Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
 • Το Άρθρο που παρέχεται στο περιοδικό Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι πρωτότυπο έργο, δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί ούτε πρόκειται να αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, μέχρι την τελική απόφαση της Συντακτικής Επιτροπής.
 • Στο βαθμό που γνωρίζω, το Άρθρο δεν δυσφημεί οποιοδήποτε πρόσωπο, δεν προσβάλει την ιδιωτικότητα οποιουδήποτε προσώπου, και δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.
 • Το Άρθρο δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε οποιοδήποτε τμήμα του Άρθρου υπάρχει περιεχόμενο για την αναπαραγωγή του οποίου απαιτείται άδεια, έχω ζητήσει και λάβει την άδεια από το(-ους) δημιουργό(-ούς) ή/και δικαιούχο(-ους).
 • Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τον Κανονισμό για τα Πνευματικά Δικαιώματα του περιοδικού και το υποβαλλόμενο άρθρο έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς που παρέχει το περιοδικό.
 • Παρέχω στο περιοδικό Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης μη αποκλειστική άδεια για όλες τις χώρες του κόσμου να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου σε τόμο του περιοδικού.
 • Διατηρώ το σύνολο των δικαιωμάτων του δημιουργού ή/και δικαιούχου πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Άρθρου και εν γένει κάθε εξουσία πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν μεταβιβάζεται ρητά με την παρούσα συμφωνία.
 • Το περιοδικό επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διαθέσει περαιτέρω το Άρθρο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω, ιδίως να δημοσιευθεί και να επικοινωνηθεί στο κοινό μέσω του διαδικτύου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.
 • Σε κάθε περίπτωση αναδημοσίευσης του Άρθρου, η έκδοση του Άρθρου στο περιοδικό Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης θα αναγνωρίζεται ως η πρώτη έκδοση από εμένα και τους άλλους συν-δημιουργούς (εάν υπάρχουν).
 • Έχω το σύνολο των δικαιωμάτων και εξουσιών που απορρέουν από το νόμο για να παρέχω τις ανωτέρω άδειες και διαβεβαιώσεις και συμφωνώ με την παροχή των αδειών όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ τις Οδηγίες για τους συγγραφείς σε χωριστό αρχείο.

Το επιστημονικό περιοδικό Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης δέχεται κείμενα που εμπίπτουν στις πέντε θεματικές ενότητες του περιοδικού

(Επιστημονική αρθρογραφία, Νέοι ερευνητές, Παρουσιάσεις καινοτόμων προγραμμάτων, Συνέντευξη, Ανταποκρίσεις και Παρουσιάσεις)

Οδηγίες για τη σύνταξη των επιμέρους ενοτήτων δίνονται αναλυτικά παρακάτω. Στο περιοδικό δημοσιεύονται άρθρα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Εισαγωγική επισήμανση της Συντακτικής Επιτροπής

Καλούμε τους συγγραφείς μας να ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, έτσι όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, καθώς εξυπηρετούν πολλαπλά την ομαλή διαχείριση των εκδόσεων, τον ευρετηριασμό, την αρχειοθέτηση, την ορθή προβολή και την αποτελεσματική προώθηση/διάχυση του περιεχομένου. Στο ίδιο πλαίσιο θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι τα ejournals δεν αποτελούν απλά μια πλατφόρμα απόθεσης αρχείων, αλλά ένα σύνολο υποδομών και εκδόσεων που αποφέρουν σημαντικά οφέλη στον επιστημονικό ΔΙΑΛΟΓΟ, με ελάχιστη προσπάθεια εκ μέρους σας.

