ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΗΓΗΣΗ


Δημοσιευμένα: Oct 9, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
αφήγηση διδασκαλία και μάθηση των κλασμάτων μαθητές με διαφορετικά επίπεδα επίδοσης
Ιωάννα Καϊάφα (Ioanna Kaiafa)
Περίληψη

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η χρήση της αφήγησης στη διδασκαλία και τη μάθηση των κλασμάτων σε μαθητές της Τρίτης Δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε, επιχειρήθηκε η διερεύνηση της επίδρασης που μπορεί να ασκήσει η αφήγηση στην επίδοση των μαθητών της Γ΄ Δημοτικού στα κλάσματα και να εξεταστεί ποιοι είναι οι μαθητές που ωφελούνται περισσότερο από τη χρήση της αφήγησης στη διδασκαλία των Μαθηματικών (μαθητές με υψηλή, μέση ή χαμηλή επίδοση στα Μαθηματικά). Επιπλέον, καταβλήθηκε προσπάθεια να προσδιοριστούν  οι μαθηματικές ικανότητες στις οποίες ενδεχομένως επιδρά θετικά η χρήση της αφήγησης. Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι οι μαθητές της πειραματικής ομάδας, που διδάχτηκαν τα κλάσματα με τη χρήση της αφήγησης, σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές της ομάδας ελέγχου στο τελικό τεστ, ενώ οι μαθητές που ωφελήθηκαν περισσότερο ήταν εκείνοι με μέση και, κυρίως, με χαμηλή επίδοση. Οι μαθηματικές ικανότητες στις οποίες επέδρασε θετικά η χρήση της αφήγησης ήταν η σύγκριση κλασμάτων, η εύρεση ισοδύναμων κλασμάτων, η δημιουργία και ο χειρισμός των αναπαραστάσεων, καθώς και η επίλυση προβλήματος.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Νέοι Ερευνητές
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Ιωάννα Καϊάφα (Ioanna Kaiafa), Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Διδάκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Αναφορές
Aksu, M. (1997). Student performance in dealing with fractions. Journal of Educational Research, 90(6), 375-380.
Anderson, A., Anderson, J. & Shapiro, J. (2004). Mathematical discourse in shared storybook reading. Journal for Research in Mathematics Education, 35(1), 5–33.
Ανέστη, Δ., & Τριανταφυλλίδης, Τ. (2005). Η διαμόρφωση μιας κοινότητας μάθησης μέσα από τη διδακτική σύνδεση λογοτεχνίας και μαθηματικών. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής Μαθηματικών, Αθήνα, σελ. 259-268.
Balley, D. H., Hoard, M. K., Nugent, L., & Geary, C. (2012). Competence with fractions predicts gains in mathematics achievement. Journal of Experimental Child Psychology, 113, 447–455.
Beard, L.A. (2003). The effects of integrated mathematics and children's literature instruction on mathematics achievement and mathematics anxiety by gender. Doctoral dissertation. University of Southern Mississippi, Hattiesburg.
Behr, M. J.,Wachsmuth, I., Post, T. R., & Lesh, R. (1984). Order and equivalence of rational numbers: A clinical teaching experiment. Journal for Research in Mathematics Education, 15(5), 323–341.
Berkowitz, D. (2011). Oral storytelling building community through dialogue, engagement, and problem solving. Young Children, 66(2), 36-40.
Bintz, W.P., Moore, S.D., Wright, P., & Dempsey, L. (2011). Using literature to teach measurement. The Reading Teacher, 65(1), 58-70.
Capraro, R.M., & Capraro, M. M. (2006a). Are You Really Going to Read Us A Story? Learning Geometry Through Children's Mathematics Literature. Reading Psychology, 27(1), 21-36.
Carvalho, R., & da Ponte, J. P. (2013). Student’s mental computation strategies with rational numbers represented as fractions. Paper presented at Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8), Antalya.
Casey, B. (2004). Mathematics problem-solving adventures: A language-arts-based supplementary series for early childhood that focuses on spatial sense. In D. Clements & J. Samara (Eds.), Engaging young children in mathematics: Standards for early childhood mathematics education (pp. 377–389). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Casey, B., Erkut, S., Ceder, I., & Young, J. M. (2008). Use of a storytelling context to improve girls’ and boys’ geometry skills in kindergarten. Journal of Applied Developmental Psychology 29, 29–48.
