Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
 • Το Άρθρο που παρέχεται στο περιοδικό ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ είναι πρωτότυπο έργο, δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

 • Στο βαθμό που γνωρίζω, το Άρθρο δεν δυσφημεί οποιοδήποτε πρόσωπο, δεν προσβάλει την ιδιωτικότητα οποιουδήποτε προσώπου, και δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.

 • Το Άρθρο δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε οποιοδήποτε τμήμα του Άρθρου υπάρχει περιεχόμενο για την αναπαραγωγή του οποίου απαιτείται άδεια, έχω ζητήσει και λάβει την άδεια από το(-ους) δημιουργό(-ούς) ή/και δικαιούχο(-ους).

 • Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τον Κανονισμό για τα Πνευματικά Δικαιώματα του περιοδικού και το υποβαλλόμενο άρθρο έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς που παρέχει το περιοδικό.

 • Παρέχω στο περιοδικό ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ μη αποκλειστική  άδεια για όλες τις χώρες του κόσμου να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου σε τόμο του περιοδικού.

 • Διατηρώ το σύνολο των δικαιωμάτων του δημιουργού ή/και δικαιούχου πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Άρθρου, και εν γένει κάθε εξουσία πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν μεταβιβάζεται ρητά με την παρούσα συμφωνία.

 • Το περιοδικό επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διαθέσει περαιτέρω το Άρθρο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω, ιδίως να δημοσιευθεί και να επικοινωνηθεί στο κοινό μέσω του Διαδικτύου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

 • Σε κάθε περίπτωση αναδημοσίευσης του Άρθρου, η έκδοση του Άρθρου στο περιοδικό ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θα αναγνωρίζεται ως η πρώτη έκδοση από εμένα και τους άλλους συν-δημιουργούς (εάν υπάρχουν).

 • Έχω το σύνολο των δικαιωμάτων και εξουσιών που απορρέουν από το νόμο για να παρέχω τις ανωτέρω άδειες και διαβεβαιώσεις και συμφωνώ με την παροχή των αδειών όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


Στο επιστημονικό περιοδικό ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ δημοσιεύονται άρθρα στην Ελληνική και την Αγγλική.
Οι οδηγίες που δίνονται παρακάτω ισχύουν και για τις δύο γλώσσες.

Δεν υπάρχουν χρεώσεις για την υποβολή των κειμένων και για την επιμέλειά τους.

Επισκόπηση της διαδικασίας υποβολής εργασιών

Όλες οι εργασίες που εμπίπτουν στο πεδίο ενδιαφερόντων του περιοδικού εξετάζονται υπό την προϋπόθεση ότι είναι πρωτότυπες, δεν έχουν δημοσιευτεί αλλού και έχουν αποσταλεί για δημοσίευση μόνο στο επιστημονικό περιοδικό ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Οι εργασίες υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού (http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/education/).
Οι συγγραφείς πρώτα εγγράφονται δωρεάν στο περιοδικό και στη συνέχεια υποβάλλουν την εργασία τους.

(1) Εφόσον δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες, συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής χρήστη, επιλέγοντας στο πεδίο «εγγραφή ως» την τιμή «συγγραφέας».

Τα ακόλουθα πεδία του προφίλ σας πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά:

 1. Όνομα
 2. Επίθετο
 3. Email
 4. Συνεργαζόμενο Ίδρυμα (ιδιότητα; Ίδρυμα; Τμήμα. Τα πεδία χωρίζονται με ερωτηματικό μεταξύ τους, λ.χ. Μεταδιδακτορικός Φοιτητής; Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη; Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας)
 5. ORCID ID: Το ORCID IDείναι το διεθνές αναγνωριστικό συγγραφέα, το οποίο αποκτάται χωρίς χρέωση στο www.orcid.org με μία απλή εγγραφή.
 6. Χώρα

Το όνομα και επώνυμο του συγγραφέα εισάγονται μόνο σε μία γλώσσα, η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με τη γλώσσα συγγραφής του άρθρου που θα υποβάλετε. Η επιλογή της γλώσσας γίνεται στο πεδίο ‘φόρμα γλώσσας’. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να αποδώσετε το όνομα ή/και το επίθετό σας σε παρένθεση σε άλλη γλώσσα (λ.χ. για ένα άρθρο που υποβάλλεται στην ελληνική, στο πεδίο «όνομα» συμπληρώνετε: Βασίλειος (Vasileios), και στο «επίθετο»: Γραμμενίδης (Grammenidis).

