Μπορεί το Facebook να χρησιμοποιηθεί ως αποτελεσματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον;


Αυτόματον 2.2: Νεότητα και Ψηφιακή Εμπειρία
Δημοσιευμένα: Σεπ 24, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
μέσα κοινωνικής δικτύωσης facebook παιδαγωγικό πλαίσιο γνωστική ανάπτυξη συναισθηματική πλευρά της μάθησης
Τσαμπίκα Καράκιζα
https://orcid.org/0009-0005-0994-5427
Περίληψη

Μετά την αλματώδη ανάπτυξη και χρήση των ψηφιακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και την εμπλοκή των νέων με αυτά, προέκυψε το ερώτημα εάν μπορούν τα social media, και ειδικότερα το Facebook, να αποτελέσουν για τους μαθητές, εκτός από μέσο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, και ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό μέσο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για ένα σχολικό έτος σε δύο σχολεία, με συμμετοχή 100 μαθητών και τεσσάρων εκπαιδευτικών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν το Facebook ως εκπαιδευτικό περιβάλλον εντός του οποίου οργάνωσαν και υλοποίησαν τις διδασκαλίες τους. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν προσεγγίστηκαν ποιοτικά και το συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι η πλατφόρμα του Facebook μπορεί υπό προϋποθέσεις, με τον κατάλληλο σχεδιασμό και την αναγκαία διδακτική πλαισίωση, να λειτουργήσει ως αποτελεσματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον -να δημιουργήσει δηλαδή μια δυναμική κοινότητα μάθησης, όπου αυξάνεται η γνωστική εμπλοκή των μαθητών, ενισχύεται η συναισθηματική πλευρά της διδασκαλίας και της μάθησης και διαμορφώνονται νέου τύπου ικανότητες για μαθητές και εκπαιδευτικούς.


 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Alshalawi, A.S. (2022). The Influence of Social Media Networks on Learning Performance and Students’ Perceptions of Their Use in Education: A Literature Review. Contemporary Educational Technology, 14(4), ep378. https://doi.org/10.30935/cedtech/12164.
Barrot, J.S., (2018). Facebook as a learning environment for language teaching and learning: A critical analysis of the literature from 2010 to 2017. Computer Assisted Learning 2018, 34: 863–875. https://doi.org/10.1111/jcal.12295
Brailovskaia, J., Strose, F., Schillack, H., & Margraf, J. (2020). Less Facebook use—More well-being and a healthier lifestyle? An experimental intervention study. Computers in Human Behavior 108(March), 106332. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106332.
Facebook. (2020). Facebook Reports First Quarter 2020 Results. Retrieved from http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=842071
Fewkes, A. M., McCabe, M. (2012); Facebook: Learning Tool or Distraction? Journal of Digital Learning in Teacher Education, Volume 28, Number 3: 92-98.
Fullan, M. (2015). The new meaning of educational change. Teachers college press.
Goh, C.F., Rasli, A., Tan, O.K., & Choi, S.L. (2019). Determinants and academic achievement effect of Facebook use in educational communication among university students, Aslib Journal of Information Management, Vol. 71 No. 1: 105-123. https://doi.org/10.1108/AJIM-05-2018-0116
Kyriakides, L., Christoforou, C., & Charalambous, C.Y. (2013). What matters for student learning outcomes: A meta-analysis of studies exploring factors of effective teaching, Teaching and Teacher Education, Volume 36, 2013: 143-152, ISSN 0742-051X, https://doi.org/10.1016/j.tate.2013.07.010.
Masrom, M.B., Busalim, A.H., Abuhassna, H., & Mahmood, N.H.N. (2021). Understanding students’ behavior in online social networks: a systematic literature review. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 18, 6 (2021). https://doi.org/10.1186/s41239-021-00240-7
Moghavvemi, S., Paramanathan, T., Rahin, N.M., & Sharabati, M. (2017a). Student’s perceptions towards using e-learning via Facebook. Behaviour and Information Technology, 36(10), 1081–1100. https://doi.org/10.1080/0144929X.2017.1347201
Moghavvemi, S., Sulaiman, A., Aziz, A.A., & Wai, P.S. (2017, b). The impact of Facebook usage on academic performance. Στο 2017 International Conference on Research and Innovation in Information Systems (ICRIIS) 1-5. IEEE.
Riofrío-Calderón, G., & Ramírez-Montoya, M.S. (2022). Mediation and Online Learning: Systematic Literature Mapping (2015–2020). Sustainability 2022, 14, 2951. https://doi.org/10.3390/su14052951
Said, M.N.H.M., Tahir, L.M., & Ali, M.F. (2014). Facebook as a tool: Exploring the use of Facebook in teaching and learning. Στο 2014 International Conference on Teaching and Learning in Computing and Engineering, 120-124. IEEE.
Sancar, I.V, Duvenci, A., & Odabasi, H.F. (2021). Educational Potential of Facebook Use in Higher Education: Last Decade Research Trend, The Journal of Social Media in Society Fall 2021, Vol. 10, No. 2, 264-288, thejsms.org
Syafrizal, S., Gailea, N. & Hardianti, S. (2020). Enhancing EFL students’ writing skills on English through Facebook and classroom collaborative activities. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 8(3), 1163-1172. DOI: http://dx.doi.org/10.17478/jegys.658401
Tang, C.M., & Chaw, L.Y. (2016). Digital Literacy: A Prerequisite for Effective Learning in a Blended Learning Environment? The Electronic Journal of e‐Learning Volume 14 Issue 1 2016, 54‐65, www.ejel.org
Voivonta, T., & Avraamidou, L. (2018). Facebook: A potentially valuable educational tool? Educational Media International, 55(1), 34-48. https://doi.org/10.1080/09523987.2018.1439708