Η συμβολή των βιωματικών εργαστηρίων «Παρεμβαίνουσας μη Κατευθυντικότητας» (NDI) στην ανάπτυξη αξιών και ικανοτήτων της αειφορίας


Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία: Ειδικό θεματικό τεύχος αφιερωμένο στην Ομ. Καθηγήτρια Ευγενία Φλογαΐτη
Δημοσιευμένα: Νοε 18, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, βιωματική εκπαίδευση, παρεμβαίνουσα μη κατευθυντικότητα, αξίες αειφορίας
Αλέξανδρος Γεωργόπουλος
Περίληψη

Ο δρόμος της αειφορίας απαιτεί ριζικές αλλαγές σε όλες τις όψεις του πολιτισμού μας, μάλιστα στην εκπαίδευση, η οποία ίσως προκαλεί παρά θεραπεύει τα δεινά των ποικίλων κρίσεων που έχουν ξεσπάσει κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Υιοθετήσαμε τη βιωματική/μετασχηματιστική/βαθιά εκπαίδευση και την ενσωματώσαμε στο πλαίσιο σπουδών ενός μεταπτυχιακού προγράμματος μέσα σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χωρόχρονο. Η εμψύχωση της ομάδας με τη μέθοδο της «παρεμβαίνουσας μη κατευθυντικότητας» (NDI), φαίνεται να καταλύει αλλαγές στα μέλη της ομάδας, οι οποίες συμπλέουν με τις απαιτήσεις της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία: Αποδέχονται την προοπτική της αλλαγής της προσωπικής τους εκπαιδευτικής  θεωρίας και πρακτικής. Αναπτύσσουν κριτική σκέψη ανακαλύπτοντας την προοπτική του Άλλου και φτάνοντας να τον «νιώσουν» ενσυναισθητικά. Συγκινούνται και εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Προβληματίζονται μέσα από αυτογνωσιακές διαδρομές πάνω στη βαθιά μοναξιά και αποξένωση του σημερινού ανθρώπου από τους συνανθρώπους και τη φύση. Οδηγούνται στην αναθεώρηση όψεων της επιστημολογίας της γνώσης. Ανανεώνουν τη σχέση τους με την ελευθερία «ερευνώντας» τα συστατικά της αυτοθέσμισης και ενδυναμωνόμενες μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Μεταφέρουν, τέλος, στοιχεία από τα βιώματα που έζησαν εντός της ομάδας στο οικογενειακό, φιλικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον. Πρόκειται για μια βαθιά ανθρωπολογική μετάβαση σε μια  Γη της Επαγγελίας κατοικημένη από ελεύθερους ανθρώπους.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Alsop, S. (2011). The body bites back. Cultural Studies of Science Education, 6, 611-623. https://doi.org/10.1007/s11422-011-9328-4
Ananda, S. S. & Andréa, P. S. (2020). Challenges for education for sustainability in business courses: A multicase study in Brazilian higher education institutions. International Journal of Sustainability in Higher Education, 21(2), 264-280. https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2019-0238
Arief, N. N., Famiola, M., Pratama, A. P., Anggahegari, P., & Aghnia Nadhira, A. P. (2022). Sustainability communication through bio-based experiential learning. Sustainability, 14(9), 5204. https://doi.org/10.3390/su14095204
Bedford, T. (2022). Constructing a transformative sustainability pedagogy: Teacher empowerment for a sustainable future. Journal of Teacher Education for Sustainability, 24(1), 5-18. https://doi.org/10.2478/jtes-2022-0002
Bedi, G. & Germein, S. (2016). Simply good teaching: Supporting transformation and change through education for sustainability. Australian Journal of Environmental Education, 32(1), 124-133. https://doi.org/10.1017/aee.2015.52
Benne, K. D. (1976) The processes of re-education: An assessment of Kurt Lewin's views. Group & Organization Studies (Pre-1986), 1(1), 26-43.
Benne, K., D. (1964). History of the T-group in the laboratory setting. In L. P. Bradford, J. R. Gibb, K. D. Benne (Eds.), T-group theory and laboratory method. Innovation in re-education (pp. 80-135). New York: John Wiley.
