Επισκοπική μελέτη κριτηρίων αξιολόγησης εκπαιδευτικών βίντεο


Published: Jun 4, 2021
Keywords:
educational video educational video evaluation criteria efficient learning
Αλιβίζος (Λοίζος) Σοφός
Abstract

Έχοντας ως σημείο αναφοράς την όλο και αυξανόμενη σημασία των βίντεο για την εκπαίδευση, το ενδιαφέρον στο άρθρο αυτό εστιάζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός βίντεο που προορίζεται για την εκπαίδευση. Τα πορίσματα της μελέτης βασίζονται στην βιβλιογραφική ανασκόπηση από τον διεθνή χώρο. Από την έρευνα προκύπτουν οι βασικές ενέργειες για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού βίντεο, οι οποίες θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεμένες με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Στη συνέχεια παρουσιάζονται δύο προσεγγίσεις αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των εκπαιδευτικών βίντεο: η  πρώτη βασίζεται στη διατυπωμένη θεωρία της σύμφωνα με τον Meyer (2011) και εστιάζει στην πολυμεσική μάθηση του Mayer & Moreno (2003) η δεύτερη αναφέρεται στην πρόθεση των εκπαιδευτικών βίντεο και εστιάζει στο κατά πόσο ένα βίντεο είναι αποτελεσματικό. Το άρθρο ολοκληρώνεται με συμπεράσματα και με βασικές κοινές κατευθυντήριες, που είναι σκόπιμο να έχουν οι δημιουργοί των εκπαιδευτικών βίντεο.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Bjork, R. A., Dunlosky, J., & Kornell, N. (2013). Self-regulated learning: Beliefs, techniques, and illusions. Annual Review of Psychology, 64, 417–444. https://doi.org/10.1146/
Carliner, S. (2000). Physical, cognitive, and affective: A three-part framework for information design. Technical Communication, 47(4), 561–576.
De Jong, T. (2010). Cognitive load theory, educational research, and instructional design: Some food for thought. Instructional Science 38, 105-134. Available at https://link.springer.com/article/10.1007/s11251-009-9110-0
De Koning, B., Tabbers, H., Rikers, R., and Paas, F. (2009). Towards a framework for attention cueing in instructional animations: Guidelines for research and design. Educational Psychology Review 21, 113-140. Available at https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-009-9098-7
Guo, P. J, Kim, J, and Robin, R. (2014). How video production affects student engagement: An empirical study of MOOC videos. ACM Conference on Learning at Scale (L@S 2014); Available at http://groups.csail.mit.edu/uid/other-pubs/las2014-pguo-engagement.pdf
Handke, Jürgen (2017): Handbuch Hochschullehre Digital – Leitfaden für eine moderne und mediengerechte Lehre. 2. Auflage. Tectum Verlag: Baden-Baden.
Ibrahim, M., Anotonenko, P. D., Greenwood, C. M., & Wheeler, D. (2012). Effects of segmenting, signaling, and weeding on learning from educational video. Learning, Media and Technology, 37(3), 220.
Ibrahim, M., Antonenko, P., Greenwood, C., and Wheeler, D. (2012). Effects of segmenting, signaling, and weeding on learning from educational video. Learning, Media and Technology 37, 14-20. Available at https://www.researchgate.net/publication/233049779_Effects_of_segmenting_signalling_and_weeding_on_learning_from_educational_video
Kim, J., Guo, P. J., Seaton, D. T., Mitros, P., Gajos, K. Z., & Miller, R. C. (2014, March). Understanding in-video dropouts and interaction peaks in online lecture videos. In Proceedings of the first ACM conference on Learning@Scale conference (pp. 31–40). New York: ACM.
Kulgemeyer, C. (2018). Wie gut erklären Erklärvideos? Ein Bewertungsleitfaden. Computer + Unterricht 109, 8-11.
Mayer, R. E. & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. Educational Psychologist 38, 43-52. Available at http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1KXP7KR7M-8N27KG-1FNL/mayer_moreno_2003.pdf
Mayer, R. E., & Moreno, R. (1998). A split-attention effect in multimedia learning: Evidence for dual processing systems in working memory. Journal of Educational Psychology, 90(2), 312.
Persike, Malt (2019): Videos in der Lehre: Wirkungen und Nebenwirkungen. In: Niegemann, H. und A. Weinberger (Hrsg.): Lernen mit Bildungstechnologien. Springer-Verlag GmbH: Deutschland.
Reinmann, Gabi (2015): Studientext Didaktisches Design. https://gabi-reinmann.de/wp-content/uploads/2013/05/Studientext_DD_Sept2015.pdf (11.07.2019).
Risko, E. F., Anderson, N., Sarwal, A., Engelhardt, M., & Kingstone, A. (2012). Everyday attention: Variation in mind wandering and memory in a lecture. Applied Cognitive Psychology, 26(2), 234–242.
Risko, E. F., Buchanan, D., Medimorec, S., & Kingstone, A. (2013). Everyday attention: Mindwandering and computer use during lectures. Computers & Education, 68, 275–283.
Swarts, J. (2012). New modes of help: Best practices for instructional video. Technical Communication, 59(3), 195–206.
Sweller, J. (2003): Evolution of human cognitive architecture. The Psychology of Learning and Motivation, 43, 215-266.
Σοφός, Α. (2017). Νέα Μέσα, κλασικά παιδαγωγικά ζητήματα: η θεώρηση της μάθησης από την προοπτική των μαθησιακών σχηματισμών και της νευροβιολογίας. Στο Α. Σοφός, Λιαράκου, Γ. Καραμούζης, Π. & Κώστας, Α. (Επιμ.) Νέα Μέσα, Νέα Μάθηση; (σσ. 15-39). Αθήνα: Γρηγόρης.
Σοφός, Α. (2019). Παιδαγωγικά χαρακτηριστικά για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικής ταινίας. Ηλεκτρονικές σημειώσεις. Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Zhang, D., Zhao, J., Zhou, L. & Numamaker, J. (2004). Can e-learning replace classroom learning? Communications of the ACM, 47(5), 75-78.
Most read articles by the same author(s)