Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ


Δημοσιευμένα: Sept. 17, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Διερευνητική Προσέγγιση Μαθηματική Εκπαίδευση Προγράμματα Σπουδών Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου Θεωρίες Μάθησης Μοντέλα Διερευνητικής Προσέγγισης Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου
Χρυσάνθη Σκουμπουρδή (Chrisanthi Skoumpourdi)
Γεωργία Βαϊτσίδη (Georgia Vaitsidi)
Περίληψη
Με αφορμή τη διεθνή τάση για υιοθέτηση της διερευνητικής προσέγγισης από τη μαθηματική εκπαίδευση, η παρούσα εργασία σκοπό έχει την αναζήτηση χαρακτηριστικών τα οποία οριοθετούν τη διερευνητική προσέγγιση και την καθιστούν καινοτόμα. Επιπλέον, σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι ο εντοπισμός διαστάσεων της διερευνητικής προσέγγισης, μέσω ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου, στα Προγράμματα Σπουδών των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός υιοθέτησής της από αυτά. Από τη μελέτη, προέκυψε ότι η οριοθέτηση της διερευνητικής προσέγγισης έχει επηρεαστεί από θεωρίες που υποστηρίζουν τη μάθηση μέσω κατανόησης, καθώς και ότι η διερευνητική προσέγγιση εμπεριέχει καινοτόμα χαρακτηριστικά με σημαντικότερο το ότι η γνώση οικοδομείται συνεργατικά με διαδικασία παρόμοια με εκείνη που ακολουθείται από έναν ερευνητή και στην οποία καλλιεργούνται και αναπτύσσονται επιστημονικές δεξιότητες. Επιπλέον, φάνηκε ότι η διερευνητική προσέγγιση δεν υιοθετείται από τα Προγράμματα Σπουδών, παρόλο που η μεθοδολογία που προτείνουν, καθώς και οι στόχοι που θέτουν αναφέρονται στις αρχές του εποικοδομιτισμού, οι οποίες χαρακτηρίζουν μεν και τη διερευνητική προσέγγιση, αλλά δεν αφορούν στα χαρακτηριστικά εκείνα που την οριοθετούν και την καθιστούν καινοτόμα.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Χρυσάνθη Σκουμπουρδή (Chrisanthi Skoumpourdi), Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Καθηγήτρια
Αναφορές
Artigue, M., & Baptist, P. (2012). Inquiry in mathematics education. The Fibonacci Project,11-15. Retrieved from http://www.fibonacci-project.eu/.
Artigue, M., & Blomhᴓj, M. (2013). Conceptualizing inquiry-based education in mathematics. ZDM Mathematics Education, 45(6), 797-810.
Artigue, M., & Dillon, J., & Harlen, W., & Lena, P., (2012). Learning through inquiry. The Fibonacci Project. Retrieved from http://www.fibonacci-project.eu/.
Blomhøj, M. & T. Højgaard (2003). Developing mathematical modelling competence: Conceptual clarification and educational planning. Teaching Mathematics and its Applications, 22(3), 123-139.
Brousseau, G. (2002). Theory of didactical situations in mathematics. Springer Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Chevallard, Y. (1990). On mathematics education and culture: critical afterthoughts. Educational Studies in Mathematics, 21(1), 3–27.
Cobb, P. (2007). Putting philosophy to work. In F. Lester (ed.), Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning a Project of the National Council of Teachers of Mathematics (pp. 3-38). USA: Information Age Publishing.
Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών & Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών υποχρεωτική Εκπαίδευσης). Ανακτήθηκε από http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
Engeln, K., Euler, M., & Maass, K. (2013). Inquiry-based learning in mathematics and science: a comparative baseline study of teachers’ beliefs and practices across 12 European countries. ZDM Mathematics Education, 45(6), 823-836.
Freudenthal, H. (1983). Didactical phenomenology of mathematical structures. Kluwer Academic Publishers, New York.
