Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

THE CALLOVIAN UNCONFORMITY AND THE OPHIOLITE OBDUCTION ONTO THE PELAGONIAN CARBONATE PLATFORM OF THE INTERNAL HELLENIDES


Published: Jul 27, 2016
Keywords:
Bio-facies litho- facies Foraminifera Radiolarite Plate convergence Laterite Callovian event Ophiolite obduction
R. Scherreiks
G. Meléndez
M. Bouldagher-Fadel
G. Fermeli
D. Bosence
Abstract

The carbonate-platform-complex and the oceanic formations of the central Pelagonian zone of the Hellenides evolved in response to a sequence of plate tectonic episodes of ocean spreading, plate convergence and ophiolite obduction. The biostratigraphies of the carbonate platform and the oceanic successions, show that the Triassic-Early Jurassic platform was coeval with an ocean where pillow basalts and radiolarian cherts were being deposited. After convergence began during late Early- Jurassic - Middle Jurassic time, the oceanic leading edge of the Pelagonian plate was subducted beneath the leading edge of the oceanic, overriding plate. The platform subsided while a supra-subduction, volcanic-island-arc evolved. Biostratigraphic and geochemical evidence shows that the platform and the oceanic floor, temporarily became subaerially exposed during Callovian time. This “Callovian event” is suggested to have taken place as oceanic lithosphere first made compressional, tectonic contact with the carbonate platform, initiating a basal detachment fault, along which the platform was thrust upwards. The central Pelagonian zone became an extensive land area that was supplied with laterite from an ophiolite highland. A similar emergence of Vardar ophiolite most likely took place in the Guevgueli area. The Callovian emergence shows that the initial ophiolite obduction onto the platform took place about 25 million years before the final emplacement of the ophiolite during Valanginian time.