Bourn, D. & Soysal, N. (2021). Transformative learning and pedagogical approaches in education for sustainable development: Are initial teacher education programmes in England and Turkey ready for creating agents of change for sustainability? Sustainability, 13(16), 8973. https://doi.org/10.3390/su13168973
Bradford, L. P. (1976). The laboratory method: A historical perspective. Group & Organization Studies (Pre-1986), 1(4), 415-429. https://doi.org/10.1177/105960117600100404
Breiting, S. & Mogensen, F. (1999). Action Competence and Environmental Education. Cambridge Journal of Education, 29(3), 349-353. https://doi.org/10.1080/0305764990290305
Brockman, J. (2001). A somatic epistemology for education. The Educational Forum, 65(4), 328-334. https://doi.org/10.1080/00131720108984514
Bruner, J.S. (1960). The Process of Education. Cambridge: Harvard University Press.
Carew, L. (2009). Does theoretical background influence therapists' attitudes to therapist self-disclosure? A qualitative study. Counseling and Psychotherapy Research, 9(4), 266–272. https://doi.org/10.1080/14733140902978724
Γεωργόπουλος, Α. (2002). Περιβαλλοντική Ηθική. Αθήνα: Gutenberg.
Γεωργόπουλος, Α. (2010). Αποανάπτυξη: το υπέρτατο καθήκον προς τη Βιόσφαιρα. Στο Ε. Παπανικολάου (Επιμ.), Περιβάλλον, Κοινωνία, Ηθική. Πρακτικά από τη 2η διεθνή ημερίδα περιβαλλοντικής ηθικής. Αθήνα: Αειφορία - ΜΚΟ Σόλων.
Chavez, F. I. (2017). Sustainability and spirituality: Common threads and common threats (Order No. 10278487). Available from ProQuest Central; ProQuest Dissertations & Theses Global. (1898702739). Ανακτήθηκε Ιούλιο 2022 από https://www.proquest.com/dissertations-theses/sustainability-spirituality-common-threads/docview/1898702739/se-2
Crowdes, M., S. (2000). Embodying sociological imagination: Pedagogical support for linking bodies to minds. Teaching Sociology, 28(1), 24-40. https://doi.org/10.2307/1319419
Cruz-Iglesias, E., Gil-Molina, P. & Rekalde-Rodríguez, I. (2022). A navigation chart for sustainability for the ocean in educational project. Sustainability, 14(8), 4764. https://doi.org/10.3390/su14084764
Δασκολιά, Μ. (2000). Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Διδακτορική Διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Αθήνα.
De La Torre, E., M., Perez-Encinas, A. & Gomez-Mediavilla, G. (2022). Fostering sustainability through mobility knowledge, skills, and attitudes. Sustainability, 14(3), 1349. https://doi.org/10.3390/su14031349
Desimone, L.M. (2009). Improving Impact Studies of Teachers’ Professional Development: Toward Better Conceptualizations and Measures. Educational Researcher, 38, 181–199. https://www.jstor.org/stable/20532527
Dewey, J. (1938/1998). Experience and Education. Indiana: Kappa Delta Pi.
Earth Charter Commission (2000). The Earth Charter. San José: Earth Charter International Secretariat. http://www.environmentandsociety.org/node/2795.
Entwistle, N. (1981). Styles of Learning and Teaching. Chichester: John Wiley.
