| More

Κλίμακα εκτίμησης λεξιλογίου: σχεδιασμός, δημιουργία, πιλοτική χορήγηση

Views: 1737 Downloads: 1207
Δήμητρα Καραπατσούδη (http://orcid.org/0000-0001-8615-1333)
Δήμητρα Καραπατσούδη

Περίληψη


Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η πιλοτική χορήγηση ενός ψηφιακού εργαλείου εκτίμησης του προσληπτικού λεξιλογίου παιδιών προσχολικής ηλικίας. Κατά την εκπόνηση της παρούσας μελέτης, εφαρμόστηκε συγχρονικό σχέδιο έρευνας με ανεξάρτητη μεταβλητή την ηλικία των παιδιών (ηλικιακές ομάδες: 4;00 – 4;05, 4;06 – 4;11, 5;00 – 5;05, 5;06 – 5;11 και 6;00-6;06 ετών) και εξαρτημένη μεταβλητή τον αριθμό των σωστών απαντήσεων στα 54 αντικείμενα (items) της δοκιμασίας, που αποτέλεσαν τις κεντρικές μεταβλητές της μελέτης. Το δείγμα αποτελούνταν από 352 υγιή ελληνόφωνα παιδιά (46% αγόρια και 54% κορίτσια) στα οποία παρουσιάστηκαν στην οθόνη του υπολογιστή 54 ομάδες τεσσάρων εικόνων και σε κάθε ομάδα έπρεπε να επιλέξουν την εικόνα που αντιστοιχούσε στη λέξη ενός ηχητικού μηνύματος. Στατιστικές αναλύσεις ανέδειξαν την στατιστικά σημαντική αναπτυξιακή ευαισθησία των 29 εκ των 54 αρχικών items της δοκιμασίας. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, προέκυψε η αναθεωρημένη εκδοχή της δοκιμασίας η οποία διαπιστώθηκε να έχει αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής (Cronbach a= 0,85) και να είναι «ευαίσθητη» στις αναπτυξιακές μεταβολές που είναι αναμενόμενες με βάση την ηλικία, ευρήματα που στο σύνολό τους προσφέρουν σημαντικές ενδείξεις για τη λειτουργικότητα του νέου αυτού ψυχομετρικού εργαλείου ως μέσου για την εκτίμηση του προσληπτικού λεξιλογίου παιδιών προσχολικής ηλικίας.


Λέξεις κλειδιά


Αναπτυξιακή Ευαισθησία; Αξιολόγηση; Προσληπτικό Λεξιλόγιο; Προσχολική Ηλικία; Ψηφιακό Ψυχομετρικό Εργαλείο

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Barriere, I.(2014). Assessement of Language Abilities in Brooks, P, Kempe, V., Encyclopedia of language development. SAGE publications. California.

Bergeson, T., Davidson, C., Mueller, M., Williams-Appleton, D. (2008). Aquide to Assessment in Early Childhood. Infancy to Age Eight. Washington State Office Superintendent of Public Instruction.

Biemiller, A., & Slonim, N. (2001). Estimating root word vocabulary growth in normative and advantaged populations: Evidence for a common sequence of vocabulary acquisition. Journal of Educational Psychology, 93(3), 498-520.

Bishop, D. & Clarkson, B. (2003). Written language as a window into residual language deficits: a study of children with persistent and residual speech and language impairments. Cortex, 39, 215-237.

Bornstein, M.C, Hahn, C., Haynes, O.M. (2004). Specific and general language performance across early childhood: Stability and gender considerations. First Language, 24(3), 267-304.

Βορριά, Π., Κιοσέογλου, Γ., Ντούμα, Μ., Λιμναίου, Ν., Ιωσηφίδου, Β., Γιώτα, Κ., & Σκεπετάρη, Σ. (2007). Η γλωσσική ανάπτυξη σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Ερευνητικά δεδομένα από τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων. Παιδαγωγική

Επιθεώρηση, 43, 68-90.

Brassard, M.R. & Boehm, A.E., (2007). Preschool Assessment: Principles and Practices. The Guilford Press. NY.

Brooks, P, Kempe, V. (2012). Language Development. British Psychological Society and John Wiley and Sons Ltd.UK.

