| More

Πλαγιαρισμός στις μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών/τριών: Διερευνώντας το φαινόμενο

Views: 854 Downloads: 509
Θεόδωρος Καρασαλίδης (http://orcid.org/0000-0001-5847-459X), Αναστάσιος Εμβαλωτής (http://orcid.org/0000-0002-9568-7831)
Θεόδωρος Καρασαλίδης, Αναστάσιος Εμβαλωτής

Περίληψη


Εισαγωγή: Η διάδοση του πλαγιαρισμού αποτελεί ένα θέμα με διεθνές ερευνητικό ενδιαφέρον. Στο πλαίσιο αυτό έχουν διερευνηθεί (μερικώς) η έκταση και οι μορφές του πλαγιαρισμού στο φοιτητικό πληθυσμό. Ωστόσο, από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν έχει ερευνηθεί σε σημαντικό βαθμό στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα παρά τα αναδυόμενα ανά διαστήματα περιστατικά, καθιστώντας έτσι αναγκαία τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας.

Σκοπός της έρευνας: Με την παρούσα έρευνα επιδιώκεται η διερεύνηση της διάδοσης και των μορφών του πλαγιαρισμού σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Δειγματοληπτικός σχεδιασμός: Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 155 μεταπτυχιακές διατριβές και 8 αποφοίτους Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε κάποιο ελληνικό Πανεπιστήμιο. Αξιοποιήθηκε το λογισμικό ανίχνευσης πλαγιαρισμού Turnitin για την εξέταση των διατριβών και η ημιδομημένη συνέντευξη με τους αποφοίτους του ΠΜΣ για τη διερεύνηση του φαινομένου.

Ευρήματα: Διαπιστώθηκε ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ολισθαίνουν σε πρακτικές πλαγιαρισμού μέσω αυτολεξεί αντιγραφών, ανεπαρκών παραφράσεων και λανθασμένων ενδοκειμενικών αναφορών και παραπομπών ή/και επιμέρους ειδικών περιπτώσεων πλαγιαρισμού.

Συμπεράσματα- Προτάσεις: Προτείνεται η επέκταση της διερεύνησης του θέματος (πλαγιαρισμός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) τόσο στους φοιτητές όσο και στο ακαδημαϊκό προσωπικό, για την αναγνώριση και πρόληψη σχετικών πρακτικών στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.


Λέξεις κλειδιά


διασφάλιση ποιότητας; μεταπτυχιακές διατριβές; μεταπτυχιακοί φοιτητές; πλαγιαρισμός

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Αβραμίδου, Δ. Ε. (2014). Διαδικτυακές εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση: Η περίπτωση της λογοκλοπής (Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή). Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αλεξανδρούπολη.

Akbulut, Y., Şendağ, S., Birinci, G., Kılıçer, K., Şahin, M. C., & Odabaşı, H. F. (2008). Exploring the types and reasons of Internet-triggered academic dishonesty among Turkish undergraduate students: Development of Internet-Triggered Academic Dishonesty Scale (ITADS). Computers & Education, 51(1), 463-473. doi:10.1016/j.compedu.2007.06.003

Andrews, K. G., Smith, L. A, Henzi, D., & Demps, E. (2007). Faculty and student perceptions of academic integrity at U.S. and Canadian dental schools. Journal of Dental Education, 71(8), 1027-1039.

American Psychological Association. (2010). Publication Manual (6th ed.) . Washington, DC.

Arce Espinoza, L., & Monge Nájera, J. (2014). How to correct teaching methods that favour plagiarism: recommendations from teachers and students in a Spanish language distance education university. Assessment & Evaluation in Higher Education, 40, 1-9. doi:10.1080/02602938.2014.966053

Βάμβουκας, Μ. (2000). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης.

Bamford, J., & Sergiou, K. (2005). International students and plagiarism: an analysis of the reasons for plagiarism among international foundation students. Investigations in University Teaching and Learning, 2(2), 17-22.

