Οι πεποιθήσεις των παιδιών για τη μετά θάνατον ζωή: Επισκόπηση της σύγχρονης έρευνας


Δημοσιευμένα: Apr 16, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
μεταθανάτιες πεποιθήσεις δυϊσμός μηχανισμός προσομοίωσης κοινωνικοπολιτισμικές επιρροές
Ekaterina N. Kornilaki
Plousia Misailidi
Περίληψη
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να κάνει μια επισκόπηση πρόσφατων ερευνών που μελέτησαν τις μεταθανάτιες πεποιθήσεις των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, η επισκόπηση επικεντρώνεται στα ακόλουθα ερωτήματα: (α) Από ποια ηλικία αρχίζει να αναπτύσσεται η πίστη των παιδιών στη μετά θάνατον ζωή και πώς αυτή αλλάζει με την πρόοδο της ηλικίας; (β) Είναι η πίστη των παιδιών στη μετά θάνατον ζωή αποτέλεσμα ενός διαισθητικού δυϊσμού οντοτήτων, περιορισμών του ανθρώπινου γνωστικού συστήματος ή αποτέλεσμα της θρησκευτικής κατήχησης και άλλων κοινωνικο-πολιτισμικών επιρροών; Τέλος, η εργασία επιχειρεί μια κριτική συζήτηση των σχετικών ερευνητικών ευρημάτων και των προοπτικών που ανοίγονται για την μελλοντική έρευνα.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Ekaterina N. Kornilaki, University of Crete

Department of Preschool Education Crete

Plousia Misailidi, University of Ioannina

Department of Primary Education

 