Esteban, M. B. (2022). Children’s participation, progressive autonomy, and agency for inclusive education in schools. Social Inclusion, 10(2), 43-53. https://doi.org/10.17645/si.v10i2.4936
Evans, T. L. (2019). Competencies and pedagogies for sustainability education: A roadmap for sustainability studies program development in colleges and universities. Sustainability, 11(19), 5526. https://doi.org/10.3390/su11195526
Force, A., Manuel-Navarrete, D. & Benessaiah, K. (2018). Tourism and transitions toward sustainability: Developing tourists’ pro-sustainability agency. Sustainability Science, 13(2), 431-445. https://doi.org/10.1007/s11625-017-0448-y
Gale, F., Davison, A., Wood, G., Williams, S. & Towle, N. (2015). Four impediments to embedding education for sustainability in higher education. Australian Journal of Environmental Education, 31(2), 248-263. https://doi.org/10.1017/aee.2015.36
Galt, R. E., Clark, S. F. & Parr, D. (2012). Engaging values in sustainable agriculture and food systems education: Toward an explicitly values-based pedagogical approach. Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development, 2(3), 43-54. https://doi.org/10.5304/jafscd.2012.023.006
Georgopoulos, A. & Vouyoukas, C. (2018). The effects of the non-directive intervention (NDI) on preservice kindergarten teachers self-esteem, self-efficacy and personal growth. European Journal of Education Studies, 4(11), 59-74. DOI: 10.5281/zenodo.1322845
Giannetti, B.F., Velazquez, L., Perkins, K.M., Trillas-Ortiz, M., Anaya-Eredias, C., Agostinho, F., Almeida, C.M.V.B., Alves Pinto, M.J. & Munguia, N. (2021). Individual-level characteristics of environmental sustainability among students in a higher education institution: the role of happiness and academic performance. International Journal of Sustainability in Higher Education, 22(7), 1664-1690. https://doi.org/10.1108/IJSHE-10-2020-0368
Glasser, H. & Hirsh, J. (2016). Toward the development of robust learning for sustainability core competencies. Sustainability: The Journal of Record, 9(3), 121-134. https://doi.org/10.1089/SUS.2016.29054.hg
Goleman, D. (1998/2011). H συναισθηματική νοημοσύνη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Gough, A. (1997). Education and the environment: Policy, trends and the problem of maginalisation. Australian Education Review, 39. Melbourne: Australian Council for Educational Research. https://doi.org/10.14221/ajte.1998v23n1.7
Gough, A. (2005). Sustainable Schools: Renovating Educational Processes. Applied Environmental Education and Communication, 4(4): 339-351. https://doi.org/10.1080/15330150500302205
Haney, A., B., Pope, J. & Arden, Z. (2020). Making it personal: developing sustainability leaders in business. Organization and Environment, 33(2), 155-174. https://doi.org/10.1177/1086026618806201
Haque, S. (2000). Environmental discourse and sustainable development: Linkages and limitations. Ethics and the Environment, 5, 3–21. https://doi.org/10.1016/S1085-6633(99)00034-0
Harmin, M., Barrett, M.J. & Hoessler, C. (2016). Stretching the boundaries of transformative sustainability learning: On the importance of decolonizing ways of knowing and relations with the more-than-human. Environmental Education Research, 23. 1-12. https://doi.org/10.1080/13504622.2016.1263279
Holfelder, A-K. (2019). Towards a sustainable future with education? Sustainability Science, 14, 943-952. https://doi.org/10.1007/s11625-019-00682-z
Huckle, J. (1999). Locating Environmental Education Between Modern Capitalism and Postmodern Socialism: A Reply to Lucie Sauvé. Canadian Journal of Environmental Education, 4, 36-45
Huckle, J. (2010). ESD and the Current Crisis of Capitalism: Teaching Beyond Green New Deals. Journal of Education for Sustainable Development, 4(1), 135-142. https://doi.org/10.1177/097340820900400119
Huckle, J. (2014). Education for sustainability citizenship in Europe. Open Citizenship, 5(1), 32-47. https://oc.citizensforeurope.org/ojs/education-for-sustainability-citizenship-in-europe/
Ιππέκη, Β. (2020). Η Αειφόρος Ανάπτυξη στα Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: διαστάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών. Διδακτορική Διατριβή, Παιδαγωγική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Jensen, B.B. (2002). Knowledge, action and pro-environmental behavior. Environmental Education Research, 8(3), 163-178. https://doi.org/10.1080/13504620220145474
Jickling, B. & Wals, A.E.J. (2008). Globalization and environmental education. Journal of Curricular Studies, 40, 1–21. https://doi.org/10.1080/00220270701684667
Καλλής, Γ. (2022). Η ελευθερία των ορίων. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης
Karmakar, G. (2022). Gender at the root of everyday life: Equity, activism, and the perspectives of Diana J. Fox. Journal of International Women's Studies, 24(6), 1-12.
Karthik, R., Behera, R. R., Bera, R. & Panda, D. (2022). Can renewable energy lead to happiness? Indian Journal of Health and Wellbeing, 13(3), 404-409.
