| More

Γνώσεις και δεξιότητες δασκάλων Γενικής Αγωγής του Ν. Κοζάνης σε ζητήματα εκπαίδευσης των μαθητών/τριών Δημοτικού σχολείου με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Views: 1613 Downloads: 978
Μαίρη Τριανταφύλλου (http://orcid.org/0000-0001-6206-1122), Αναστασία Δημητριάδου (http://orcid.org/0000-0002-1009-0287), Βασιλική Πλιόγκου
Μαίρη Τριανταφύλλου, Αναστασία Δημητριάδου, Βασιλική Πλιόγκου

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες των δασκάλων Γενικής Αγωγής, που εργάζονται σε Δημοτικά σχολεία του Ν. Κοζάνης αναφορικά με ζητήματα εκπαίδευσης παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Η έρευνα εστίασε στο κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν τα εχέγγυα να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες, αλλά και στις γνώσεις τους σε ζητήματα εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης των παιδιών. Η μεθοδολογική προσέγγιση που επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν η μεικτή, δηλαδή συνδυασμός ποιοτικής και ποσοτικής μεθόδου. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της τριγωνοποίησης με τη χρήση δύο ερευνητικών εργαλείων, ερωτηματολογίου και συνέντευξης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 100 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Γενικής Αγωγής, του Ν. Κοζάνης, οι οποίοι απάντησαν σε ερωτηματολόγια που αποτελούνταν από ερωτήσεις κλειστού τύπου, ενώ οκτώ από αυτούς έδωσαν συμπληρωματικά και συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις ήταν ημιδομημένες, δίνοντας την ευκαιρία στην ερευνήτρια να κάνει διευκρινιστικές ερωτήσεις, όταν και όπου κρινόταν απαραίτητο. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφάνηκε ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δύναται να αναγνωρίσει τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Έγινε, πλέον, αντιληπτό από τη μεγαλύτερη μερίδα των εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής ότι η χαμηλή σχολική επίδοση και τα λάθη που κάνουν πολλά παιδιά δεν οφείλεται σε τεμπελιά ή αδιαφορία, αλλά σε δυσκολία στον γνωστικό-μαθησιακό τομέα.

 

Λέξεις κλειδιά: Μαθησιακές Δυσκολίες, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γνώσεις, δεξιότητες, ενιαία εκπαίδευση


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αγαλιώτης, Γ. (2002). Μεθοδολογικές επιλογές για τη συνεκπαίδευση των παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παιδαγωγική Θεώρηση, 33, 57-71.

Αγγελίδης, Π., & Αβραμίδου, Λ. (2011). Ανάπτυξη συμπεριληπτικής εκπαίδευσης μέσα από άτυπα περιβάλλοντα μάθησης. Στο Π. Αγγελίδης, (Επιμ.), Παιδαγωγικές της Συμπερίληψης (σσ. 17-42). Αθήνα: Διάδραση.

Αντωνάτου, Χ. (2010). Στρατηγικές μάθησης: μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.) «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω», 7-9 Μαΐου, σελ. 1-6. [Διαδίκτυο]. Ανακτήθηκε 19 Δεκεμβρίου 2018, από:http://www.elliepek.gr/documents/5o_synedrio_eisigiseis/Antonatou_Xrysa.pdf.

Αποστολοπούλου, Χ. (2009). Ο Συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού. [Διαδίκτυο]. Ανακτήθηκε: 19 Ιανουαρίου 2019, από: http://www.specialeducation.gr/frontend/article.php?aid=257&cid=65.

Αργυρόπουλος, Β. (2013). Διαφοροποίηση και διαφοροποιημένη διδασκαλία. Στο Σ. Παντελιάδου & Δ. Φιλιππάτου (Επιμ.), Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Θεωρητικέ προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές (σσ. 27-59). Αθήνα: Πεδίο.

Αστέρη, Θ. (2006). Η αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών (μ.δ.) στο ελληνικό δημοτικό σχολείο. Αξιολόγηση του θεσμού βάσει της συστημικής θεωρίας και των αρχών του Σχολείου – για – όλους. Διδακτορική διατριβή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Βαλιαντή, Σ., & Νεοφύτου, Λ. (2017). Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Λειτουργική και Αποτελεσματική Εφαρμογή. Αθήνα: Πεδίο.

