| More

Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Views: 568 Downloads: 2147
Χρυσάνθη Σκουμπουρδή (Chrysanthi Skoumpurdi)

Περίληψη


Στην εργασία αυτή πραγματοποιείται καταγραφή των αναπαραστάσεων της αριθμογραμμής από τα σχολικά εγχειρίδια (βιβλίο μαθητή και τετράδια εργασιών) των μαθηματικών όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου με σκοπό τη διερεύνηση ύπαρξης των επιπέδων του σχήματος της αναπτυξιακής έρευνας της Ρεαλιστικής Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Ο ρόλος της αριθμογραμμής στον τρόπο παρουσίασης των μαθηματικών διαδικασιών και οι στρατηγικές υπολογισμού που αναδύονται από την εικόνα της αποτελούν επιμέρους στόχους.

Από τα αποτελέσματα της διερεύνησης φάνηκε ότι ενώ παρουσιάζονται στα σχολικά εγχειρίδια διαφορετικές αναπαραστάσεις της αριθμογραμμής που επιτελούν ποικίλες λειτουργίες καθώς και πληθώρα στρατηγικών για διαφορετικές μαθηματικές διαδικασίες, αυτό δε γίνεται εξελικτικά σύμφωνα με τα επίπεδα που προτείνει το σχήμα της αναπτυξιακής έρευνας της Ρεαλιστικής Μαθηματικής Εκπαίδευσης.


Λέξεις κλειδιά


αναπαράσταση; αριθμογραμμή; σχολικό εγχειρίδιο μαθημα­ τικών; επίπεδα χρήσης της αριθμογραμμής; λειτουργίες της αναπαράστασης της αριθμογραμμής (βασική, βοηθητική, αναφοράς, συνοδευτική); στρατηγικές

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βαμβακούση,Ξ.,Καργιωτάκης,Γ.,Μπομποτίνου,Α. & Σαιτης, Α. (2006). Μαοτ/^α^κά Δ' Δημοτικού (σελ. 10, 11, 20, 22, 49, 50, 51, 53, 67, 88, 89, 121, 127, 129), Υ Π Ε Π Θ ΟΕΔΒ, Αθήνα.

Βαμβακούση, Ξ., Καργιωτάκης, Γ., Μπομποτίνου, Α. & Σα'ίτης, Α. (2007). Μαθηματικά Δ' Δημοτικού Τετράδιο Εργασιών α' τεύχος (σελ. 9, 12, 35), β' τ ε ύ χ ο ς (σελ. 7, 16, 22, 23, 31, 35), γ' τεύχος (σελ. 25, 27, 36), Ô' τεύχος (σελ. 22, 28, 29), ΥΠΕΠΘ ΟΕΔΒ, Αθήνα.

Blinko, Ι. (2004). Mathematics in context. Mathematics Teaching, 188, 3-9.

Γαγάτσης, Α., Ηλία, I. & Ανδρέου, Σ. (2003). Αναπαραστάσεις και μάθηση των

μαθηματικών: συναρτήσεις και αριθμητική γραμμή. Ευκλείδης γ" 59, 5-34. Chazan, D. & Ball, D. (1999). Beyond being told not to tell. For the Learning of Mathematics,

(2), 2-10.

ΔΕΠΠΣ (2001). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών http://www.

pi-schools.gr/programs/depps/ 18/10/2001

DCSF (2007). 'Department for children, schools and families: The Standards Site'. Available at http://www.standards.dfes.gov.uk (accessed 19/12/2007).

Dickinson, P. & Eade, F. (2004). Using the number line to investigate the solving of linear equations. For the Learning of Mathematics, 24 (2), 41-47.

Elia, I. & Gagatsis, A. (2003). Young Children's Understanding of Geometric Shapes: The Role of Geometric Shapes. European Early Childhood Education Research Journal, 11(2), 43-60.

Fan, Γ. & Zhu, Y (2007). Representation of problem-solving procedures: A comparative look at China, Singapore, and US mathematics textbooks. Educational Studies in Mathematics, 66,61-75.

Fosnot, C. & Dolk, M. (2001). Young mathematicians at work: constructing number sense, addition, and subtraction (pp. 127-151). Heinemann USA.

Fuys, D. & Eiebov, A. (1993). Geometry and spatial sense. In R. lensen, (Ed.), Research ideasfort he classroom early childhood mathematics (pp. 195-222). Macmillan Eibrary USA.

Gravemeijer, K. & Doorman, M. (1999). Context problems in Realistic Mathematics Education: a calculus course as an example. Educational Studies in Mathematics, 39,111-1

Gravemeijer, Κ., Stephan, Μ. (2002). Emergent models as an instructional design heuristic. In K. Gravemeijer, R. Eehrer, B. van Oers, & Γ. Verschaffel, (Eds.). Symbolizing, modeling and tool use in mathematics education (pp. 145-169). Kluwer Academic Publishers.

