Από τη «Σιωπηλή άνοιξη» στους «17 Στόχους για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Αποτυπώνοντας τη διαχρονική διαδρομή της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία


Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία: Ειδικό θεματικό τεύχος αφιερωμένο στην Ομ. Καθηγήτρια Ευγενία Φλογαΐτη
Δημοσιευμένα: Nov 18, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Περιβαλλοντική εκπαίδευση, εκπαίδευση για την αειφορία, ιστορία, εξέλιξη
Αναστασία Δημητρίου
https://orcid.org/0000-0002-0706-4141
Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται  η διαχρονική εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΠΕ/ΕΠΑ) στη διάρκεια των διαδοχικών δεκαετιών από τη θεσμοθέτησή της. Με αφετηρία το βιβλίο της «Σιωπηλής άνοιξης» της Rachel Carson έως και τη διαμόρφωση των 17 Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΣAA) επιχειρούμε την παρουσίαση της πορείας της ΠΕ/ΕΠΑ. Ειδικότερα, συζητούνται οι σημαντικότεροι σταθμοί που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του περιβαλλοντικού και παιδαγωγικού πλαισίου της, του σκοπού, των στόχων, των αρχών και των στρατηγικών υλοποίησής της. Η παρουσίαση οργανώνεται ανά δεκαετία, από το 1960 έως σήμερα, και επικεντρώνεται στις σχετικές διεθνείς συναντήσεις, την ανάλυση των διακηρύξεων τους και τον αντίκτυπό τους στην θεσμοθέτηση και εξέλιξη της ΠΕ. Η συζήτηση της ιστορικής της πορείας γίνεται με την παράλληλη αναφορά ζητημάτων και αποφάσεων που σχετίζονται με την ποιότητα του περιβάλλοντος και άλλων συναφών προβλημάτων, καθώς και των στρατηγικών και πολιτικών που προτείνονταν για την αντιμετώπισή τους σε διεθνές επίπεδο.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Assevero, V.-A., Chitre, Sonali P. (2012). Rio 20 - An Analysis of the Zero Draft and the Final Outcome Document “The Future We Want”. Διαθέσιμο στο: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2177316
Bojkov, R.D. (1995). The changing ozone layer. WMO, UNEP Ed.
Δημητρίου, Α. (2009). Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Περιβάλλον, αειφορία. Θεωρητικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Disinger, J. (1983) ‘Environmental education’s definitional problem’, ERIC Information Bulletin No. 2, Ohio, ERIC.
ΕΕ (1988). Ψήφισμα του συμβουλίου και των υπουργών παιδείας σχετικά με την περιβαλλοντική αγωγή, αριθ. C 177/8. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
EDF (2023). Our story: How EDF got started, https://www.edf.org/about/our-history
Fang, W-T, Hassan, A., & LePage, B-A. (2023). The Living Environmental Education Sound Science Toward a Cleaner, Safer, and Healthier Future. ISSN 2523-3092 (ISBN 978-981-19-4234-1 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-981-19-4234-1
Ζερεφός, Χ.Σ. (1984). Μαθήματα φυσικής της ατμόσφαιρας και φυσικής του περιβάλλοντος. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστημιακή έκδοση (Α.Π.Θ.).
IUCN (1970). Environmental education workshop. Nevada. USA.
IUCN (1980). World Conservation Strategy. Living Resource Conservation for Sustainable Development.
IUCN (1982). World Charter for Nature. USA.
Κωτσοβίνος, Ν. (1985). Ρύπανση και προστασία περιβάλλοντος. Αθήνα: Πλαίσιο.
Köck, G. & Grabher, G. (2014). 40 years of the UNESCO Man and the Biosphere Programme in Austria – a success story of ecologic basic research evolving into a flagship of transdisciplinarity. eco.mont, Journal on Protected Mountain Areas Research, 6(1), 57-63. https://doi.org/10.1553/ecomont-6-1s57
Λιαράκου, Γ. & Φλογαΐτη, Ε. (2007). Από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. Αθήνα: Νήσος.
Miyazawa, I. (2012). What happened at Rio+20? – Lessons learned and the way forward. IGES Discussion Paper https://www.iges.or.jp/system/files/publication_documents/pub/discussionpaper/3044/Rio%2B20_Discussion_Paper_final.pdf
Moran, J., Morgan, M. & Wiersma, J. (1986). Introduction to environmental science. New York: W.H. Freeman and Company.
