Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

Το περιοδικό Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες Αγωγής και Εκπαίδευσης σκοπό έχει να προβάλει την επιστημονική έρευνα που καλύπτει όλες τις γνωστικές περιοχές για την προσχολική και σχολική αγωγή και εκπαίδευση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, δίνοντας έμφαση σε πρωτότυπες μελέτες που συνδέουν την εκπαιδευτική πράξη με την έρευνα, την καινοτομία και την αλλαγή στην εκπαίδευση. 

Οι ενότητες του περιοδικού είναι οι εξής πέντε:

Α) Επιστημονική αρθρογραφία, πρωτότυπες έρευνες και θεωρητικά κείμενα, όπου το θεωρητικό υπόβαθρο και το ερευνητικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα και τεκμηριωμένα.

Β) Νέοι ερευνητές, παρουσιάσεις/ανακοινώσεις προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών/τριών.

Γ) Παρουσιάσεις καινοτόμων προγραμμάτων, τα οποία υλοποιήθηκαν σε σχολεία ή άλλους χώρους, με συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους. Εδώ, η προσωπική/υποκειμενική ματιά θα πρέπει να ισορροπεί με την ένταξη της έρευνας σε θεωρητικό πλαίσιο.

Δ) Συνέντευξη. Η Συντακτική Επιτροπή δέχεται προτάσεις για πρόσωπα ή θέματα.

Ε) Ανταποκρίσεις από συνέδρια, ημερίδες και πολιτιστικές εκδηλώσεις και Παρουσιάσεις βιβλίων, διδακτορικών διατριβών, μεταπτυχιακών εργασιών, ιστοσελίδων, διδακτικών εγχειριδίων, εκπαιδευτικού υλικού, που εκπονήθηκαν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο της Προσχολικής και Σχολικής Ηλικίας.

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

Στο περιοδικό Διάλογοι! χρησιμοποιείται η μέθοδος της «τυφλής» διαδικασίας κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κείμενα κρίνονται ανώνυμα από δύο τουλάχιστον μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και των ανά τεύχος Ειδικών Επιστημονικών Συνεργατών.

Συχνότητα δημοσίευσης

Το περιοδικό εκδίδεται σε ετήσια βάση.

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης

Το περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του με βάση την αρχή ότι η ελεύθερα διαθέσιμη στο κοινό έρευνα υποστηρίζει την παγκόσμια ανταλλαγή γνώσεων.

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.

Ιστορικό περιοδικού

Το περιοδικό Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015, με τη φιλοδοξία να προβάλλει την έρευνα και τις επιστημονικές προσεγγίσεις που αναπτύσσονται τόσο στο ΤΕΠΑΕ, όσο και στα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά πεδία.

Την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πλατφόρμας του περιοδικού ανέλαβαν από το ΤΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το ΕΚΤ, αλφαβητικά οι εξής: Σοφία Γαβριηλίδου, Δημήτρης Γερμανός, Μαρία Γκέκα, Μένη Κανατσούλη, και Αντώνης Λενακάκης.

Το περιοδικό έχει εκδώσει μέχρι σήμερα οκτώ τεύχη, με τους εξής συντελεστές:

Συντελεστές 1ου τεύχους (2015)

Διευθυντής Έκδοσης: Δημήτρης Γερμανός - Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής Έκδοσης: Αντώνης Λενακάκης - Επιμελητές Έκδοσης: Σοφία Γαβριηλίδου, Δημήτρης Γερμανός, Μαρία Γκέκα, Μένη Κανατσούλη, Αντώνης Λενακάκης, Μαρία Παπανδρέου - Επιστημονική Επιτροπή: Αθανάσιος Αϊδίνης, Σοφία Αυγητίδου, Σοφία Γαβριηλίδου, Δημήτρης Γερμανός, Ευθυμία Γουργιώτου, Δόμνα Κακανά, Μένη Κανατσούλη, Μελανθία Κοντοπούλου, Μαρία Μαλικιώση-Λοίζου, Καφένια Μπότσογλου, Έλση Ντολιοπούλου, Σουζάνα Παντελιάδου, Εύα Παυλίδου, Ιωάννης Σπαντιδάκης, Λελούδα Στάμου, Μαριάννα Τζεκάκη, Σωτηρία Τζιβινίκου, Νικόλας Τσαφταρίδης, Αστέριος Τσιάρας, Τασούλα Τσιλιμένη, Κυριακή Τσουκαλά, Δημήτριος Χατζόπουλος - Επιμέλεια Εξωφύλλου: Δημήτρης Γερμανός.