Αναφορές
Astuti, R., & Harris, P. L. (2008). Understanding mortality and the life of the ancestors in rural Madagascar. Cognitive Science, 32, 713-740.
Barrett, J. L. (2004). Why would anyone believe in God? Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
Barrett, J. L., & Nyhof, M. A. (2001). Spreading non-natural concepts: The role of intuitive conceptual structures in memory and transmission of cultural materials. Journal of Cognition and Culture, 1, 69–100.
Bering, J. M. (2002). Intuitive conceptions of dead agents’ minds: The natural foundations of afterlife beliefs as phenomenological boundary. Journal of Cognition and Culture 2(4), 263-308.
Bering, J. M. (2003). Religious concepts are probably epiphenomena: A reply to Pyysiäinen, Boyer, and Barrett. Journal of Cognition and Culture 3(3), 244-54.
Bering, J. M. (2006). The folk psychology of souls. Behavioral and Brain Sciences, 29, 453-498.
Bering, J. M., & Bjorklund, D. F. (2004). The natural emergence of reasoning about the afterlife as a developmental regularity. Developmental Psychology, 40, 217-33.
Bering, J., Blasi, C. H., & Bjorklund, D. F. (2005). The development of 'afterlife' beliefs in religiously and secularly schooled children. British Journal of Developmental Psychology, 23, 587-607.
Bloom, P. (2004). Descartes' baby: Ηow the science of child development explains what makes us human. London, UK: Arrow Books.
Bloom, P. (2007). Religion is natural. Developmental Science, 10(1), 147-151.
Boyatzis, C. J. (1997, April). Body and soul: Children’s understanding of a physical - spiritual distinction. Poster presented at the biennial meeting of the Society for Research in Child Development, Washington, DC.
Βoyatzis , C. J. ( 2005 ). Children’s religious and spiritual development. In R. F. Paloutzian, & C. L. Park (Eds.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (pp. 123-143 ). New York, NY: Guilford Press .
Boyer, P. (2000). Functional origins of religious concepts: conceptual and strategic selection in evolved minds. Journal of the Royal Anthropological Institute, 6, 195-214.
Boyer, P. (2001). Religion explained: The evolutionary origins of religious thought. New York, NY: Basic Books.
Brent, S. B., & Speece, M. W. (1993). ‘Adult’ conceptualization of irreversibility: implications for the development of the concept of death. Death Studies, 17, 203-224.
Brent, S. B., Speece, M.W., Lin, C., Dong, Q., & Yang, C. (1996). The development of the concept of death among Chinese and U.S. children 3 - 17 years of age: From binary to ‘fuzzy’ concepts? Omega, 33, 67-83.
Candy-Gibbs, S. E., Sharp, K. C., & Petrun, C. J. (1984-1985). The effects of age, object, and cultural/religious background on children’s concepts of death. Omega, 15(4), 329-346.
Cotton, C. R., & Range, L. M. (1990). Children’s death concepts: Relationship to cognitive functioning, age, experience with death, fear of death, and hopelessness. Journal of Clinical Child Psychology, 19(2), 123-127.
Flavell, J.H., Green, F.L., Flavell, E.R., & Lin, N.T. (1999). Development of children’s knowledge about unconsciousness. Child Development, 70, 396-412.
Florian, V., & Kravetz, S. (1985). Children’s concept of death. A cross-cultural comparison among Muslims, Druze, Christians, and Jews in Israel. Journal of Cross-Cultural Psychology, 16(2), 174-189.
Harris, P. L., & Giménez, M. (2005). Children’s acceptance of conflicting testimony: The case of death. Journal of Cognition and Culture, 5, 143-164.
Harris. P. L., & Astuti, R. (2006). Learning that there is life after death. Behavioral and Brain Sciences, 29, 475-476.
Harris, P. L., & Richert, R. A. (2008). William James, ‘the world of sense’ and trust in testimony. Mind & Language, 23, 536-551.
Heller, D. (1986). The children’s God. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Jaakkola, R. O., & Slaughter, V. (2002). Children’s body knowledge: Understanding ‘life’ as a biological goal. British Journal of Developmental Psychology, 20, 325-342.
Jay, S. M., Green, V., Johnson, S., Caldwell, S., & Nitschke, R. (1987). Differences in death concepts between children with cancer and physically healthy children. Journal of Clinical Child Psychology, 16(4), 301-306.
Kane, B. ( 1979 ). Children's concepts of death. Journal of Genetic Psychology, 134, 141-153.
Lazar, A., & Torney-Purta, J. (1991). The development of the subconcepts of death in young children: A short term longitudinal study. Child Development, 62,1321-1333.
Markman, E. (1979). Realizing that you don’t understand: Elementary school children’s awareness of inconsistencies. Child Development, 50, 643-655.
Reilly, Ρ. Α., Harazi, J. E., & Bond, L. A. (1983). Children’s conceptions of death and personal mortality. Journal of Pediatric Psychology, 8(1), 21-31.
Richert, R., & Harris, P. (2008). Dualism Revisited: Body vs. Mind vs. Soul. Journal of Cognition and Culture, 8, 99-115 .
Schonfeld, D., & Smilansky, S. (1989). A cross cultural of Israeli and American children’s death concepts. Death Studies, 13(6), 593-604.
Slaughter, V., & Griffiths, M. 2007. Death understanding and fear of death in young children. Clinical Child Psychology and Psychiatry,12(4), 525-535.
Slaughter, V., & Lyons, M. (2003). Learning about life and death in early childhood. Cognitive Psychology, 46, 1-30.
Slaughter, V., Jaakkola, R., & Carey, S. (1999). Constructing a coherent theory: Children’s biological understanding of life and death. In M. Siegal & C. Peterson (Eds.), Children’s understanding of biology, health, and ethics (pp. 71-98). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Smilansky, S. (1987). On death: Helping children understand and cope. New York, NY: Peter Lang.
Solomon, G. E. A., Johnson, S. C., Zaitchik, D., & Carey, S. (1996). Like father, like son: Υoung children’s understanding of how and why offspring resemble their parents. Child Development, 67, 151-171.
Speece, M. W., & Brent, S. B. (1984). Children’s understanding of death: Α review of three components of a death concept. Child Development, 55, 1671-1686.
Speece, M. W., & Brent, S. B. (1992). The acquisition of a mature understanding of three components of the concept of death. Death Studies, 16, 211-229.
Wenestram, C. G., & Wass, H. (1987). Swedish and U.S. children’s thinking about death: Α qualitative study and cross-cultural comparison. Death Studies, 11, 99-121.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)