Χώρα: Χριστιανικές όψεις μιας πλατωνικής ιδέας


Δημοσιευμένα: Jan 1, 2013
Λέξεις-κλειδιά:
Χώρα Πλάτων Πατέρες της Εκκλησίας Θεόδωρος Μετοχίτης
Tasos TANOULAS
Περίληψη

H έρευνα στα συγγράμματα των Πατέρων της Εκκλησίας στην Ύστερη Αρχαιότητα δείχνει ότι η έννοια του όρου χώρα στις προσωνυμίες ἡ χώρα τῶν ζώντων και ἡ χώρα τοῦ ἀχωρήτου, που απαντώνται ως επιγραφές σε μνημειακές παραστάσεις του Χριστού και της Παναγίας αντίστοιχα, για πρώτη φορά στο καθολικό της μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη, ανάγεται στον Τίμαιο του Πλάτωνα. Η πρώτη προσωνυμία σημαίνει μια ουτοπία μετά θάνατον όπου οι δίκαιοι θα απολαμβάνουν αιώνια μακαριότητα. Η δεύτερη οφείλεται σε ένα συμφυρμό της πλατωνικής χώρας με την πλατωνική ὑποδοχὴ και σημαίνει μια ουτοπία όπου όλες οι αδικίες αυτού του κόσμου θα μπορούσαν να αποκατασταθούν.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.