Carey, S. & Bartlett E. Acquiring a single new word. Proceedings of the Stanford Child Language Conference. 1978; 15:17–29.

Caselli, M.C., Bates, E., Casadio, P., Fenson, J., Fenson, L., Sanderl, L., Weir, J. (1995). A cross-linguistic study of early lexical development. Cognitive Development. 10 (2), 159-199.

Cheung, P., Lee, K., Lee, L.(1997) The development of the Cantonese Receptive Vocabulary Test for children aged 2-6 in Hong Kong. European Journal of Disorders of Communication, 32, 127-138.

Dickinson, D.K., McCabe, A., Anastasopoulos, L., Peisner-Feinberg, E.S. & Poe, M.D. (2003). The comprehensive language approach to early literacy: The interrelationships among vocabulary, phonological sensitivity, and print knowledge among preschool-aged children. Journal of Educational Psychology, 95(3), 465-481.

Dockrell. J. E., (2001). Assessing Language Skills in Preschool Children. Child Psychology and Psychiatry Review, 6(2), 74-85.

Dockrell, J.E., Lindsay, G., Connelly, V., & Mackie, C. (2007). Constraints in the production of written text in children with specific language impairments. Exceptional Children, 73, 147-164.

Dunn, M., & Dunn, L. M. (2007). Peabody Picture Vocabulary Test-4. Circle Pines, MN: AGS.

Dunn, L., Dunn, M., Styles B., & Sewell, J. (2009). British Picture Vocabulary Scale, 3rd

Edition. (BPVS-III). London: GL Assessment.

Feldman, H.M., & Messick, C. (2008). Assessment of Language and Speech. In. Wolriach, et. al., Developmental Pediatrics: Textbook & CD Rom. Philadelphia: Elsevier, 55-68.

Fenson, L., Dale, P., Reznick, J., Bates, E., Thal, D., & Pethick, S. (1994). Variability in early communicative development. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59, 5.

Fenson, L., Marchman, V. A., Thal, D., Dale, P. S., Reznick, J. S., & Bates, E. (2007).

MacArthur-Bates Communicative Development Inventories: User’s guide and technical

manual (2ed.). Baltimore: Paul H. Brookes.

Goswami, U. (2002). Early phonological development and the acquisition of literacy. In S. B. Neuman & D. K. Dickinson (Eds.), Handbook of early literacy research (pp. 111-125). New York: The Guilford Press.

Κατή, Δ., (1992). Γλώσσα και επικοινωνία στο παιδί. Αθήνα: Εκδόσεις Οδυσσέας.

Καρούσου, Α. (2016). Η γλωσσική αξιολόγηση κατά τη βρεφική και την προσχολική ηλικία. Στο Παληκαρά, Ο. & Ράλλη, Α. Γλωσσικές Διαταραχές στα παιδιά και στους Εφήβους: Θέματα οριοθέτησης, αξιολόγησης και παρέμβασης. Εκδόσεις: Gutenberg.

Καρούσου, A. & Πετρογιάννης, K. (2014). T.E.A. Κλίμακες για την πρώιμη εκτίμηση της επικοινωνιακής και γλωσσικής ανάπτυξης παιδιών ηλικίας 8-30 μηνών: Πιλοτικά

δεδομένα και βασικές ψυχομετρικές ιδιότητες. Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση, 2, 83-114.

Martin A., & Brownell, R. (2010). Receptive One Word Picture Vocabulary Test (4th Edition). Torrance, CA: Western Psychological Services.

McDowell, K. D., Lonigan, C. J., & Goldstein, H. (2007). Relations among socioeconomic status, age, and predictors of phonological awareness. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 50, 1079–1092.

Naigles, L. & Hoff, E. (1998). Why are some verbs learned before other verbs? Effects of input frequency and structure on children’s early verb use. Child Language. 25, 95-120.

Οικονομίδης, Β. (2003). Το δεκτικό λεξιλόγιο παιδιών ηλικίας 5;5-6;5 ετών. Αθήνα: Γρηγόρη.