Βασιλείου, Ε., & Χαριτάκη, Γ. (2015). Διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της Γενικής Τάξης για την ένταξη μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Ανάγκες. Πρακτικά5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, 19-21 Ιουνίου, Αθήνα, σελ. 236-248. [Διαδίκτυο]. Ανακτήθηκε 9 Νοεμβρίου 2018, από :http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/161/127.

Βλάχου, Α., Διδασκάλου, Ε., & Μπέλιου, Β. (2004). Η αναγκαιότητα δημιουργίας δομών στήριξης και συνεργασίας για τη βελτίωση της λειτουργίας των τμημάτων ένταξης: Οι απόψεις των ειδικών παιδαγωγών. Στο Μ. Ζαφειροπούλου και Γ. Κλεφταράς (Επιμ.), Εφαρμοσμένη Κλινική Ψυχολογία του παιδιού (σσ. 65-106). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Γαλάνης, Π. (2012). Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ερωτηματολόγιο στις επιδημιολογικές μελέτες.Archives of Hellenic Medicine, 29(6), σελ. 744 – 755, [Διαδίκτυο]. Ανακτήθηκε 14 Νοεμβρίου 2018, από: http://www.mednet.gr/archives/2012-6/pdf/744.pdf.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (Σ. Κυρανάκης, Μ. Μαυράκη, Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθάρα, & Μ. Φιλοπούλου, Μτφ.). Αθήνα: Μεταίχμιο.

Creswell, J. (2016). Η Έρευνα στην Εκπαίδευση. Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας. Αθήνα: Ίων.

Γουδήρας, Β. (2013). Η ενιαία εκπαίδευση. Στο Α. Νάνου, Μ. Πατσίδου- Ηλιάδου, Α. Γκαράνης & Α. Χαριοπολίτου (Επιμ.), Από την Ειδική Αγωγή στη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση. Από το σχολείο σε μια κοινωνία για όλους. Θεσσαλονίκη: Γράφημα.

Damon, W. (1995). Ο Κοινωνικός Κόσμος του Παιδιού. Αθήνα: Gutenberg.

Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2002). Δυσλεξία, συναισθηματικοί παράγοντες και ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ευαγγέλου, Ε. (2014). H χρήση της μεθοδολογικής τριγωνοποίησης στην έρευνα της ποιότητας ζωής των ψυχικά πασχόντων που ζουν στην κοινότητα. Επιστήμη & Τεχνολογία, 2(9), σελ. 113-120. [Διαδίκτυο]. Ανακτήθηκε: 4 Μαρτίου 2018, από: http://ejournals.teiath.gr/index.php/ejst/article/view/759/760.

Ζαφειρόπουλος, Κ. (2011). Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα. Αθήνα: Κριτική.

Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2000). Ουτοπία ή Πραγματικότητα; Η Εκπαιδευτική και Πολιτική Διάσταση της Ένταξης Μαθητών με Ειδικές Ανάγκες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2011). Σύγχρονες Ενταξιακές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Πεδίο.

Heward, W. L. (2011). Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες. Μια Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση (Χ. Λυμπεροπούλου, Μτφ.). Αθήνα: Τόπος.

Ιωσηφίδης, Θ. (2008). Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Κριτική.

Κανάκης, Ι. (1987). Η Οργάνωση της Διδασκαλίας - Μάθησης με Ομάδες Εργασίας. Αθήνα.

Καραγιάννη, Ε. (2012). Οι συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών εντός των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας. Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Μ.Π.Σ: Συγκρούσεις, Επικοινωνία και Διαχείριση των Συγκρούσεων.

Καραγιάννη, Ε., & Κλαδάκης, Ι. (2012). Συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των δασκάλων, Πρακτικά6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ., 5-7 Οκτωβρίου. [Διαδίκτυο]. Ανακτήθηκε: 27 Ιανουαρίου 2019, από : http://www.elliepek.gr/documents/6o_synedrio_eisigiseis/61_karagianni_kladakis.pdf.

Καραγεώργος, Δ. (2002). Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής. Μια Διδακτική Προσέγγιση. Αθήνα: Σαββάλας.

