Προτάσεις και παρεμβάσεις του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. για την εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών από το Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. την εποχή covid-19. Πρωτόκολλα-Οδηγοί-Δημοσιεύσεις


Δημοσιευμένα: Ιουν 7, 2022
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
https://orcid.org/0000-0002-1381-9440
Περίληψη

Περίληψη

Το Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. είναι ο επιστημονικός φορέας της συνδικαλιστικής  οργάνωσης, Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α). Σκοπός του είναι η ποιοτική αναβάθμιση της γενικής και της ειδικής εκπαίδευσης. Κατά την πρώτη αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων λόγω της πανδημίας του κορονωιού στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση η προσπάθεια των εκπαιδευτικών για παροχή εξ αποστάσεως υποστηρικτικών υπηρεσιών αντιμετώπισε ανυπέρβλητα εμπόδια αφού το σύστημα φάνηκε απροετοίμαστο. Το Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη κινητοποιήθηκε και σε σύντομο χρονικό διάστημα, επεξεργάστηκε και προσέφερε προς ενημέρωση και χρήση του προσωπικού:

- Τον Συμπεριληπτικό οδηγό και κατάλογο εκπαιδευτικού υλικού κατά την περίοδο της πανδημίας covid19 (πρώτο και δεύτερο μέρος)

- Την δυνατότητα δημοσίευσης άρθρων των συναδέλφων στην επιστημονική πλατφόρμα Academia-IMEGEE EDU

- Τα Πρωτοκόλλα για την εξ Αποστάσεως Υποστηρικτική Παρέμβαση του Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. στις Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στη διάρκεια αναστολής ή μερικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών δομών λόγω της πανδημίας COVID-19 , που βασίζονται στις Υπουργικές Αποφάσεις και εγκυκλίους στο Γενικό και Ειδικό Καθηκοντολόγιο στις αρχές Δεοντολογίας και καλής πρακτικής και στην νομοθεσία διαφύλαξης των ατομικών δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών-Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. Τα Πρωτόκολλα αφορούν:

Α. Την εξ αποστάσεως εργασία ψυχολόγων ΠΕ23 και κοινωνικών λειτουργών ΠΕ30 των Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

Β. Την εξ αποστάσεως εργασία για το Ε.Ε.Π. των Κ.Ε.Σ.Υ.

Γ. Την εξ αποστάσεως εργασία του Ε.Ε.Π..Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Δ. Την εξ αποστάσεως εργασία ψυχολόγων ολοήμερων δημοτικών και ΕΠΑ.Λ.

Ε. Την εξ αποστάσεως εργασία κοινωνικών λειτουργών σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης -Πράξη: '' Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Ε.Κ.Ο.) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής''.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των παραπάνω, πρέπει να διασφαλίζεται και υποστηρίζεται από την υπηρεσία, η τεχνολογική δυνατότητα (εξοπλισμός, συνδέσεις διαδικτύου) και γνώση (κατάλληλη επιμόρφωση) γονέων, μαθητών και εργαζόμενων, για την παροχή ασφαλών εξ αποστάσεως υπηρεσιών.

Οι εξ αποστάσεως υπηρεσίες παρέχονται σε αντικειμενικές καταστάσεις μη δυνατότητας δια ζώσης φοίτησης των μαθητών (νοσηλεία ή κατ οίκον παραμονή του μαθητή) και με βάση την κρίση των ειδικών για την αναγκαιότητα και δυνατότητα αποτελεσματικής παροχής τους.

Λέξεις κλειδιά: πανδημία covid, αναστολή λειτουργίας, εξ αποστάσεως εκπαίδευση- υποστήριξη

Abstract

The “Institute of Studies and Research in General and Special Education” (I. M. E. G. E. E.) is the scientific body of the trade union organisation, Panhellenic Federation of Associations of Special Education Support Staff (P.O.S.E.E.P.Ε.A). Its purpose is the qualitative upgrading of general and special education. During the first closure of all schools due to the pandemic of coronavirus in special education, educators effort to provide distance support services although they faced insurmountable obstacles, as the educational system seemed unprepared. I.M.E.G.E.E., recognizing this need, elaborated and offered for knowledge and use of the staff:

- The “Comprehensive guide and catalogue of educational material” during the covid19 pandemic (first and second part)

- The opportunity of publishing articles by special educational staff members on the scientific platform Academia-IMEGEE EDU

- The "Protocols for the Distance Support Intervention of the Special Education Support Staff (E.E.P.) and  Special Support Staff (E.B.P.) in Special Education and Support Educational Structures, during the closure of  educational and support structures due to the pandemic COVID-19" , based on the ministerial decisions and guides, the General and Special Code of Conducts, the principles of Ethics and good practice and the legislation on the protection of the individual rights and personal data of students, parents and teachers - E.E.P. and E.B.P. The Protocols concern:

A. The distance supporting work of psychologists PE23 and social workers PE30 working for the  Interdisciplinary Educational Evaluation and Support Committees (E.D.E.A.Y.).

B. Distance support working for the E.E.P. of the Centres for Educational and Counselling Support (K.E.S.Y.).

E. The distance work of the E.E.P.-E.B.P. in Special education schools (S. M. E. A. E.)

D. The distance work of psychologists of all-day primary and secondary schools.

E. The distance work of social workers in primary education school units - Action: ''Integration of vulnerable social groups (V.S.G.) in schools - Reception classes''.