Συντελεστές 2ου τεύχους (2016)

Διευθυντής Έκδοσης: Δημήτρης Γερμανός - Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής Έκδοσης: Αντώνης Λενακάκης - Υπεύθυνη ειδικού θέματος: Μαρία Μπιρμπίλη - Επιμελητές Έκδοσης: Σοφία Γαβριηλίδου, Δημήτρης Γερμανός, Μαρία Γκέκα, Μένη Κανατσούλη, Αντώνης Λενακάκης, Μαρία Παπανδρέου, Ρούλα Τσοκαλίδου - Επιστημονική Επιτροπή: Σοφία Αυγητίδου, Σοφία Γαβριηλίδου, Δημήτρης Γερμανός, Μαρία Γκέκα, Θοδωρής Ελευθεράκης, Δόμνα-Μίκα Κακανά, Μένη Κανατσούλη, Χαρά Κορτέση-Δαφέρμου, Αργύρης Κυρίδης, Αντώνης Λενακάκης, Μαρία Μπιρμπίλη, Καφένια Μπότσογλου, Καλλιρόη Παπαδοπούλου, Μαρία Παπανδρέου, Νινέτα Παπαντωνίου, Εύα Παυλίδου, Ρούλα Τσοκαλίδου, Δημήτρης Χατζόπουλος - Σχεδιασμός Εξωφύλλου: Δημήτρης Γερμανός

Συντελεστές 3ου τεύχους (2017)

Διευθύντρια Έκδοσης: Ρούλα Τσοκαλίδου - Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής Έκδοσης: Αντώνης Λενακάκης - Συντακτική Επιτροπή: Μαρία Γκέκα, Δόμνα Κακανά, Αντώνης Λενακάκης, Ρούλα Τσοκαλίδου - Επιστημονική Επιτροπή: Αθανάσιος Αϊδίνης, Σοφία Αυγητίδου, Κωνσταντίνος Βουγιούκας, Σοφία Γαβριηλίδου, Αγγελική Γιαννικοπούλου, Άρτεμις Γιώτσα, Μαρία Γκέκα, Αθανάσιος Γρηγοριάδης, Μιχάλης Δαμανάκης, Κωνσταντίνα Δογάνη, Ελένη Διδασκάλου, Δόμνα Κακανά, Μελπομένη Κανατσούλη, Δήμητρα Κογκίδου, Μιχάλης Κοκκώνης, Αργύρης Κυρίδης, Αντώνης Λενακάκης, Μαρία Λέτσιου, Γιώργος Μαυρομμάτης, Παναγιώτα Μεταλλίδου, Αγγελική Μουζάκη, Γιώργος Μπάρμπας, Ιωάννα Μπίμπου, Αναστασία Οικονομίδου, Παναγιώτης Παντίδος, Μαρία Παπαδοπούλου, Ελένη Σκούρτου, Γιάννης Σπαντιδάκης, Χριστίνα Συριοπούλου-Δελλή, Βασίλης Τσάφος, Βασίλης Τσελφές, Κωνσταντίνος Τσιούμης, Ρούλα Τσοκαλίδου, Νίκος Φωτόπουλος, Κορνηλία Χατζηνικολάου - Επιμέλεια Εξωφύλλου: Δημήτρης Γερμανός

Συντελεστές 4ου τεύχους (2018)