Κασίνη, Ε. (2006). Εκπαιδευτική Έρευνα και Ειδική Αγωγή: Προοπτικές για την εμπλοκή γονέων και ειδικών διάφορων ειδικοτήτων. Στο Ε. Φτιάκα, Α. Γαγάτσης, Ι. Ηλία & Μ. Μοδέστου (Επιμ.), Η Σύγχρονη Εκπαιδευτική Έρευνα στην Κύπρο, Πρακτικά 9ου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου (σελ. 705-712). Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Κολοκοτρώνης, Δ., Θεοφαννέλης, Τ., & Καράκιζα, Τ. (2013). Αξιολόγηση μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: μια ερευνητική προσέγγιση από την πλευρά των αξιολογητών. Τα Εκπαιδευτικά,105-106, 108-118.

Κοτσάνπαπα, Α., Τσίτση, Μ., & Πλιόγκου, Β. (2013). Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: η οπτική των δασκάλων του νομού Σερρών. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή «Σπάζοντας τις σιωπές»: προσεγγίζοντας «δύσκολα» θέματα στην εκπαίδευση», Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 11-12 Οκτωβρίου, Λευκωσία, σελ. 19-44.

Κουτσελίνη, Μ. (2006). Διαφοροποίηση Διδασκαλίας-Μάθηση σε τάξεις μικτής Ικανότητας: Φιλοσοφία και έννοια προσεγγίσεις και εφαρμογές. Τόμος Α’. Λευκωσία.

Κωτούλας, Β., & Παντελιάδου, Σ. (2003). Επιμονή του ελλείμματος της φωνολογικής επίγνωσης στην εκδήλωση δυσκολιών στη χρήση του γραπτού λόγου. Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ρόδος 21-24

Μαΐου.

Ματή – Ζήση, Ε. (2004). Σχολικό-Μαθησιακές Δυσκολίες: Ανάγνωση, ορθογραφημένη γραφή, αριθμητική. Στο Α. Καλαντζή – Αζίζι & Μ. Ζαφειροπούλου (Επιμ.), Προσαρμογή στο σχολείο: Πρόληψη και αντιμετώπιση δυσκολιών(σς. 161-191). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ματσαγγούρας, Η. (2000). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρη.

Μπάστα, Ζ. (2015). Διαχείριση και τροποποίηση συμπεριφορών στη σχολική τάξη. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης «Λειτουργίες νόησης και λόγου στη συμπεριφορά, στην εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Ειδικής Αγωγής και Ψυχολογίας Π.Τ.Δ.Ε., Αθήνα 19-21 Ιουνίου, σελ. 906-913. [Διαδίκτυο]. Ανακτήθηκε: 19 Ιανουαρίου 2019, από: http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/202/167.

Ν. 3699/2008. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αθήνα: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ν. 4547/2018. Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Αθήνα: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Νικολακάκη, Ι. (2015). Χαρακτηριστικά, Διαγνωστικές και Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στις Μαθησιακές Δυσκολίες. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης «Λειτουργίες νόησης και λόγου στη συμπεριφορά, στην εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Ειδικής Αγωγής και Ψυχολογίας Π.Τ.Δ.Ε., Αθήνα 19-21 Ιουνίου, σελ. 975-985. [Διαδίκτυο]. Ανακτήθηκε 19 Ιανουαρίου, 2019 από: http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/426/389.

Νικολόπουλος, Δ. (χ.χ.). Αναγνωστικές Δυσκολίες/Δυσλεξία. Βασικές Επισημάνσεις, Διλήμματα και Εκπαιδευτική Πρακτική. Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης, σελ. 9-26.

Ουζούνη, Χ., & Νακάκης, Κ. (2011). Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των εργαλείων μέτρησης σε ποσοτικές μελέτες. Νοσηλευτική, 50(2), 231-239. [Διαδίκτυο].Ανακτήθηκε 4 Μαρτίου 2018, από: http://knakakis.advancednursing.teiste.gr/wp-content/uploads/2014/01/07.pdf.

Παντελιάδου, Σ. (2000). Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη. Τι και Γιατί. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Παντελιάδου, Σ., & Πατσιοδήμου, Α. (2000). Στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή. Θεσσαλονίκη: ActionΑ.Ε.

Παντελιάδου, Σ., & Αντωνίου, Φ. (2007). Διδακτικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. Βόλος: Γράφημα.

Παντελιάδου, Σ., & Μπότσας, Γ. (2007). Μαθησιακές Δυσκολίες. Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά. Βόλος: Γράφημα.

