Σχετικά με το περιοδικό


Το περιοδικό Θεάτρου Πόλις είναι ένα διεπιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό για το θέατρο, τις τέχνες και τον πολιτισμό στην Ελλάδα και διεθνώς, το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Βασίζεται στο σύστημα της πολλαπλής ανώνυμης κρίσης, εκδίδεται μία φορά τον χρόνο ή κάθε δύο χρόνια (διπλό τεύχος) και λειτουργεί κυρίως με θεματικά αφιερώματα που επιμελούνται διαφορετικοί επιμελητές κάθε φορά, μετά από έγκριση της Συντακτικής / Επιστημονικής Επιτροπής που αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Οι προδιαγραφές των δημοσιευμάτων ορίζονταιαπό τις προσκλήσεις των επιμελητών του εκάστοτε τεύχους και αναγράφονται στον ιστότοπο του περιοδικού και στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://ts.uop.gr

Τα πρωτότυπα άρθρα που υποβάλλονται προς δημοσίευση στους ειδικούς επιμελητές ή την συντακτική επιτροπή υπόκεινται στην κρίση τουλάχιστον δύο ειδικών αναγνωστών. Στο περιοδικό δημοσιεύονται κυρίως πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα και μελέτες μετά από ανώνυμη κρίση, αλλά σε ορισμένα τεύχη μπορεί να δημοσιευθούν επίσης επιλεγμένες μεταφράσεις ξένων άρθρων (κατά προτίμηση πρωτότυπων), βιβλιοκρισίες και συνεντεύξεις ή πρωτότυπο καλλιτεχνικό έργο κατά την κρίση των επιμελητών και τη σύμφωνη γνώμη της Συντακτικής Επιτροπής.

Τα πνευματικά δικαιώματα των δημοσιευμένων άρθρων ανήκουν στο πε-
ριοδικό. Απαγορεύεται η μερική ή/και ολική αναδημοσίευση κειμένων που
δημοσιεύονται στο περιοδικό, χωρίς την συγκατάθεση της των Επιμελητών
ή της Συντακτικής Επιτροπής και επιβάλλεται αναφορά στην πρώτη δημοσί-
ευσή τους στο περιοδικό Θεάτρου Πόλις.

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.