Συνεκπαίδευση μαθητών με νοητική αναπηρία


Δημοσιευμένα: Feb 7, 2022
Μαριλένα Κουκουβέτσου
https://orcid.org/0000-0002-9526-4556
Περίληψη

Η παρούσα εργασία αφορά τη συνεκπαίδευση μαθητών με Νοητική Αναπηρία (ΝΑ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει τις θετικές επιδράσεις της συνεκπαίδευσης των μαθητών με ΝΑ και να προτείνει τρόπους αποτελεσματικής εφαρμογής της. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις δυσκολίες και στους ανασταλτικούς παράγοντες που δυσχεραίνουν την αποτελεσματική εφαρμογή της συνεκπαίδευσης στο συγκεκριμένο μαθητικό πληθυσμό. Για τη διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Με βάση τη βιβλιογραφία, φαίνεται ότι οι μαθητές με ήπια/μέτρια ΝΑ μπορούν να συμπεριληφθούν πιο εύκολα σε τάξεις γενικής εκπαίδευσης και η συνεκπαίδευσή τους δεν έχει αρνητικά αποτελέσματα για τους ίδιους και τους υπόλοιπους μαθητές.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Μαριλένα Κουκουβέτσου
Εκπαιδευτικός ΠΕ70, MSc