Η αποτελεσματικότητα της χρήσης εικονιστικών επικοινωνιακών συμβόλων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στη διδασκαλία δεξιοτήτων στο Badminton.


Δημοσιευμένα: Dec 13, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
προσχολική ηλικία μέθοδοι διδασκαλίας φυσική αγωγή δεξιότητες badminton εικονιστικά συμβολικά συστήματα (PCS)
Athanasia Giakouvaki
Panagiotis Antoniou
Evangelos Bebetsos
Eleni Zetou
Περίληψη

Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί αν η μέθοδος αυτοελέγχου με τη χρήση εικονιστικών επικοινωνιακών συμβόλων είναι αποτελεσματικότερη στην εκμάθηση κινητικών δεξιοτήτων στο badminton στην προσχολική ηλικία, σε σχέση με τη μέθοδο του παραγγέλματος. Το δείγμα αποτέλεσαν 60 παιδιά, τα οποία χωρίστηκαν σε δυο ομάδες. Την ομάδα παρέμβασης (αυτοελέγχου) όπου διδάχθηκε τις δεξιότητες του badminton μέσω εικονιστικών συμβόλων και την ομάδα ελέγχου όπου διδάχθηκε τις ίδιες δεξιότητες badmintonμε τη μέθοδο του παραγγέλματος. Ως εργαλεία ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν τα κινητικά τεστ FrenchandStalter (Barrow & McGee, 1979∙ French, 1941∙ Washington, 1968) και το τεστ γνώσεων (τεχνικής, βασικών κανονισμών), «LeyTest».Τα παιδιά και των δυο ομάδων(αυτοελέγχου και παραγγέλματος) παρουσίασαν βελτίωση στην τεχνική αλλά όχι στην απόδοση (στόχος), με την ομάδα αυτοελέγχου να παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα μεταξύ των μετρήσεων. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στο τεστ γνώσεων. Η ανάλυση διακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (ANOVA) έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS και τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκαν p<.05. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι σε θέση να διδαχθούν, με τη μέθοδο του αυτοελέγχου με χρήση εικονιστικών συμβόλων, σύνθετες κινητικές δεξιότητες πέραν της μεθόδου του παραγγέλματος. Τέλος, διαπιστώθηκε η ανάγκη έρευνας στις μεθόδους διδασκαλίας που προσεγγίζουν την προσχολική ηλικία.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Νέοι ερευνητές
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Avgerinou, M. (2009). Re-viewing visual literacy in the “Bain d’ Images” Era. Tech Trends, 53(2), 28-34.
Βερναδάκης, Ν., Αντωνίου, Π., Κέλλης, Η., & Κιουμουρτζόγλου, Ε. (2003). Σύγκριση της τυπικής διδασκαλίας και της διδασκαλίας με τη βοήθεια υπολογιστή στη μάθηση της πάσας με τα δάχτυλα στην πετοσφαίριση. Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 1(1), 36-42.
Badminton World Federation. (2011). Shuttle Time Schools Badminton Teachers Manual. Retrieved from www.bwfbadminton.org
Barrow, H., & McGee, R. (1979). A practical approach to measurement in physical education. Philadelphia: Lea & Febiger.
Beckett, K. (1990). The effects of two teaching styles on college students achievement of selected physical education outcomes. Journal of Teaching in Physical Education, 10, 153-169.
Begley, S. (1995). Do you hear what I hear. In E. N. Junn & C. J. Boyatzis (Eds.), Child growth and development: Annual editions (pp. 44-48). London: Duskin Publishing Group.
Benassi, G. (2013). A “Shuttleton” handbook for MINI- BADMINTON. Italy. Retrieved from
ttps://d3jc3ahdjad7x7.cloudfront.net/7BXjjsuUiNTYZ
Brown, J., Sherril, C., & Gench, Β. (1981). Effects of an integrated physical education/music program in changing early childhood perceptual-motor performance. Perceptual and Motor Skills, 53, 151-154.
Byra, M. (2000). A review of spectrum research: The contribution of two eras’. Quest, 52, 22.
Γκόρια, Σ. (2007). Οπτικός γραμματισμός στην προσχολική ηλικία. Μια διδακτική παρέμβαση με τη χρήση χαρτών. (Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Campell, F. A., & Ramey, C. T. (1994). Effects of early intervention on intellectual and academic achievement QA follow-up study of children from low-income families. Child Development, 65, 684-698.