Το περιοδικό  Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης δέχεται άρθρα από 6.000 έως 9.000 λέξεις. Οι εργασίες υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού (http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/dialogoi/index) σε μορφή αρχείου Microsoft Word (.doc ή .docx), έχοντας αποκρύψει τις προσωπικές πληροφορίες του κειμένου τους [βλ. παρακάτω την ενότητα "Διασφάλιση τυφλής αξιολόγησης"]. Οι συγγραφείς πρώτα εγγράφονται δωρεάν στο περιοδικό και στη συνέχεια υποβάλλουν την εργασία τους. Η υποβολή πρέπει να γίνει σε ένα ενιαίο αρχείο το οποίο θα περιλαμβάνει τους πίνακες, τα διαγράμματα, τα σχήματα, τις εικόνες και τη βιβλιογραφία. Το μέγεθος του αρχείου δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 8ΜΒ. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων συγγραφέων πρέπει να δηλώνεται ο υπεύθυνος συγγραφέας για επικοινωνία. Επιπλέον, κάθε εργασία πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, εκτός από τον τίτλο, και από 4 τουλάχιστον λέξεις-κλειδιά στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Οι εργασίες θα συνοδεύονται από μία περίληψη το πολύ 200 λέξεων. Οι εργασίες στην ελληνική θα συνοδεύονται και από μία εκτενή περίληψη στην αγγλική γλώσσα έως 600 λέξεων.

Οι εργασίες θα πρέπει να είναι οργανωμένες στις ενότητες:

 • Εισαγωγή
 • Μεθοδολογία
  • Συμμετέχοντες/ουσες
  • Υλικά
  • Διαδικασία
  • Ανάλυση των δεδομένων
 • Συζήτηση
  • Περιορισμοί της μελέτης
  • Παιδαγωγικές εφαρμογές
 • Συμπεράσματα

Προτείνεται και οι περιλήψεις να είναι δομημένες με τον παραπάνω τρόπο χωρίς οι ενότητες να είναι διακριτές. Τα άρθρα δημοσιεύονται σε μορφή pdf.

ΣΤΑΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΟΥ

 • 1ο στάδιο
 1. Για μη εγγεγραμμένους χρήστες

Εφόσον δεν είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης, συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής χρήστη, επιλέγοντας στο πεδίο «εγγραφή ως» την τιμή «συγγραφέας».

Τα ακόλουθα πεδία του προφίλ σας πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά:

 • Όνομα
 • Επίθετο
 • Email
 • Συνεργαζόμενο Ίδρυμα (ιδιότητα; Τμήμα; Ίδρυμα. Τα πεδία χωρίζονται με ερωτηματικό μεταξύ τους, λ.χ. Επίκουρος Καθηγητής; Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης; Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
 • ORCID ID: Το ORCID ID είναι το διεθνές αναγνωριστικό συγγραφέα, το οποίο αποκτάται χωρίς χρέωση στο www.orcid.org με μία απλή εγγραφή.
 • Χώρα

Το όνομα, το επώνυμο του συγγραφέα εισάγονται με ελληνικούς χαρακτήρες, ενώ στην περίπτωση αγγλόφωνης υποβολής, τα ίδια πεδία εισάγονται με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, το email του συγγραφέα εισάγεται με λατινικούς χαρακτήρες. Τα υπόλοιπα στοιχεία αποδίδονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Συμπληρώστε τα ζητούμενα στοιχεία στη γλώσσα του άρθρου που θα υποβάλετε, επιλέξτε “Υποβολή”, και στη συνέχεια επαναλάβετε τη διαδικασία στην άλλη γλώσσα, μέσω της ίδιας λειτουργίας, επιλέγοντας στο τέλος “Αποθήκευση”. 

Η απόδοση των στοιχείων στην αγγλική γλώσσα είναι υποχρεωτική. 

Η ανωτέρω διαδικασία απόδοσης σε άλλη γλώσσα στο σύστημα OJS ισχύει και για την υποβολή των μεταδεδομένων των άρθρων.

Σημείωση: Οι εργασίες δεν θα προχωρούν σε αξιολόγηση εφόσον τα πεδία είναι ελλιπή.

 1. Για εγγεγραμμένους χρήστες ως αναγνώστες

Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένος ως αναγνώστης και θέλετε να υποβάλετε άρθρο, θα πρέπει να ενημερώσετε το προφίλ σας, προσθέτοντας την ιδιότητα του συγγραφέα.

Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό με στοιχεία συγγραφέα σε γλώσσα διαφορετική από αυτή που υποβάλλετε, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα κατά την καταχώριση των μεταδεδομένων του άρθρου.

