Αξιολόγηση Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας με αντικείμενο το μεσογειακό λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα από μαθητές Δημοτικού: Μελέτη περίπτωσης


Δημοσιευμένα: Dec 21, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Θαλάσσιος γραμματισμός, Διδακτική μαθησιακή ακολουθία, Λιμνοθαλάσσιο οικοσύστημα, Μαθητές δημοτικού
Γεώργιος Καλομπρατσίδης
Αθανάσιος Μόγιας
https://orcid.org/0000-0001-6673-7660
Περίληψη

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην αποτύπωση και ενδυνάμωση των γνώσεων και στάσεων μαθητών σε ζητήματα και έννοιες του μεσογειακού λιμνοθαλάσσιου οικοσυστήματος. Ως μελέτη περίπτωσης αξιοποιήθηκε δείγμα 20 μαθητών της τελευταίας τάξης του Δημοτικού στους οποίους εφαρμόστηκε Διδακτική Μαθησιακή Ακολουθία (ΔΜΑ) που περιλάμβανε αρχική αποτύπωση των γνώσεων τους γύρω από τα λιμνοθαλάσσια οικοσυστήματα και του βαθμού φιλικών προς αυτά στάσεων τους, την εκ νέου αποτύπωσή τους μετά τη διενέργεια στοχευμένων δράσεων εντός τάξης με την αξιοποίηση σχετικού εκπαιδευτικού υλικού και την τελική τους αξιολόγηση αμέσως μετά το πέρας και σειράς δραστηριοτήτων στο πεδίο. Τα αποτελέσματα φανέρωσαν ότι οι γνώσεις και οι στάσεις των μαθητών ήταν αρχικά ιδιαίτερα περιορισμένες. Τόσο ο βαθμός των φιλικών προς το περιβάλλον στάσεων όσο και το επίπεδο των γνώσεων τους μετά τη διδακτική παρέμβαση εντός τάξης εμφάνισαν σημαντική αύξηση, στοιχείο που ισχυροποιήθηκε ακόμη περισσότερο με την ολοκλήρωση και των δραστηριοτήτων πεδίου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Blondel, J., Aronson, J., Bodiou, J-Y., & Boeuf, G. (2010). The Mediterranean Region. Biological diversity in space and time. USA: Oxford University Press.
Boubonari, T., Markos, A., & Kevrekidis, T. (2013). Greek pre-service teachers’ knowledge, attitudes and environmental behavior toward marine pollution. The Journal of Environmental Education, 44, 232-251.
Cakır, M., Irez, S., & Kivilcan, D. O. (2010). Understandings of current environmental issues: Turkish case study in six teacher education colleges. Educational Studies, 36, 21-33.
Cava, F., Schoedinger, S., Strang, C., & Tuddenham, P. (2005). Science content and standards for ocean literacy: A report on ocean literacy.
Γεράκης, Π., & Κουτράκης, Ε. (1996). Ελληνικοί Υγρότοποι. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων – Εμπορική Τράπεζα Ελλάδας.
Γεωργόπουλος, Α. (2006). Γη Ένας Μικρός και Εύθραυστος Πλανήτης. Αθήνα: Gutenberg.
Γεωργόπουλος, Α., & Τσαλίκη, Ε. (1993). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αρχές – Φιλοσοφία – Μεθοδολογία – Παιχνίδια & Ασκήσεις. Αθήνα: Gutenberg.
Δημητρίου, Α. (2009). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Περιβάλλον, Αειφορία. Θεωρητικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Falk, J. H. (1983). Field trips: A look at environmental effects on learning. Journal of Biological Education, 17, 137-142.
Ζουπίδης, Α. (2012). Διδασκαλία και μάθηση με τη χρήση μοντέλων Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας: Εφαρμογή στα φαινόμενα της πλεύσης και της βύθισης. (Διδακτορική διατριβή). Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Νηπιαγωγών, Φλώρινα.
Hattie, J. A., Marsh, H. W., Neill, J. T, & Richards, G. E. (1997). Adventure education and Outward Bound: Out-of-class experiences that make a lasting difference. Review of Educational Research, 67, 43-87.
Hogan, K. (2000). Assessing students’ systems reasoning in ecology. Journal of Biological Education, 35, 22-28.
Huxham, M., Welsh, A., Berry, A., &Templeton, S. (2006). Factors influencing primary school children’s knowledge of wildlife. Journal of Biological Education, 41, 9-12.
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής [ΙΕΠ]. (2013). Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Καφετζή, Ε. (2006). Η διδακτική αξιοποίηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού «Η Λιμνοθάλασσα» από μαθητές ηλικίας 11 χρόνων. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη.
Kariotoglou, P. (2002). A Laboratory – based teaching learning sequence on fluids: developing primary student teachers’ conceptual and procedural knowledge. In D. Psillos & Hans Niedderer, (Eds.) Teaching and Learning in the Science Laboratory, pp. 79-90.
Knapp, C. E. (1971). Outdoor Activities for Environmental Studies. The Instructor Publications, Inc., Dansville, New York 14437. ERIC Number: ED050968.
Korfiatis, K., & Tunnicliffe, S. D. (2012). The living world in the curriculum: ecology, an essential part of biology learning. Journal of Biological Education, 46, 125-127.
Kolb, D. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New Jersey, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Κούκουρας, Α. (1986). Ερμηνευτικό λεξικό οικολογικών και συναφών όρων. Ένωση Ελλήνων Οικολόγων. Θεσσαλονίκη: Γαρταγάνης.
