Εκτιμήσεις μέτρησης χρόνου: επιδόσεις και στρατηγικές παιδιών και ενηλίκων


Δημοσιευμένα: Mar 31, 2021
Λέξεις-κλειδιά:
εκτιμήσεις μεγεθών εκτίμηση χρόνου τυπικές και άτυπες μονάδες μέτρησης χρονική διάρκεια
Δέσποινα Δεσλή
https://orcid.org/0000-0001-8532-591X
Ευδοξία Ξενίδου
Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει την ικανότητα ενηλίκων και  παιδιών στην εκτίμηση μέτρησης του χρόνου καθώς και τις στρατηγικές που αυτοί χρησιμοποιούν κατά την εκτίμηση. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οποία συμμετείχαν 30 ενήλικες και 32 μαθητές της Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Σχεδιάστηκαν και παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες τρία έργα, τα οποία τους ζητούσαν: α) να εκτιμήσουν τον χρόνο που τους χρειάζεται για να ολοκληρώσουν ένα παιχνίδι, κάνοντας πρώτα μία μελλοντική εκτίμηση και κατόπιν μία αναδρομική εκτίμηση (Έργο 1: «Μελλοντικές και Αναδρομικές εκτιμήσεις»), β) να εκτιμήσουν τη διάρκεια οικείων ενεργειών (Έργο 2: «Εκτίμηση διάρκειας συγκεκριμένων ενεργειών») και γ) να υποδείξουν τρεις ενέργειες με συγκεκριμένη διάρκεια η κάθε μία (Έργο 3: «Υπόδειξη ενεργειών με συγκεκριμένη διάρκεια»). Όλοι οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν τις εκτιμήσεις τους με τυπικές και άτυπες μονάδες χρόνου. Βρέθηκε ότι οι συμμετέχοντες στο σύνολό τους, ανεξαρτήτως ηλικίας, παρουσίασαν παρόμοιες επιδόσεις στις εκτιμήσεις χρόνου που πραγματοποίησαν. Στο Έργο 1 οι αναδρομικές εκτιμήσεις των συμμετεχόντων ήταν πιο επιτυχημένες από τις μελλοντικές εκτιμήσεις. Για να πραγματοποιήσουν τις εκτιμήσεις τους, οι συμμετέχοντες βασίζονταν κυρίως στη διαίσθησή τους και σε γνωστά προς τους ίδιους σημεία αναφοράς, και πολύ λιγότερο στη χρήση τυπικών μονάδων για τη χρονομέτρηση ή τη γνώση του λεπτού. Στο Έργο 2, περισσότερο επιτυχείς εκτιμήσεις σημειώθηκαν στις ενέργειες με μικρή διάρκεια παρά με μεγάλη διάρκεια. Στο Έργο 3 οι συμμετέχοντες παρουσίασαν πάνω από 65% επιτυχείς εκτιμήσεις στην υπόδειξη ενεργειών με μεγάλη διάρκεια. Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης της ικανότητας για εκτίμηση μέτρησης του χρόνου από νωρίς.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική Αρθογραφία
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Δέσποινα Δεσλή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ.
Ευδοξία Ξενίδου
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αναφορές
Βαϊτσίδη, Γ., & Σκουμπουρδή, Χ. (2015). Σύγκριση επιφανειών μέσω εκτίμησης και μέτρησης με χρήση ‘βοηθητικών μέσων’. Στο Δ. Δεσλή, Μ. Τζεκάκη, & Ι. Παπαδόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Εν.Ε.Δι.Μ. (σσ. 369-378). Α.Π.Θ. και Εν.Ε.Δι.Μ.
Bisson, N., Tobin, S., & Grondin, S. (2012). Prospective and retrospective time estimates of children: A comparison based on ecological tasks. PLoS One, 7(3), e33049. doi:10.1371/journal.pone.0033049
Block, R. A., & Grondin, S. (2014). Timing and time perception: a selective review and commentary on recent reviews. Frontiers in Psychology, 5, 648. doi:10.3389/fpsyg.2014.00648
Block, R. A., Zakay, D., & Hancock, P. A. (1998). Human aging and duration judgments: a meta-analytic review. Psychology and Aging, 13(4), 584-596. doi:10.1037//0882-7974.13.4.584
Brown, S. W. (2008). Time and attention: Review of the literature. In S. Grondin (Ed.), Psychology of time (pp. 111-138). Emerald Group Publishing.
Bryman, A. (2017). Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας (Α. Αϊδίνης, Επιστ. επιμ.). Gutenberg.
Clements, D. H., & Sarama, J. (2009). Learning and teaching early math: The learning trajectories approach. Routledge.
Coburn, T. G., & Shulte, A. P. (1986). Estimation in measurement. In H. Schoen (Ed.), Estimation and mental computation (pp. 195-203). NCTM.