 1. Κωδικοί πρόσβασης

Αν ο εγγεγραμμένος χρήστης δεν θυμάται τον κωδικό του ή χρησιμοποιήσει λάθος κωδικό, εμφανίζεται μία σελίδα, μεταξύ άλλων, με την επιλογή ‘Ξεχάσατε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης’. Ο χρήστης επιλέγει και καταχωρεί το email του, όπου του αποστέλλεται προσωρινός κωδικός και ένας σύνδεσμος για να συνδεθεί εκ νέου. Ο χρήστης μεταβαίνει μέσω του συνδέσμου στη σελίδα σύνδεσης, όπου καταχωρεί το όνομα χρήστη και τον αυτοματοποιημένο προσωρινό κωδικό. Στη συνέχεια, καλείται να τον αντικαταστήσει με έναν κωδικό της επιλογής του, και εισέρχεται στο σύστημα.

 

 • 2ο στάδιο

Έχοντας εγγραφεί, από την προσωπική σας σελίδα ως συγγραφέας επιλέγετε να υποβάλετε μία νέα εργασία (διαδικασία σε πέντε βήματα):

 • Επιλέγετε σε ποια ενότητα του περιοδικού θα υποβάλετε το άρθρο σας (Επιστημονική αρθρογραφία, Νέοι ερευνητές, Παρουσιάσεις καινοτόμων προγραμμάτων κ.λπ.).
 • Επιλέγετε τη  γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το άρθρο.
 • Ακολουθείτε τις υποδείξεις της λίστας ελέγχου της υποβολής, συμφωνείτε με τη δήλωση για τα πνευματικά δικαιώματα, αποθηκεύετε και συνεχίζετε.
 • Επισυνάπτετε το αρχείο του άρθρου σας, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί όλα τα στοιχεία του (φωτογραφίες, γραφήματα, κ.λπ.), αν υπάρχουν.
 • Συμπληρώνετε τα μεταδεδομένα του άρθρου, πρώτα στη γλώσσα του άρθρου και μετά στη δεύτερη γλώσσα (μεταδεδομένα συγγραφέα/φέων -όπως περιγράφονται ανωτέρω- και μεταδεδομένα άρθρου). Τα ακόλουθα πεδία μεταδεδομένων άρθρου είναι υποχρεωτικά:
 1. Τίτλος
 2. Περίληψη (υποχρεωτικά και στις δύο γλώσσες)
 3. Λέξεις-κλειδιά (εισάγονται στην ενότητα "Ευρετηρίαση", υποχρεωτικά και στις δύο γλώσσες Οι όροι χωρίζονται με ερωτηματικό)
 4. Γλώσσα (εισάγετε el για ελληνικά, en για αγγλικά)
 5. Αναφορές (αντιγράφετε τη βιβλιογραφία του άρθρου στο πεδίο αυτό, σε APA style, 7η έκδοση. 

Συνιστούμε τη συμπλήρωση όσο περισσότερων πεδίων γίνεται στην "Ευρετηρίαση", πλην των υποχρεωτικών λέξεων-κλειδιών και της γλώσσας. Η ευρετηρίαση συμβάλλει στην αναγνωρισιμότητα του άρθρου στο διαδίκτυο με δομημένο τρόπο.

Αρχική υποβολή επιστημονικών εργασιών

Κατά την υποβολή των εργασιών, οι συγγραφείς θα κληθούν να αντιγράψουν και να επισυνάψουν τη βιβλιογραφία σε ένα ξεχωριστό πεδίο στη φόρμα υποβολής. Αυτό θα βοηθήσει τους αναγνώστες των εργασιών να εξαγαγάγουν τη βιβλιογραφία, εάν το επιθυμούν, σε διάφορες μορφές.
Οι συγγραφείς μπορούν να παρακολουθούν την πορεία αξιολόγησης της εργασίας τους στην εκδοτική διαδικασία μέσω του λογαριασμού τους στην ιστοσελίδα του περιοδικού.