Τα υπόλοιπα στοιχεία αποδίδονται σε δύο γλώσσες. Συμπληρώστε τα ζητούμενα στοιχεία στη γλώσσα του άρθρου που θα υποβάλετε, επιλέξτε ‘υποβολή’, και στη συνέχεια επαναλάβετε τη διαδικασία στην άλλη γλώσσα, μέσω της ίδιας λειτουργίας, σώζοντας στο τέλος. 

Η απόδοση των στοιχείων στα αγγλικά είναι υποχρεωτική.
Η ανωτέρω διαδικασία απόδοσης σε άλλη γλώσσα στο σύστημα OJS ισχύει και για την υποβολή των μεταδεδομένων των άρθρων.

Σημείωση: οι εργασίες δε θα προχωρούν σε αξιολόγηση εφόσον τα πεδία είναι ελλιπή

(2) Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένοι ως αναγνώστες και θέλετε να υποβάλετε άρθρο, θα πρέπει να ενημερώσετε το προφίλ σας, προσθέτοντας την ιδιότητα του συγγραφέα.

Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό με στοιχεία συγγραφέα σε γλώσσα διαφορετική από αυτή που υποβάλλετε, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα κατά την καταχώριση των μεταδεδομένων του άρθρου.

Η Διεύθυνση Έκδοσης του περιοδικού εξετάζει τη δυνατότητα δημοσίευσης άρθρων που είναι προϊόντα ώριμης έρευνας και είναι διατυπωμένα σε άρτιο γραπτό λόγο. Οι υποβληθείσες εργασίες γίνονται δεκτές για δημοσίευση αποκλειστικά με βάση την επιστημονική τους αξία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα «τυφλής» αξιολόγησης από δύο τουλάχιστον κριτές. Η Διεύθυνση  Έκδοσης διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει εργασίες πριν ξεκινήσει η διαδικασία της κρίσης. Εργασίες που περνούν στο στάδιο της κρίσης αποστέλλονται σε δύο εξωτερικούς κριτές, από τους οποίους ζητείται να αξιολογήσουν τις εργασίες κατά το χρονικό διάστημα ενός μηνός. Σε περίπτωση διιστάμενων αξιολογήσεων, η εργασία αποστέλλεται και σε τρίτο κριτή. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της κρίσης, η Διεύθυνση Έκδοσης ενημερώνει τον/τη συγγραφέα για την απόφαση να γίνει αποδεκτό το άρθρο προς δημοσίευση ως έχει ή κατόπιν μικρών αλλαγών, να επαναξιολογηθεί το άρθρο κατόπιν σημαντικών αλλαγών ή να απορριφθεί η δημοσίευση του άρθρου στο περιοδικό. Επίσης, ενημερώνει τον/τη συγγραφέα για το περιεχόμενο των αξιολογήσεων. Η αναθεωρημένη μορφή κάθε άρθρου πρέπει να έχει λάβει υπόψη τις μετατροπές που έχουν ζητήσει οι κριτές. Πρέπει επίσης να ακολουθεί το σύστημα μορφοποίησης του περιοδικού, το οποίο περιγράφεται πιο κάτω. Τα άρθρα δημοσιεύονται σε μορφή pdf. Ο/Η συγγραφέας φέρει την ευθύνη για τη γλωσσική επιμέλεια του κειμένου σε σημείο ικανοποιητικό για δημοσίευση. Υποβάλλοντας μία εργασία για δημοσίευση στο ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ο/η συγγραφέας αναλαμβάνει την ευθύνη για την τήρηση της διεθνούς νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα, βεβαιώνει ότι με κανένα τρόπο δεν παραβιάζονται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων και αποδέχεται την πολιτική του περιοδικού ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για τα πνευματικά δικαιώματα.