Cohen, L. & Manion, L., Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Cotti, R., & Schiro, M. (2004). Connecting teacher beliefs to the use of children’s Literature in the teaching of mathematics. Journal of Mathematics Teacher Education 7, 329–356.
Courtade, G. R., Lingo, A. S., Karp, K. S., and Whitney, T. (2013). Shared story reading. Teaching Mathematics to Students With Moderate and Severe Disabilities. Teaching Experimental Children, 45, 34–44.
Elia, I., van den Heuvel-Panhuizen, M., & Georgiou, A. (2010). The Role of Pictures in Picture Books on Children's Cognitive Engagement with Mathematics. European Early Childhood Education Research Journal. 18(3), 125-147.
Fennell, F. S., Faulkner, L. R., Ma, L., Schmid, W., Stotsky, S., Wu, H.-H., et al. (2008). Report of the Task Group on Conceptual Knowledge and Skills. Washington DC: U.S. Department of Education, The Mathematics Advisory Panel.
Fennell, F., & Karp, K. (2016). Fraction Sense: Foundational Understandings. Journal of Learning Disabilities, 50(6), 648-650.
Fisher, D., Flood, J., Lapp, D., & Frey, N. (2004). Interactive read-alouds: Is there a common set of implementation practices? The Reading Teacher, 58(1), 8–17.
Flevares, L. M. & Schiff, J. L. (2014). Learning mathematics in two dimensions: A review and look ahead at teaching and learning early childhood mathematics with children’s literature. Frontiers in Psychology, 5, 1–12.
Griffiths, R., & Clyne, M. (1991a). The power of story: Its role in learning mathematics. Math Teaching, 135, 42-45.
Jacobs, A., & Rak, S. (1997). Mathematics and Literature: A winning combination. Teaching Children Mathematics 4(3), 156-157.
Jennings, C.M., Jennings, J.E., Richey, J., & Dixon-Krauss, L.D. (1992). Increasing interest and achievement in mathematics through children’s literature. Early Childhood Research Quarterly, 7(2), 263-276.
Koellner, K., Wallace, F. H., & Swackhamer, L. (2009). Integrating literature to support mathematics learning in middle school. Middle School Journal, 41(2), 30–39.
Λεμονίδης, Χ. (2016). Στην τροχιά των ρητών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη.
Lemonidis, Ch. & Kaiafa I. (2014). Fifth and sixth grade students’ number sense in rational numbers and its relation with problem solving ability. Menon: Online Journal of Educational Research, 1st Thematic Issue, 61-74.
Lewis, B. L., Long, R., & Mackay, M. (1993). Fostering communicating in mathematics using children's literature. Arithmetic Teacher, 40(8), 470-474.
Lortie-Forgues, H., Tian, J., & Siegler, R. S. (2015). Why is learning fraction and decimal arithmetic so difficult? Developmental Review, 38, 201–221.
Lovitt, C., & Clarke, D. (1992). The Mathematics Curriculum and Teaching Program (MCTP): Professional Development Package Activity Bank (Vol.2). Carlton, VIC: Curriculum Cooperation.
Mack, N. K. (1993). Learning rational numbers with understanding. The case of informal knowledge. In T. P. Carpenter, E. Fennema, & T. A. Romberg (Eds.), Rational numbers: An integration of research (pp. 85–105). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
McLellan, H. (2006). Corporate storytelling perspectives. Journal for Quality and Participation, 29, 17-20.
Melser, N. & Leitze, A. (1999). Connecting Language Arts and Mathematical Problem Solving in the Middle Grades. Middle School Journal, 31(1), 48-54.
Μητακίδου, Σ., & Τρέσσου, Ε. (2005). Διδάσκοντας Γλώσσα και Μαθηματικά με Λογοτεχνία. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Mink, D. V., & Fraser, B. J. (2005). Evaluation of a K–5 mathematics program which integrates children's literature: Classroom environment and attitudes. International Journal of Science and Mathematics Education, 3, 59-85.
Mitchell, E. S. (1986). Multiple triangulation: a methodology for nursing science. Advances in nursing Science, 8(3), 18-26.
Morse, J. M. (1991). Approaches to Qualitative–Quantitative Methodological Triangulation. Nursing Research, 40(1), 120-123.