Noga , J. & Wolbring, G. (2013). An Analysis of the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio +20) Discourse Using an Ability Expectation Lens. Sustainability, 5, 3615-3639. https://doi.org/10.3390/su5093615
Παπαδημητρίου, Β. (1998). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.
Palmer, J. (1998). Environmental Education for the 21st Century: International and Interdisciplinary Perspectives. London, NY: Routledge.
Palmer, J. & Neal, P. (1994). The Handbook of Environmental Education. London, NY: Routledge.
Pool-Stanvliet R. (2013). A history of the UNESCO Man and the Biosphere Programme in South Africa. South African Journal of Science, 109(9), 1-6. http://dx.doi.org/10.1590/sajs.2013/a0035
Sato, M. (2006). Evolving environmental education and its relation to EPD and ESD. A paper presented at the UNESCO Expert Meeting on Education for Sustainable Development. Kanchanaburi, Thailand.
UN (Eds) (1973). Report of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm 5-16 June 1972). New York: UN.
UN (1993). Vienna Declaration and Programme of Action. World Conference on Human Rights, Vienna.
UN (1996). Report of the World Summit for Social Development Copenhagen, 1995.United Nations publication. ISBN 92-1-130176-9 https://digitallibrary.un.org/record/198966
UN (1996a). Report of the Fourth World Conference on Women. Beijing, 1995. United Nations publication. ISBN 92-1-130181-5. https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20E.pdf
UN (1996b). Report of the United Nations Conference on human settlements, Istanbul. https://digitallibrary.un.org/record/222703
UN (2004). Draft UNECE strategy for education for sustainable development.
UN (2012). Rio+20. The United Nations Conference on Sustainable Development. https://sustainabledevelopment.un.org/rio20
UN (2015). Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. https://sdgs.un.org/sites/default/files/publications/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
UN (2018). SDG 11- Synthesis Report. High level political forum «Tracking Progress Towards Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable Cities and Human Settlements» https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210472401
UNECE (2005). Στρατηγική της UNECE για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. CEP/AC.13/2005/3/Rev.1.
UNEP (1992). United Nations General Assembly. “Rio Declaration on Environment and Development.” Report of the United Nations Conference on Environment and Development. A/CONF.151/26 (Vol. I).
UNESCO (1968). Proceedings of the Intergovernmental Conference of Experts on the Scientific Basis for Rational Use and Conservation of the Resources of the Biosphere. UNESCO, Paris.
UNESCO (1976). The international workshop on environmental education. Belgrade, Yugoslavia, 13-22 Oct 1975. Final report. Paris: Unesco.
UNESCO (1978). Intergovernmental Conference on Environmental Education (Τiblisi USSR, 14-26 October 1977). Paris: Unesco.
UNESCO (1982). Environmental Education: Selected Activities of Unesco-UNEP International Environmental Education Programme 1975-1982. Paris: Unesco.
UNESCO (1988). International strategy for action in the field of environmental education and training for the 1990s. Paris: Unesco.
UNESCO (1992). United Nations Conference on Environmental and Development: Agenda 21. Switzerland: Unesco.
UNESCO (1994). First International Congress on Population Education and Development, Istanbul, 1993. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000140592
UNESCO (1997). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Educating for a Sustainable Future: l . Transdisciplinary Vision for Concerted Action, EPD-97/CONF.401/CLD.l November 1997
UNESCO (2002). Teaching and learning for a sustainable future: A multimedia teacher education programme. Paris: Unesco. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.unesco.org/education/tlsf/ (23/04/2006).
UNESCO (2005). UN Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014. International Implementation Scheme. DRAFT. Paris: Unesco.
UNESCO (2009). Declaration of Bonne. World Conference on Education for Sustainable Development – Moving into the Second Half of the UN Decade.
UNESCO-EPD, (1997). Declaration of Thessaloniki. UNESCO-EPD97/CONF.401/CLD.2, Paris: Unesco.
UNCSD - United Nations Commission on Sustainable Development (2003). Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development. New York: United Nations.
Wisman, P. (1985). EPA History (1970-1985). https://www.epa.gov/history/origins-epa
WCED (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
Φλογαΐτη, Ε. (1998). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)