Mεταδεδομένα OpenAIRE

Εφόσον η εργασία σας είναι αποτέλεσμα χρηματοδότησης του έργου Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπληρώνετε το πεδίο αυτό υποχρεωτικά με τον αριθμό συμβολαίου (grant agreement number). Αυτό θα επιτρέψει να είναι διαθέσιμη η δημοσίευση στο ευρωπαϊκό αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης www.openaire.eu, που δίνει πρόσβαση σε όλες τις δημοσιεύσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Οργανισμοί Υποστήριξης

Συνιστούμε τη συμπλήρωση του πεδίου αυτού, εφόσον το άρθρο είναι αποτέλεσμα ειδικής επιχορήγησης, ευρωπαϊκού έργου ή ιδιώτη χρηματοδότη έρευνας (λ.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή Ίδρυμα Λάτση).

 • 3ο στάδιο 
 1. I. Για τις ενότητες Α και Β

Επισκόπηση της διαδικασίας υποβολής εργασιών

Όλες οι εργασίες που εμπίπτουν στο πεδίο ενδιαφερόντων του περιοδικού εξετάζονται υπό την προϋπόθεση ότι είναι πρωτότυπες, δεν έχουν δημοσιευτεί αλλού και έχουν αποσταλεί για δημοσίευση μόνο στο επιστημονικό περιοδικό Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης. Στο ίδιο πνεύμα, οι εργασίες που υποβάλλονται στο περιοδικό δεν αποστέλλονται παράλληλα αλλού εκτός και αν η Διεύθυνση Έκδοσης λάβει από τον συγγραφέα εγκαίρως σχετική γραπτή δήλωση, και αυτό όχι μετά την ανάθεση της εργασίας σε κριτές.

Κριτήρια αποδοχής μιας εργασίας προς αξιολόγηση και δημοσίευση:

Η Διεύθυνση Έκδοσης του περιοδικού εξετάζει τη δυνατότητα δημοσίευσης άρθρων με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Συνάφεια του κειμένου με τη θεματολογία του περιοδικού.
  •Ολοκληρωμένη, κατανοητή και σωστά δομημένη παρουσίαση της εργασίας.
  •Ανάδειξη του θέματος με σαφήνεια.
  •Κείμενο ενδιαφέρον και ερευνητικά υλοποιήσιμο.
  •Ανάπτυξη και θεωρητική υποστήριξη του θέματος.
  •Τεκμηρίωση με το μεθοδολογικό υπόβαθρο της έρευνας και με έγκυρες βιβλιογραφικές παραπομπές.
  •Αποτελέσματα, τα οποία συνεισφέρουν στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική της Προσχολικής και Σχολικής Ηλικίας.

Εφόσον μία εργασία γίνει δεκτή με βάση τα παραπάνω κριτήρια ξεκινάει η διαδικασία κρίσης της. 

Διαδικασία αξιολόγησης από το περιοδικό, σε βήματα:

 

 1. Το περιοδικό λαμβάνει μια εργασία μέσα από το σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης.
 2. Ο Διευθυντής Έκδοσης του περιοδικού ελέγχει την εργασία σε σχέση με τους στόχους και το εύρος του περιοδικού και το αναθέτει σε έναν από τους/τις Επιμελητές/τριες έκδοσης.
 3. Στη συνέχεια, ο/η κάθε Επιμελητής/τρια Έκδοσης επιλέγει αξιολογητές/τριες (συνήθως 2 από τους συναδέλφους σας) και στέλνει την εργασία προς αξιολόγηση.
 4. Οι αξιολογητές/τριες παρέχουν σχόλια, προτάσεις και μια πρόταση (απόρριψη, αναθεώρηση ή αποδοχή).
 5. Ο/η επιμελητής/τρια ελέγχει τις αξιολογήσεις που έλαβε και τις αποστέλλει στους/στις συγγραφείς, με οποιαδήποτε επιπλέον καθοδήγηση θεωρούν χρήσιμη. Εάν υπάρχουν αναθεωρήσεις, οι συγγραφείς αποφασίζουν εάν θα τις κάνουν και θα τις υποβάλουν εκ νέου ή θα αποσύρουν την υποβολή.
 6. Αν οι συγγραφείς κάνουν τροποποιήσεις και υποβάλλουν εκ νέου την εργασία και το περιοδικό αποδεχθεί την νέα εργασία, προχωρά η επιμέλεια του κειμένου και δημοσιεύεται.

