Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
 • Το Άρθρο που παρέχεται στο περιοδικό είναι πρωτότυπο έργο, δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 • Στο βαθμό που γνωρίζω, το Άρθρο δεν δυσφημεί οποιοδήποτε πρόσωπο, δεν προσβάλει την ιδιωτικότητα οποιουδήποτε προσώπου, και δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.
 • Το Άρθρο δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε οποιοδήποτε τμήμα του Άρθρου υπάρχει περιεχόμενο για την αναπαραγωγή του οποίου απαιτείται άδεια, έχω ζητήσει και λάβει την άδεια από το(-ους) δημιουργό(-ούς) ή/και δικαιούχο(-ους).
 • Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τον Κανονισμό για τα Πνευματικά Δικαιώματα του περιοδικού και το υποβαλλόμενο άρθρο έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς που παρέχει το περιοδικό.
 • Παρέχω στο περιοδικό μη αποκλειστική άδεια για όλες τις χώρες του κόσμου να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου σε τόμο του περιοδικού
 • Διατηρώ το σύνολο των δικαιωμάτων του δημιουργού ή/και δικαιούχου πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Άρθρου και εν γένει κάθε εξουσία πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν μεταβιβάζεται ρητά με την παρούσα συμφωνία.
 • Το περιοδικό επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διαθέσει περαιτέρω το Άρθρο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω, ιδίως να δημοσιευθεί και να επικοινωνηθεί στο κοινό μέσω του διαδικτύου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
 • Σε κάθε περίπτωση αναδημοσίευσης του Άρθρου, η έκδοση του Άρθρου στο περιοδικό AWPEL θα αναγνωρίζεται ως η πρώτη έκδοση από εμένα και τους άλλους συν-δημιουργούς (εάν υπάρχουν).
 • Έχω το σύνολο των δικαιωμάτων και εξουσιών που απορρέουν από το νόμο για να παρέχω τις ανωτέρω άδειες και διαβεβαιώσεις και συμφωνώ με την παροχή των αδειών όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


Λεπτομερείς οδηγίες για την εγγραφή και υποβολή εργασιών στο περιοδικό, θα βρείτε εδώ.

Η επιστημονική περιοδική έκδοση «Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού» δέχεται προς έκδοση κείμενα που αφορούν στην εκπαίδευση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, με περιεχόμενο αντίστοιχο των ενοτήτων του περιοδικού (Βλ. Θεματική περιοχή και Περιεχόμενο). Στο περιοδικό δημοσιεύονται εργασίες στην ελληνική γλώσσα.

Όλες οι εργασίες που σχετίζονται με τις ενότητες του περιοδικού εξετάζονται υπό την προϋπόθεση να είναι πρωτότυπες και να μην έχουν ήδη δημοσιευτεί ή υποβληθεί για κρίση αλλού. Την ευθύνη για την επεξεργασία, για το περιεχόμενο της κάθε εργασίας και για την τήρηση των διεθνών νόμων σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας φέρει ο συγγραφέας (βλ. Πολιτική για τα πνευματικά δικαιώματα και πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Η δυνατότητα δημοσίευσης των υποβαλλόμενων εργασιών εξετάζεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Συνάφεια με τη θεματολογία του περιοδικού.
 • Σαφήνεια στην ανάπτυξη και τη θεωρητική υποστήριξη του θέματος.
 • Τεκμηρίωση με βάση μεθοδολογικό πλαίσιο και έγκυρες βιβλιογραφικές παραπομπές.
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων και προεκτάσεων που συνεισφέρουν στην έρευνα και στη διδακτική πρακτική της εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Μετά το στάδιο της αρχικής έγκρισης οι εργασίες υποβάλλονται σε διπλή τυφλή κρίση από δύο μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού. Σε περίπτωση διαφωνίας η εργασία αποστέλλεται και σε τρίτο κριτή. Οι συγγραφείς μπορούν να παρακολουθούν την πορεία αξιολόγησης της εργασίας τους, μέσω του λογαριασμού τους στην ιστοσελίδα του περιοδικού.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κρίσης η Συντακτική ομάδα ενημερώνει τον/τη συγγραφέα για τη δημοσίευση του άρθρου ως έχει, για τη δημοσίευσή του έπειτα από μικρές αλλαγές, για την επαναξιολόγηση του άρθρου έπειτα από σημαντικές αλλαγές ή για την απόρριψη της δημοσίευσής του. Ο/Η συγγραφέας ενημερώνεται επίσης για το περιεχόμενο των αξιολογήσεων από την Επιστημονική Επιτροπή. Η εργασία εκδίδεται στην αναθεωρημένη της μορφή με βάση τις υποδείξεις των κριτών.

Ο/Η συγγραφέας καλείται να υποβάλλει την εργασία του στην τελική της μορφή μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία κοινοποίησης της αποδοχής της για δημοσίευση και την κοινοποίηση των σχολίων των αξιολογητών.

Τα κείμενα που υποβάλλονται προς κρίση από τους συγγραφείς, αλλά και τα τελικά κείμενα προς δημοσίευση πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, ανάλογα με την ενότητα στην οποία υπάγονται.

Γενικές οδηγίες για την προτεινόμενη δομή των κειμένων (επιστημονικών εργασιών, παρουσιάσεων εκπαιδευτικών δράσεων, παρουσιάσεων βιβλίων, διδακτορικών διατριβών κ.ά.) προς υποβολή μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πρότυπο μορφοποίησης των κειμένων για τις επιστημονικές εργασίες και τις παρουσιάσεις εκπαιδευτικών δράσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οδηγίες για τις βιβλιογραφικές αναφορές και τη βιβλιογραφία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οδηγίες για την εγγραφή στο περιοδικό και την υποβολή εργασίας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονόματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω περιοδικού. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.