Koulouri, P., Mogias, A., Mokos, M., Cheinonopoulou, M., Realdon, G., Boubonari, T., Previati, M., TojeiroFormoso, A., Kideys, A. E., Hassaan, M. A., Patti, P., Korfiatis, K., Fabris, S., & Juan, X. (2022). Ocean literacy across the Mediterranean Sea basin: Evaluating middle school students’ knowledge, attitudes, and behaviour towards ocean sciences issues. Mediterranean Marine Science, 23, 289-301.
Lijnse, P. L. (1995). Developmental research as way to an empirically-based ‘didactical structure’ of science. Science Education, 79, 189-199.
Martinussen, R., Ferrari, J., Aitken, M., & Willows, D. (2015). Pre-service teachers’ knowledge of phonemic awareness: relationship to perceived knowledge, self-efficacy beliefs, and exposure to a multimedia-enhanced lecture. Annals of Dyslexia, 65(3), 142-158.
Méheut, M., & Psillos, D. (2004). Teaching–learning sequences: aims and tools for science education research. International Journal of Science Education, 26, 515-535.
Merchant, C. (2023). Η Ανθρωπόκαινος Εποχή και οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Από την κλιματική αλλαγή σε μια νέα εποχή αειφορίας. (Επιστημονική Επιμέλεια: Μ. Δασκολιά). Αθήνα: Gutenberg.
Μόγιας, Α. (2005). Οικολογική μελέτη λιμνοθαλασσών των εκβολών του ποταμού Έβρου και αξιοποίηση στοιχείων της δομής και λειτουργίας του λιμνοθαλάσσιου οικοσυστήματος στη συγκρότηση εκπαιδευτικού υλικού. Διδακτορική Διατριβή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αλεξανδρούπολη.
Mogias, A., Boubonari, T., Markos, A., & Kevrekidis, T. (2015). Greek preservice teachers’ knowledge of ocean sciences issues and attitudes toward ocean stewardship. The Journal of Environmental Education, 46, 251-270.
Mogias A., Boubonari, T., Realdon, G., Previati, M., Mokos, M., Koulouri, P., & Cheimonopoulou, M. (2019). Evaluating ocean literacy of elementary school students: preliminary results of a cross-cultural study in the Mediterranean region. Frontiers in Marine Research, 6, 396.
Μπακιρτζής, Κ. (2005). Βασικές θέσεις για μια παιδαγωγική της βιωματικής εμπειρίας. Στο A. Γεωργόπουλος (Επιμ.), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Ο νέος πολιτισμός αναδύεται…., Αθήνα: Gutenberg.
Παπαπανάγου, Ε. (2006). Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αξιολόγησή του στην ευαισθητοποίηση - αλλαγή στάσεων σε διάφορες ομάδες μαθητών. «Υγρότοποι Μεσολογγίου: Ας τους γνωρίσουμε». Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα.
Psillos, D., Molohidis, A., Kallery, M., & Hatzikraniotis, E. (2016). The iterative evolution of a Teaching - Learning Sequence on the Thermal Conductivity of materials. In: D. Psillos & P. Kariotoglou (Eds.): Iterative Design of Teaching – Learning Sequences: Introducing the Science of Materials in European Schools, Springer.
Πυροβέτση, Μ., Ψαλλιδάς, Β., Δαουτόπουλος, Γ., & Βώκου, Δ. (1994). Συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην αλλαγή γνώσεων και στάσεων μαθητών γυμνασίων απέναντι σε ένα υγροτοπικό οικοσύστημα. Στο Γ. Θωμόπουλος (Επιμ). Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, 21-24 Απριλίου 1993, Φλώρινα –Καστοριά (192-195). Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών.
Realdon, G., Mogias, A., Fabris, S., Candussio, G., Invernizzi, C., & Paris, A. (2019). Assessing Ocean Literacy in a sample of Italian primary and middle school students. Rendiconti Online della Società Geologica Italiana, 49, 107-112.
Torkar, G., & Krasovec, U. (2019). Students’ attitudes toward forest ecosystem services, knowledge about ecology, and direct experience with forests. Ecosystem Services, 37, 100916.
Τσαλίκη, Ε., Κορφιάτης, Κ., Χοβαρδάς, Τ., Birch, J., & Palmer, J. (2004). Στάσεις παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, 4 έως 10 ετών, στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου της Κερκίνης απέναντι σε δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα και του οικοτουρισμού. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ, Βιώσιμη ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Τοπικές Κοινωνίες, Ουρανούπολη, 15-17 Οκτωβρίου 2004.
UNESCO-IOC. (2021). Ocean Literacy Framework for the UN Decade of Ocean Science for Sustainable development 2021–2030. Paris, UNESCO. (IOC Ocean Decade Series, 22.)
United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1. New York: United Nations General Assembly.
Φέρμελη, Γ., Ρουσσομουστακάκη-Θεοδωράκη, Μ., Χατζηκώστα, Κ., & Γκάιτλιχ, Μ. (2016). Οδηγός Ανάπτυξης Διαθεµατικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων.
Φλογαΐτη, Ε., Λιαράκου, Γ., & Γαβριλάκης, Κ. (2021). Συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης. Εφαρμογές στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Αθήνα: Πεδίο.
Χαραλάμπους, Δ., & Κορφιάτης, Κ. (2010). Οι υπαίθριες περιβαλλοντικές δραστηριότητες ως παράγοντας ανάπτυξης κινήτρων για μάθηση. 5ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Το σταυροδρόμι της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Ιωάννινα, 26-28 Νοεμβρίου 2010.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)