Herbst, P. (1997). The number-line metaphor in the discourse of a textbook series. For the learning of mathematics, 17 (3), 36-45.

Κακαδιάρης,Χ.,Μπελίτσου,Ν.,Στεφανίδης, Γ. &Χρονοπούλου, Γ. (2006). Μαθηματικά Ε' Δημοτικού (σελ. 30,40, 63, 94, 133, 134), ΥΠΕΠΘ ΟΕΔΒ, Αθήνα.

Κακαδιάρης, Χ., Μπελίτσου, Ν., Στεφανίδης, Γ. & Χρονοπούλου, Γ. (2007). Μαθημα­ τικά Ε' Δημοτικού Τετράδιο Εργασιών α' τεύχος (σελ. 22,24), Τετράδιο Εργασιών β' τεύχος (σελ. 10, 11, 14), Τετράδιο Εργασιών γ' τεύχος, Τετράδιο Εργασιών δ' τεύχος (σελ. 19, 20), ΥΠΕΠΘ ΟΕΔΒ, Αθήνα.

Καργιωτάκης, Γ., Μαραγκού, Α., Μπελίτσου, Ν. & Σοφού, Β. (2006). Μαθηματικά Β' Δημοτικού α' τεύχος (σελ. 13, 23, 28, 33, 35, 50, 60. 67), β' τεύχος (σελ. 37, 38, 40, 42, 46), ΥΠΕΠΘ ΟΕΔΒ, Αθήνα.

Καργιωτάκης, Γ, Μαραγκού, Α., Μπελίτσου, Ν. & Σοφού, Β. (2006). Μαθηματικά Β' Δημοτικού Τετράδιο Εργασιών α' τεύχος (σελ. 6, 8, 9, 10, 14), β' τεύχος (σελ. 15, 19), γ' τεύχος, δ' τεύχος (σελ. 12, 35, 37), ΥΠΕΠΘ ΟΕΔΒ, Αθήνα.

Κασσώτη, Ο., Κλιάπης, Π. & Οικονόμου, Θ. (2006). Μαθηματικά Στ" Δημοτικού (σελ. 9, 13, 16, 29, 47, 51, 58, 96), ΥΠΕΠΘ ΟΕΔΒ, Αθήνα.

Κασσώτη, Ο., Κλιάπης, Π. & Οικονόμου, Θ. (2006). Μαθηματικά Στ' Δημοτικού Τετράδιο Εργασιών α' τεύχος (σελ. 9, 13),/?' τεύχος (σελ. 9), y' τεύχος (σελ. 14), δ' τεύχος, ΥΠΕΠΘ ΟΕΔΒ, Αθήνα.

Kastberg, S. (2005). Seeing the construction of a multiplicative world. For the Learning of Mathematics, 25 (3), 2-6.

Kilpatrick, J. Swafford, J. & Findell, B.(Eds) (2001). Adding it up: helping children learn mathematics (pp. 87-102). National Academy Press.

Κολέζα, E. (2000). Γνωσιολογική και διδακτική προσέγγιση των στοιχειωδών μαθη­ ματικών εννοιών. Eeader Books.

Κολέζα, Ε. (2006). Σχολικά εγχειρίδια των Μαθηματικών: Α' μέρος: Έ ν α θεωρητικό πλαίσιο αξιολόγησης. Ευκλείδης γ', 65, 3-27.

Λεμονίδης, Χ., Θεοδώρου, Α., Καψάλης, Α. & Πνευματικός, Δ. (2006). Μαθηματικά Α' Δημοτικού Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής α' τεύχος (σελ. 19, 22, 35, 48, 60), β' τεύχος (σελ. 39, 55, 57), ΥΠΕΠΘ ΟΕΔΒ, Αθήνα.

Λεμονίδης, Χ., Θεοδώρου, Α., Καψάλης, Α. & Πνευματικός, Δ. (2007). Μαθηματικά Α' Δημοτικού Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής Τετράδιο Εργασιών α' τεύχος (σελ. 20, 21), β' τεύχος (σελ. 38), γ' τεύχος, δ' τεύχος, Υ Π Ε Π Θ ΟΕΔΒ, Αθήνα.

Λεμονίδης, Χ., Θεοδώρου, Ε., Νικολαντωνάκης, Κ., Παναγάκος, Ι., Σπανακά, Α. (2006). Μαθηματικά Γ' Δημοτικού Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής (σελ. 63, 91), ΥΠΕΠΘ ΟΕΔΒ, Αθήνα.