Chu, L. I., & Chen, W. C. (2000). Multimedia Application to Motor Skill Learning. In J. Bourdeau & R. Heller (Eds.), Proceedings of Ed Media: World Conference on Educational Media and Technology (pp. 1257-1258). Montreal, USA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ. (2003). Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών και αναλυτικά προγράμματα σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, ΦΕΚ 304Β/13-03-2003. Ανακτήθηκε από http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
Διακίδου, Ε. Α., & Φτιάκα, Ε. (1998). Νηπιακή εκπαίδευση ή φροντίδα; Ένα παιδαγωγικό δίλημμα. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 27, 7-30.
Διγγελίδης, Ν. (2006). Προεκτείνοντας το φάσμα - Ανασκόπηση και κριτική ανάλυση της ταξινομίας των μεθόδων διδασκαλίας του Mosston: Μέρος Ι. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 4(2), 131 - 147.
Debes, J. L. (1968). Some foundations for visual literacy. Audiovisual Instruction, 13, 961-64.
DellaMattera, J. N. (2011). Perceptions of preservice early educators: How adults support preschoolers’ social development. Journal of Early Childhood Teacher Education, 32, 26-38.
Dodge, D. T., & Colker, L. J. (1998). The creative curriculum for early childhood. Washington DC: Teaching Strategies Inc.
Elliott, S. N., DiPerna, J. C., Mroch, A. A., & Lang, S. C. (2004). Prevalence and patterns of academic enabling behaviors: An analysis of teachers’ and students’ ratings for a national sample of students. School Psychology Review, 33(2), 302-309.
Farrow, A. (1970). Skill and knowledge proficiencies for selected activities in the required program at Memphis State University. Retrieved from https://libres.uncg.edu/ir/uncg/f/Farrow_uncg_7126936.pdf
French, E., & Stalter, E. (1949). Study of Skill Tests in Badminton for College Women. The Research Quarterly, 32, 257-72.
Zimmerman, B. J., & Kitsantas, A. (1997). Developmental phases in self-regulation: Shifting from process goals to outcome goals. Journal of Educational Psychology, 89, 29-36.
Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (2004). Self-regulating intellectual process and outcomes: A social cognitive perspective. In D. Y. Dai & R. J. Sternberg (Eds.), Motivation, emotion and cognition (pp. 323-349). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbau.
Gallahue, D. (2002). Αναπτυξιακή φυσική αγωγή για τα σημερινά παιδιά (Χ. Ευαγγελινού & Α. Παππά, Μτφρ.). Θεσσαλονίκη: University Studio.
Gardner, H. (1991). The unschooled mind: How children think and how schools should teach. New York: Basic Books.
Goodway, J. D., & Branta, C. F. (2003). Influence of a motor skill intervention on fundamental motor skill development of disadvantaged preschool children. Research Quarterly for Exercise and Sport, 74, 36-47.
Hellbrügge, T., Rutenfranz, A., & Graf, O. (1966). Gesundheit und Leistungsfähigkeit im Kindes- und Jugendalter. Stuttgart: Kletta-Kott.
Ignico, A. (1997). The effects of interactive videotape instruction on knowledge performance and assessment of sport skills. Physical Educator, 54(2), 58-64.
Inkpen, K. M. (2001). Drag-and-drop versus point-and-click: mouse interaction styles for children. ACM Transactions on Computer Human Interaction, 8(1), 1-33.
Jenkins, J., & Byra, M. (1996). An exploration of theoretical constructs associated with the spectrum of teaching styles. In F. Carreiro da Costa (Ed.), Research on teaching and research on teacher education: What do we know about the past and what kind of future do we expect? (pp. 103-108). Lisbon, Portugal: AIESEP.
Johnson, R. (1995). The picture communication symbols guide, book I & II. Solana Beach, CA: Mayer-Johnson, Inc.
Κουτσουβάνου, Ε. (2004). Προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης και η διαθεματική διδακτική προσέγγιση. Αθήνα: Οδυσσέας.
Κουτσουβάνου, Ε. (2007). Μερικές απόψεις για το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο και προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων. Επιστημονικό Βήμα, 6, 76-89.
Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάντμιντον. (2006). Μπάντμιντον – Αντιπτέριση. Ανακτήθηκε από http://blogs.sch.gr/mkalfaki/files/2014/01/Badminton_KOM.pdf
Kitsantas, A., Zimmerman, B. J., & Cleary, T. (2000).The role of observation and emulation in the development of athletic self-regulation. Journal of Educational Psychology, 92, 811-817.