Kenny, D. C. & Castilla-Rho, J. (2022). No stakeholder is an island: Human barriers and enablers in participatory environmental modelling. Land, 11(3), 340. https://doi.org/10.3390/land11030340
Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Leal Filho, W., Raath, S., Lazzarini, B., Vargas, V., R., de Souza, L., Anholon, R., Quelhas, O.L.G., Haddad, R., Klavins, M. & Orlovic, V. L. (2018). The role of transformation in learning and education for sustainability. Journal of Cleaner Production, 199, 286-295. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.017
Lewin, K., Lippitt, R., White, R. (1939). Patterns of Aggressive Behavior in Experimentally Created “Social Climates”. Bulletin of the Society for the Psychological Study of Social Issues, 10, 269-299
Λιαράκου, Γ. & Φλογαΐτη, Ε. (2007). Από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. Αθήνα: Νήσος.
Lobrot, M. (2015). Ζώντας μαζί: Η παρεμβαίνουσα μη κατευθυντικότητα στη ζωή μας. Αθήνα: Αρμός.
Lozano, R, Merrill, M. Y,, Sammalisto, K,, Ceulemans, K, & Lozano, F. J. (2017). Connecting Competences and Pedagogical Approaches for Sustainable Development in Higher Education: A Literature Review and Framework Proposal. Sustainability, 9(10), 1889. https://doi.org/10.3390/su9101889
Maruyama, H. (2022). A deep transformative dimension of ESD in Japanese university: From experiential to emancipatory learning in online and offline environments. Sustainability, 14(17), 10732. https://doi.org/10.3390/su141710732
Maslow, A. Η. (1999). Toward a psychology of being. New York: John Wiley.
McKeown, R. & Hopkins, C. (2007). Moving beyond the EE and ESD disciplinary debate in formal education. Journal of Education for Sustainable Development, 1(1), 17-26. https://doi.org/10.1177/097340820700100107
Merleau-Ponty, M. (1962). Phenomenology of perception. London: Routledge.
Merma-Molina, G., Gavilán-Martín, D., Baena-Morales, S. & Urrea-Solano, M. (2022). Critical thinking and effective personality in the framework of education for sustainable development. Education Sciences, 12(1), 28. https://doi.org/10.3390/educsci12010028
Mezirow, J. (2000). Learning as transformation: critical perspectives of a theory in progress. San Francisco: Jossey Bass.
Mogensen, F. & Mayer, M. (2005). A Comparative Study on Ecoschool Development Process. Wien: ENSI/SEED.
Mogensen, F. & Schnack, K. (2010). The Action Competence Approach and the “New” Discourses of Education for Sustainable Development, Competence and Quality Criteria. Environmental Education Research, 16, 59-74. https://doi.org/10.1080/13504620903504032
Moore, J. (2005). Barriers and pathways to creating sustainability education programs: policy, rhetoric and reality. Environmental Education Research, 11(5), 537-555. https://doi.org/10.1080/13504620500169692
Μπακιρτζής, Κ. (2002). Επικοινωνία και αγωγή. Αθήνα: Gutenberg.
Neaman, A., Pensini, P., Zabel, S., Otto, S., Ermakov, D. S., Dovletyarova, E. A. & Navarro-Villarroel, C. (2022). The prosocial driver of ecological behavior: The need for an integrated approach to prosocial and environmental education. Sustainability, 14(7), 4202. https://doi.org/10.3390/su14074202
Ojala, M. (2022). How do young people deal with border tensions when making climate-friendly food choices? On the importance of critical emotional awareness for learning for social change. Climate, 10(1), 8. https://doi.org/10.3390/cli10010008
Orr, D. W. (1992). Ecological literacy: Education and the transition to a postmodern world. Albany: State University of New York Press.
Orr, D. W. (2004). Earth in mind: On education, environment, and the human prospect. Washington: Island Press.
Ozdem-Yilmaz, Y. & Bilican, K. (2021). Discovery learning-Jerome Bruner. In B. Akpan, T.J. Kennedy (Eds.), Science Education in Theory and Practice (pp. 177-191). Switzerland: Springer.
Pacis, M. & VanWynsberghe, R. (2020). Key sustainability competencies for education for sustainability: Creating a living, learning and adaptive tool for widespread use. International Journal of Sustainability in Higher Education, 21(3), 575-592. https://doi.org/10.1108/IJSHE-12-2018-0234
Παπαδημητρίου, Ε. (1999). Για μια νέα φιλοσοφία της φύσης. Αθήνα: Gutenberg.
