Διδασκαλία του ηλεκτρισμού στην προσχολική εκπαίδευση: ένα δίλημμα υπό διαπραγμάτευση με χρήση των ΤΠΕ


Δημοσιευμένα: Ιουλ 1, 2012
Λέξεις-κλειδιά:
ηλεκτρισμός προσχολική εκπαίδευση ΤΠΕ δραστηριότητες
Μιχαήλ Καλογιαννάκης (Michail Kalogiannakis)
Αφροδίτη Λαντζάκη (Afroditi Lantzaki)
Περίληψη
Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, η οποία αποτελεί μελέτη περίπτωσης, συγκρίνεται η διδακτική παρέμβαση που υλοποιήθηκε με χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με τη διδακτική παρέμβαση χωρίς τις ΤΠΕ για τη διδασκαλία του φαινομένου του ηλεκτρισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η λέξη ηλεκτρισμός είναι οικεία στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα οποία έχουν διαμορφώσει κάποιες αρχικές ιδέες για την έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος. Η διδασκαλία στην ομάδα ελέγχου πραγματοποιήθηκε χωρίς τη χρήση των ΤΠΕ και στην πειραματική ομάδα με τη βοήθεια των ΤΠΕ. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η χρήση των ΤΠΕ δεν επέφερε σημαντικές αλλαγές στις επιδόσεις των παιδιών για την κατανόηση του φαινομένου του ηλεκτρισμού.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική αρθρογραφία & εκπαιδευτικές δράσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Cordes, C., & Miller, E. (Eds.) (2000). Fool’s gold: A critical look at computers in childhood, College Park, MD: Alliance for Childhood.
Dupin, J., & Johsua, S. (1989). Analogies and “Modeling Analogies” in Teaching: Some Examples in Basic Electricity, Science Education, 73(2), 207-224.
Eshach, H., & Fried, M. (2005). Should Science be taught in Early Childhood, Journal of Science Education and Technology, 14(3), 315-336.
Fleer, Μ. (1994). Determining children’s understanding of electricity, Journal of Educational Research, 87, 248-253.
Glauert, E. (2005). Making sense in the reception class, International Journal of Early Years Education, 13, 215-233.
Kalogiannakis, M., & Zaranis, N. (2012). Preschool science education with the use of ICT: a case study, In C. Bruguière, A. Tiberghien & P. Clément (Eds). Proceedings of the ESERA 2011 Conference. Science learning and Citizenship, Part 4: ICT and other resources for teaching/learning science (P. Marzin & J. Lavonen Co-editors for Part 4), 56-62, 5-9 September
, Lyon-France (e-book available: http://lsg.ucy.ac.cy/esera/index.html)
Licht, Ρ. (1991). Teaching electrical energy, voltage and current: An alternative approach, Physics Education, 26 (5), 272-277.
Lind, K. (1999). First Experience in Science, Mathematics and Technology, Dialogue on Early Childhood Science, Mathematics, and Technology Education: Science in Early Childhood: Developing and Acquiring Fundamental Concepts and Skills, USA: American Association for the Advancement of Science.
Loureiro, M., & Depover, C. (2005). Impact of WLABEL exploitation on electricity learning: analysis of the students’ conceptual evolution, Interactive Educational Multimedia, 11, 190-203.
Metz, K. (1998). Scientific inquiry within reach of young children, In B. Braser & K. Tobin (Eds.) International Handbook of Science Education, UK: Kluwer Academic Publishers.
Psillos, D., Koumaras, P., & Tiberghien, A. (1998). Voltage presented as primary concept in an introductory teaching sequence on DC circuits, International Journal of Science Education, 10(1), 29-43.
Solomonidou, C., & Kakana, D.-M. (2000). Preschool Children’s Conceptions About the Electric Current and the Functioning of Electric Appliances, European Early Childhood Education Research Journal, 8(1), 95-107.
Tsitouridou, M., & Vryzas, K. (2004). The prospect of integrating ICT into the education of young children: the views of Greek early childhood teachers, European Journal of Teacher Education, 27(1), 29-45.
Βρατσάλης, Κ., & Βρατσάλη, Ν. (2007). Το παιδαγωγικό εμπόδιο της «ενιαίας και πραγματιστικής γνώσης» και η «Γλώσσα» των φυσικών επιστημών, Στα Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ. Η γλώσσα ως μέσο και ως αντικείμενο μάθησης στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία, 76-82, Πάτρα, 1-3 Ιουνίου 2007.
Γώτη, Ε., & Μαρτίδου, Ρ. (2008). «Συνάντηση» νηπιαγωγών και φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο: οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών, Στο Κ. Πλακίτση (επιμ.) Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Με Διεθνή Συμμετοχή, Επιστήμη και Κοινωνία: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, 183-195, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 7-9 Νοεμβρίου 2008.
Ζαράνης, Ν., & Οικονομίδης, Β. (2007). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση, Αθήνα: Γρηγόρης.
Καλογιαννάκης, Μ. (2009). Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση: μια επισκόπηση του πεδίου, Κίνητρο, 10, 33-52.
Κόκκοτας, Π. (2002). Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Μέρος ΙΙ), Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, Η Εποικοδομητική Προσέγγιση της Διδασκαλίας και της Μάθησης, Αθήνα: Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός.
Κτιστόπουλος, Β. (2006). Μια λέξη, χίλιες εικόνες, Στα Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ: Η γλώσσα ως μέσο και ως αντικείμενο μάθησης στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία, 206-208, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, 1-3 Ιουνίου 2007.
Μωραΐτη, Τζ. & Βαβουγυιός, Δ. (2011). H ιστορία μιας λάμπας που άναψε: H αφήγηση στη διδακτική των φυσικών επιστημών, στο Κ. Πλακίτση (επιμ.) Κοινωνιογνωστικές και 21 κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, 176-187, Αθήνα: Πατάκης.
Ραβάνης, Κ. (2005). Οι φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση: διδακτική και γνωστική προσέγγιση, Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός.
Σταυρίδου, Ε., & Κολυμένου, Μ. (2007). Η Επίδραση του Λογισμικού «Φαινόμενα και Μοντέλα του Φυσικού Κόσμου» στην Κατανόηση και Ερμηνεία Ηλεκτροστατικών Φαινομένων, Στο Ν. Δαπόντες & Ν. Τζιμόπουλος, Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη», (τόμ. Β΄), 200-209, Σύρος , 4-6 Μαΐου 2007.
Τσιχουρίδης, Χ., & Βαβουγιός, Δ. (2007). Το λογισμικό μέσα από τα μάτια των μαθητών και των μαθητριών. Αξιολογώντας εκπαιδευτικό λογισμικό διδασκαλίας ηλεκτρικών κυκλωμάτων, Στο Α. Κατσίκης, Κ. Κώτσης, Α. Μικρόπουλος & Γ. Τσαπαρλής (επιμ.), Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου, Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Διδασκαλία της Φυσικής με Νέες Τεχνολογίες, 1105-1113, (τόμος Γ'), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007.