Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη του ηλεκτρονικού περιοδικού ανοικτής πρόσβασης  Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Στόχος του είναι η προώθηση της έρευνας στο χώρο της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης με τη δημοσίευση άρθρων από την τρέχουσα έρευνα μελών του Τμήματος, πρόσφατων κατόχων διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα ή συνεργατών των μελών του Τμήματος. Το περιοδικό είναι επίσης ανοικτό σε ερευνητές από επιστημονικούς κλάδους που θεραπεύουν τα ίδια γνωστικά αντικείμεν με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών από άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα άρθρα που υποβάλλονται πρέπει να είναι πρωτότυπα, μελέτες επισκόπησης ή θεωρητικές εργασίες που βασίζονται σε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, ή εμπειρικές έρευνες. Δεν θα πρέπει να έχουν υποβληθεί για δημοσίευση ή να έχουν ήδη δημοσιευτεί σε άλλο περιοδικό, βιβλίο, κ.λπ.

Τα άρθρα μπορούν να υποβάλλονται είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα.

 

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

Κάθε άρθρο που υποβάλλεται στο περιοδικό αποστέλλεται για τυφλή κρίση από δύο κριτές οι οποίοι είναι ειδικοί στη θεματική του άρθρου.

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης

Το περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του με βάση την αρχή ότι η ελεύθερα διαθέσιμη στο κοινό έρευνα υποστηρίζει την παγκόσμια ανταλλαγή γνώσεων.

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.