Article Details
  • Section
  • Structural Geology
Downloads
Download data is not yet available.
References
Aubouin, J. and Guernet, Cl., 1964. Sur la stratigraphie et la téctonique de l’Eubée moyenne (Gréce),
Bull. Soc. Géol. Fr., 5(1963), 821-827.
Baumgartner, P.O. and Bernoulli, D., 1976. Stratigraphy and radiolarian fauna in a Late Jurassicearly
cretaceous section near Achladi, Evvoia, eastern Greece, Eclogae Geol. Helv., 69, 601-
Baumgartner, P.O., Bartolini, A., Carter, E.S., Conti, M., Cortese, G., Danelian, T., De Wever, P.,
Dumitrica, P., Dumitrica-Jud, R., Gorican, S., Guex, J., Hull, D.M., Kito, N., Marcucci, M.,
Matsuoka, A., Murchey, B., O’Dogherty, L., Savary, J., Vishnevskaya, V., Widz, D. and
Yao, A., 1995. Middle Jurassic to early cretaceous radiolarian biochronology of Tethys based
on unitary associations. In: Baumgartner, P.O. et al., eds., Middle Jurassic to lower cretaceous
Radiolaria of Tethys: occurrences, systematics, biochronology, Mém. Géol., (Lausanne), 23,
-1048.
Bèbien, J., Ohnenstetter, D., Ohnenstetter, M. and Vergély, P., 1980. Diversity of the Greek ophiol
ites: birth of the oceanic basins in transcurrent systems, Ofioliti, 2, 129-197.
Bosence, D., Procter, E., Aurell, M., Atef Bel, K., Boudagher-Fadel, M., Casaglia, F., Cirilli, S.,
Mehdie, M., Nieto, L., Rey, J., Scherreiks, R., Soussi, M. and Waltham, D., 2009. A dominant
tectonic signal in high-frequency, peritidal carbonate cycles? A regional analysis of Liassic
platforms from western Tethys, J. Sed. Res., 79(5-6), 389-415.
Boudagher-Fadel, MK., 2008. The Mesozoic larger benthic foraminifera: the Jurassic. In:
Boudagher-Fadel, M.K., ed., Evolution and geological significance of larger benthic
foraminifera, Wignall PB (series ed) Dev Palaeontol Strat 21, Elsevier, Amsterdam.
Danelian, T. and Robertson, A.H.F., 2001. Neotethyan evolution of eastern Greece Pagondas
Mélange, Evia island inferred from radiolarian biostratigraphy and the geochemistry of
associated extrusive rocks, Geol. Mag., 138, 345-363.
Granier, B., 1989. Zergabriella, un nouveau genre d‘algue Dasycladale du Portlandien-Valanginien;
Zergabriella, a new genus of Dasyclad algae from the Portlandian-Valanginian times, Rev.
Micropaléontol., 32, 126-133.
Guernet, C. and Robert, P., 1973. Sur l’ existence de bauxites d’ age jurassique en Eubée (Gréce),
CR Acad. Sci. Paris, 276, 885-887.
Katsikatsos, G., 1976. La structure tectonique d’Attique et de I’ile d’Eubée, Bull Soc Géol Fr, 19,
-228.
Katsikatsos, G., Kounis, G., Fytikas, M., Mettos, A. and Vidakis, M., 1980. Geological map of
Greece, Limni Sheet 1:50,000, IGME Publ. Dept., Athens.
Katsikatsos, G., Kounis, G. and Fytikas, M., 1981. Geological map of Greece, Psachna-Pilion sheet
:50,000, IGME Publ. Dept., Athens.
Katsikatsos, G., Mettos, A. and Vidakis, M., 1984. Geological map of Greece, Istiea Sheet 1:50,000,
IGME Publ. Dept., Athens.
Kukoc, D., Gorican, S.,·Košir, A.,·Belak, M., Halamic, J. and Hrvatovic, H., 2015. Middle Jurassic
age of basalts and the post-obduction sedimentary sequence in the Guevgueli Ophiolite
Complex (Republic of Macedonia), Int. J. Earth Sci. (Geol. Rundsch.), 104, 435-447.
Machairas, G., 1978. Geological Map of Greece, Larymna Sheet 1:50,000 Inst Geo Mining Res.,
IGME Publ. Dept., Athens.
Meléndez, G., 1989. El Oxfordiense en el sector central de la Cordillera Ibérica (provincias
deZaragoza y Teruel), Institución Fernando el Católico-Instituto de Estudios Turolenses,
Zaragoza-Teruel.
Meléndez, G. and Martínez Cotanda, S., 2007. Stratigraphic gaps and evidence for subaerial
exposure at the Middle-Upper Jurassic boundary in the south of Zaragoza (Ricla-Aguilón
area; Aragonese branch of the Iberian range, NE Spain), Actas del III Encuentro de Jóvenes
Investigadores en Paleontología. In: Almécija, S., Casanovas-Vilar, I., Furió, M., Maduren,
J., Marmi, J. and Vila, B., eds., 117-134.
Robertson, A.H.F., Trivić, B., Đerić, N. and Bucur, II., 2013. Tectonic development of the Vardar
ocean and its margins: evidence from the Republic of Macedonia and Greek Macedonia,
Tectonophysics, 595-596, 25-54.
Scherreiks, R., 2000. Platform margin and oceanic sedimentation in a divergent and convergent plate
setting (Jurassic, Pelagonian Zone, NE Evvoia, Greece), Int. J. Earth Sci., 89, 90-107.
Scherreiks, R., Bosence, D., BouDagher-Fadel, M., Meléndez, G. and Baumgartner, P.O., 2010.
Evolution of the Pelagonian carbonate platform complex and the adjacent oceanic realm in
response to plate tectonic forcing (Late Triassic and Jurassic), Evvoia, Greece, Int. J. Earth
Sci., 99, 1317-1334.
Scherreiks, R., Meléndez, G., BouDagher-Fadel, M., Fermeli, G. and Bosence, D., 2014.
Stratigraphy and tectonics of a time-transgressive ophiolite obduction onto the eastern margin
of the Pelagonian platform from Late Bathonian until Valanginian time, exemplified in
northern Evvoia, Greece, Int. J. Earth Sci., 103, 2191-2216.
Spray, J.G. and Roddick, J.C., 1980. Petrology and Ar geochemistry of some Hellenic subophiolite
metamorphic rocks, Contrib. Mineral Petrol., 72, 43-55.
Most read articles by the same author(s)