Monroe, E. E., & Livingston, N. (2002). It figures: Language and mathematics add up through children's literature. The Dragon Lode, 20(2),37-41.
Moyer, P.S. (2000a). A remainder of one: Exploring partitive division. Teaching Children Mathematics, 6(8), 45-54.
National Early Literacy Panel. (2008). Developing early literacy: Report of the national early literacy panel. Washington, DC: National Institute for Literacy. Retrieved from http://lincs.ed.gov/publications/pdf/NELPReport09.pdf
Nesmith, S. & Cooper, S. (2010). Trade books in the mathematics classroom: The impact of many, varied perspectives on determinations of quality. Journal of Research in Childhood Education, 24(4), 279–297.
Ni, Y. (2001). Semantic domains of rational numbers and the acquisition of fraction equivalence. Contemporary Educational Psychology, 26, 400–417.
Ni, Y., & Zhou, Y-D. (2005). Teaching and learning fraction and rational numbers: The origins and implications of whole number bias. Educational Psychologist, 40(1), 27–52.
Perger, P. (2011). Identifying mathematics in children’s literature: Year seven student’s results. In J. Clark, B. Kissane, J. Mousley, T. Spencer & S. Thornton (Eds.), Mathematics: Traditions and [new] practices. Proceedings of the 34th annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia. Adelaide: MERGA.
Price, R. R. (2009). Using Children’s Literature to Teach Mathematics. NC: Quantile.
Rittle-Johnson, B., & Koedinger, K. (2009). Iterating between lessons on concepts and procedures can improve mathematics knowledge. British Journal of Educational Psychology, 79, 483–500.
Siegler, R. S., Duncan, G. J., Davis-Kean, P. E., Duckworth, K., Claessens, A., Engel, M., et al (2012). Early predictors of high school mathematics achievement. Psychological Science, 23, 691–697.
Siegler, R. S., Fazio, L. K., Bailey, D. H., & Zhou, X. (2013). Fractions: the new frontier for theories of numerical development. Trends in Cognitive Sciences, 17, 13-19.
Siegler, R. S., & Ramani, G. B. (2009). Playing linear number board games—but not circular ones—improves low-income preschoolers’ numerical understanding. Journal of Educational Psychology, 101(3), 545–560.
Siegler, R. S., Thompson, C. A., & Schneider, M. (2011). An integrated theory of whole number and fractions development. Cognitive Psychology, 62, 273–296.
Smith, J. J. (1996). Counting On Company Row. Teaching Children Mathematics, 3(1), 34-38.
Szurmak, J., & Thuna, M. (2013). Tell Me a Story: The Use of Narrative as a Tool for Instruction. Indianapolis, IN, 546-552.
Vamvakoussi, X. & Vosniadou, S. (2004). Understanding the structure of the set of rational numbers: a conceptual change approach. Learning and Instruction, 14, 453-467.
Vamakoussi, X., & Vosniadou, S. (2010). How many decimals are there between two fractions? Aspects of secondary school students’ understanding of rational numbers and their notation. Cognition and Instruction, 28, 181–209.
Van den Heuvel-Panhuizen, M., Boogaard, S., & Doig, B. (2009). Picture Books Stimulate the Learning of Mathematics. Australian Journal of Early childhood, 34(3), 30-39.
van Oers, B. (2013). Communicating about number: Fostering young children’s mathematical orientation in the world. In L. D. English & J. T. Mulligan (Eds), Reconceptualizing Early Mathematics Learning (pp. 183 – 203). New York: Springer.
Whitin, P., & Whitin, D. (2001). Using literature to invite mathematical representations. In A.A. Cuoco (Ed.), The roles of representation in school mathematics (2001 yearbook of the National Council of Teachers of Mathematics, pp. 228–237). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
Wilburne, J. M. & Napoli, M. (2008). Connecting Mathematics and literature: An analysis of pre-service education school teachers’ changing beliefs and knowledge. IUMPST: The Journal, 2, 1-10.
Young, J. E. (2001). Why are we reading a book during math time?: How mathematics and literature relate. The Dragon Lode. IRA Children's Literature and Reading Special Interest Group 19(2), 13-18.
Young, E., & Marroquin, C. (2006). Posing problems from children's literature. Teaching Children Mathematics, 12, 362-366.