Ένα εικονογραφικό άπαξ στην αψίδα του Ιερού Βήματος των Αγίων Τεσσαράκοντα στα Χρύσαφα Λακωνίας (1620)


Δημοσιευμένα: Jan 1, 2013
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταβυζαντινή περίοδος 1620 μ.Χ. Χρύσαφα Λακωνίας παράσταση Αγγελικής Λειτουργίας ζωγραφισμένο τέμπλο
Αγορίτσα ΤΣΕΛΙΓΚΑ-ΑΝΤΟΥΡΑΚΗ
Περίληψη

Στην αψίδα των Αγίων Τεσσαράκοντα στα Χρύσαφα ο Γεώργιος Μόσχος πρωτοτυπεί εικονογραφικά στην εντοίχια μεταβυζαντινή ζωγραφική, με την απεικόνιση της τέλεσης της Ουράνιας Λειτουργίας ενώπιον ενός ζωγραφισμένου τέμπλου. Με τον τρόπο αυτόν, αφενός καταδεικνύεται η εικονογραφική επιρροή που δέχεται ο Μόσχος από θεματικά ανάλογα χειρόγραφα και εικόνες του έξοχου Γεωργίου Κλόντζα και αφετέρου διαφαίνεται η πρόθεσή του για την ανανεωμένη, εικονογραφικά, διατύπωση των ορθόδοξων δογμάτων, μέσα στα πλαίσια του σύγχρονου θρησκευτικού ανταγωνισμού Ανατολής και Δύσεως.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.