Friesen, S. & Scott, D. (2013). Inquiry-based learning: A review of the research literature. Paper prepared for the Alberta Ministry of Education. Retrieved from http://galileo.org/focus-on-inquiry-lit-review.pdf.
Harlen, W. (2012). Inquiry in science education. In S. Borda Carulla (coord.), Resources for implementing inquiry in science and mathematics at school. Retrieved from http://www.fibonacci-project.eu.
Hmelo-Silver, C., Duncan, R.G., & Chinn, C. (2007). Scaffolding and achievement in problem-based and inquiry learning: A response to Kirschner, Sweller, and Clark (2006). Educational Psychologist, 42(2), 99-107.
Kaiser, G. & Sriraman, B. (2006). A global survey of international perspectives on modeling in mathematics education. ZDM Mathematics Education, 38(3), 302–310.
Kirschner, P.A., Sweller, J., & Clark, R.E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. Educational Psychologist, 41(2), 75-86.
Kolb, D. (2014). Experiential learning: Experience as a Source of learning and Development. Library of Congress. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/235701029_Experiential_Learning_Experience_As_The_Source_Of_Learning_And_Development
Linn, M.C., Davis, E.A., & Bell, P. (2013). Inquiry and technology. In M.C. Linn (Ed.) Internet Environments for Science Education (pp. 3-28). Routledge.
Maab, K. & Artigue, M. (2013). Implementation of inquiry-based learning in day-to-day teaching: a synthesis. ZDM Mathematics Education, 45(6), 779-795.
Makar, K., Bakker, A., & Ben-Zvi, D. (2015). Scaffolding norms of argumentation-based inquiry in a primary mathematics classroom. ZDM Mathematics Education, 47(7), 1107-1120.
Ματσαγγούρας, Η. (2000). Στρατηγικές ∆ιδασκαλίας (Η κριτική σκέψη στην πράξη). 4η Έκδοση. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
Mayring, P. (2004). Qualitative content analysis. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Eds) A companion to Qualitative Research, (pp. 266-269). SAGE Publishers.
Ν.Π.Σ. (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών). Ανακτήθηκε από http://ebooks.edu.gr/new/ps.php
NRC (National Research Council) (2006). Learning to think spatially: GIS as a support system in the K-12 Curriculum. Washington, DC: The National Academies Press.
NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Commission on Standards for School Mathematics, Reston, VA.
Newman, W., Abell, S., Hubbard, P., McDonald, J., & Otaala, J., (2004). Dilemmas of teaching inquiry in elementary science methods. Journal of Science Teaching Education, 15(4), 257-279.
Pedaste, M., Mäeots, M., Siiman, L.A., De Jong, T., Van Riesen, S.A., Kamp, E.T., Manoli, C.C., Zacharia, Z.C. & Tsourlidaki, E. (2015). Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle. Educational Research Review, 14, 47-61.
PRIMAS (2012). Promoting Inquiry in Mathematics and Science Education Across Europe. Retrieved from http://www.primas-project.eu/.
Savery, J. R. (2006). Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 1(1), 9-20. Retrieved from http://dx.doi.org/10.7771/1541-5015.1002.
Skoumpourdi, C. (2017). A framework for designing inquiry-based activities (FIBA) for early childhood mathematics. In T. Dooley, & G. Gueudet, G. (Eds.) 10th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10) (pp. 1901-1908). Dublin, Ireland: DCU Institute of Education and ERME.
Roth, W.M. & Lee, Y.J. (2007). “Vygotsky’s neglected legacy”: Cultural-historical activity theory. Review of Educational Research, 77(2), 186-232.
Swan, M., Pead, D., Doorman, M., & Mooldijk, A. (2013). Designing and using professional development resources for inquiry-based learning. ZDM Mathematics Education, 45(7), 945–957.
Towers, J. (2010). Learning to teach mathematics through inquiry: a focus on the relationship between describing and enacting inquiry-oriented teaching. Journal of Mathematics Teacher Education, 13(3), 243-263.