Διευθύντρια Έκδοσης: Ρούλα Τσοκαλίδου - Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής Έκδοσης: Αντώνης Λενακάκης - Επιμελητές Έκδοσης: Μαρία Γκέκα, Δόμνα Κακανά, Αντώνης Λενακάκης, Ρούλα Τσοκαλίδου - Επιστημονική Επιτροπή: Αλεξάνδρα Ανδρούσου, Βίκτωρ Αρδίττης, Σοφία Γαβριηλίδου, Χρήστος Γκόβαρης, Αθανάσιος Γρηγοριάδης, Βασιλεία Καζούλη, Μελπομένη Κανατσούλη, Ελένη Κατσαρού, Μιχάλης Κοκκώνης, Διονυσία Κοντογιάννη, Αργύρης Κυρίδης, Τριανταφυλλιά Κωστούλη, Κώστας Μάγος, Αγγελική Μουζάκη, Γιώργος Μπάρμπας, Μαρία Παπαδοπούλου, Εύα Παυλίδου, Μαριάννα Τζεκάκη, Τασούλα Τσιλιμένη, Σταυρούλα Τσιπλάκου, Ρούλα Τσοκαλίδου, Διαμάντω Φιλιππάτου, Βασιλεία Χατζηνικήτα, Δημήτρης Χατζόπουλος - Σχεδιασμός Εξωφύλλου: Δημήτρης Γερμανός
 

Συντελεστές 5ου τεύχους (2019)

Διευθύντρια έκδοσης: Δόμνα Κακανά - Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής Έκδοσης: Αντώνης Λενακάκης - Επιμελητές Έκδοσης: Δόμνα Κακανά, Αντώνης Λενακάκης, Γιάννης Μιχάλης, Μαρία Μπιρμπίλη - Τεχνική Υποστήριξη: Νίκος Πουρνάρας - Επιστημονική Επιτροπή: Βενετία Αποστολίδου, Σοφία Αυγητίδου, Ιφιγένεια Βαμβακίδου, Κωνσταντίνος Βουγιούκας, Αγγελική Γιαννικοπούλου, Αθανάσιος Γρηγοριάδης, Γεώργιος Ζαχαρής, Γεώργιος Ιορδανίδης, Δόμνα Κακανά, Μελπομένη Κανατσούλη, Παναγιώτα Καραγιάννη, Κωνσταντίνος Καρράς, Χαρά Κορτέση-Δαφέρμου, Γεώργιος Κουτρομάνος, Μαρία Κυπριωτάκη, Τριανταφυλλιά Κωστούλη, Αγγελική Λαζαρίδου, Αντώνης Λενακάκης, Κώστας Μάγος, Μαρία Μητσιάκη, Αγγελική Μουζάκη, Γεώργιος Μπαγάκης, Γεώργιος Μπάρμπας, Μαρία Μπιρμπίλη, Καφένια Μπότσογλου, Βασίλης Οικονομίδης, Σουζάνα Παντελιάδου, Μαρία Παπαδοπούλου, Μαρία Παπανδρέου, Μαρία Παυλή-Κορρέ, Σπύρος Σούλης, Μαρία Σφυρόερα, Σωτηρία Τζιβινίκου, Κωστής Τσιούμης, Ρούλα Τσοκαλίδου - Σχεδιασμός Εξωφύλλου: Δημήτρης Γερμανός

Συντελεστές 6ου τεύχους (2020)

Διευθύντρια έκδοσης: Δόμνα Κακανά - Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής Έκδοσης: Αντώνης Λενακάκης - Επιμελητές Έκδοσης: Δόμνα Κακανά, Αντώνης Λενακάκης, Γιάννης Μιχάλης, Μαρία Μπιρμπίλη - Επιστημονική Επιτροπή: Θωμαή Αλεξίου, Ιφιγένεια Βαμβακίδου, Αθανάσιος Γρηγοριάδης, Γεώργιος Ζαχαρής, Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, Δόμνα Κακανά, Μαρία Καμπεζά, Μελπομένη Κανατσούλη, Παναγιώτα Καραγιάννη, Ηλίας Καρασαββίδης, Ελένη Κατσαρού, Γεώργιος Κουτρομάνος, Τριανταφυλλιά Κωστούλη, Αντώνης Λενακάκης, Αναστασία Μαβίδου, Μαρία Μπιρμπίλη, Καφένια Μπότσογλου, Μαρία Παπαδοπούλου, Μαρία Σφυρόερα, Κωστής Τσιούμης - Σχεδιασμός Εξωφύλλου: Δημήτρης Γερμανός