Barrett, R., & Malcolm, J. (2006). Embedding plagiarism education in the assessment process. International Journal for Educational Integrity, 2(1), 38-45. Ανακτήθηκε από http://www.ojs.unisa.edu.au/index.php/IJEI/article/viewFile/23/18

Benincasa, L. (2013). Αντιγραφή στις εξετάσεις και φοιτητική κουλτούρα. Αθήνα: Επίκεντρο.

Bilic-Zulle, L., Azman, J., Frkovic, V., &Petrovecki, M. (2008). Is there an effective approach to deterring students from plagiarizing? Science and Engineering Ethics, 14(1), 139-147. doi:10.1007/s11948-007-9037-2

Bilić-Zulle, L., Frković, V., Turk, T., Azman, J., & Petrovecki, M. (2005). Prevalence of plagiarism among medical students. Croatian Medical Journal, 46(1), 126-131.

Breen, L., & Maassen, M. (2005). Reducing the incidence of plagiarism in an undergraduate course: The role of education. Issues in Educational Research, 15(1), 1-16.

Bretag, T., & Mahmud, S. (2009). Self-plagiarism or appropriate textual re-use? Journal of Academic Ethics, 7(3), 193-205. doi:10.1007/s10805-009-9092-1

Brimble, M., & Stevenson-Clarke, P. (2005). Perceptions of the prevalence and seriousness of academic dishonesty in Australian universities. The Australian Educational Researcher, 32(3), 19–44. doi:10.1007/BF03216825

Γαλάνης, Π. (2013). Εγκυρότητα και αξιοπιστία των ερωτηματολογίων στις επιδημιολογικές μελέτες. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 30(1), 97-110.

Chuda, D., Navrat, P., Kovacova, B., & Humay, P. (2012). The issue of (software) plagiarism: a student view. IEEE Transactions on Education, 55(1), 22–28. doi:10.1109/TE.2011.2112768

Cohen, L., Manion L., & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Cosma, G., & Joy, M. (2008). Towards a definition of source-code plagiarism. IEEE Transactions on Education, 51(2), 195-200. doi:10.1109/TE.2007.906776

Curtis, G. J., & Popal, R. (2011). An examination of factors related to plagiarism and a five-year follow-up of plagiarism at an Australian university. International Journal for Educational Integrity, 7(1), 30-42.

Deckert, G. D. (1993). Perspectives on plagiarism from ESL students in Hong Kong. Journal of Second Language Writing, 2(2), 131-148. doi:10.1016/1060-3743(93)90014-T

Dick, M., Sheard, J., & Markham, S. (2001). Is it okay to cheat? - the views of postgraduate students. ACM SIGCSE Bulletin, 33(3), 61-64. doi:10.1145/507758.377474

Ehrich, J., Howard, S. J., Mu, C., & Bokosmaty, S. (2014). A comparison of Chinese and Australian university students’ attitudes towards plagiarism. Studies in Higher Education, 41(2), 231-246. doi:10.1080/03075079.2014.927850

Ellery, K. (2008). Undergraduate plagiarism: a pedagogical perspective. Assessment & Evaluation in Higher Education, 33(5), 507-516. doi:10.1080/02602930701698918

Eret, E., & Ok, A. (2014). Internet plagiarism in higher education: tendencies, triggering factors and reasons among teacher candidates. Assessment & Evaluation in Higher Education, 39(8), 1002-1016. doi:10.1080/02602938.2014.880776

Franklyn-Stokes, A., & Newstead, S. E. (1995). Undergraduate cheating: who does what and why? Studies in Higher Education, 20(2), 159-172. doi:10.1080/03075079512331381673

Zafarghandi, A., Khoshroo, F., & Barkat, B. (2012). An investigation of Iranian EFL masters students’ perceptions of plagiarism. International Journal for Educational Integrity, 8(2), 69-85. Ανακτήθηκε από http://www.ojs.unisa.edu.au/index.php/IJEI/article/view/811

Zhang, D., Joy, M., Cosma, G., Boyatt, R., Sinclair, J., & Yau, J. (2013). Source-code plagiarism in universities: a comparative study of student perspectives in China and the UK. Assessment & Evaluation in Higher Education, 39(6), 743-758. doi:10.1080/02602938.2013.870122

Gilmore, J., Strickland, D., Timmerman, B., Maher, M., & Feldon, D. (2010). Weeds in the flower garden : An exploration of plagiarism in graduate students’ research proposals and its connection to enculturation, ESL, and contextual factors. International Journal for Educational Integrity, 6(1), 13-28.