Οικονόμου, Αλ. Μπεζεβέγκης, Ηλ., Μυλωνάς, Κ., & Βαρλοκώστα, Σπ. (2007). Οδηγός

Εξεταστή για το Τεστ Λόγου και Ομιλίας. Ε.Κ.Π.Α., ΕΠΕΑΕΚ, Υπουργείο Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Okalidou, A., Syrika, A., Beckman, M. & Edwards, J. (2011). Adapting a receptive vocabulary test for preschool-aged Greek-speaking children. International Journal of Language & Communication Disorders. 46, (1), 95-107.

Pankratz, M., Morrison, A., & Plante, E. (2004). Difference in standard scores of adults on the Peabody Picture Vocabulary Test (Revised and Third Edition). Journal ofSpeech, Language, and Hearing Research, 47, 714-718.

Παπαϊωάννου, Σ., Μουζάκη, Α., Αντωνίου, Φ., Ράλλη, Α., Διαμαντή, Β., & Κουκια-Κουτελάκη, Φ. (2015). «Λογόμετρο» Μια καινοτόμος ψηφιακή εφαρμογή για την εκτίμηση της γλωσσικής ανάπτυξης στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα 23-25 Οκτωβρίου.

Παπαηλιού, Χ., (2005). Η ανάπτυξη της γλώσσας. Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικά δεδομένα από την τυπική και αποκλίνουσα γλωσσική συμπεριφορά. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Paul, R. (2000). Predicting outcomes of early expressive language delay: Ethical implications. In D. Bishop & L. Leonard (Eds.), Speech and language impairments in children: Causes, characteristics, intervention and outcome (pp. 195-210). Philadelphia: Taylor & Francis.

Paul, R. (2007). Language disorders from infancy through adolescence: Assessment and interventions (3rd ed.). St. Louis, MO: Mosby/Elsevier.

Pearson, P.,Hiebert, E.H., & Kamil, M.L. (2007). Vocabulary assessment: what we know and what we need to learn. Reading Research Quarterly, 42, 282–296.

Renfrew, C. E. (1995). Word Finding Vocabulary Test. Bicester: Winslow.

Hresko W.P., Reid D.K., & Hammill D.D. (1999). Test of Early Language Development

(TELD) Third Edition. Austin:Texas, PRO-ED.

Roberts, J. E., Chapman, R. S., & Warren, S. F. (2008). Speech and language development and intervention in Down syndrome and Fragile X syndrome. Baltimore, MD: Brookes.

Robertson, S.B., & Weismer, S.E. (1999). Effects of treatment on linguistic and social skills in toddlers with delayed language development. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 42, 1234-1248.

Schaefer, B., Bowywr-Crane, C., Herrmann, F. & Fricke, S. (2015). Development of a tablet application for the screening of receptive vocabulary skills in multilingual children: A pilot study. Child Language Teaching and Therapy. 1-13.

Shipley, K.G. & McAfee, M.A. (2009). Assessment in Speech-Language Pathology: A Resource Manual, 4th Edition. Delmar Cengage Learning. USA.

Sparks, R. L., Patton, J., & Murdoch, A. (2014). Early reading success and its relationship to reading achievement and reading volume: Replication of '10 years later'. Reading and Writing, 27(1), 189-211.

Σταυρακάκη Σ., & Τσιμπλή Ι. (2000). Διαγνωστικό Τεστ Γλωσσικής Νοημοσύνης για παιδιά

σχολικής και προσχολικής ηλικίας: στάθμιση, στατιστική ανάλυση, ψυχομετρικές

ιδιότητες. Πρακτικά του 8ου Συνεδρίου Λογοπεδικών. p.95-106. Ελληνικά Γράμματα.

Αθήνα.

Tomblin, J. B., Records, N. L., Buckwalter, P., Zhang, X., Smith, E., & O'Brien, M. (1997). Prevalence of specific language impairment in kindergarten children. Journal of Speechand Hearing Research, 40, 1245-1260.

Vinco, M. (2013). Assesment of preschool vocabulary: Expressive and receptive knowledge of word meanings. Μη εκδεδομένη διδακτορική διατριβή, The Florida State University College of Arts and Sciences, Florida.

Zimmerman, I.L., Steiner, V.G., Pond, R.E. (2011). Preschool language scale (5th ed.). San

Antonio, TX: Pearson


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2019 Δήμητρα Καραπατσούδη

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.