Παντελιάδου, Σ., Αντωνίου, Φ., & Σιδερίδης, Γ. Δ. (2008). Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών από εκπαιδευτικούς (ΑΜΔΕ): ψυχομετρική αξιολόγηση με τη μέθοδο Rasch. Ψυχολογία, 15(3), 239-266.

Παντελιάδου, Σ. (2011). Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτική Πράξη. Τι και Γιατί. Αθήνα: Πεδίο.

Παντελιάδου, Σ., & Φιλιππάτου, Δ. (2013). Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικές Πρακτικές. Αθήνα: Πεδίο.

Παντελιάδου, Σ. (2013). Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και ειδική αγωγή: μια πρόκληση για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών. Στο Σ. Παντελιάδου και Δ. Φιλιππάτου (Επιμ.), Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Θεωρητικές Προσεγγίσεις & Εκπαιδευτικές Πρακτικές (σς. 149-183). Αθήνα: Πεδίο.

Παππάς, Θ. (2002). Η Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Εκδόσεις Καρδαμίτσα.

Παρασκευόπουλος, Ι.Ν., & Παρασκευοπούλου, Π. (2011). Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης Νέα Έκδοση 2011. Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων, 17, 5-39. [Διαδίκτυο]. Ανακτήθηκε 19 Ιανουαρίου 2019, από: http://www.dyskolies.gr/files/athina/athina-arthro.pdf.

Παυλίδης, Γ. Θ. (2000). Δυσλεξία, Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια – Διάγνωση – Αντιμετώπιση. Στο Μ. Ι. Βάμβουκα και Α. Δ. Πεδιαδίτης (Επιμ.), Δύσκολες Μορφές Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη(σς. 53-81). Ρέθυμνο.

Πλιόγκου, Β. (2008). Η επίδραση της Μονογονεϊκότητας στην Εκπαιδευτική Επιτυχία των παιδιών. Διδακτορική διατριβή, Παιδαγωγική σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. [Διαδίκτυο]. Ανακτήθηκε: 10 Απριλίου 2018, από: http://ikee.lib.auth.gr/record/106138/files/PLIOGOU.pdf.

Πολυχρονοπούλου, Σ. (2012). Παιδιά και Έφηβοι με Ειδικές Ανάγκες και Δυνατότητες. Αθήνα: Αυτοέκδοση.

Πόρποδας, Κ. Δ. (2003). Διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών στο Δημοτικό Σχολείο. Ανάγνωση, Ορθογραφία, Δυσλεξία, Μαθηματικά. [Διαδίκτυο]. Ανακτήθηκε 27 Δεκεμβρίου 2018, από: http://www.e-yliko.gr/amea/prakseis_epeaek/diagnostikh_aksiologish_math_dyskolion.pdf.

Ρόντος, Κ., & Παπάνης, Ε. (2007). Οι Τεχνικές του Καλού Ερωτηματολογίου. Αθήνα: Σιδέρη.

Ρούσσος, Π. Λ., & Τσαούσης, Γ. (2011). Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς με τη χρήση του SPSS. Αθήνα: Τόπος.

Σιδηρόπουλος, Δ. Α. (2012). Ηθική και επαγγελματική δεοντολογία και ποιότητα εκπαιδευτικού έργου, Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, 5(3), 1-7. [Διαδίκτυο]. Ανακτήθηκε 14 Νοεμβρίου 2018, από: http://www.elliepek.gr/documents/thirdissue/5_Sidiropoulos.pdf.

Σκαλούμπακας, Χ., & Πρωτόπαπας, Α. (2007). Λογισμικό ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών. Περιγραφή εργαλείου. [Διαδίκτυο]. Ανακτήθηκε 5 Απριλίου 2018, από: http://www.ilsp.gr/files/LAMDAdescription.pdf.

Σκούρας, Α., Αγγελής, Α., Πρεκατέ, Β., Μπούντα, Ο., Χρονόπουλος, Χ., Βογιατζόγλου, Σ., & Ελευθερόπουλος, Ι. (2008). Εκπαιδευτική Έρευνα. Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Επιμ.), Η ποιότητα στην εκπαίδευση. [Διαδίκτυο]. Ανακτήθηκε 30 Μαρτίου 2018, από: http://www.pi-schools.gr/download/programs/erevnes/ax_poiot_xar_prot_deft_ekp/poiot_ekp_erevn/s_327_356.pdf.

