Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Location and morphological identification of Myxosporida and evaluation of the effect of freezing and Giemsa staining on the spore length


Published: Nov 17, 2017
Keywords:
Myxosporida Giemsa staining aquaculture
K. GATZIA (Κ. ΓΚΑΤΖΙΑ)
E. TZIRONI (Ε. ΤΖΙΡΩΝΗ)
K. BITCHAVA (Κ. ΜΠΙΤΧΑΒΑ)
F. ATHANASSOPOULOU (Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ)
Abstract

Enteromyxum leei, Ceratomyxa spp., Polysporoplasma spans are myxosporea usually found in cultured Mediterranean marine fish. The present study refers to the evaluation of the seasonality and prevalence caused by myxosporea infections in cultured sharpsnout seabream (Puntazzo puntazzo C.) and gilthead seabream {Spams aurata L.). The main target organ of all infected fish was the intestine and some-times the gallbladder and the kidney were also target organs. The highest prevalence was observed during summer in cultured sharpsnout seabream. P. sparis has been observed in gilthhead seabream, which proved to be the main host of this parasite, but it was also observed in cultured sharpsnout seabream. The main target organ in all infected fish was the kidney. The highest prevalence was observed during summer in cultured gilthead seabream. Mature spores of Ceratomyxa diplodae were observed in sharpsnout seabream. The main target organ of the parasite in cultured fish was the gallbladder. The morphology and size observations of myxosporeans mentioned above were also studied. Freezing in -20 °C (for 1 and 6 months) and the effect of Giemsa staining in myxosporean mature spore's size were evaluated. According to the results, 6 months freezing and Giemsa staining reduced significantly the size of mature spores. Finally, the protocol for Giemsa staining for the three different myxosporea species, usually found in cultured mediterranean marine fish, was standardized. Fresh smears were stained by Giemsa, according to protocol used for fresh smears. For E. leei the best results were obtained after immersing the smears in the stain for 20 min, for C diplodae after immersing the smears in the stain for 30 min and for P. sparis after immersing the smears in the stain for 24 min.

Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Ali Μ., Abdel - Baki Α., Sakran T. (2006) Myxidium elmatbouli n. sp. and Ceratomyxa ghaffari n. sp. (Myxozoa: Myxosporea) Parasitic in the Gallbladder of the Red Sea Houndfish Tylosurus choram (Rüppell, 1837) (Teleostei: Belonidae) from the Red Sea, Egypt. Acta Protozool, 45: 97-103.
Âlvarez-Pellitero P., Sitzà-Bobadilla A.(1993) Ceratomyxa spp. (Protozoa: Myxosporea) infections in wild and cultured sea bass, Dicentrarchus labrax, from the Spanish Mediterranean area. J Fish Biol, 42:889-901.
Athanassopoulou F. (1990) A study of the Myxosporean infections of R. rutilus L. with special reference to Myxidium rhodei Leger, 1905 in the renal tissue. Ph.D. Thesis, University of Stirling, Stirling.
Athanassopoulou F., Prapas Th., Rodger H. (1999) Diseases of Puntazzo puntazzo C. in marine aquaculture systems in Greece. J Fish Pis, 22:215-218.
Athanassopoulou F., Karagouni E., Dotsika E., Ragias V., Tavla J., Christofilloyannis P. (2004) Efficacy and toxicity of orally administrated anti-coccidial drugs for innovative treatments of Polysporoplasma sparis infection in Sparus aurata L. J App Icht, 20(5): 345-354.
Bush A. O., Lafferty K. D., Lotz J. M., Shostak A. W. (1997) Parasitology meets ecology on its own terms: Margolis et al. revisited. J Parasitol, 83:575-583.
Company R., Sitzà-Bobadilla Α., Pujalte M. J., Garay E., Alvarez-Pellitero P., Pérez-Sànchez J. (1999) Bacterial and parasitic pathogens in cultured common dentex, Dentex dentex L. J Fish Dis, 22:299-309.
Davis H. S. (1917) The myxosporidia of the Beaufort region, a systematic and biological study. Bull US Bur Fish 35:199-252.
Diamant A. (1992) A new pathogenic histozoic Myxidium (Myxosporea) in cultured gilt - head sea bream Sparus aurata L. Bull Eur Assoc Fish Pathol, 12:64-66.
Diamant A. (1998) Red drum Sciaenops ocellatus (Sciaenidae), a recent introduction to Mediterranean mariculture, is susceptible to Myxidium leei (Myxosporea). Aquaculture, 162:33-39.
Diamant Α., Lorn J., Dykovâ I. (1994) Myxidium leei n. sp., a pathogenic myxosporean of cultured sea bream Sparus aurata. Dis Aquat Org, 20:137-141.
Fiest S. W., Ronga E. (1996) Distribution and prevalence of gall bladder myxosporean parasites in dab (Limnada limnada L.) and whiting (Merlangius merlangus L.) in UK coastal waters. Bull Eur Assf Fish Pathol, 16(5): 176-180.
Garner M. M., Bartholomew J. L., Whipps C. M., Nordhausen R. W., Raiti P. (2005) Renal Myxozoanosis in Crowned River Turtles Hardella thurjii: Description of the Putative Agent Myxidium hardella n. sp. by Histopathology, Electron Microscopy, and DNA Sequencing. Vet Pathol, 42:589-595.
Gong X., Lu Y., Wang (2003) Description of two new myxosporean species parasitic in freshwater fishes from the Yangtze River in China. Acta Protozool, 42: 239-243.
Jadwiga G. (1991) Marine fish parasitology, an outline. Polish Scientific Publishers, Warszawa.
Karagouni E., Athanassopoulou F., Tsagozis P., Ralli E., Moustakareas T., Lytra K., Dotsika E. (2005) The impact of a successful antimyxosporean treatment on the phagocyte functions of juvenile and adult Sparus aurata L. International Journal of Immunology and Pharmacology 18(1): 121-132.
Kovaleva Α. Α., Gaevskaya V. (1983) First data on fish myxosporidia of the south-eastern Pacific open waters. Vestnik Zoologii 1: 6-11.
Kpatch T. K., Diebakate C, Toguebaye B. S. (1996) Myxosporidia (Myxozoa, Myxosporea) of the genera Sphaeromyxa Thelohan, 1892, Myxidium Buetschli, 1882, Zschokkella Auerbach, 1910, Bipteria Kovaljova, Zubtchenko & Krasin, 1983 and Leptotheca Thelohan, 1895 parasites of fish from the coast of Senegal (West Africa). J AfrZool, 110:309-317.
Le Breton Α., Marques A. (1995) Occurrence of an histozoic Myxidium infection in two marine cultured species: Puntazzo puntazzo C. and Pagrus major. Bull Eur Assoc Fish Pathol, 15:210-212.
Lorn J., Arthur J. R. (1989) A guideline for preparation of species description in Myxosporea. J Fish Dis, 12:151-156.
Lorn J., Dykov_ I. (1995) Myxosporea (Phylum Myxozoa). In: Woo PTK (ed) Fish diseases and Disorders, Protozoan and Metazoan Infection. Cab International UK, p97.
Markiw M.E. (1989) Portals of entry for salmonid whirling diseases in rainbow trout. Dis Aquat Org, 6: 7-10.
Mavor J. K. (1916) On the life - history of Ceratomyxa acadiensis, a new species of Myxosporidia from the eastern coast of Canada. Proc Amer Acad Arts Sci, 51:549-578.
Meglitsch, P. (1960) Some coelozoic myxosporidia from New Zealand fishes I._General, and family Ceratomyxidae. Transactions of the Royal Society of New Zealand 88: 265-356.
Merella P., Cherchi S., Salati F., Garippa G. (2005) Parasitological survey of sharpsnout seabream Diplodus puntazzo (Cetti, 1777) reared in sea cages in Sardinia (western Mediterranean). Bull Eur
Ass Fish Pathol, 25(4): 140-147.
Mladineo I. (2003) Myxosporidean infections in Adriatic cage-reared fish. Bull Eur Ass Fish Pathol, 23:13-123.
Padrós F., Palenzuela Ο., Hispano C, Tosas O., Zarza C, Crespo S., Alvarez - Pellitero P. (2001) Myxidium leei (Myxozoa) infections in aquarium - reared Mediterranean fish species. Dis Aquat Org, 47:57-62
Palenzuela O., Âlvarez-Pellitero P., Sitjà-Bobadilla A. (1999) Glomerular disease associated with Polysporoplasma sparis (Myxozoa) infections in cultured gilthead sea bream Spams aurata. Parasit Res, 118:245-126.
Rigos G., Grigorakis Κ., Christophilogiannis M., Nengas I., Alexis M. (1997) Ceratomyxa spp. (Myxosporea) infections in cultured common dentex from Greece. Bull Eur Ass Fish Pathol, 17:174-176
Rigos G., Christophilogiannis P., Yiagnisi M., Andriopoulou Α., Koutsodimou M., Nengas M., Alexis M. (1999) Myxosporean infections in Greek mariculture. Aquacult Intern, 7:361-364.
Sakiti N., Tarer V., Jacquemin D., Marques A. (1996) Présence en Méditerranée occidentale d' une Mixosporidie histozoïque pathogène dans les élevages du daurade, Spams aurata. Ann Sci Nat Zool Paris, 17:123-127.
Sitjà-Bobadilla Α., Âlvarez-Pellitero P. (1992) Sphaerospora (Myxosporea: Bivalvulida) infection in cultured head sea bream, Spams aurata L.: a preliminary report. J Fish Dis, 15:339-343.
Sitjà-Bobadilla Α., Âlvarez-Pellitero P. (1993) Light and electron microscopical description of Ceratomyxa labralis n. sp. and a redescription of C. diplodae (Myxosporae:Bivalvulida) from wild and cultured Meditarranean sea bass Dicentrarchus labrax (L.) (Teleostei: Serranidae). Sys Parasitol, 26: 215-223.
Sitjà-Bobadilla Α., Âlvarez-Pellitero P. (1995) Light and electron microscopic descrition of Polysporoplasma ng (Myxosporea), Polysporoplasma sparis ns. and Polysporoplasma mugilis nsp. From Liza aurata L. Eur J Parasitol, 31(l):77-89.
Wolf K., Markiw M. E. (1984) Biology contravenes taxonomy in the Myxozoa: new discoveries show alternation of invertebrate and vertebrate hosts. Science, 255:1149-1452.
Yamaguti S. (1963) Systema Helminthum Vol. I-II. Interscience Publishers, New York.
Yokoyama H. (1993). Studies on the life cycle of some myxosporeans. Ph.D. Thesis, The University of Tokyo, Tokyo.
Yurakhno V. M., Ovcharenko M. O., Hölzer A. S., Sarabeev V. L., Balbuena J. A. (2007) Kudoa unicapsula n. sp. (Myxosporea: Kudoidae) a parasite of the Mediterranean mullets Lisa ramada and L. aurata (Teleostei: Mugilidae). Parasitol Res, 101(6): 1671.
Zar J. H. (1996) Biostatistical Analysis, 3rd Edn. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
Most read articles by the same author(s)