Λεμονίδης, Χ., Θεοδώρου, Ε., Νικολαντωνάκης, Κ., Παναγάκος, L, Σπανακά, Α. (2007). Μαθηματικά Γ' Δημοτικού Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής Τετράδιο Εργασιών α' τεύχος, β' τεύχος (σελ. 29), y' τεύχος (σελ. 24, 32), ο' τεύχος (σελ. 32, 37), ΥΠΕΠΘ ΟΕΔΒ, Αθήνα.

Ei, Υ. (2000). A comparison of problems that follow selected content presentations in American and Chinese mathematics textbooks. Journal for Research in Mathematics Education, 31 (2), 234-241.

Marshall, S.P. (1993). Assessment of rational number understanding: A schema-based approach. In T. Carpenter, E. Fennema & T. Romberg (Eds.) Rational Numbers: An Integration of Research (pp. 261-288). NJ, Lawrence Erlbaum Associates.

Menne, J. (2001). Jumping ahead: an innovative teaching programme. In J. Anghileri (Ed.) Principles and Practices in Arithmetic Teaching Innovative approaches for the primary classroom (pp. 95-106). Open University Press.

Moone, G & Groot, C. (2005). Time is of the essence. Teaching Children Mathematics, 12 (2), 90-98.

Μπούφη, A. (1996). Ο ρόλος των εποπτικών υλικών και άλλων συμβολικών αναπαραστάσεων στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών του δημοτικού

σχολείου. Τα Εκπαιδευτικά, 41-42, 188-201.

Newton, D. & Newton, L. (2006). Could elementary mathematics textbooks help give

attention to reasons in the classroom? Educational Studies in Mathematics, 64, 69-84. Onslow, B. Adams, L., Edmunds, G., Waters, J., Chappie, N., Kealey, B. & Eady, J. (2005). Are you in the zone? Teaching Children Mathematics, 11 (9), 458-463.

Σκουμπουρδή, Χ. (υπό έκδοση) Υλικό για τα μαθηματικά της πρώτης σχολικής ηλικίας. Στο Μ. Κλαδρυμίδον, Χ. Σακονίδης και Μ. Τζεκάκη (επιμ.), Διδακτική των Μαθηματικών: Θεωρητικές και Ερευνητικές Προσεγγίσεις (υπό έκδοση).

Σκουμπουρδή, Χ. (2008). Η αριθμογραμμή στη διδασκαλία και τη μάθηση των Μαθηματικών. Στο 25° Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας Η Μαθηματική Εκπαίδευση και η σύνθετη πραγματικότητα του 21ου αιώνα, 303-312.

Streefland, L. (1993). Fractions: A realistic approach. In T. Carpenter, E. Fennema & T. Romberg (Eds.) Rational Numbers: An Integration of Research (pp. 289-325). NJ,

Lawrence Erlbaum Associates.

Thompson, I. (2001). Issues for classroom practices in England. In J. Anghileri (Ed). Principles and Practices in Arithmetic Teaching innovative approaches for the primary

classroom (pp. 71-74). Open University Press.

Thompson, I. (2004). To jot or not to jot? Mathematics in School, May, 6-7.

Τζεκάκη, M. (2007). Μικρά παιδιά μεγάλα μαθηματικά νοήματα: προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Εκδόσεις Gutenberg.

Van Oers, Β. (2002). The mathematization of young children's language. In K. Gravemeijer, R. Lehrer, Β. Vans Oers & L. Varschaggel, (Eds.) Symbolizing, modeling and tool use in mathematics education (pp. 29-57). Kluwer Academic Publishers.

Wallace, A. & Gurganus, S. (2005). Teaching for mastery of multiplication. Teaching Children Mathematics, 12 (1), 26-33.

Warfield, 1. (2001). Teaching kindergarten children to solve word problems. Early Childhood Education, 2 8 ( 3 ) , 163-167.

Wiegel, H. (1998). Kindergarten Students' Organization of Counting in Joint Counting Tasks and the Emergence of Cooperation. Journal for Research in Mathematics Education, 29 (2), 202-224.

Χαραλάμπους, X. & Πίττα-Πανταζή, Δ. (2005). Ο ρόλος της Αριθμητικής Γραμμής στην Αξιολόγηση της Ανάπτυξης της Έννοιας του Κλάσματος ως Αριθμού- Μέτρου. Στο Χ. Κυνηγός (επ) Πρακτικά εισηγήσεων Γ'" Συνεδρίου της ΕνΕΔιΜ Η Διδακτική Μαθηματικών ως Πεδίο Έρευνας στην Κοινωνία της Γνώσης


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Χρυσάνθη Σκουμπουρδή (Chrysanthi Skoumpurdi)

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδειαCreative Commons Attribution 4.0 International License.