Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

Το Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση. Σκοπός του περιοδικού είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου και στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στον ελληνικό και στον διεθνή χώρο της προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης. Το περιοδικό στοχεύει στη δημοσίευση πρωτότυπων ερευνών οι οποίες κυρίως προωθούν τη σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη καθώς και εργασιών επισκόπησης σημαντικών θεμάτων της εκπαίδευσης.

Δηλώνουμε τη δέσμευσή μας για την ποιότητα και την ανοικτή διαδικασία κρίσης όλων των άρθρων.

Δεν υπάρχουν χρεώσεις για την υποβολή των κειμένων και για την επιμέλειά τους.

Στο περιοδικό «Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση» οι συγγραφείς διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και χορηγούν στο περιοδικό το δικαίωμα πρώτης δημοσίευσης ενώ ταυτόχρονα τα άρθρα εκχωρούνται με άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) η οποία επιτρέπει σε τρίτους να διαμοιραστούν τα άρθρα με αναγνώριση και αναφορά της πνευματικής ιδιοκτησίας του συγγραφέας και της πρώτης δημοσίευσης του έργου σε αυτό το περιοδικό.

Δήλωση περί δεοντολογίας
Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού "Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση" είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των ενδεδειγμένων πολιτικών δημοσίευσης επιστημονικού περιεχομένου. Ενέργειες συγγραφέων ή/και συνεργατών του περιοδικού που απορρέουν από -ή οδηγούν σε- παραβάσεις των πολιτικών αυτών, θα αναφέρονται και θα αντιμετωπίζονται καταλλήλως.

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

Στο περιοδικό Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της «τυφλής» διαδικασίας κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι το όνομα του συγγραφέα του άρθρου δεν αποκαλύπτεται και ότι, αντίστοιχα, το όνομα του κριτή δεν αποκαλύπτεται στο συγγραφέα. Πιστεύουμε ότι αυτή η διαδικασία διευκολύνει την ανεξάρτητη και δίκαιη αξιολόγηση όλων των εργασιών που υποβάλλονται στο περιοδικό.

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης

Το περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του με βάση την αρχή ότι η ελεύθερα διαθέσιμη στο κοινό έρευνα υποστηρίζει την παγκόσμια ανταλλαγή γνώσεων. Ως περιοδικό ανοικτής πρόσβασης επιτρέπουμε και ενθαρρύνουμε την άμεση κατάθεση των εργασιών (το pdf του εκδότη) σε αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης, καθώς και την κατάθεση, με ανοικτή πρόσβαση των δεδομένων που υποστηρίζουν τα άρθρα που δημοσιεύονται στο περιοδικό.

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.

Συντελεστής

Η ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Προσχολική και Σχολική Εκπαίδευση πραγματοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Η ανάπτυξή της χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας, Φάση Δ-Κοινωνικά Δίκτυα» με ανάδοχο το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Ψηφιακή Σύγκλιση’ του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση- Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κρατικούς πόρους (www.epset.gr)

Ιστορικό περιοδικού