Πιο αναλυτικά:

Μετά το στάδιο της αρχικής έγκρισης, οι εργασίες αποστέλλονται σε δύο εξωτερικούς κριτές, από τους οποίους ζητείται να αξιολογήσουν τις εργασίες, με το σύστημα της τυφλής αξιολόγησης (Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των κριτών, η εργασία αποστέλλεται και σε τρίτο κριτή.) 

Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί μία από τις πιο συνηθισμένες διαδικασίες αξιολόγησης επιστημονικών άρθρων. Στόχος της είναι να υποστηριχθεί η ακεραιότητα της επιστημονικής επικοινωνίας και διασφαλιστεί κατά το δυνατόν ότι η δημοσιευμένη έρευνα είναι ακριβής, αξιόπιστη και πληροί τα υψηλότερα επιστημονικά πρότυπα.

 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αρχικής κρίσης, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και έξι μήνες, η Διεύθυνση Έκδοσης ενημερώνει τον/τη συγγραφέα για την απόφαση να γίνει αποδεκτό το άρθρο προς δημοσίευση ως έχει ή κατόπιν μικρών αλλαγών, να επαναξιολογηθεί το άρθρο κατόπιν σημαντικών αλλαγών ή να απορριφθεί η δημοσίευση του άρθρου στο περιοδικό. Επίσης, ενημερώνει τον/τη συγγραφέα για το περιεχόμενο των αξιολογήσεων. Η αναθεωρημένη μορφή κάθε άρθρου πρέπει να έχει λάβει υπόψη τις μετατροπές που έχουν ζητήσει οι κριτές και οι επιμελητές/τριες της έκδοσης. Πρέπει επίσης να ακολουθεί το σύστημα μορφοποίησης του περιοδικού, το οποίο περιγράφεται πιο κάτω. Κατά την υποβολή της αναθεωρημένης έκδοσης του άρθρου, οι συγγραφείς καλούνται να υποβάλουν και ένα αρχείο στο οποίο θα αναφέρουν αναλυτικά και λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο απάντησαν στις προτάσεις της αρχικής αξιολόγησης αναφέροντας τα σημεία που έγιναν αυτές οι αλλαγές μέσα στο αναθεωρημένο κείμενο που υποβλήθηκε.

Ο/Η συγγραφέας φέρει την ευθύνη για τη γλωσσική επιμέλεια του κειμένου σε σημείο ικανοποιητικό για δημοσίευση. Υποβάλλοντας μία εργασία για δημοσίευση στο Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης, ο/η συγγραφέας αναλαμβάνει την ευθύνη για την τήρηση της διεθνούς νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα, βεβαιώνει ότι με κανένα τρόπο δεν παραβιάζονται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων και αποδέχεται την πολιτική του περιοδικού Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης για τα πνευματικά δικαιώματα.

Μορφή κειμένου

Οι εργασίες πρέπει να είναι γραμμένες σε μονό διάστημα, πλήρη στοίχιση και περιθώρια σελίδας 3,50 εκ. από κάθε πλευρά με γραμματοσειρά Calibri μεγέθους 11. Ο τίτλος του άρθρου αναγράφεται με έντονα πεζά γράμματα μεγέθους 16 με στοίχιση στο κέντρο της σελίδας. Το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα δεν πρέπει να αναγράφεται στην εργασία προκειμένου να διευκολυνθεί η "τυφλή" αξιολόγησή της. Η Διεύθυνση Έκδοσης του περιοδικού διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα από την εργασία, εάν αυτό αναγράφεται, για να εξασφαλίσει την "τυφλή" αξιολόγηση. Ακολουθεί το κείμενο γραμμένο με γράμματα μεγέθους 11 με πλήρη στοίχιση. Ο τίτλος κάθε κεφαλαίου αναγράφεται με έντονα πεζά γράμματα μεγέθους 14 και του κάθε υποκεφαλαίου με πλάγια γράμματα μεγέθους 13. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο αναφέρουν τα ονόματα των συγγραφέων με αλφαβητική σειρά και τη χρονολογία έκδοσης. Οι παραπομπές μεταξύ τους πρέπει να χωρίζονται με ελληνική άνω τελεία, στην περίπτωση που το κείμενο είναι γραμμένο στα ελληνικά (π.χ. Jodelet, 1989∙ Mugny, Moliner, & Flament, 1997). Για τη σύνταξη της βιβλιογραφίας ακολουθούνται οι οδηγίες συγγραφής επιστημονικών εργασιών, όπως αναφέρονται στο Publication Μanual of the American Pcychological Association (έκδοση 7η) (http://www.apastyle.org/).