Levinson, D., & Christensen, K. (1999). Encyclopedia of world sport from ancient times to the present. New York, Oxford: Oxford University Press.
Μπάρμπας, Ι., Βενετσάνου, Φ., & Καμπάς, Α. (2014). Παιχνίδια σωματικής επαφής. Καβάλα: Σαΐτα.
Magill, R. A. (1993). Augmented feedback in skill acquisition. In R. N. Singer, M. Murphy, & L. K. Tennant (Eds.), Handbook of research on sport psychology (pp. 193-212). New York: Macmillan.
Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. Educational Psychologist, 38(1), 43-52.
Metallidou, P., Bonoti, F., & Vlachos, F. (2003). Drawing performance, metacognitive experiences and handedness in school-age children. Scientific Annals of the Psychological Society of Northern Greece, 1, 205-229.
Mosston, M., & Ashworth, S. (1994). Teaching physical education. Columbus, OH: Charles E. Merrill.
Mosston, M., & Ashworth, S. (2002). Teaching physical education (5th ed.). Boston: Benjamin Cummings.
Payne, V. G., & Isaacs L. D. (1999). Human motor development. A lifespan approach (4th ed.). Maintain View, CA: Mayfield.
Pickens, J. (2009). Socio-emotional programme promotes positive behaviouring preschoolers. Child Carein Practice, 15(4), 261-278.
Pollock, B. J., & Lee, T. D. (1992) Effects of the model’s skill level on observational motor learning. Research Quarterly for Exercise and Sport, 63, 25-29.
Robinson, R. S. (2010). Οπτικά σύμβολα: Επαυξάνοντας τη μάθηση με οπτικά σύμβολα. Στο S. Smaldino, D. Lowther, & J. Russell (Επιμ.), Εκπαιδευτική τεχνολογία & μέσα για μάθηση (Σ. Π. Κ. Λιωνής, Μτφρ., Π. Αντωνίου, Επιμ.) (σσ. 84-90). Αθήνα: Έλλην.
Rose, J. D. (1998). Κινητική μάθηση και κινητικός έλεγχος: μία πολυδιάστατη προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Rosenthal, M., & Gatt, L. (2010). ‘Learning to Live Together’: training early childhood educators to promote socio-emotional competence of toddlers and pre-school children. European Early Childhood Education Research Journal, 18(3), 373-390.
Roth, K. & Winter, K. (1994). Entwicklung koordinativer Fähigkeiten. In J. Baur, K. Boes, & R. Singer (Eds.), Motorische Entwicklung. Ein Handbuch (pp. 191-216). Schorndorf: Hofmann.
Schmidt, R. A. (1991). Motor learning and performance. From principles to practice. Champaign, IL: Human Kinetics.
Smaldino, S., Lowther, D., & Russell, J. (2010). Εκπαιδευτική τεχνολογία & μέσα για μάθηση. Αθήνα: Έλλην.
Smith, R. M., & Loschner, C. (2002). Biomechanics feedback for rowing. Journal of Sports Sciences, 10, 783-791.
Υ.Π.Ε.Π.Θ. – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2002). ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο και Προγράμματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων. Αθήνα. Ανακτήθηκε από http://digitalschool.minedu.gov.gr
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. (2010). Πρόγραμμα Σπουδών Προσχολικής Ηλικίας. Λευκωσία, Κύπρος: Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Ανακτήθηκε από
Yadav, S. K., & Prajapati, G. (2011). Construction of knowledge test in badminton for physical education students. International Journal of Physical Education, Sports and Yogic Sciences, 1(1), 21-23.
Χατζηπαντελή, Α. (2012). Στιλ διδασκαλίας και μεταγνωστικές δεξιότητες. (Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή). Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Wang, J. (2004). Developmental trends for badminton game play across skill levels: An exploratory study. (Unpublished doctoral dissertation). University of South Carolina, Columbia.
Wiese-Bjornstal, D. M., & Weiss, M. R. (1992). Modeling effects on children's form kinematics, performance outcome, and cognitive recognition of a sport skill: An integrated perpective. Research Quarterly for Exercise and Sport, 63, 67-75.
Wulf, G., McConnel, N., Gartner, M., & Schwarz, A. (2002). Enhancing the learning of sport skills through external-focus feedback. Journal of Motor Behavior, 34, 171-182.