| More

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Views: 924 Downloads: 1009
Στυλιανή Tσεσμελή (Styliani Tsesmeli), Βασιλική Λιάπη (Vasiliki Liapi), Μαρία Χιονίδου-Μοσκοφόγλου (Maria Chionidou - Moskofoglou)

Περίληψη


Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει την επίδραση της λεκτικής αναδιατύπωσης και της εικονιστικής αναπαράστασης στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων σε ένα δείγμα 57 μαθητών που φοιτούσαν στις τρεις τελευταίες τάξεις του δη­ μοτικού σχολείου. Οι μαθητές κάθε τάξης αξιολογήθηκαν σε δύο μαθηματικές δοκιμασίες, όπως παρουσιάζονται στα σχολικά εγχειρίδια, ενώ σε μια εβδομάδα επαναξιολογήθηκαν στις ίδιες δοκιμασίες με τη βοήθεια λεκτικής αναδιατύπω­ σης των κειμένων τους ή εικονιστικής αναπαράστασης των προβλημάτων τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές βελτίωσαν σημαντικά την επίδοση τους μετά τη λεκτική αναδιατύπωση των κειμένων, ενώ η επίδοση τους δε διαφοροποι­ ήθηκε σημαντικά με τη χρήση της εικονιστικής αναπαράστασης, παρά το γεγονός ότι η ποιοτική ανάλυση λαθών έδειξε ότι υπήρχαν ποιοτικές διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις τους. Περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η επίδραση της λεκτικής αναδιατύπωσης και εικονιστικής αναπαράστασης βοήθησε μαθητές διαφορετικών μαθηματικών ικανοτήτων, η βελτίωση όμως ήταν σημαντικότερη για την ομάδα των μαθητών με υψηλότερες μαθηματικές ικανότητες. Τα αποτε­ λέσματα αυτά είναι σημαντικά για την ανάπτυξη εναλλακτικών διδακτικών στρα­ τηγικών στα Μαθηματικά σε σχέση με τις ατομικές διαφορές των μαθητών στα πλαίσια της ενιαίας τάξης.


Λέξεις κλειδιά


επίλυση προβλήματος; λεκτική αναδιατύπωση; εικονιστική αναπαράσταση; ατομικές διαφορές

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αγαλιώτης, I. (2000). Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά. Αιτιολογία-Αξιολόγηση- Αντιμετώπιση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Γεώργας, Δ., Παρασκευόπουλος, Ι., Μπεζεβέγκης, Η., & Γιαννίτσας, Ν. (1997). Ελληνικό WISC-III, Wechsler Κλίμακες Νοημοσύνης για Παιδιά. Αθήνα: Ψυχομετρικό Εργα­ στήριο, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Carney, R.N., & Levin, J. R. (2002). Pictorial illustrations still improve students' learning from text. Educational PsychologyReview,14(1),101-120.

De Corte, E., & Vercshaffel. L. (1987). The effect of semantic structure on the first-grad­ ers strategies for solving addition and subtraction word problems. Journal for Re­ search in Mathematics Education, 18, 363-381.

Elia, I., & Philippou, G. (2004). The functions of pictures in problem solving. Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathemat­ ics Education,Vol. 2, 327-334.

Ηλία, Ι., Χρύσανθου, Α., & Φιλίππου, Γ. (2003). Ο ρόλος της εικόνας στην επίλυση μαθη­ ματικού προβλήματος. Κύπρος: Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύ­ πρου.

Θεοδούλου, P., & Γαγάτσης, Α. (2003). Μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις...Ποιο είδος εικό­ νας όμως βοηθά στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος; Κύπρος: Τμήμα Επιστη­ μών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Καραντζής, Ι. & Τσαγγάρης, Γ. (2003). Μαθηματικά. Στο: Κ. Πόρποδας (Επιμ.), Διαγνωστι­ κή Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών στο Δημοτικό Σχο­ λείο. Πάτρα: Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών.

Κόκκοτας, Π. (2004). Διδακτική Φυσικών Επιστημών (Μέρος II). Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Αθήνα: Αυτοέκδοση.

Κολέζα, Ε. (2006). Μαθηματικά και Σχολικά Μαθηματικά. Επιστημολογική και κοινωνιο­ λογική προσέγγιση της Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Maridaki-Kassotaki, Α. & Chionidou-Moskofoglou, Μ. (2004). Linguistic factors influenc­ ing problem solving performance in early school years. Leader Books: Themes in Education.

Παντελιάδου, Σ., & Σιδερίδης, Γ. (2002). Δοκιμασία Αναγνωστικής Επίδοσης. Στο: Α. Σταλί- κας, Σ. Τριβίλα, & Π. Ρούσση (Εκδ.). Τα ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Polya (1998). Πώς να το λύσω. Αθήνα: Καρδαμίτσα.

Τάφα, Ε. (1995). Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμ­ματα.

Τζεκάκη, Μ. (2007). Μικρά Παιδιά, Μεγάλα Μαθηματικά Νοήματα-Προσχολική και πρώ­τη σχολική ηλικία. Αθήνα: Gutenberg.

Van de Walle, J. (2005). Μαθηματικά για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο: Μια εξελικτική Διδασκαλία. Αθήνα: Δαρδανός-Τυπωθήτω.

Χασάπης, Δ. (2004). Σημειωτικές προσεγγίσεις της μάθησης και της διδασκαλίας των Μα­θηματικών: μια σκιαγράφηση του πεδίου. Στο: Δ. Χασάπης (Επιμ.), Εικόνα, Σχήμα και Λόγος στη Διδασκαλία των Μαθηματικών, Πρακτικά Διαλόγου για τη Διδα­ σκαλία των Μαθηματικών, θεσσαλονίκη: Διδασκαλείο 'Δημήτριος Γληνός', Π.Τ.Δ.Ε., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Στυλιανή Tσεομελή (Styliani Tsesmeli), Βασιλική Λιάπη (Vasiliki Liapi), Μαρία Χιονίδου-Μοσκοφόγλου (Maria Chionidou - Moskofoglou)

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδειαCreative Commons Attribution 4.0 International License.