Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στη σφαίρα της κοινωνικής οικονομίας: Μια συγκριτική ανάλυση πέντε χωρών της ΕΕ


Δημοσιευμένα: Dec 9, 2021
Nikolaos Apostolopoulos
Christos Goulas
Alexandros Koukouris
Ira Papageorgiou
https://orcid.org/0000-0002-4248-247X
Περίληψη

Το παρόν άρθρο αποτελεί ένα συνδυασμό κειμένου πολιτικής και ερευνητικής εργασίας καθώς, με βάση πρωτογενή στοιχεία, αναπτύσσει την κατάσταση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (εφεξής ΕΕΚ) για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (εφεξής ΚΑλΟ) και διερευνά τα συναφή εκπαιδευτικά προγράμματα ως βασικό μηχανισμό υποστήριξης της ΚΑλΟ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, αυτό το άρθρο δείχνει ότι η σύνδεση μεταξύ ΚΑλΟ και εκπαίδευσης ενηλίκων δεν είναι τυχαία, αλλά βασίζεται σε συγκλίνουσες αρχές αυτών των δύο πεδίων, και ειδικά στο κοινό τους αξίωμα ως προς την προοπτική μετασχηματισμού της κοινωνίας. Τα εμπειρικά δεδομένα της έρευνας προέρχονται από πέντε χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία και Τσεχία) οι οποίες συμμετέχουν σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συντονίζει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Το παρόν κείμενο πολιτικής έρχεται να καλύψει ένα κενό στη βιβλιογραφία της ευρωπαϊκής ΚΑλΟ, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα σύγχρονο, ελάχιστα διερευνημένο πεδίο γενικά, και ειδικότερα ως προς τη σύνδεσή του με την ΕΕΚ. Η σημασία αυτού του άρθρου είναι ακόμη πιο μεγάλη ενόψει των συνεχιζόμενων κοινωνικοοικονομικών κρίσεων (π.χ. χρηματοοικονομική, υγειονομική, περιβαλλοντική κρίση), οι οποίες αναδεικνύουν το γεγονός ότι οι προοπτικές της ΚΑλΟ δεν μπορούν πλέον να απουσιάζουν από την πολιτική ατζέντα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Amin, Α. (2009). Extraordinarily ordinary: Working in the social economy. Social Enterprise Journal, 5 (1), 30-49.
Apostolopoulos, N., Goulas, Ch., Kakouris, A. and Papageorgiou, I. (2021). “Vocational Education and Training as a Support Mechanism and Policy Instrument for the European Social and Solidarity Economy”, in Apostolopoulos, N., Chalvatzis, K. and Liargovas, P. (eds) Entrepreneurship, Institutional Framework and Support Mechanisms in the EU, Bingley: Emerald.
Apostolopoulos, N., Newbery, R. and Gkartzios, M. (2019). Social enterprise and community resilience: Examining a Greek response to turbulent times. Journal of Rural studies, 70, 215-224.
Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y. and Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union. DOI:10.2791/593884.
Defourny, J. and Kuan, Y.Y. (2011). Guest editorial: Are there specific models of social enterprise in Eastern Asia? Social Enterprise Journal, 7 (1), 5-8.
Finnegan, F. (2008). Neoliberalism, Irish society and adult education. Ιn E. Curtis (ed.) The Adult Learner: The Irish Journal of Adult and Community Education. Dublin: AONTAS, 54-67.
Hannon, P. D. (2005). Philosophies of enterprise and entrepreneurship education and challenges for higher education in the UK. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 6(2), 105-114.
Kakouris, A. and Liargovas, P. (2020). On the about/for/through framework of entrepreneurship education: A critical analysis. Entrepreneurship Education and Pedagogy, 4(3), 396-421. DOI: 10.1177/2515127420916740.
Kakouris, A. and Morselli, D. (2020). Addressing the pre/post-university pedagogy of entrepreneurship coherent with learning theories. In S. Sawang (ed.), Entrepreneurship Education: A lifelong learning approach. Cham: Springer, 35-58. DOI: 10.1007/978-3-030-48802-4_3.
Kakouris, A., Voudda, K. P. and Pavlakis, M. (2012). “Triggering self-reflection and informal praxis in the Greek public sector through adult training”, in M. Schwartz, C. Lubell, R. Gall, and A. Omer, (eds), Proceedings of 10th International Conference on Transformative Learning. San Francisco: Meridian University, 228-233.
KALO (2018). Annual Report 2018: Special Secretary of Social and Solidarity Economy. Available at https://kalo.gov.gr/wp-content/uploads/2018/09/kalo_annualreport2018.pdf
Kelly, D., Steiner, A., Mazzei, M. and Baker, R. (2019). Filling a void? The role of social enterprise in addressing social isolation and loneliness in rural communities. Journal of Rural Studies, 70, 225-236.
Lortie, J.and Cox, K. C. (2018). On the boundaries of social entrepreneurship: A review of relationships with related research domains. International Entrepreneurship and Management Journal, 14(3), 639-648.
Maas, G.and Jones, P. (eds) (2019). Transformational Entrepreneurship Practices: Global Case Studies. Berlin: Springer.
Markidis, K. and Papageorgiou, I. (2017). Community empowerment through labor education: The case of women unionists of the General Confederation of Greek Workers. In G.A. Koulaouzides, and K. Popovic (eds), Adult education and lifelong learning in Southeastern Europe: A critical view of policy and practice, Rotterdam: Sense Publishers, 41-52.
Marsick, V. J. and O’Neil, J. (1999). The many faces of action learning. Management Learning, 30(2), 159-176.
Martin, I. (2000). Contesting Citizenship. In J. Thompson, M. Shaw, and L. Bane, (eds), Reclaiming Common Purpose. Leicester: NIACE.
Martin, I. (2003). Adult education, lifelong learning and citizenship: Some ifs and buts. International Journal of Lifelong Education, 22(6), 566-579.
Muller, P. and Tanguy, C. (2019). Social economy organizations as social innovation intermediaries: Their contribution… and limitations. Journal of Innovation Economics and Management, 58, 189-217.
O'Connor, A. (2013). A conceptual framework for entrepreneurship education policy: Meeting government and economic purposes. Journal of Business Venturing, 28(4), 546-563.
Papageorgiou, I. (2012). Second language learning in campaign organisations: Means for endorsing students’ social involvement. The Journal for Critical Education Policy Studies, 10(1), 142-155.
Quiroz-Niño, C. and Murga-Menoyo, M.Á. (2017). Social and Solidarity Economy, Sustainable Development Goals, and Community Development: The Mission of Adult Education & Training. Sustainability, 9(12), 2164.
Ratten, V.and Jones, P. (eds) (2018). Transformational Entrepreneurship. Abigton, UK: Routledge.
Torres, C. A. and Freire, P. (1993). Twenty years after pedagogy of the oppressed. In P. L. McLaren, and C. Lankshear (eds), Politics of liberation: Paths from Freire. London: Routledge.
Thompson, J. (2000). Women, class and education. London: Routledge.