Ειδικότερα, πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω κανόνες:

Για βιβλία και συλλογικούς τόμους: 

Αυγητίδου, Σ. (Επιμ.). (2001). Το παιχνίδι: Σύγχρονες ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις.  Τυπωθήτω.

Kάτσικας, Χ., & Πολίτου, Ε. (1999). Τσιγγάνοι, μειονοτικοί, παλιννοστούντες και αλλοδαποί στην ελληνική εκπαίδευση: Εκτός “τάξης” το “διαφορετικό”. Gutenberg.

Tobin, K., & Kincheloe, J. (2006). Doing educational research. Sense Publishers.

Για άρθρα:

Hogg, M. A., & Reid, S. A. (2006). Social identity, self-categorization, and the communication of group norms. Communication Theory, 16, 7-30.

Roper, B., & Davis, D. (2000). Howard Gardner: Knowledge, learning and development in drama and arts education. Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance, 5(2), 217-233. http://dx.doi.org/10.1080/713692878

 

Για κεφάλαια σε βιβλία:

Mulligan, J., & Vergnaud, G. (2006). Research on children's early mathematical development. In A. Gutierez & P. Boero (Eds.), Handbook of research on the psychology of mathematics education. Past, present, future (pp. 117-146). Sense Publishers.

Για μετάφραση:

Αρντουέν, Ι. (2000). Η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο (Μ. Καρρά, Μτφρ.). Νεφέλη.

Elliott, S., Kratochwill, T., Littlefield-Cook, J., & Travers, J. (2008). Εκπαιδευτική ψυχολογία (Μ. Σόλμαν & Φ. Καλύβα, Μτφρ.). Gutenberg. 

Για πηγές από το Διαδίκτυο:

Ashe, D. D., & McCutcheon, L. E. (2001). Shyness, loneliness, and attitude toward celebrities. Curent Research in Social Psychology, 6(9). http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.6.9.htm

Περισσότερα παραδείγματα θα βρείτε στο πρότυπο έγγραφο.

Η βιβλιογραφία στο τέλος του άρθρου θα καταρτίζεται με βάση το λατινικό αλφάβητο στο οποίο θα εντάσσεται και το ελληνικό ως εξής:

Α, Β, Γ, C, Δ, D, E, F, Ζ, G, Η, Θ, Ι, J, Κ, Λ, L, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, P, Q, Ρ, R, Σ, S, Τ, Υ, U, V, Φ, Χ, Ψ, Ω, W.

Οι πίνακες, τα σχήματα και τα διαγράμματα παρουσιάζονται στο κείμενο στη θέση που προσδιορίζει ο συγγραφέας και συνοδεύονται από λεζάντες στο κάτω μέρος τους. Υποσημειώσεις καλό είναι να αποφεύγονται, αλλά εάν υπάρχουν, αυτές θα πρέπει να παρατίθενται στο υποσέλιδο [όχι στο τέλος του κειμένου] με ενιαία αρίθμηση.

Και στο στάδιο αυτό, ο/η συγγραφέας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το πρότυπο έγγραφο του περιοδικού για τη σύνταξη και υποβολή του άρθρου του, το οποίο βρίσκεται εδώ.