Δεσλή, Δ., & Μυρόβαλη, Β. (2017). Επίδοση και στρατηγικές των παιδιών σε καταστάσεις που αφορούν εκτίμηση μέτρησης εμβαδού. Στα Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής Μαθηματικών (σσ. 773-783). Εν.Ε.Δι.Μ.
Desli, D., & Giakoumi, M. (2017). Children’s length estimation performance and strategies in standard and non-standard units of measurement. International Journal for Research in Mathematics Education, 7(3), 61-84.
Dowker, A. D. (1992). Computational estimation strategies of professional mathematicians. Journal for Research in Mathematics Education, 23(1), 45-55. doi:10.2307/749163
Dowker, A. (1997). Young children’s addition estimates. Mathematical Cognition, 3(2), 141-154. https://doi.org/10.1080/135467997387452
Droit-Volet, S., Ramos, D., Bueno, J. L. O., & Bigand, E. (2013). Music, emotion, and time perception: the influence of subjective emotional valence and arousal? Frontiers in Psychology, 4, doi:10.3389/fpsyg.2013.00417
Zakay, D. (2012). Experiencing time in daily life. The Psychologist, 25, 578-581.
Gooya, Z., Khosroshahi, L. G., & Teppo, A. R. (2011). Iranian students’ measurement estimation performance involving linear and area attributes of real-world objects. ZDM Mathematics Education, 43, 709-722. doi:10.1007/s11858-011-0338-1
Hancock, P. A. (2010). The effect of age and sex on the perception of time in life. American Journal of Psychology, 123(1), 1-13. https://doi.org/10.5406/amerjpsyc.123.1.0001
Hodgson, T., Simonsen, L., Lubek, J., & Anderson, L. (2003). Measuring Montana: An episode in estimation. In D. H. Clements & G. Bright (Eds.), Learning and teaching measurement (pp. 221–230). NCTM.
Hogan, T. P., & Brezinski, K. L. (2003). Quantitative estimation: One, two, or three abilities? Mathematical Thinking and Learning, 5(4), 259-280. doi:10.1207/S15327833MTL0504_02
Jones, M. G., Gardner, G. E., Taylor, A. R., Forrester, J. H., & Andre, T. (2012). Students’ accuracy of measurement estimation: Context, units, and logical thinking. School Science and Mathematics, 112(3), 171-178.
Jones, G., Taylor, A., & Broadwell, B. (2009). Estimating linear size and scale: Body rulers. International Journal of Science Education, 31(11), 1495-1509. doi:10.1080/ 09500690802101976
Joram, E., Gabriele, A. J., Bertheau, M., Gelman, R., & Subrahmanyam, K. (2005). Children's use of the reference point strategy for measurement estimation. Journal for Research in Mathematics Education, 36(1), 4-23. https://www.jstor.org/stable/30034918
Joram, E., Subrahmanyam, K., & Gelman, R. (1998). Measurement estimation: Learning to map the route from number to quantity and back. Review of Educational Research, 68(4), 413-449. doi:10.3102/00346543068004413
Lehockey, K. A., Winters, A. R., Nicoletta, A. J., Zurlinden, T. E., & Everhart, D. E. (2018). The effects of emotional states and traits on time perception. Brain Informatics, 9. doi:10.1186/ s40708-018-0087-9
McAuley, J. D., Jones, M. R., Holub, S., Johnston, H. M., & Miller, N. S. (2006). The time of our lives: life span development of timing and event tracking. Journal of Experimental Psychology: General, 135(3), 348-367. doi:10.1037/0096-3445.135.3.348
Ogden, R. S., Wearden, J. H., & Montgomery, C. (2014). The differential contribution of executive functions to temporal generalization, reproduction and verbal estimation. Acta Psychologica, 152, 84-94. doi:10.1016/j.actpsy.2014.07.014
Σαμαρτζή, Σ. (2011). Ο χρόνος ως πρόβλημα προς επίλυση. Πεδίο.
Sowder, J. T. (1992). Estimation and number sense. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 371-389). Macmillan.
Siu, N. Y., Lam, H. H., Le, J. J., & Przepiorka, A. M. (2014). Time perception and time perspective differences between adolescents and adults. Acta Psychologica, 151, 222-229. doi:10.1016/j.actpsy.2014.06.013
Towers, J., & Hunter, K. (2010). An ecological reading of mathematical language in a Grade 3 classroom: A case of learning and teaching measurement estimation. The Journal of Mathematical Behavior, 29(1), 25-40. doi:10.1016/j.jmathb.2009.12.001
Yu, J., Cheng, H., & Peng, P. (2016). Using a pictorial timeline to assess age-related changes in time estimation of daily events. Acta Psychologica, 164, 19-26. doi:10.1016/ j.actpsy.2015.12.003
Wittmann, M., & Lehnhoff, S. (2005). Age effects in perception of time. Psychological Reports, 97, 921-935. doi:10.2466/pro.97.7.921-935