| More
Vol 47, No 4 (2013)

Table of Contents

Ore Geology, Mining Technology and Economic Geology

I. Anagnostopoulos, P. Lampropoulou, Th. Tzevelekou, V. Stivanakis, A. Kastanaki, D. Papamantellos
PDF
1600-1608
G. Anastassakis
PDF
1609-1617
D.G. Eliopoulos, M. Economou-Eliopoulos
PDF
1618-1627
S. Kalaitzidis
PDF
1628-1634
S.P. Kilias, J. Naden, M. Paktsevanoglou, M. Giampouras, A. Stavropoulou, D. Apeiranthiti, I. Mitsis, Th. Koutles, K. Michael, C. Christidis
PDF
1635-1644
V. Perdikatsis
PDF
1645-1651
D. Trichos, G. Alevizos, A. Stratakis, E. Petrakis, M. Galetakis
PDF
1652-1662

Engineering Geology and Geotechnical Engineering

A. Andrianopoulos, H. Saroglou, G. Tsiambaos
PDF
1664-1673
A. Antoniou, I. Spyropoulos
PDF
1674-1683
P. Asteriou, H. Saroglou, G. Tsiambaos
PDF
1684-1693
M. Chatziangelou, B. Christaras
PDF
1694-1705
G. Konstantopoulou, N. Spanou
PDF
1706-1714
D. Kotsanis, P. Panagiotopoulos, D. Rozos, C. Loupasakis
PDF
1715-1725
St. Ktena, N. Sabatakakis
PDF
1726-1730
E. Lekkas, V. Alexoudi, I. Lialiaris
PDF
1731-1738
C. Loupasakis, G. Lalos, D. Rozos
PDF
1739-1748
V. Marinos, A. Goricki
PDF
1749-1758
V. Marinos, S. Lazaridou, V. Perleros, K. Sotiropoulou
PDF
1759-1768
D. Minos-Minopoulos, K. Pavlopoulos, Apostolopoulos G., D. Dominey-Howes, E. Lekkas
PDF
1769-1778
N. D. Mourtzas, A. Gkiolas, E. Kolaiti
PDF
1779-1791
N. D. Mourtzas, A. Gkiolas, D. Vakiris, V. Soulis
PDF
1792-1804
N. D. Mourtzas, E. Sotiropoulos
PDF
1805-1819
A. Pavlaki, I. Meladiotis, P. Pavlakis
PDF
1820-1833
E. Profitis, D. Kapatos, E. Chatzitheodoridis, D. Xirouchakis, C. Loupasakis
PDF
1834-1843
D. Rozos, P. Tsangaratos, C. Loupasakis, I. Koumantakis, K. Markantonis
PDF
1844-1853
M. Rusi, P. Hoxha
PDF
1854-1863
G. Saratsis, M. Stavropoulou
PDF
1864-1871
H. Saroglou, N. Kazilis
PDF
1872-1881
D. Sideri, K. Modis, D. Rozos
PDF
1882-1891
E. Steiakakis, A. Vafidis, E. Manoutsoglou, D. Vavadakis
PDF
1892-1900
P. Tsangaratos, A. Benardos
PDF
1901-1911

Geothermics

G. Chatzigiannis, Th. Kavouridis
PDF
1914-1919
W. D’Alessandro, A. L. Gagliano, K. Kyriakopoulos, F. Parello
PDF
1920-1928
C. Kanellopoulos
PDF
1929-1938
M. Papachristou, P. Ungemach, M. Fytikas
PDF
1939-1948
G. Aim. Skianis, A. D. Vaiopoulos
PDF
1949-1958

Exploration and Exploitation of Mineral Resources

Z. Agioutantis, K. Komnitsas, A. Athousaki
PDF
1960-1969
C. Elia, P. Konstantopoulos, A. Maravelis, A. Zelilidis
PDF
1970-1979
I. Kapageridis, A. Apostolikas, S. Pappas, I. Zevgolis
PDF
1980-1989
I. Mpalatsas, I. Rigopoulos, B. Tsikouras, K. Hatzipanagiotou
PDF
1990-1999
O. Pantelaki, G. Bellis, E. Stamboliadis
PDF
2000-2009
Ar. Shehu, Ag. Shehu
PDF
2010-2018

Industrial Minerals and Rocks

A. Bourliva, K. Michailidis, C. Sikalidis, A. Filippidis
PDF
2020-2029
M. Galetakis, V. Zourbakis, I. Koinakis, K. Leventakis, G. Alevizos
PDF
2030-2039
G. Leontakianakos, I. Baziotis, E. Profitis, E. Chatzitheodoridis, S. Tsimas
PDF
2040-2049
V. Skliros, P. G. Lampropoulou, B. Tsikouras, K. Hatzipanagiotou, A. Christogerou, G. N. Angelopoulos
PDF
2050-2058
X. Tseni, B. Tsikouras, K. Hatzipanagiotou
PDF
2059-2068
D. Xirouchakis
PDF
2069-2080
D. Xirouchakis, A. Bouzinos
PDF
2081-2088

Energy Resources

N. Koukouzas, I. Katsimpardi, D. Merachev
PDF
2090-2100
Ch. Mpotziolis, S. Kostopoulou, M. Triantaphyllou, A. Maravelis, A. Zelilidis
PDF
2101-2110
R. G. Oskay, H. Inaner, A. I. Karayigit, K. Christanis
PDF
2111-2120
C. Papanicolaou, J. Typou, J. Ioakeim, Th. Kotis, A. Foscolos
PDF
2121-2130
N. Rigakis, V. Karakitsios, F. Marnelis, Sp. Sotiropoulos
PDF
2131-2143