Σπανού, Β., & Τριπόδης, Ν. (2010). Οι Εξελικτικές Μαθησιακές Δυσκολίες. [Διαδίκτυο]. Ανακτήθηκε 22 Δεκεμβρίου 2018, από: https://www.specialeducation.gr/frontend/article.php?aid=218&cid=74.

Συμεωνίδου, Σ., & Φτιάκα, Ε. (2008). Τελικά, τι γνωρίζουν, τι πιστεύουν και πώς νιώθουν οι εκπαιδευτικοί γενικής τάξης για την ένταξη; 10 Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρίας Κύπρου. Λευκωσία.

Τζουριάδου, Μ., & Μπάρμπας, Γ. (2003). Δυσλεξία: Επιστημονικές αντιφάσεις και παιδαγωγικά αδιέξοδα. Στο Α. Ευκλείδη, Μ. Τζουριάδου & Α. Λεονταρή (Επιμ.), Ψυχολογία και Εκπαίδευση (σσ. 19-64). Τόμος Α. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Τζουριάδου, Μ. (2012). Κριτήρια εντοπισμού Μαθησιακών και Λειτουργικών Δεξιοτήτων. Εκπαιδευτικό υλικό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τσιμπιδάκη, Α. (2012). Παιδί με Ειδικές Ανάγκες, Οικογένεια και Σχολείο. Αθήνα: Παπαζήση.

Τσοβίλη, Θ.Δ. (2003). Δυσλεξία και Άγχος. Μία σχέση ζωής: Το άγχος των δυσλεξικών εφήβων και ο ρόλος της μητέρας και του φιλολόγου καθηγητή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Φραγκουδάκη, Α. (1985). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Θεωρίες για την Κοινωνική Ανισότητα στο Σχολείο. Αθήνα: Παπαζήσης.

Χατζηχρήστου, Χ. (2004). Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ξενόγλωσσες βιβλιογραφικές αναφορές

Adams, W. (2015). Conducting Semi-Structured Interviews. In K.E. Newcomer, H.P. Harry & J.S Holey (Eds), Handbook of practical program evaluation (pp. 492-505). Josey Bass.

Avramidis, E., & Norwich, B. (2002). Mainstream teachers attitudes towards inclusion/integration: a review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 17(2), 1-19.

Avramidis, E. (2010). Social relationships of pupils with special educational needs in mainstream primary class: peer group membership and peer assessed social behavior. European Journal of Special Needs Education, 25(4), 423-429.

Avramidis, E. (2013). Self-concept, social position and social participation of students with SEN in mainstream school. Research Paper in Education, 28(4), 421-442.

Charmaz, C. (1995). Grounded Theοry. In J. A. Smith, R. Harr & L. Van Langenhove (Eds.), Rethinking Methods in Psychology (pp. 27-49). London: Sage.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education.Αθήνα: Μεταίχμιο.

Cullinan, D. (2007). Students with Εmotional and Βehavioral Δisorders: An introduction for teachers and other helping professionals (2nd ed.) Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall.

Dufour, R., Dufour, R., Eaker, R., & Many, T. (2006). Learning by doing. A handbook for professional learnings communities at work. Bloomington in: Solution Tree.

Ernest, J. M., Heckaman, K. A., Thompson. S. E., Hull, K. M., Carter, S. W. (2011). Increasing the Teaching Efficacy of a Begging Special Education Teacher Using Differentiated Instruction: A case study. International Journal of Special Education, 2(1), 191-201.

Friend, M.P., & Cook, L. (2007). Interaction. Collaboration Skills for School Communities. Boston: Pearson A and B.

Frostad, P., &Pijl, S. J. (2007). Does being friendly help in making friends? The relation between the social position and social skills of pupils with special needs in mainstream education. European Journal of Special Needs Education, 22, 15-30.

Geer, C., & Hamill, L.B. (2003). Using Technology to Enhance Collaboration Between Special Education and General Education Majors. Teach Trends, 47(3), 26-29.

Hatzichristou, C., Lampropoulou, A., & Lykitsakou, K. (2006). Addressing cultural factors

in development of system interventions. Journal of Applied School Psychology, 22(2), 103-126.

Zoniou- Sideri, A., & Vlachou, A. (2006). Greek teachers’ belief systems about disability and inclusive education. International Journal of Inclusive Education, 10(4-5), 379-374.

