Δελτίον XAE 9 (1977-1979), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη της Μαρίας Γεωργίου Σωτηρίου (1888-1979)

Δημοσιευμένα: 1979-01-01

Τυπογραφική επιμέλεια: Μαρία Α. ΓΑΒΡΙΛΗ. Εκτύπωση: Κ. ΜΙΧΑΛΑΣ Α.Ε.

Πρωτοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μαρία Γ. Σωτηρίου

Ντούλα ΜΟΥΡΙΚΗ

Μελέτες Μαρίας Γ. Σωτηρίου

Ντούλα ΜΟΥΡΙΚΗ

Περιεχόμενα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κυνοκέφαλοι (πίν. 1-2)

Ανδρέας ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

Οπισθοσέλιδα

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πίνακες

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στοιχεία τόμου

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δημοσιεύματα της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

(ΧΑΕ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