Goh, E. (2013). Plagiarism behavior among undergraduate students in hospitality and tourism education. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 13(4), 307-322. doi:10.1080/15313220.2013.839295

Guerin, C., & Picard, M. (2012). Try it on: Voice, concordancing and text-matching in doctoral writing. International Journal for Educational Integrity, 8(2), 34-45. Ανακτήθηκε από http://www.ojs.unisa.edu.au/journals/index.php/IJEI/

Handa, N., & Power, C. (2005). Land and discover ! A case study investigating the cultural context of plagiarism land and discover ! A case study investigating the cultural context of. Journal of University Teaching & Leraning Practice, 2(3), 64-84.

Harries, R., & Rutter, P. M. (2005). Cheating by pharmacy students: perceptions, prevalence and comparisons. Pharmacy Education, 5(1), 1-9. doi:10.1080/15602210400026030

Hayes, N., & Introna, L. D. (2005). Cultural values, plagiarism, and fairness: when plagiarism gets in the way of learning. Ethics & Behavior, 15(3), 213-231. doi:10.1207/s15327019eb1503

Honny, M. J., Gadbury-Amyot, C. C., Overman, P. R., WilkinsKristi, & Petersen, F. (2010). Academic integrity violations: a national study of dental hygiene students. Journal of Dental Education, 74(3), 251-260.

Howard, R. M. (1995). Plagiarisms, authorships, and the academic death penalty. College English, 57(7), 788-806. doi:10.2307/378403

Howard, R. M. (2000). Sexuality, textuality: the cultural work of plagiarism. Source: College English, 62(4), 473-491. doi: 10.2307/378866

Ίσαρη, Φ., & Πουρκός, Μ. (2015). Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας. Εφαρμογές στην ψυχολογία και στην εκπαίδευση. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ)

Hu, G., & Lei, J. (2012). Investigating chinese university students’ knowledge of and attitudes toward plagiarism from an integrated perspective. Language Learning, 62(3), 813-850. doi:10.1111/j.1467-9922.2011.00650.x

Joy, M., Cosma, G., Sinclair, J., & Yau, J. Y. (2009). A taxonomy of plagiarism in computer science. Proceedings of EDULEARN09 Conference, 3372-3379.

Καραμπάσης, Κ. (2012). Ο πλαγιαρισμός στις γραπτές ακαδημαϊκές εργασίες: Βιβλιογραφική επισκόπηση και μια πρώτη εμπειρική διερεύνηση (Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή). Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Καρασαλίδης, Θ., & Εμβαλωτής, Α. (2018). Οριοθετώντας τον πλαγιαρισμό και τις ακαδημαϊκά ανέντιμες πρακτικές. Επιστημονική Επετηρίδα Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 29(2017), 93-112.

Καρασαλίδης, Θ. (2016). Γνώσεις, αντιλήψεις και διάδοση του πλαγιαρισμού στους φοιτητές: Η περίπτωση της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή). Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Klausman, J. (1999). Teaching about plagiarism in the age of the internet. Teaching English in the Two-Year College, 27, 209-212.

Koul, R., Clariana, R. B., Jitgarun, K., & Songsriwittaya, A. (2009). The influence of achievement goal orientation on plagiarism. Learning and Individual Differences, 19(4), 506-512. doi:10.1016/j.lindif.2009.05.005

Κυρίδης, Α., & Χρονοπούλου, Α. (2008). Περί επιστημονικής δεοντολογίας και πρακτικής. Αθήνα: Gutenberg.