Συντελεστές 7ου τεύχους (2021)

Διευθυντής έκδοσης: Αντώνης Λενακάκης - Συντακτική Επιτροπή: Αλεξάνδρα ΓκλούμπουΑναστασία ΔημητρίουΑντώνης ΛενακάκηςΓιάννης ΜιχάληςΜαρία Παυλή-Κορρέ - Επιστημονική Επιτροπή: Ελευθερία Αργυροπούλου, Δέσποινα Βασαρμίδου, Παναγιώτης Γκορέζης, Δημήτρης Γουλής, Χρήστος Ζάγκος, Κώστας Ζαχάρος, Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, Δόμνα Κακανά, Χαρίκλεια Κανάρη, Μένη Κανατσούλη, Ανδρέας Καρακίτσιος, Χαρά Κορτέση-Δαφέρμου, Φωτεινή Κουγιουμουτζάκη, Στέλιος Κουτζόγλου, Αργύρης Κυρίδης, Σούλα Μητακίδου, Ουρανία Μπουσίου, Βασίλης Οικονομίδης, Αναστασία Οικονομίδου, Σουζάνα Παντελιάδου, Μαρία Παπανδρέου, Μάνος Παυλάκης, Μαρία Ρεπούση, Γιάννης Ρουσσάκης, Χρυσάνθη Σκουμπουρδή, Γιάννης Σπαντιδάκης, Χρυσάνθη Σωτηροπούλου, Χρήστος Τουρτούρας, Τασούλα Τσιλιμένη - Σχεδιασμός Εξωφύλλου: Δημήτρης Γερμανός

Συντελεστές 8ου τεύχους (2022)

Διευθυντής Έκδοσης: Αντώνης Λενακάκης - Επιμελητές έκδοσης: Αλεξάνδρα Γκλούμπου, Αναστασία Δημητρίου, Αντώνης Λενακάκης, Μαρία Παυλή-Κορρέ - Επιστημονική Επιτροπή: Αθανάσιος Αϊδίνης, Βασιλική Βασιλούδη, Αγγελική Γιαννικοπούλου, Λαμπρίνα Γιώτη, Αθανάσιος Γρηγοριάδης, Δέσποινα Δεσλή, Ευριπίδης Ζαντίδης, Έλενα Ιωαννίδου, Δόμνα Κακανά, Βασιλεία Καζούλλη, Χαρίκλεια Κανάρη, Μελπομένη Κανατσούλη, Χαρά Κορτέση-Δαφέρμου, Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, Αντώνης Λενακάκης, Πιέρα Λευθεριώτου, Κωνσταντίνος Μάγος, Χριστίνα Μαλιγκούδη, Ουρανία Μπουσίου, Αναστασία Οικονομίδου, Ιουλία Παπαγεώργη, Μαρία Παπαδοπούλου, Μαρία Παπανδρέου, Αντιγόνη Παρούση, Μάνος Παυλάκης, Μαρία Παυλή-Κορρέ, Μυρτώ Πίγκου-Ρεπούση, Μαρέττα Σιδηροπούλου, Μαριάννα Τζεκάκη, Μαρία Τσιτιρίδου, Πετρούλα Τσοκαλίδου, Κλειώ Φανουράκη, Γλυκερία Φραγκιαδάκη, Δημήτρης Χαραλάμπους, Ασπασία Χατζηδάκη, Αθανασία Χολέβα - Σχεδιασμός Εξωφύλλου: Δημήτρης Γερμανός