghe, R. (2000). Implementation of an innovation: Meeting the concerns of teachers. Studies in Educational Evaluation, 26(4), 331-350.

Χαραλάμπους, X. (2003). Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων με βάση τη Θεωρία Σχήματος: Εμβαθύνοντας στην εφαρμογή μιας καινοτομίας. Ανέκδοτη μεταπτυχιακή διατριβή. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Chalalambos Charalambous

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδειαCreative Commons Attribution 4.0 International License.