Polanyi, M. (1969). On body and mind. The New Scholasticism, 43(2), 195-204. https://doi.org/10.5840/newscholas196943217
Pooley, J. A. & O’Connor, M. (2000). Environmental education and attitudes: Emotions and beliefs are what is needed. Environment and Behavior, 32, 711–723. https://doi.org/10.1177/0013916500325007
Purton, C. (2016). Προσωποκεντρική θεραπεία. Αθήνα: Ελληνικό Κέντρο Focusing.
Quintana, A., Xavier, B., Rodriguez Van, D. S., & Weaver, A. H. (2020). Political making of more-than-fishers through their involvement in ecological monitoring of protected areas. Biodiversity & Conservation, 29(14), 3899-3923. https://doi.org/10.1007/s10531-020-02055-w
Ramos, T.B., Caeiro, S., van Hoof, B., Lozano, R., Huisingh, D. & Ceulemans, K. (2015). Experiences from the implementation of sustainable development in higher education institutions: Environmental Management for Sustainable Universities. Journal of Cleaner Production, 106, 3-10. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.05.110
Rogers, C. (2006α). Ένας τρόπος να υπάρχουμε. Αθήνα: Ερευνητές.
Rogers, C. (2006β). Το γίγνεσθαι του προσώπου. Αθήνα: Ερευνητές.
Rogers, C.R. & Freiberg, H., J. (1994). Freedom to Learn. Colombus: Merrill.
Ronghui (Kevin) Zhou & Lee, N. (2022). The reception of education for sustainable development (ESD) in China: A historical review. Sustainability, 14(7), 4333. https://doi.org/10.3390/su14074333
Sarid, A. & Goldman, D. (2021). A value-based framework connecting environmental citizenship and change agents for Sustainability—Implications for education for environmental citizenship. Sustainability, 13(8), 4338. https://doi.org/10.3390/su13084338
Savage, M. P. & Wehman, T. L. (2014). Assessing the impact of the International Experiential Education on the critical thinking skills and academic performance of college students. International Journal of Arts and Sciences, 7(1), 1-18.
Savanevičienė, A., Salickaitė-Žukauskienė, R., Šilingienė, V. & Bilan, S. (2022). Ensuring sustainable human resource management during the COVID-19 pandemic: The case of Lithuanian catering organizations. Economics and Sociology, 15(3), 121-142. DOI: doi:10.14254/2071-789X.2022/15-3/7
Shilling, C. (2012). The body and social theory. London: Sage.
Solano-Sánchez, M. Á., Domínguez-Valerio, C. M., Lendínez-Turón, A. & Aguilar-Rivero, M. (2022). Sustainable economic development education: The use of artificial neural networks for the profile estimation of students from developing countries. Sustainability, 14(3), 1192. https://doi.org/10.3390/su14031192
Stanley, A. (2022). Global inequalities: The big picture on wealth, income, ecological, and gender inequality looks bad. IMF. Ανακτήθηκε Ιούλιο 2022 από https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2022/03/Global-inequalities-Stanley
Sterling, S. R. (1996). Education in change. In J. Huckle, S. Sterling (Eds.), Education for sustainability (pp. 18-39), London: Earthscan.
Sterling, S. R. (2001). Sustainable education: Re-visioning learning and change. Bristol: Schumacher Society & Green Books.
Sterling, S. R. (2004). An analysis of the development of the sustainability education internationally: Evolution, interpretation and transformative potential. In J. Blewitt & C. Cullingford (Eds.) The sustainability curriculum: the challenge of higher education. Earthscan: London.
Suveren, Y. (2022). Unconscious bias: Definition and significance. [Bilinçsiz Önyargı: Tanımı ve Önemi]. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar, 14(3), 414-426.
Tanaka, S. (2011). The notion of embodied knowledge. In P. Stenner, J. Cromby, J. Motzkau, J. Yen, και Y. Haosheng (Eds.), Theoretical psychology: Global transformations and challenges (pp. 149-157). Concord, Canada: Captus Press.
The Council of the European Union. (2018). Ανακτήθηκε Ιούλιο 2022 από https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
Thomashow, M. (1995). Ecological identity. London: The MIT Press.
