Γονείς και Προανάγνωση


Δημοσιευμένα: Jul 1, 1998
Λέξεις-κλειδιά:
προανάγνωση γονείς παιδιά προσχολικής ηλικίας
Αγγελική Γιαννικοπούλου (Aggeliki Giannikopoulou)
Περίληψη

Δεν διατίθεται περίληψη.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική αρθρογραφία & εκπαιδευτικές δράσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Αναγνωστόπουλος, Β. (1991). Λαϊκά τραγούδια και παιχνίδια για παιδιά. Ψυχογιός.
Αναγνωστόπουλος, Β. (1994). Γλωσσικό Υλικό για το Νηπιαγωγείο. Καστανιώτης.
Γιαννικοπούλου, A.A. (1996). Ανάγνωση ιστοριών σε προαναγνώστες: Αναγνωστικές εμπειρίες μη αναγνωστών. Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, Πατάκης.
Λαλούμη-Βιδάλη, Ε. (1996). Συμμετοχή γονέων στην καλλιέργεια των προαναγνωστικών δεξιοτήτων παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ερευνώντας τον Κόσμο του Παιδιού, 2, 64-79.
Παπάς, Α. (1995). Διδακτική Γλώσσας και Κειμένων. Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή. Αναδυόμενη Ανάγνωση και Γραφή. Αθήνα.
Adams, M.J. (1990). Beginning to Read: Thinking and Learning about Print. Cambridge: MIT Press.
Anbar, A. (1986). Reading acquisition of pre-school children without systematic instruction. Early Childhood Research Quarterly, 1 6983.
Ball, E.W. & Blachman, B.A. (1991). Does phoneme awareness training in kindergarten make a difference in early word recognition and developmental spelling? Reading Research Quarterly, 26, 49-66.
Bradley, L. & Bryant, P.E. (1985). Rhyme and Reason in Reading and Spelling. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
Bruner, J. (1977). Early social interaction and language development. In H. R. Schaffer (Ed) Studies in Mother Child Interaction. London: Academic Press.
Butler, D. & Clay, M. (1979). Reading Begins at Home. London: Heinemann Educational Books.
Campbell, R. (1994). Modelling literacy in the nursery classroom. Early Education, 12, 3-4.
Chukovsky, K. (1971). From two to Five. Berkeley: University of California Press.
Clark, M.M. (1976). Young Fluent Readers. London: Heinemann Educational.
Clay, M. (1979). STONES. The Concepts abour Print Test. Auckland: Heinemann Educational.
Goodman, Y. & Altwerger, B. (1981). Print Awareness in Pre-School Children: A Working Paper. Tucson: Arizona Centre for Research and Development, University of Arizoma.
Goodman, Y. (1986). Children coming to know literacy. In W. H. Teale & E. Sulzby (Eds). Emergent literacy: Writing and reading. Norwood, NJ: Ablex.
Goswami, U. (1994). Phonological skills, analogies and reading development. Reading, 28 (2), 32-37.
Goswami, U.C. & Bryant, P. (1990). Phonological Skills and Learning to Read. Hove: Lawrence Erlbaum Associates Ltd. Hall, N. (1988). The Emergence of Literacy. Hodder and Stoughton.
Hall, N. (1991). Play and the emergence of literacy. In J.F. Christie (Ed) Play and Early Literacy Development. Albany: State University of New York Press.
Hannon, P. & James, S. (1990). Parents' and teachers' perspectives on pre-school literacy development. British Educational Research Journal, 16 (3), 259-272.
Hiebert, E.H. (1978). Pre-school children's understanding of written language. Child Development, 49, 1231-4.
Jeff, A. (1984). Children and Parents and Reading. Essex: Home and School Council Publication.
Juleibo, M. (1985). The literacy world of five young children. Reading Canada Lecture, 3 (2), 126-136.
Laminack. L.L. (1991). Learning with Zachary. Richmond Hill: Ashton Scholastic.
Lass, B. (1983). Portrait of my son as an early reader. The Reading Teacher, 36 (6), 508-515.
Leichter, H.J. (1984). Families as environments for literacy. In Goelman, H.: Oberg, A. & Smith, F. (Eds). Awaking to Literacy. London: Heinemann Educational.
Lundberg, I., Olofsson, A. & Wall, S. (1980). Reading and spelling skills in the first school years predicted from phoneme awareness skills in kindergarten. Scandinavian Journal of Psychology, 21,150-173.
Mandel-Marrow, L. & Rand, M. (1991). Preparing the classroom environment to promote literacy during play. In J.F. Christie (Ed) Play and Early Literacy Development. Albany: State University of New York Press.
Mason, J.M. (1981). Report no. 198. Champaign, IL: Center for the Study of Reading. University of Illinois. Masonheimer, P.E.,
Drum, P.A. & Ellis, L.C. (1984). Does environmental print identification lead children into word reading? Journal of Reading Behaviour, 16, 257-271.
McGee, L., Lomax, R. & Head, M. (1984). Young's children functional reading. Paper presented at The National Reading Conference, Florida.
Miller, L. (1996). Towards Reading. Buckingham, Philadelphia: Open University Press.
Neuman, S.B. & Roskos, K. (1991). The influence of literacy-enriched play centers on pre-schoolers conceptions of the functions of print. In J.F.
Christie (Ed) Play and Early Literacy Development. Albany: State University of New York Press.
Payton, S. (1984). Developing Awareness of Print: A Young Child's First Steps Towards Literacy. University of Birmingham: Educational Review, no. 2.
Schickedanz, J.A. (1981). Hey! This book is not working right. Young Children, 37,18-27.
Smith, E. (1982). Understanding reading. New York: Holt, Rinehart & Winston.
Spiegel, D. L., Fitzgerald, J. & Cunningham, J.W. (1993). Parental perceptions of preschoolers' literary development: Implications for homeschool partnerships. Young Children, 48 (5), 74-79.
Stickland, D.S. & Morrow, L.M. (Eds) (1989). Emerging Literacy: Young Children Learn to Read and Write. Newark: International Reading Association.
Teale, W. (1984). Reading to young children: its significance for literacy development. In Goelman, H., Oberg, A. and Smith, F. (Eds). Awaking to Literacy. London: Heinemann Educational Books.
Teale, W.H. & Sulzby, E. (1986). Emergent literacy as a perspective for examining how young children become writers and readers. In Teale, W.H. & Sulzby, E. (Eds) Emergent Literacy: Writing and Reading. New Jersey: Ablex Publishing Corporation.
Vygotsky, L. (1962). Thought and Language. Cambridge: MIT. Weiss, M. & Hagen, R. (1988). A key to literacy: kindergartners' awareness of the funcion of print. The Reading Teacher, 41 (6), 574-8.
Wells, G. (1985a). Language Learning and Education. Windsor: NFER.
Wells, G. (1985b). Pre-school literacy related activities and success in school. In Olson, G., Torrance, N. and Hildyard, A. (Eds) Literacy, Language and Learning: The Nature and Consequances of Reading and Writing. Cambridge: Cambidge University Press.
Whitehead, F., Capey, A.C., Maddren, W. & Wellings, A. (1975). Children and their Books. Basingstoke: Macmillan Education.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)