| More

Οι επιδράσεις του νέου δημόσιου μάνατζμεντ στην εκπαίδευση

Views: 820 Downloads: 523
Δημήτριος Σταύρου
Δημήτριος Σταύρου

Περίληψη


Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ χαρακτηρίζεται από τη φιλοσοφία της μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης και της λειτουργίας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Αν και οι εκπαιδευτικές πολιτικές που απορρέουν από το ΝΔΜ παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά σε όλο τον κόσμο, οι επιδράσεις τους μετριάζονται, μεταξύ άλλων παραγόντων, από την τοπική ιστορία, τις κοινωνικοπολιτικές και ιδεολογικές συνθήκες και την περίπλοκη αλληλεπίδραση των διεθνών και των τοπικών δυναμικών. Σημείο αιχμής για τις πολιτικές αυτές είναι η παιδαγωγική, διοικητική και οικονομική αυτονομία της σχολικής μονάδας, ενώ ο ρόλος των διευθυντών έχει επηρεαστεί σε πολύ σημαντικό βαθμό από τις παραπάνω εξελίξεις με αποτέλεσμα να έχει διευρυνθεί το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων τους καθώς και η απαίτηση για απόδοση λόγου (accountability). Η μεταφορά των γενικών αρχών του ΝΔΜ στον χώρο της εκπαίδευσης έχει αποτελέσει αντικείμενο αντιπαραθέσεων και έντονων συζητήσεων, με αποτέλεσμα η κριτική που του ασκείται να είναι τόσο επικριτική όσο και υποστηρικτική. Είναι βέβαιο ότι το ΝΔΜ έχει οδηγήσει στην ανάδυση νέων εκπαιδευτικών διαδικασιών  προς κατευθύνσεις που δεν θα ήταν εύκολο να προβλεφθούν.


Λέξεις κλειδιά


Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ; Εκπαιδευτική Διοίκηση; Διευθυντής; Αυτονομία Σχολικής Μονάδας;/New Public Management; Educational Management; School Principal; School Autonomy

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Connell, R. (2013). The neoliberal cascade and education: an essay on the market agenda and its consequences. Critical Studies in Education, 54(2), 99-112.

ΔΟΕ. (2013). Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας γενίκευση του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου, αρ. πρωτ. 362/05-11-2013.

ΔΟΕ. (2014). Αποστολή υποδείγματος πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων ενάντια στην αυτοαξιολόγηση, αρ. πρωτ. 653/19-02-2014.

ΔΟΕ. (2014). Καταγραφή αποφάσεων των συλλόγων διδασκόντων για τη μη συγκρότηση των ομάδων εργασίας της αυτοαξιολόγησης, αρ. πρωτ. 731/20-03-2014.

ΔΟΕ. (2014). Υλοποίηση των αποφάσεων για αποτροπή της Α.Ε.Ε. στην πράξη, αρ. πρωτ. 822/02-05-2014.

European Commission, Eurydice network (2017). Greece: Organisation and Government. Ανακτήθηκε στις 16/10/2017 από https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Greece:Organisation_and_Governance

Everard, K., & Morris, G. (1999). Αποτελεσματική εκπαιδευτική διοίκηση. Πάτρα: ΕΑΠ.

Hall, D., Grimaldi, E., Gunter, H., Møller, J., Serpieri, R., & Skedsmo, G. (2015). Educational reform and modernisation in Europe: The role of national contexts in mediating the new public management. European Educational Research Journal, 14(6), 487-507.

Horwitz, S. (2012). Profit is about learning, not just motivation. In J. Stanfield (Ed.), The Profit Motive in Education: Continuing the Revolution. IEA.

Hultin, A. (2012). Why is there no IKEA in education? In J. Stanfield (Ed.), The Profit Motive in Education: Continuing the Revolution. IEA.

ΙΟΒΕ. (2013). Δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση: Συγκριτική ανάλυση. Αθήνα: ΙΟΒΕ.

Lynch, K. (2014). New managerialism: The impact on education. Concept, 5(3), 11.

Μαυρογιώργος, Γ. (2013). Καινοτομία και εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου. Ανακτήθηκε στις 23/11/2017 από http://www.innovation.edu.gr/wp-content/uploads/2013/11/Καινοτομία-και-Εκπαιδευτική-Πολιτική-του-Σχοελίου.pdf

OECD. (2012). Are school vouchers associated with equity in education? PISA in focus, n. 20, Paris: OECD.

OECD. (2017). Educational Policy in Greece: A Preliminary Assessment. Paris: OECD.

Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. (2016). Θέσεις της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Ανακτήθηκε στις 30/6/2017 από https://www.panenosi.gr/index.php/theseis/29-theseis-se-geniki-syneleysi

Patrinos, A. (2016). School vouchers can help improve education systems. WISE ed. review. Retrieved from https://www.wise-qatar.org/school-vouchers-usa-harry-anthony-patrinos/

Σαλτερής, Ν. (2010). Εκπαιδευτικές πολιτικές, μεταρρύθμιση και ποιότητα της εκπαίδευσης. Θέματα Ειδικής Αγωγής, 47, 87-93.

Stanfield, J. (2012). Questioning the anti-profit mentality. In J. Stanfield (Ed.), The Profit Motive in Education: Continuing the Revolution. IEA.

Thrupp, M., & Willmott, R. (2003). Education management in managerialist times: Beyond the textual apologists. Maidenhead, Philadelphia: Open University Press.

Tolofari, S. (2005). New Public Management in Education. Policy Futures in Education, 3(1), 75-89.

Verger, A., & Curran, M. (2014). New public management as a global education policy: its adoption and re-contextualization in a Southern European setting. Critical Studies in Education, 55(3), 253-27.

Wolf, P. J. (2008). School Voucher Programs: What the Research Says About Parental School Choice. BYU Law Review, 415(2), art. 9.

Κυβερνητικές Εκδόσεις

ΥΠ.Ε.Π.Θ. (1998). Π.Δ. 201/1998, «Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων», ΦΕΚ 161, τ. Α’, 13-07-1998.

ΥΠ.Ε.Π.Θ. (2002). Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1, «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων», ΦΕΚ 1340, τ. B', 16-10-2002.

ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. (2010). Ν. 3848/19.05.2010, «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.» ΦΕΚ 71, Τ.Α΄./19-05-2010.

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./Ι.Ε.Π. (2012). Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα, Τόμος 1: Βασικό Πλαίσιο, Αθήνα: ΙΕΠ.

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (2013). Π.Δ. 152/2013 «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», ΦΕΚ 240,τ. Α', 05-11-2013.

Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (2015). Ν. 4327/2015, «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 50,τ. Α’,14-05-2015.

Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (2015). «Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016. Ενημέρωση και οδηγίες», Αρ.Πρωτ.Φ.3/1105/141440/Δ1/10-09-2015.

ΥΠ.ΟΙΚ. (2015). Ν. 4336/2015, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», ΦΕΚ 94, τ. Α΄, 14-8-2015.

Βουλή των Ελλήνων (2016), Εθνικός και Κοινωνικός Διάλογος για την Παιδεία: Συζήτηση επί του συνόλου των προτάσεων και του χρονοδιαγράμματος για την υλοποίησή τους, Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, Αρ. Πρ.: 40:1, Περ. ΙΖ΄, Σύν. Α΄.

ΥΠ.Π.Ε.Θ. (2016). Υ.Α. Φ12/657/70691/Δ1, «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου», ΦΕΚ 1324, τ. Β’, 11-05-2016 .

ΥΠ.Π.Ε.Θ. (2016). H Ομιλία του Κώστα Γαβρόγλου στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή, διαθέσιμο στο http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon/deltia-typoy/25874-09-12-16-h-omilia-tou-kosta-gavroglou-sti-syzitisi-gia-ton-proypologismo-sti-vouli-4 , ανακτ. 23-11-2017.

ΥΠ.Π.Ε.Θ. (2017). Ν. 4473/2017, «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης», ΦΕΚ 78, τ. Α’, 30-05-2017.

ΥΠ.Π.Ε.Θ. (2017). Υ.Α. 83939/Δ1, «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων», ΦΕΚ 1800, τ. Β’, 24-05-2017.

ΥΠ.Π.Ε.Θ. (2017). «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων (1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια) για το σχολικό έτος 2017-2018 – προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος», Αρ. Πρωτ. 96315/Δ1/9-6-2017.

ΥΠ.Π.Ε.Θ. (2017). Π.Δ. 79/2017, «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων», ΦΕΚ 109, τ. Α’, 01-08-2017.

ΥΠ.Π.Ε.Θ. (2017). Το τριετές σχέδιο για την Εκπαίδευση: Πλαίσιο κατευθύνσεων και προτάσεις, διαθέσιμο στο https://www.minedu.gov.gr/news/28206-19-05-17-to-trietes-sxedio-gia-tin-ekpaidefsi-plaisio-katefthynseon-kai-protaseis , ανακτ. 23-11-2017.

ΥΠ.Π.Ε.Θ. (2017). Η πρόταση του Υπουργείου για το Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού έργου - Ημερίδα, διαθέσιμο στο https://www.minedu.gov.gr/news/31043-23-10-17-i-protasi-tou-ypourgeiou-gia-to-neo-diktyo-domon-ypostiriksis-tou-ekpaideftikoy-ergou-imerida, ανακτ. 23-11-2017.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2019 Δημήτριος Σταύρου

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.