Kavale, K.A., & Forness, S.R. (2000). History, rhetoric and reality. Analysis of the inclusion debate. Remedian and Special Education, 29, 226-237.

Kotoulas, V. (2004). The development of phonological awareness throughout the school years: The case of a transparent of orthography. L1 Educational Studies in Language and Literature, 4, 183-201.

Leeuw, R. R., Boer, A. A., Bijstra, J., & Minnaert, A. E. M. G. (2017). Teacher strategies to support the social participation of students with SEBD in the regular classroom. European Journal of Special Needs Education, 1-15. Ανακτήθηκε 15 Αυγούστου, 2018, από: http://dx.doi.org/10.1080/08856257.2017.1334433.

Liasidou, A. (2012). Inclusive Education, Politics and Policy making (Contemporary issues in education studies). London: Continuum Publishing Corporation.

Mamas, C., & Avramidis, E., (2013). Promoting social interaction in the inclusive classroom: Lessons from inclusive schools in England and Cyprus. Learning, Culture and Social Interaction. 1-11.

Mastropieri, M. A., & Scruggs, T. E. (2001). Promoting Inclusion in secondary class-rooms. Learning Disability Quarterly, 24, 265-274.

Mercer, C.D., & Pullen, P.C. (2008). Students with learning disabilities (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall.

Mishna, F. (2003). Learning Disabilities and Bullying: Double Jeopardy. Journal of Learning Disabilities, 36(4), 336-347.

Murawski, W. W., & Dieker, L. A. (2004). Tips and strategies for co-teaching at the secondary level. Teaching Exceptional Children, 36(5), 52-58.

Pavri, S., & Luftig, R. (2001). The social face of inclusive education: Are students with learning disabilities really included in the classroom? Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 45, 8-15.

Polychroni, F., Koukoura, K., & Anagnostou, I. (2006). Academic self-concept, reading attitudes and approaches to learning of children with dyslexia: do they differ from their peers? European Journal of Special Education, 21(4), 415-430.

Reid, G. (2005). Learning Styles and Inclusion. Sage Publications Ltd.

Rix, J. (2009). A model of simplification: the ways on which teachers simplify their materials. Educational studies, 35, 95-106.

Rose, R. (2001). Primary school teacher perceptions of the condition required to include pupils with Special Educational Needs. Educational Review, 53(2), 147-156.

Seligman, M., & Darling, R. (2007). Ordinary family, Special Children: A system approach to children disability. New York: The Guilford Press.

Scruggs, T. E., Mastropieri, M. A., & McDuffie. K. A. (2007). Co-teaching in Inclusive classrooms: A metasynthesis of qualitative research. Exceptional Children, 73, 392-416.

Smith, C.R. (2004). Learning disabilities: The interaction of students and their

environments. Boston, MA: Allyn & Bacon-Pearson.

Statiri, V., & Andreou, E. (2017). Social skills, social position and sense of belonging to school among elementary school pupils with or without Special Educational Needs. Preschool and Primary Education, 5(2), 1-26.

Symeonidou, S., & Phtiaka, H. (2012). My colleagues wear blinkers . . . If they were trained, they would understand better’. Reflections on teacher education on inclusion in Cyprus, Journal of Research in Special Educational Needs, 14(2), 110-119. [Online]. Retrieved 14 November, 2018 from: https://www.researchgate.net/publication/261720517_'My_colleagues_wear_blinkers_If_they_were_trained_they_would_understand_better'_Reflections_on_teacher_education_on_inclusion_in_Cyprus.

Sweetland, J. (2008). Making dissatisfaction divine: an inspired approach to whole-school reform. International Journal of whole schooling, 4(1), 13-21.

Timperley, H. (2011). Realizing the Power of Professional Learning. MCGraw-Hill Education.

Tomlison, C.A. (2005). Grading and differentiation: Paradox or good practice? Theory into practice, 44(3), 262-269.

Vlachou, A., Didaskalou, E., & Voudouri, E. (2009). Mainstream Teachers’ Instructional Adaptations: Implications for Inclusive Responses. Journal Revista de Education, 349, 179-203.

Winn, J., & Blanton, L. (2005). The Call for Collaboration in Teacher Education. Focus on Exceptional Children, 38(2), 1-10.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2021 Μαίρη Τριανταφύλλου, Αναστασία Δημητριάδου, Βασιλική Πλιόγκου

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.