Απόψεις και αντιλήψεις των μαθητών/τριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πυρηνική ενέργεια και τη ραδιενέργεια


Δημοσιευμένα: Jan 12, 2021
Χρυσαφένια Αναγνώστης Καλαμαρά
https://orcid.org/0000-0002-0175-2322
Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις και οι αντιλήψεις των μαθητών/τριών του Γυμνασίου και της Α Λυκείου σχετικά με την Πυρηνική Ενέργεια και τη Ραδιενέργεια. Συγκεκριμένα, μελετά τον βαθμό ενημέρωσης των μαθητών/τριών σε σχέση με τα θέματα αυτά, καθώς και τα αποτελέσματα, θετικά ή αρνητικά, που συνεπάγεται η χρήση και η επαφή τους. Επίσης, εξετάζεται κατά πόσο διαφοροποιούνται τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας σε σχέση με αντίστοιχες προηγούμενες μελέτες.

Θεωρήθηκε σημαντικό να διεξαχθεί η παρούσα έρευνα, καθώς παρατηρήθηκε αντίστοιχο κενό στη διδακτέα ύλη του Γυμνασίου και του Λυκείου. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων ήταν ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 100 μαθητές και μαθήτριες σχολείων που ανήκουν στον περιοχή των Δήμων Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου του Νομού Έβρου και Προσοτσάνης και Δράμας του Νομού Δράμας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν αρκετές παρανοήσεις από πλευράς των μαθητών/τριών, όσον αφορά το διαπραγματευόμενο από την εργασία θέμα καθώς και έλλειμμα γνώσης, τα οποία μπορούν να ληφθούν υπόψη από τους εκπαιδευτικούς ώστε να προσαρμόσουν αναλόγως στη διδασκαλία τους.

Διδακτική παρέμβαση κρίνεται απαραίτητη στο βαθμό που θα βοηθήσει τους μαθητές/τριες να αποκτήσουν γνώσεις, οι οποίες θα τους καταστήσουν ικανούς να παίρνουν σωστές αποφάσεις τόσο για τους ίδιους όσο και για την κοινωνία αλλά και το περιβάλλον γενικότερα.

Λέξεις κλειδιά: αντιλήψεις μαθητών, ραδιενέργεια, πυρηνική ενέργεια, ραδόνιο
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Χρυσαφένια Αναγνώστης Καλαμαρά, Δ.Π.Θ.

ΦΥΣΙΚOΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Δ.Π.Θ.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αναφορές
Καραβά, Μ. (2017). ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-Η ζωή με τη ραδιενέργεια: Απόψεις μαθητών Λυκείου και Γυμνασίου για τις επιπτώσεις και τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας.,
Νικολάου, Γ., (2011). Ραδιενέργεια, κίνδυνος; Από πού; Μετρήσεις Ραδιενέργειας σε γρανίτες.,
Cinelli, G., De Cort, M. & Tollefsen, T. (Eds. . (2019). European Atlas of Natural Radiation. Publication Office of the European Union.,
Neumann, S., & Hopf, M. (2012). Students’ conceptions about ‘radiation’: Results from an explorative interview study of 9th grade students. Journal of Science Education and Technology, 21(6), 826-834.,
Rego F, Peralta L (2006) Portuguese students’ knowledge of radiation physics. Phys Educ 41(3):259–262,
Riesch, W., & Westphal, W. (1975). Modellhafte Schülervorstellungen zur Ausbreitung radioaktiver Strahlung. Robbins, S. P., Judge, T., & Tran, V. (2018). Comportements organisationnels. Pearson France,
Φέρμελη, Γ. Ζαφειριάδης, Η. Καταρτζής, Ι. (2015). Πρόγραμμα Σπουδών: Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Τάξη: Α΄): Γενικό Λύκειο Retrieved from http://hdl.handle.net/10795/1721