Λακασάς, Α. (2017, Σεπτέμβριος 12). 106 φοιτητές με κοινή «έμπνευση». Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. http://www.kathimerini.gr/926214/article/epikairothta/ellada/106-foithtes-me-koinh-empneysh

Leonard, M., Schwieder, D., Buhler, A., Bennett, D. B., & Royster, M. (2014). Perceptions of plagiarism by STEM graduate students: a case study. Science and Engineering Ethics. doi:10.1007/s11948-014-9604-2

Lim, V. K. G., & See, S. K. B. (2001). Attitudes toward, and intentions to report, academic cheating among students in Singapore. Ethics & Behavior, 11(3), 261-274. doi:10.1207/S15327019EB1103_5

Lin, C. H. S., & Wen, L. Y. M. (2007). Academic dishonesty in higher education-a nationwide study in Taiwan. Higher Education, 54(1), 85-97. doi:10.1007/s10734-006-9047-z

Marshall, S., & Garry, M. (2006). NESB and ESB students’ attitudes and perceptions of plagiarism. International Journal for Educational Integrity, 2(1), 26-37. Ανακτήθηκε από http://www.ojs.unisa.edu.au/index.php/IJEI/article/view/25

Martin, B. (1994). Plagiarism: a misplaced emphasis. Journal of Infromation Ethics, 3(4), 36-47.

Mazer, J. P., & Hunt, S. K. (2012). Tracking plagiarism electronically: First-year students’ perceptions of academic dishonesty and reports of cheating behaviour in the basic communication course. International Journal for Educational Integrity, 8(2), 57-68.

McCabe, D. L. (1992). The influence of situational ethics on cheating among college students. Sociological Inquiry, 62(3), 365-374. doi:10.1111/j.1475-682X.1992.tb00287.x

McCabe, D. L., & Trevino, L. K. (1993). Academic dishonesty: honor codes and other contextual influences. The Journal of Higher Education, 64(5), 522-538. doi:10.2307/2959991

Moore, E. (2014). Accuracy of referencing and patterns of plagiarism in electronically published theses. International Journal for Educational Integrity, 10(1), 42-55.

Mullin, A. J. (2009). Appropriation, homage, and pastiche: using artistic tradition to reconsider and redefine plagiarism. In C. P. Haviland & J. A. Mullin (Eds.), Who owns this text?Plagiarism, authorship, and disciplinary cultures (pp. 108-125). Logan, Utah: Utah State University Press.

Ουζούνη, Χ., & Νακάκης, Κ. (2011). Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των εργαλείων μέτρησης σε ποσοτικές μελέτες. Νοσηλευτική, 50(2), 231-239.

Oran, N. T., Can, H. O., Senol, S., & Hadimli, A. P. (2015). Academic dishonesty among health science school students. Nursing Ethics, 23(8), 919-931.

Park, C. (2004). Rebels without a clause: towards an institutional framework for dealing with plagiarism by students. Journal of Further and Higher Education, 28(3), 291-306. doi:10.1080/0309877042000241760

Patrick, A. (2014). This flowchart explains the severity of different types of plagiarism. Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο http://lifehacker.com/this-flowchart-explains-the-severity-of-different-types-1637797055

Pecorari, D. (2003). Good and original: plagiarism and patchwriting in academic second-language writing. Journal of Second Language Writing, 12(4), 317-345. doi:10.1016/j.jslw.2003.08.004

Perry, B. (2010). Exploring academic misconduct: some insights into student behaviour. Active Learning in Higher Education, 11(2), 97-108. doi:10.1177/1469787410365657

Pickard, J. (2006). Staff and student attitudes to plagiarism at University College Northampton. Assessment & Evaluation in Higher Education, 31(2), 215-232. doi:10.1080/02602930500262528

Riasati, M. J., & Rahimi, F. (2013). Why Do Iranian Postgraduate Students Plagiarize? A qualitative investigation. Middle-East Journal of Scientific Research, 14(3), 309-317. doi:10.5829/idosi.mejsr.2013.14.3.522

Risquez, A., O’Dwyer, M., & Ledwith, A. (2011). “Thou shalt not plagiarise”: from self-reported views to recognition and avoidance of plagiarism. Assessment & Evaluation in Higher Education, 38(1), 34-43. doi:10.1080/02602938.2011.59692

Roberts, T. S. (2008). Student plagiarism in an online world: an introducation. In T. S. Roberts (Ed.), Student plagiarism in an online world: problems and solutions (pp. 1-9). Australia: Central Queensland University.

Robson, C. (2010). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Αθήνα: Gutenberg.