Αρχική υποβολή

Εργασίες μέχρι 15.000 λέξεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού σε μορφή αρχείου Microsoft Word (doc) (η υποβολή πρέπει να γίνει σε ένα ενιαίο αρχείο το οποίο θα περιλαμβάνει τους πίνακες, τα διαγράμματα, τα σχήματα, τις εικόνες, τη βιβλιογραφία). Μεγαλύτερες εργασίες θα εξετάζονται μόνο κατ’ εξαίρεση. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων συγγραφέων πρέπει να δηλώνεται ο υπεύθυνος συγγραφέας για επικοινωνία. Επιπλέον, κάθε εργασία πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από 4 τουλάχιστον λέξεις-κλειδιά στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Οι εργασίες θα συνοδεύονται από μία περίληψη 200 περίπου λέξεων. Οι εργασίες στην ελληνική θα συνοδεύονται και από μία εκτενή περίληψη στην αγγλική γλώσσα 500 περίπου λέξεων. Προτείνεται οι περιλήψεις να είναι δομημένες με τον εξής τρόπο:

- Introduction (theoretical background)

- Purpose of the study

- Method (participants, design & materials)

- Results

- Implications & conclusions

Κατά την υποβολή των εργασιών, οι συγγραφείς θα κληθούν να αντιγράψουν και να επισυνάψουν τη βιβλιογραφία σε ένα ξεχωριστό πεδίο στη φόρμα υποβολής. Αυτό θα βοηθήσει τους αναγνώστες των εργασιών να εξαγαγάγουν την βιβλιογραφία, εάν το επιθυμούν, σε διάφορες μορφές.

Συμπληρώνετε τα μεταδεδομένα του άρθρου, πρώτα στη γλώσσα του άρθρου και μετά στη δεύτερη γλώσσα (μεταδεδομένα συγγραφέα/φέων).
Τα ακόλουθα πεδία μεταδεδομένων άρθρου είναι υποχρεωτικά:

 • Τίτλος
 • Περίληψη (υποχρεωτικά και στις δύο γλώσσες)
 • Λέξεις-κλειδιά (εισάγονται στην ενότητα ‘ευρετηρίαση’, υποχρεωτικά και στις δύο γλώσσες Οι όροι χωρίζονται με ερωτηματικό)
 • Γλώσσα (εισάγετε el για τα ελληνικά, fr για γαλλικά, en για αγγλικά)

Αναφορές (αντιγράφετε τη βιβλιογραφία του άρθρου στο πεδίο αυτό, σε APA ή ΜLA, ανεξάρτητα από το πρότυπο που χρησιμοποιείται στο κείμενο.

Συνιστούμε τη συμπλήρωση όσο περισσότερων πεδίων γίνεται στην Ευρετηρίαση, πλην των υποχρεωτικών λέξεων-κλειδιών και της γλώσσας. Η ευρετηρίαση συμβάλλει στην αναγνωρισιμότητα του άρθρου στο διαδίκτυο με δομημένο τρόπο.

Mεταδεδομένα OpenAIRE Εφόσον η εργασία σας είναι αποτέλεσμα χρηματοδότησης του έργου Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπληρώνετε το πεδίο αυτό υποχρεωτικά με τον αριθμό συμβολαίου (grant agreement number). Αυτό θα επιτρέψει να είναι διαθέσιμη η δημοσίευση στο ευρωπαϊκό αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης www.openaire.eu, που δίνει πρόσβαση σε όλες τις δημοσιεύσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ)

Οργανισμοί Υποστήριξης Συνιστούμε τη συμπλήρωση του πεδίου αυτού, εφόσον το άρθρο είναι αποτέλεσμα ειδικής επιχορήγησης, ευρωπαϊκού έργου ή ιδιώτη χρηματοδότη έρευνας (λχ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή Ίδρυμα Λάτση).