Τελική υποβολή άρθρου

Ο/Η συγγραφέας καλείται να υποβάλει την εργασία του/της στην τελική της μορφή μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία κοινοποίησης της αποδοχής της εργασίας για δημοσίευση στο περιοδικό και την κοινοποίηση των σχολίων των αξιολογητών. Σε αυτή τη φάση, για την υποβολή του τελικού κειμένου ο/η συγγραφέας πρέπει να χρησιμοποιήσει το πρότυπο έγγραφο του περιοδικού, το οποίο βρίσκεται εδώ.

Η αναθεωρημένη έκδοση της εργασίας πρέπει να έχει λάβει υπόψη τις αλλαγές που έχουν προτείνει οι αξιολογητές και υποβάλλεται σε μορφή αρχείου εγγράφου Microsoft Word (.doc ή .docx) ως αναθεωρημένη έκδοση και όχι ως νέα υποβολή. Στη τελική έκδοση της εργασίας το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα αναγράφεται κάτω από τον τίτλο του κειμένου με πεζά γράμματα μεγέθους 14 και με στοίχιση στο κέντρο της άνω όψης της σελίδας. Ο οργανισμός όπου ανήκει ο συγγραφέας αναγράφεται με πεζά πλάγια γράμματα μεγέθους 12 κάτω από το ονοματεπώνυμο, με στοίχιση στο κέντρο της σελίδας. Οι περιλήψεις και οι λέξεις-κλειδιά και στις δυο γλώσσες αναγράφονται με πεζά γράμματα μεγέθους 10, με περιθώρια 5 εκ αριστερά και δεξιά και με στοίχιση στο κέντρο.

Μετά από την τελική υποβολή δεν επιτρέπονται μετατροπές στην εργασία. Όλες οι απαιτούμενες άδειες δημοσίευσης πρέπει να υποβληθούν στο περιοδικό με την κατάθεση της τελικής μορφής της εργασίας. Αναθεωρημένες εργασίες θα προωθηθούν στα τελικά στάδια δημοσίευσης (δηλαδή γλωσσική επιμέλεια και σελιδοποίηση) μόνο αφού έχουν παραληφθεί οι αναγκαίες άδειες αναπαραγωγής υλικού που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων (π.χ. φωτογραφίες, σχέδια) και υπό τον όρο ότι είναι διαμορφωμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού. Οι συγγραφείς έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν τα κείμενά τους, αφού αυτά έχουν περάσει το στάδιο της γλωσσικής επιμέλειας. Καλούνται να δώσουν τα σχόλιά τους σε τρεις εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή που θα ειδοποιηθούν. Σε περίπτωση που δεν απαντήσουν, το άρθρο τους δημοσιεύεται σύμφωνα με τις αλλαγές που προτείνει ο/η επιμελητής του κειμένου.

 1. II. Για τις ενότητες Γ’, Δ’ και Ε’

Γ. Παρουσιάσεις καινοτόμων προγραμμάτων

Η έκτασή τους δεν πρέπει να ξεπερνά τις 5000 λέξεις συνολικά και να περιλαμβάνει: λεπτομερή περιγραφή στόχων, εφαρμογή, τελική αξιολόγηση, βιβλιογραφία, φωτογραφίες και μια περίληψη 150 λέξεων. Ο τίτλος, οι λέξεις-κλειδιά και η περίληψη υποβάλλονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Για τη μορφή των κειμένων αυτής της ενότητας βλ. τις αντίστοιχες οδηγίες «Μορφή κειμένου» στο Ι.

Δ. Συνέντευξη

Η Συντακτική Επιτροπή δέχεται προτάσεις για πρόσωπα ή θέματα. Για τη μορφή των κειμένων αυτής της ενότητας βλ. τις αντίστοιχες οδηγίες «Μορφή κειμένου» στο Ι.

Ε. Ανταποκρίσεις από συνέδρια, ημερίδες και πολιτιστικές εκδηλώσεις ή/και Παρουσιάσεις βιβλίων, διδακτορικών διατριβών, μεταπτυχιακών εργασιών, ιστοσελίδων, διδακτικών εγχειριδίων, εκπαιδευτικού υλικού, που εκπονήθηκαν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο της Προσχολικής και Σχολικής Ηλικίας.