Tilbury, D. & Ross, K. (2006). Living Change: Documenting good practice in Education for Sustainability in New South Wales (NSW). Sydney: Macquarie University and Nature Conservation Council.
Tilbury, D. (1995). Environmental Education for Sustainability: Defining the New Focus of Environmental Education in the 1990s. Environmental Education Research, 1(2), 195-212. https://doi.org/10.1080/1350462950010206
Τριλιανός, Αθ. (2002). Η κριτική σκέψη και η διδασκαλία της. Αθήνα: Aυτοέκδοση.
Trindade, N. R., Trevisan, M., Palma, L. C. & Piveta, M. N. (2022). The construction of interventions based on experiential learning to promote education for sustainability in management teaching. Cadernos EBAPE.BR, 20(1), 89-104. https://doi.org/10.1590/1679-395120200234
UNESCO (2002). Education for sustainability: from Rio to Johannesburg, lessons learnt from a decade of commitment. Paris: UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127100
UNESCO (2005). UN Decade of Education for Sustainable Development, 2005-2014: the DESD at a glance. Paris: UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141629
UNESCO (2010). UNESCO strategy for the second half of the United Nations Decade of Education for Sustainable Development. Paris: UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215466
UNESCO (2012). Shaping the Education of Tomorrow: 2012 Report on the UN Decade of Education for Sustainable Development, Abridged. Paris: UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216606
UNESCO (2017a). UNESCO moving forward the 2030 Agenda for Sustainable Development. Paris: UNESCO. https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/247785en.pdf
UNESCO (2017b). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. Paris: UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf
UNESCO (n.d.). Education for sustainable development. Ανακτήθηκε Ιούλιο 2022 από https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development
United Nations (1992). Agenda 21. United Nations Conference on Environment & Development. UN, Rio de Janeiro.
United Nations (n.d.). The Climate Crisis – A Race We Can Win. Ανακτήθηκε Δεκέμβριο 2022 από https://www.un.org/en/un75/climate-crisis-race-we-can-win
Φλογαΐτη, Ε. (2006). Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Wals, A., E. & J., Jickling, B. (2002). “Sustainability” in higher education: from doublethink and newspeak to critical thinking and meaningful learning. Higher Education Policy, 15, 121-131. https://doi.org/10.1016/S0952-8733(02)00003-X
Warburton, K. (2003). Deep learning and education for sustainability. International Journal of Sustainability in Higher Education, 4(1), 44-56. https://doi.org/10.1108/14676370310455332
Watson, M.K., Lozano, R., Noyes, C. & Rodgers, M. (2013). Assessing curricula contribution to sustainability more holistically: experiences from the integration of curricula assessment and students' perceptions at the Georgia Institute of Technology. Journal of Cleaner Production, 61, 106-116. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.09.010
WCED. (1987). Our Common Future. World Commission on Environment and Development. Oxford Oxford: University Press.
Weinert, F. E. (2001). Concept of competence: A conceptual clarification. In D. S. Rychen & L. H. Salganik (Eds), Defining and Selecting Key Competencies (pp. 45–66). Seattle: Hogrefe and Huber.
Weis, W. L., Hanson, L. & Arnesen, D. W. (2009). The use of Training groups (T-Groups) in raising self and social awareness and enhancing emotional intelligence. Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, 13(2), 83-103.
Western Sydney University (n.d.). Sustainable Futures: Principles of Education for Sustainability. Ανακτήθηκε Σεπτέμβριο 2022 από https://www.westernsydney.edu.au/driving_sustainability/sustainability_education/engagement/community_and_engagement/sustainable_uws_rolling_fund_surf/principles_of_education_for_sustainability
Wright, T.S. (2009). Sustainability, internationalization, and higher education. New Directions for Teaching and Learning, 118, 105–115. https://doi.org/10.1002/tl.357
Yalom, I. & Leszcz, M. (2005). The theory and practice of group psychotherapy. New York: Basic Books-a member of the Perseus books group.
Yanniris, C. (2021). Education for sustainability, peace, and global citizenship: An integrative approach. Education Sciences, 11(8), 430. https://doi.org/10.3390/educsci11080430
Żak, A. & Rzepka, K. (2019). The role of universities in sustainability-oriented competencies development: Insights from an empirical study on Polish universities. Administrative Sciences, 9(3), 62-82. https://doi.org/10.3390/admsci9030062
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)