Οι συγγραφείς μπορούν να παρακολουθούν την πορεία αξιολόγησης της εργασίας τους στην εκδοτική διαδικασία μέσω του λογαριασμού τους στην ιστοσελίδα του περιοδικού.

Μορφή κειμένου

Οι εργασίες πρέπει να είναι γραμμένες σε διπλό διάστημα, πλήρη στοίχιση και περιθώρια σελίδας 2,50 εκ. από κάθε πλευρά με γραμματοσειρά Times New Roman μεγέθους 12. Ο τίτλος του άρθρου αναγράφεται με έντονα πεζά γράμματα μεγέθους 14 με στοίχιση στο κέντρο της σελίδας. Το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα δεν πρέπει να αναγράφεται στην εργασία προκειμένου να διευκολυνθεί η «τυφλή» αξιολόγησή της. Η Διεύθυνση Έκδοσης του περιοδικού διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα από την εργασία, εάν αυτό αναγράφεται, για να εξασφαλίσει την «τυφλή» αξιολόγηση

Ακολουθεί το κείμενο γραμμένο με γράμματα μεγέθους 12 με πλήρη στοίχιση. Ο τίτλος κάθε κεφαλαίου αναγράφεται με έντονα πεζά γράμματα μεγέθους 12 και του κάθε υποκεφαλαίου με πλάγια γράμματα μεγέθους 12.

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές στο κείμενο αναφέρουν τα ονόματα των συγγραφέων με αλφαβητική σειρά και τη χρονολογία έκδοσης (π.χ. Clay, 2000∙ Morrow, et al., 1998). Για τη σύνταξη της βιβλιογραφίας ακολουθούνται οι οδηγίες συγγραφής επιστημονικών εργασιών όπως αναφέρονται στο Publication Manual of the American Pcychological Association (έκδοση 7η,2020) (http://www.apastyle.org/).

Ειδικότερα, πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω κανόνες:

Για τα βιβλία: Goswami, U., & Bryant, P. (1990). Phonological skills and learning to read. Erlbaum.

Για τα άρθρα: Schweinhart, L.J., & Weikart, D.P. (1997). The High/Scope preschool curriculum study through age 23. Early Childhood Research Quarterly, 12(2), 117-143, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0885-2006(97)90009-0

Για κεφάλαια σε βιβλία: Willen, W. (1996). Thinking skills instruction in social studies classrooms. In B. Massialas & R. Allen (Eds.), Crucial issues in teaching social studies K – 12 (pp. 111- 144). Wadsworth.

Για μετάφραση: Pinker, St. (2000). Το γλωσσικό ένστικτο. Πώς ο νους δημιουργεί τη γλώσσα. (Επιμ.) Α. Καλοκαιρινός, Γ. Μαλάμης, (Μτφρ. Ευαγγ. Μούμα). Κάτοπτρο.

Για πηγές από το διαδίκτυο: Sylva, K., Melhuish, E. C., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., & Taggart, B. (2004). The effective provision of preschool education (EPPE) project. Technical Paper 12. The Final Report: Effective Preschool Education. London: Institute of Education. Retrieved from: http://eppe.ioe.ac.uk//eppe/eppepubs.htm

Η βιβλιογραφία θα καταρτίζεται με βάση το λατινικό αλφάβητο στο οποίο θα εντάσσεται και το ελληνικό ως εξής:

Α, Β, Γ, C, Δ, D, E, F, Ζ, G, Η, Θ, Ι, J, Κ, Λ, L, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, P, Q, Ρ, R, Σ, S, Τ, Υ, U, V, Φ, Χ, Ψ, Ω, W.