Η έκταση κάθε κειμένου αυτής της ενότητας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3000 λέξεις συνολικά και οφείλει να περιλαμβάνει για τις ανταποκρίσεις: πλήρη τίτλο και φορέα, περιγραφή χαρακτηριστικών δραστηριοτήτων, αξιολόγηση, ενδεχομένως φωτογραφίες, ενώ για τις παρουσιάσεις βιβλίων: πλήρη παραπεμπτικά συστήματα, λεπτομερή περιγραφή περιεχομένου, εικόνα εξωφύλλου. Για τη μορφή των κειμένων αυτής της ενότητας βλ. τις αντίστοιχες οδηγίες "Μορφή κειμένου" στο Ι.

Πνευματικάδικαιώματα
(αφορούν σε όλες τις ενότητες)

Άδειες αναπαραγωγής

Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών για την αναπαραγωγή υλικού, τα πνευματικά δικαιώματα που ανήκουν σε τρίτους, όπως π.χ. εικόνες και σχέδια. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για τα έξοδα που σχετίζονται με την εξασφάλιση τέτοιων αδειών. Η παραγωγή των άρθρων ξεκινά μόνο αφού οι σχετικές άδειες έχουν σταλεί στο περιοδικό.

Διασφάλιση Τυφλής Αξιολόγησης

Για την διασφάλιση της ακεραιότητας της διαδικασίας αξιολόγησης μιας υποβολής σε αυτό το περιοδικό, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να μην γίνουν γνωστές οι ταυτότητες μεταξύ των συγγραφέων και των αξιολογητών. Αυτός ο σκοπός εμπλέκει τους συγγραφείς, τους επιμελητές και τους αξιολογητές (οι οποίοι ανεβάζουν αρχεία και τεκμήρια ως μέρος της αξιολόγησης) στον έλεγχο των παρακάτω βημάτων αναφορικά με τις ιδιότητες των κειμένων και των αντίστοιχων αρχείων:

 1. Οι συγγραφείς θα πρέπει να έχουν διαγράψει τα ονόματά τους από το κείμενο της υποβολής, και τα πεδία "Συγγραφέας" και έτος να χρησιμοποιούνται στις αναφορές και στις υποσημειώσεις αντί για τα ονόματα των συγγραφέων, τους τίτλους των άρθρων κ.λπ.
 2. Στην περίπτωση αρχείων Microsoft Office, η ταυτότητα του συγγραφέα θα πρέπει να απομακρυνθεί από τις ιδιότητες του αρχείου (στο μενού εντολών Αρχείο στο Word), με τον ακόλουθο τρόπο: Αρχείο > Αποθήκευση Ως > Εργαλεία (ή Επιλογές σε Mac) > Επιλογές Ασφαλείας (Ασφάλεια) > Κατάργηση προσωπικών πληροφοριών από τις ιδιότητες αρχείου κατά την αποθήκευση > Αποθήκευση.
 3. Στην περίπτωση αρχείων PDF, τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να απομακρυνθούν από τις Ιδιότητες Αρχείου στο μενού εντολών Αρχείο του Adobe Acrobat.

Νέοι ερευνητές

Παρουσιάσεις/ανακοινώσεις προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών/τριών

Παρουσιάσεις καινοτόμων προγραμμάτων

Παρουσιάσεις καινοτόμων προγραμμάτων, τα οποία υλοποιήθηκαν σε σχολεία ή άλλους χώρους, με συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους. Εδώ, η προσωπική/υποκειμενική ματιά θα πρέπει να ισορροπεί με την ένταξη της έρευνας σε θεωρητικό πλαίσιο.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονόματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω περιοδικού. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.

 

Νέοι ερευνητές


Παρουσιάσεις/ανακοινώσεις προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών/τριών

Παρουσιάσεις καινοτόμων προγραμμάτων


Παρουσιάσεις καινοτόμων προγραμμάτων, τα οποία υλοποιήθηκαν σε σχολεία ή άλλους χώρους, με συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους. Εδώ, η προσωπική/υποκειμενική ματιά θα πρέπει να ισορροπεί με την ένταξη της έρευνας σε θεωρητικό πλαίσιο.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονόματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω περιοδικού. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.