Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
  • Το παρόν άρθρο δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
  • Το άρθρο δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων.
  • Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την Πολιτική για τα πνευματικά δικαιώματα του περιοδικού.
  • Το υποβαλλόμενο άρθρο έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς που παρέχει το περιοδικό.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


Το επιστημονικό περιοδικό Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχεται άρθρα για δημοσίευση στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. Οι οδηγίες που δίνονται παρακάτω ισχύουν και για τις δύο γλώσσες.

Όλες οι εργασίες που εμπίπτουν στο πεδίο ενδιαφερόντων του περιοδικού εξετάζονται υπό την προϋπόθεση ότι είναι πρωτότυπες, δεν έχουν δημοσιευτεί αλλού. Οι εργασίες υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού. Οι συγγραφείς πρώτα εγγράφονται δωρεάν στο περιοδικό και στη συνέχεια υποβάλλουν την εργασία τους.

Οι υποβληθείσες εργασίες γίνονται δεκτές για δημοσίευση αποκλειστικά με βάση την επιστημονική τους αξία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα «τυφλής» κρίσης από δύο κριτές.

Οι εργασίες που υποβάλλονται, αποστέλλονται σε δύο εξωτερικούς κριτές, από τους οποίους ζητείται να αξιολογήσουν τις εργασίες κατά το χρονικό διάστημα έξι εβδομάδων. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της κρίσης, η Διεύθυνση Έκδοσης ενημερώνει τον/τη συγγραφέα για την απόφαση να γίνει αποδεκτό το άρθρο προς δημοσίευση ως έχει ή κατόπιν μικρών αλλαγών, να επαναξιολογηθεί το άρθρο κατόπιν σημαντικών αλλαγών ή να απορριφθεί η δημοσίευση του άρθρου στο περιοδικό. Επίσης, η Διεύθυνση Έκδοσης ενημερώνει τον/τη συγγραφέα για το περιεχόμενο των αξιολογήσεων. Η αναθεωρημένη μορφή κάθε άρθρου πρέπει να έχει λάβει υπόψη τις μετατροπές που έχουν ζητήσει οι κριτές. Υποβάλλοντας μία εργασία για δημοσίευση στην  Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο/η συγγραφέας αναλαμβάνει την ευθύνη για την τήρηση της διεθνούς νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα, βεβαιώνει ότι με κανένα τρόπο δεν παραβιάζονται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων και αποδέχεται την πολιτική του περιοδικού Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τα πνευματικά δικαιώματα.

Εργασίες μέχρι 15.000 λέξεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού σε μορφή αρχείου Microsoft Word (doc) (η υποβολή πρέπει να γίνει σε ένα ενιαίο αρχείο το οποίο θα περιλαμβάνει τους πίνακες, τα διαγράμματα, τα σχήματα, τις εικόνες, τη βιβλιογραφία). Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων συγγραφέων πρέπει να δηλώνεται ο αρμόδιος για την επικοινωνία. Επιπλέον, κάθε εργασία πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από 4 τουλάχιστον λέξεις-κλειδιά στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Οι εργασίες θα πρέπει να συνοδεύονται από μία περίληψη 200 λέξεων. Οι εργασίες στην ελληνική γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται και από μία περίληψη 200 λέξεων στα αγγλικά. 

 

Μορφή Κειμένου

Οι εργασίες πρέπει να είναι γραμμένες σε διπλό διάστημα, πλήρη στοίχιση και περιθώρια σελίδας 2,50 εκ. από κάθε πλευρά με γραμματοσειρά Times New Roman μεγέθους 12. Ο τίτλος του άρθρου αναγράφεται με έντονα πεζά γράμματα μεγέθους 14 με στοίχιση στο κέντρο της σελίδας. Το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα δεν πρέπει να αναγράφεται στην εργασία προκειμένου να διευκολυνθεί η «τυφλή» κρίση της. Η Διεύθυνση Έκδοσης του περιοδικού διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα από την εργασία, εάν αυτό αναγράφεται, για να εξασφαλίσει την «τυφλή» κρίση.

Ακολουθεί το κείμενο γραμμένο με γραμματοσειρά Times New Roman μεγέθους 12, με πλήρη στοίχιση. Ο τίτλος κάθε κεφαλαίου αναγράφεται με έντονα πεζά γράμματα μεγέθους 12 και του κάθε υποκεφαλαίου με πλάγια γράμματα μεγέθους 12.

Όσον αφορά τη σύνταξη της βιβλιογραφίας, θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες συγγραφής επιστημονικών εργασιών όπως αναφέρονται στο Publication Manual of the American Pcychological Association (έκδοση 6η, 2010)

(http://www.apastyle.org/).

Ειδικότερα, πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω κανόνες:

Για βιβλία:

Βάμβουκας, Μ. Ι. (1998). Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρης

Για άρθρα:

Maddi, S. (2005). On hardiness and other pathways to resilience. American Psychologist, 60(3), 261-272

Για κεφάλαιο σε βιβλίο:

Anstey, K. (2008). Cognitive aging and functional biomarkers. In S. Hofer and D. Alwin (Eds.), Handbook of cognitive aging: interdisciplinary perspectives (pp. 327-339).Thousand Oaks,California: Sage.

Για μεταφρασμένο βιβλίο:

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας (Σ. Κυρανάκης, Μ. Μαυράκη, Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθαρα, Μ. Φιλοπούλου, Μτφ.). Αθήνα: Μεταίχμιο. (έκδοση πρωτοτύπου 2000).

Για πηγές από το διαδίκτυο:

Sang, G. (2010). Teacher characteristics and ICT integration: a study in pre-service and in service primary education teachers in China. Ghent University. Retrieved January 2014, from: http://users.ugent.be/~mvalcke/CV/Sang%20G._PhD%20Dissertation.pdf

 

Η βιβλιογραφία θα καταρτίζεται με βάση το λατινικό αλφάβητο στο οποίο θα εντάσσεται και το ελληνικό ως εξής:

Α, Β, Γ, C, Δ, D, E, F, Ζ, G, Η, Θ, Ι, J, Κ, Λ, L, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, PQ, Ρ, R, Σ, S, Τ, Υ, UV, Φ, Χ, Ψ, Ω, W.

Οι πίνακες, τα σχήματα και τα διαγράμματα θα πρέπει να παρουσιάζονται στο κείμενο στη θέση που προσδιορίζει ο συγγραφέας και να συνοδεύονται από λεζάντες: για τους πίνακες στο επάνω μέρος τους, ενώ για τα σχήματα και τα διαγράμματα στο κάτω μέρος τους. Υποσημειώσεις καλό είναι να αποφεύγονται. Εάν υπάρχουν, θα πρέπει να παρατίθενται μετά το τέλος του κειμένου και πριν τη βιβλιογραφία με ενιαία αρίθμηση.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονόματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω περιοδικού. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.