| More

ΟΙ ΝΟΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΕΚΑΔΑΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Α' ΚΑΙ Β ' ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Views: 312 Downloads: 433
Ιωάννης Καραντζής (Ioannis Karantzis)

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει σε ποιο βαθμό οι μαθητές των δύο πρώτων τάξεοιν τον δημοτικού σχολείου χρησιμοποιούν το νοερό αριθμητικό υπολογισμό κατά τη διαδικασία υπέρβασης της πρώτης δεκά­ δας και ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούν. Παράλληλα να εντοπίσει αν παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των επιδόσεων των μαθητών στις διάφορες στρατηγικές. Στην έρευνα πήραν μέρος 98 μαθητές της Α' τάξης και 58 μαθητές της Β' τάξης από πέντε διαφορετικά δημοτικά σχολεία της Πάτρας, τα οποία επελέγησαν με τυχαίο τρόπο. Οι μαθητές πήραν μέρος σε τρία πειράματα και η εξέταση τους ήταν ατομική. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθητές και των δύο τάξεων χρησιμοποιούν σε σημαντικό βαθμό ανακλητικές και κατασκευαστικές στρατηγικές, και η στρατηγική που επιλέγουν εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκουν τα επιμέρους αθροίσματα.


Λέξεις κλειδιά


νοερός υπολογισμός; νοερές στρατηγικές; δημοτικό σχολείο

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Baddeley, Α. (1995). Human Memory: Theory and Practice. London: L.E.A.P.

Beishuitzen, M. (1993). Mental strategies and materials or models for addition and subtraction up to 100 in Dutch second grades. Journalfor research in Mathematics Education, 24(4), 294-323.

Cohen, L. & Manion, L. (1994). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας (μτφρ). Αθήνα:

Μεταίχμιο.

Geary, D., Brown, S., Samaranayake, V. (1991). Cognitive addition: A short longitudinal study of strategy choice and speed-of-processing differences in normal and mathematically disabled children. Developmental Psychology, 27(5), 787-797.

Heirdsfield, A. & Cooper, T. (2004). Inaccurate Mental addition and subtraction: Causes and Compensation. Focus on Learning Problems in Mathematics, 26(3), 43-65.

Heirdsfield, A. & Lamb, J. (2005). Mental Computation: The Benefits of Informed Teacher Instruction. In Clarkson, et al. (Eds), Proceedings MERGA 28 - 2005 Building connections: Theory, research and practice 2 (pp. 419-426). Melbourne.

Jensen, A. & Whang, P. (1994). Speed of accessing arithmetic facts in long-term memory: A comparison of Chinese-American and Anglo-American children. Contemporary Educational Psychology, 19, 1-12.

Καραντζής, I. (2007). Η στρατηγική των όμοιων προσθετέων στο νοερό υπολογισμό κατά τη διαδικασία υπέρβασης της πρώτης δεκάδας. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου της ΕΝΕΔΙΜ, Τυπικά και άτυπα μαθηματικά: χαρακτηριστικά, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις, στο πλαίσιο της μαθηματικής εκπαίδευσης (σσ. 304-314). Αθήνα: Τυπωθήτω -Γ. Δαρδανός.

Κατσίλλης, Ι. (2006). Επαγωγική στατιστική. Αθήνα: Gutenberg. Κωσταρίδου- Ευκλείδη, Α. (1992). Γνωστική Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Art of Text. Λεμονίδης, Χ. (2003). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των Μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Αθήνα: Πατάκης.

Λεμονίδης, Χ. (2007). Μακροχρόνια μελέτη στην ανάπτυξη των νοερών υπολογισμών στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Αναζήτηση από το www.google.gr

με τον όρο «νοερός υπολογισμός». Τελευταία προσπέλαση 2-2-2007.

Λεμονίδης, Χ. & Λυγούρας, Γ. (2008). Η επίδοση και η ευελιξία μαθητών της τρίτης τάξης δημοτικού στους νοερούς υπολογισμούς. Ευκλείδης Γ, 68, 20-44.

Leutzinger, L. (1999). Developing thinking strategies for addition facts. Teaching children mathematics, 6(1), 14-18.

Logie, R., Gilhooly, K. and Wynn, V. (1994). Counting on working memory in arithmetic problem solving. Memory and Cognition, 22(4), 395-410.

Macintyre, T. & Forrester, R. (2003). Strategies for mental calculation. In Williams, J. (Ed.). Proceedings of the British Societyfor Research into Learning Mathematics, 23(2), 49-54.

Maclellan, E. (2001). Mental Calculation: its place in the development of numeracy. Westminster Studies in Education, 24(2), 145-154.

Peterson E. R & Deary I. J. (2006). Examining holistic-analytic style using preferences in early information processing. Personality and Individual Differences, 41, 3-14

Πόρποδας,Κ. (2003). Η μάθηση και οι δυσκολίες της (Γνωστική προσέγγιση). Πάτρα: Αυτοέκδοση.

Rensick, L. Β. (1986). The development of mathematical intuition. In M. Perlmutter (Ed.), Perspectives on intellectual development: The Minnesota Symposia on Child Psychology (19, pp. 159-194). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Schoenfeld, A. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense making in mathematics. In D. A. Grouws (ed.), Handbook of research on Mathematics teaching and learning (pp. 334-370).New York: Macmillan.

Thompson, I. (1995). The role of counting in the idiosyncratic mental calculation algorithms of young children. European early Childhood Education Research Journal, 3(1), 5-16.

Thompson, I. (1999). Written methods of calculation. In Thompson I (ed), Issue teaching numeracy in primary schools (pp. 169-183). Buckingham: Open University Press.

Threlfall, J. (2002). Flexible mental calculation. Educational Sttidies in Mathematics, 50(1), 29-47. ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2002). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (τ. 1). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Van de Walle, J. Α. (2005). Μαθηματικά για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο: Μιαεξελικτική διδασκαλία (μτφρ). Αθήνα: Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός.

Varol, F. & Farran, D. (2007). Elementary school students' mental computation proficiencies. Early Childhood Education Journal, 35(1), 89-94.

Von Glasersfeld, E. (1989). Cognition, construction of knowledge and teaching. Synthese, 80, 121-140.

Χασάπης, Δ. (2000). Διδακτική βασικών Μαθηματικών Εννοιών - Αριθμοί και Αριθ­μητικές Πράξεις. Αθήνα: Μεταίχμιο.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Ιωάννης Καραντζής (Ioannis Karantzis)

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδειαCreative Commons Attribution 4.0 International License.