For the effective implementation of the above, the technological capacity (equipment, internet connections) and knowledge (appropriate training) of parents, students and employees for the provision of safe distance services must be ensured and supported by the service.  Distance services are provided in objective situations where it is not possible for students to attend in person (due to hospitalization or home stay of the student) and based on the judgment of experts on the necessity and possibility of their effective provision.

Key words: covid pandemic, suspension , distance learning- support

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΕΕΕΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΑΔΑ ΙΜΕΓΕΕ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΠΑΔΑ

Αναφορές
Βιβλιογραφικές αναφορές
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/2020, Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020, Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΦΕΚ 783/Β` 10.3.2020)
41070/ΓΔ4/27-3-2020 / Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε., εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ, Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών, γονέων και εκπαιδευτικών, από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας
38510/ΓΔ4/17 -03-2020 / Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε., εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ, Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας
39317/ΓΔ4/19/03/2020 / Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε., εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ, Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας
Νόμος 4547/2018, Δομές Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018)
Υ.Α. Αρ. 211076/ΓΔ4/13-12-2018, Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των ΚΕΣΥ, Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΦΕΚ 5614/13-12-2018)
Νόμος 4547/2018, Άρθ. 10, παρ. 9, Συνεργασία ΚΕΣΥ-ΕΔΕΑΥ, Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018)
ΥΑ 27922/Γ6/8-3-2007, Καθηκοντολόγιο ΕΕΠ-ΕΒΠ (ΦΕΚ 449/Β/3-4-2007) όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 66082/Δ3/26-4-2018, Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΦΕΚ 1585/Β/8-5-2018)
Υ.Α. Αρ. Φ25γ/158552/Δ4, Πρόσληψη Ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.», Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΦΕΚ 3878/2019)
Υ.Α. αρ. 142628/ΓΔ4, Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΦΕΚ 3032/2017 τ. Β')
Πράξη υπ' αρ. Πρωτ. 3639/ 05-07-2019, Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής , σχολικό έτος 2019-2020, με κωδικό ΟΠΣ 5045765, (ΑΔΑ ΩΝΤΨ465ΧΙ8-Ψ0Χ).
Αριθμ. 17812/Γ6, «Νόμιμη σύσταση των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών», Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΦΕΚ 315/2014)
Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών για την Γενική και Ειδική Εκπαίδευση, (2020). Συμπεριληπτικός οδηγός και κατάλογος εκπαιδευτικού υλικού κατά την περίοδο της πανδημίας covid-19 . Ανακτήθηκε από: https://imegee.gr/wp-content/uploads/2021/03/ODHGOS-1.pdf
Αρβανίτης Δ., Τσιακπίνη Λ., Τσαρούχας Ν., Αλμπάνη Χ., Τραγάκη Ε., Βολκίδης Μ., Δεληγιάννης Γ., (2020). Συμπεριληπτικός οδηγός και κατάλογος εκπαιδευτικού υλικού κατά την περίοδο της πανδημίας covid-19 . Ανακτήθηκε από: https://independent.academia.edu/IMEGEEEDU
IMEGEE EDU-Ψηφιακό Αποθετήριο Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (IMEGEE EDU, 2020). Ανακτήθηκε από: https://independent.academia.edu/IMEGEEEDU
Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών για την Γενική και Ειδική Εκπαίδευση, (2020). Συμπεριληπτικός οδηγός και κατάλογος εκπαιδευτικού υλικού κατά την περίοδο της πανδημίας covid-19 - μέρος δεύτερο. Ανακτήθηκε από: https://imegee.gr/wp-content/uploads/2021/03/ODHGOS-1.pdf
Αρβανίτης Δ., Τσιακπίνη Λ., Τσαρούχας Ν., Αλμπάνη Χ., Τραγάκη Ε., Βολκίδης Μ., Δεληγιάννης Γ., (2020). Συμπεριληπτικός οδηγός και κατάλογος εκπαιδευτικού υλικού κατά την περίοδο της πανδημίας covid-19 - μέρος δεύτερο. Ανακτήθηκε από: https://independent.academia.edu/IMEGEEEDU
Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών για την Γενική και Ειδική Εκπαίδευση, (2020). Προτάσεις του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. για την υιοθέτηση Πρωτοκόλλων για την εξ Αποστάσεως Υποστηρικτική Παρέμβαση του ΕΕΠ-ΕΒΠ στις Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στη διάρκεια αναστολής ή μερικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών δομών λόγω της πανδημίας COVID-19”. Aνακτήθηκε από: https://imegee.gr/wp-content/uploads/2021/03/PROTOKOLLA.pdf
Αρβανίτης Δ., Τσιακπίνη Λ., Τσαρούχας Ν., Αλμπάνη Χ., Τραγάκη Ε., Βολκίδης Μ., Δεληγιάννης Γ., (2020). Προτάσεις του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. για την υιοθέτηση Πρωτοκόλλων για την εξ Αποστάσεως Υποστηρικτική Παρέμβαση του ΕΕΠ-ΕΒΠ στις Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στη διάρκεια αναστολής ή μερικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών δομών λόγω της πανδημίας COVID-19”. Aνακτήθηκε από: https://independent.academia.edu/IMEGEEEDU