Roig, M. (2001). Plagiarism and paraphrasing criteria of college and university professors. Ethics & Behavior, 11(3), 307-323. doi:10.1207/S15327019EB1103_8

Selwyn, N. (2008). “Not necessarily a bad thing...”: A study of online plagiarism amongst undergraduate students. Assessment & Evaluation in Higher Education, 33(5), 465-479. doi:10.1080/02602930701563104

Scanlon, P. (2007). Song From myself: An anatomy of self plagiarism. Plagiary: Cross-Disciplinary Studies in Plagiarism, Fabrication, and Falsification, 2(1), 57-66. Ανακτήθηκε από http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:

Song+From+Myself+:+An+Anatomy+of+Self+?+Plagiarism#0

Scanlon, P. M., & Neumann, D. R. (2002). Internet plagiarism among college students. Journal of College Student Development, 43(3), 374-385.

Schrimsher, R. H., Northrup, L. A., & Alverson, S. P. (2011). A survey of Samford University studentsregarding plagiarism and academic misconduct. International Journal for Educational Integrity, 7(1), 3-17.

Sheard, J., & Dick, M. (2011). Computing student practices of cheating and plagiarism. Proceedings of the 16th Annual Joint Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education ITiCSE 11, 233. doi:10.1145/1999747.1999813

Sheard, J., Markham, S., & Dick, M. (2003). Investigating differences in cheating behaviours of IT undergraduate and graduate students: the maturity and motivation factors. Higher Education Research & Development, 22(1), 91-108. doi:10.1080/0729436032000056526

Siaputra, I. B. (2013). The 4PA of plagiarism: A psycho-academic profile of plagiarists. International Journal for Educational Integrity, 9(2), 50-59.

Sims, R. L. (1995). The severity of academic dishonesty: a comparison of faculty and student views. Psychology in the Schools, 32(2), 233-238.

Stephens, J. M., Young, M. F., & Calabrese, T. (2007). Does moral judgment go offline when students are online? A comparative analysis of undergraduates’ beliefs and behaviors related to conventional and digital cheating. Ethics & Behavior, 17(3), 233-254. doi:10.1080/10508420701519197

Szabo, A., & Underwood, J. (2004). Cybercheats: Is information and communication technology fuelling academic dishonesty? Active Learning in Higher Education, 5(2), 180-199. doi:10.1177/1469787404043815

Tauginienė, L, Gaižauskaitė, I, Glendinning, I, Kravjar, J, Ojsteršek, M, Ribeiro, L, Odiņeca, T, Marino, F, Cosentino, M, Sivasubramaniam, S. (2018). Glossary for Academic Integrity. ENAI Report 3G [online].

Turner, S. P., & Beemsterboer, P. L. (2003). Enhancing academic integrity: formulating effective honor codes. Journal of Dental Education, 67(10), 1122-1129.

Yeo, S. (2007). First‐year university science and engineering students’ understanding of plagiarism. Higher Education Research & Development, 26(2), 199-216. doi:10.1080/07294360701310813

Vieyra, M., Strickland, D., & Timmerman, B. (2013). Patterns in plagiarism and patchwriting in science and engineering graduate students’ research proposals. International Journal for Educational Integrity, 9(1), 35-49. Ανακτήθηκε από http://ojs.ml.unisa.edu.au/index.php/IJEI/article/view/846/609

Walker, J. (1998). Student plagiarism in universities: what are we doing about it? Higher Education Research & Development, 17(1), 89-106. doi:10.1080/0729436980170105

Wan, R., Nordin, S. B., Halib, M. B., & Ghazali, Z. B. (2011). Plagiarism among undergraduate students in an engineering- based university : an exploratory analysis. European Journal of Social Sciences, 25(4), 537-549.

Wheeler, G. (2014). Culture of minimal influence : a study of Japanese university students ’ attitudes toward plagiarism. International Journal for Educational Integrity, 10(2), 44-59.

Williams, S., Tanner, M., & Hale, G. (2012). Academic integrity on college campuses. International Journal for Educational Integrity, 8(1), 9-24.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Θεόδωρος Καρασαλίδης, Αναστάσιος Εμβαλωτής

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.