Οι πίνακες, τα σχήματα και τα διαγράμματα παρουσιάζονται στο κείμενο στη θέση που προσδιορίζει ο συγγραφέας και συνοδεύονται από λεζάντες: για τους πίνακες στο επάνω μέρος τους, ενώ για τα σχήματα και τα διαγράμματα στο κάτω μέρος τους. Υποσημειώσεις καλό είναι να αποφεύγονται. 

Τελική υποβολή άρθρου

Ο/Η συγγραφέας καλείται να υποβάλει την εργασία του/της στην τελική της μορφή μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης της αποδοχής της εργασίας για δημοσίευση στο περιοδικό και την κοινοποίηση των σχολίων των αξιολογητών. Η αναθεωρημένη έκδοση της εργασίας πρέπει να έχει λάβει υπόψη τις αλλαγές που έχουν προτείνει οι αξιολογητές και υποβάλλεται σε μορφή αρχείου εγγράφου Microsoft Word (doc). Στη τελική έκδοση της εργασίας το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα αναγράφεται κάτω από τον τίτλο του κειμένου με έντονα πεζά γράμματα μεγέθους 12 και με στοίχιση στο κέντρο της άνω όψης της σελίδας. Η ιδιότητα του συγγραφέα αναγράφεται με πεζά πλάγια γράμματα μεγέθους 12 κάτω από το ονοματεπώνυμο, με στοίχιση στο κέντρο της σελίδας. Οι περιλήψεις αναγράφονται με πεζά γράμματα μεγέθους 12 και με στοίχιση στο κέντρο, ενώ ακριβώς από κάτω αναγράφονται οι λέξεις-κλειδιά. Μετά από την τελική υποβολή δεν επιτρέπονται μετατροπές στην εργασία. Όλες οι απαιτούμενες άδειες δημοσίευσης πρέπει να υποβληθούν στο περιοδικό με την κατάθεση της τελικής μορφής της εργασίας. Αναθεωρημένες εργασίες θα προωθηθούν στα τελικά στάδια δημοσίευσης (δηλαδή γλωσσική επιμέλεια και σελιδοποίηση) μόνο αφού έχουν παραληφθεί οι αναγκαίες άδειες αναπαραγωγής υλικού που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων (π.χ. φωτογραφίες, σχέδια), και υπό τον όρο ότι είναι διαμορφωμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού. Οι συγγραφείς έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν τα κείμενά τους αφού αυτά έχουν περάσει το στάδιο της γλωσσικής επιμέλειας. Καλούνται να δώσουν τα σχόλιά τους σε τρεις εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή που θα ειδοποιηθούν. Σε περίπτωση που δεν απαντήσουν, το άρθρο τους δημοσιεύεται σύμφωνα με τις αλλαγές που προτείνει ο/η επιμελητής του κειμένου.

Αρχεία τελικής υποβολής

Μαζί με την τελική υποβολή της εργασίας ο/η συγγραφέας υποχρεούται να καταθέσει τις τελικές φωτογραφίες (εάν υπάρχουν). Οι ηλεκτρονικές φωτογραφίες υποβάλλονται καθε μία ως ξεχωριστό αρχείο TIFF ή JPG, σε ανάλυση 350 dpi τουλάχιστον. Ο τίτλος των αρχείων αυτών θα έχει την ακόλουθη μορφή (σε λατινικούς χαρακτήρες): επώνυμο συγγραφέα, αριθμός εικόνας (π.χ. Pappas, Eikona1, tiff).

Άδειες αναπαραγωγής

Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών για την αναπαραγωγή υλικού, τα πνευματικά δικαιώματα του οποίου ανήκουν σε τρίτους, όπως π.χ. εικόνες και σχέδια. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για τα έξοδα που σχετίζονται με την εξασφάλιση τέτοιων αδειών. Η παραγωγή των άρθρων ξεκινά μόνο αφού οι σχετικές άδειες έχουν σταλεί στο περιοδικό.

Άρθρα 

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονόματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω περιοδικού. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.